No 1747, Zaterdag 11 Februari 1882. 22e Jaargang, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. H1NNENLANP ABONNKMENT. Per drie mnandea binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Mea abouaeert rick bij tile Boekhandelaari, Poatdireo- teuren en Brievenbuakoudera. ADVESTENTllN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere lettera worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ten den uiterlijk Dinadag en Vrijdag namlddag DRIE urea. Sfil blsd vcmtsljnt {Sleadsg* en Vrljdftgnroitil bij K. ft. BHOST te Ter Nenxca, •U deze eonrnnt behoort cen bljrec; sel. Politick v^'r*5eicJ» De redevoering van generaal Skobeleff, die zoo- veel opzien heeft verwekt, omdat hij daarin Prins Bismarck wegens zijne ^bloed en ijzerstaatkunde" heeft beleedigd en zijne ingenomenheid voor den opstand in Bosnie en de Herzcgowina onverholen heeft blootgelegd, heeft den Russischen Czaar aan- leiding gegeven ora hem tot voorzitter der commissie tot hervorming van het bestuur van Turkestan te benoemen. Die benoeming van den held van Geok- Tepe wil men beschouwd hebben als een tegemoet- koming aan Duitschland en Oastenrijk door Rusland, dat tevens te Weenen en te Berlijn het leedwezen der Russische regeering moet hebben laten betuigen, we gens de onvoorzichtige taal van den jeugdigen generaal. Denemarken, dat door zijne natuurlijke ligging meester is van alle gemeenschap met de Oostzee, en waarvan het bezit voor een land, dat Rusland beoorlogen wil, van groot belang is, zal maatregelen gaan nemen orn zich tegen eene gebeurlijke aan- bechting door een grooter rijk zooveel mogelijk te beveilige.i. Bij den Deenschen Rijksdag is een wctsontwerp ingekomen tot versterking der ve.rde- digingsmiddelen. Het vordert ruim 66 millioen kronen en strekt tot uitbreiding der verdedigings- werken van Kopenhagen aan de zeezijde, tot aanleg van een vesting om Kopenhagen van de landzijde, vestingwerken aan de havens van Seeland, aan den Kleinen Belt en aan die op llelgoniU; voorts tot uitbreiding der vloot ter vcrdediging van Jutland tegenover Helgoland (welk eiland Duitschland van Engeland wil overnemen) en tot den aanleg van vestingwerken aan de Agersosund en andere werk- zaamheden aan laatstgenoemde golf. In Oostenrijk is men nog niet volkomeu ge- mstgesteld omtrent het niet sanwezig zijn Van Russisehen invloed in den opstand der zuidelijke Slaven. Deze invloed heeft zich nu ook doen gevoelen in Gallicie, het noordelijk grensland van Oostenrijk. De stadhouder dezer provincie was naar Weenen gereisd om den Keizer omtrent de Russisclie woelingen in Oost—Gallieie vcrslag uit te brengen. Hem moet bij die gelegenheid aan- bevolen zijn ora krachtige maatregelen te nemen, zoodat hij bij zijne terugkomst te Lemberg onmiddelijk bevel heeft gegeven tot vele inhechteuisnemingen in de binnensteden van Oost—Gallicie. Al de gevangen, waaronder een priester, een arts, een gepensioneerd bofbeambte, twee vrouwen, twee professoren en drie dagbladschrijvers, zijn te Lemberg gebracht en worden als staatkundige misdadigers behandeld. lntusschen hebben de Oostenrijksche en tlongaarsche huizen van afgevaardigtlen de gelden ingcwilligd om den opstand der zuidelijke Slaven te dempen en zijn zij daarop uiteengegaan. Uit lurkije wordt bericbt, dat de Sultan Der- wisch—pacha plotseling uit Albanie teruggeroepen heeft om hem elders te gebruiken. De opstand in Arabic ueemt steeds bedenkelijker verhouilingen aan. De Arabieren hebben plan de Turken uit Arabie te verdrijven en de Turksclie regeering heett besloten krachtige maatregelen te nemen om den opstand te dempen, maar de raiddelcn ont- breken geheel en al. De minister van oorlog vcrlangt 200000 Turksche ponden, maar zij zijn helaas, niet voorhanden! In Frankrijk heeft de nieuwe regeering zoo- wel van den Senaat als van de Kamer reeds bewijzen van vertrouwen ontvangen. Bij ver scheiden 8temmingen is het geblekcn, dat zij over eane meerderheid kan bescliikken, die hare vreed- zame staatkunde wil steunen. Bij mogelijke groote Europeesehe gebeurtenissen is dit van groct belang Ter Neuzen 10 Februari. In het 4e kwartaal van 1881 is door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brief verzonden, aan het adres van: Bradel te Brussel, en in de le helft van Januari 1882, aan het adres van: A. Braam, te Anna— Paulownapolder, C. B. van Overloop te Clinge, D. Srnit te Hulst, A. Tolle- naar te Scherpenisse en L. Oosterbaan te Zuiddorpe, Door het hulppostkantoor te Axel, aan het adres van: L. de Betue te Amsterdam. Door Z. M. is met ingang van 10 Febr. aan Jhr. Mr. W. Six, op zijn verzoek eervol ontslsg verleend als Minister van binnenlandsche zaken, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan den Koning en aan den lands be- wezen, en is, met ingang van dien dag, benoemd tot Minister van binnenlandsche zaken Mr. C. Pijnacker Hordijk, hoogleeraar aande Rijks-Universi- teit te Utrecht. De heer Pijnacker Hordijk is van betrekkelijk cugdigen leeftijd, ongeveer 36 jaar oud. Kort na zijn promotie tot doctor in de beide rechten viel hem de onderscheiding te beurt van een benoe ming tot hoogleeraar aan het Amsterdainseh Athe naeum, van welke instelling hij weldra een sieraad inocht genoemd worden. Verscheiden jaren bleef de heer Pijnacker Hordijk aan het Athenaeum, en later, toen het Athenaeum in de Gemeentclijke Univer- siteit overging, aan dezo laatste werkzaam, tot hij in het vorige jaar tot hoogleeraar in de rechtsge- leerde faculteit te Utrecht werd benoemd. De heer P. II. is bekend als een zeer scherpzinnii; man, bekwaam rechtsgeleerde en goed redenaar. De Minister van marine brengt ter kennis j van belanghsbbenden, dat het vaarwater van Evermgen, langs de plaat van Baarland, steeds ondieper en daardoor voor de scheepvaart gevaarlijk is geworden. Dientengevolge is de betonning van dat vaarwater, beslaande uit zwarte tonnen E no. 1, 2, 3 en 4, en witte tonnen opgenomen. Een nieuwe vaarweg is cchtcr betond tusschen het nu vervallen vaar water en het Pas van Neuzen. De betonning van dien weg vindt men in de Staatscourant van Zaterdag 4 Febr. 11. Z. M. heeft benoeind bij het wapen der art., tot kapt. bij het 3e reg. vest-art., den In luit. W. J. G. van der Veur, van het. 4e reg. vest.—art. Hock, 9 Februari. In de jl. gehouden zitting van den gemeenteraad alhier is een besluit genomen, houdende vaststelliug der voorwaarde, waarop hij den geneesheer A. Walraven, te Nieuw- en St. Joosland, tot gemeente geneeshter wensoht te be noemen. Axel, 10 Februari. Op uitnoodigiug van het 'Locaal Comite der unie: Eeue school met den bijbel, zal den 24 Februari alhier optredeu de heer Dr. J. A. Gerth van Wijk van's Hage. Zaamslag, 10 Februari. Ileden heeft alhier in het gemeentehuis de aanbesteding plaats gehad van: het bouwen van een school en onderwijzers- woning, met het levereu van alle daartoe benoodigde bouwstoffen, in den Groote Huissenspolder, waarvan de begrooting bedroeg f 19136. Inschrijviiigsbiljetten waren ingeleverd door da heeren: Dronkers, te Kapelle, voor f 18449,—, Keijzer, te Zaamslag, voor 18278,—, Duijven- steijn en Wisse, te Zaamslag, voor f 18188,— en Scheele en Walraven, te Ter Neuzen, voor 17650,—. Iu de heden gehouden zitting van den gemeente raad is het werk aan de minste inscbrijvers gegund. De Commissaris des Konings in deze provincie heeft bepaald, dat met ingang van 1 April a. a. geene beroepen of andere betrekkingen door da veldwachters zullen niogen worden waargenomen dan die van onbezoldigd rijks-veldwachter, gemeente- bode, gemeenteaauplakker, keurmcester van vleesch en spek, marktmeester en havenmeester. De Commissaris wi! hiermede geenszins gezegd hebben, dat hij in 't algemcen het waarnemen van andere bijbetrekkingen (die van onbezoldigd rijks- veldwachter uitgezonderd) wenschelijk acht, en beh >udt zich voor om in ieder bizonder geval te onierzoeken of het toegelaten kan worden. De Minister van waterstaat enz. heeft be sloten, Veere telefonisch aan het telegraafkantoor te verbiuden. Binnenkcrt zal met den aanleg van een draadverbinding naar Middelburg worden aan- gevangen. Het bericbt, in verschillende Parijscbe bladen opgenoinen omtrent een bezoek van HH. MM. den Koning cn de Koningin aan Parijs, is uit do lucht gegrepen. Ten Hove is er althans van het voornemen voor zulk een reis niets lioege- naamd bekend. Blijkens aansciirijving van het Dep. vao Oorlog is machtiging verleend tot het in het buitenland nanschalfen van 400 paarden voor do cavalerio. De paarden zullen door den heer Langlo uit Rijssel tegen f 580 het stuk geleverd en in Zeeland gekeurd, worden, waarna zij voor rekening en risico van den aannemer naar Rotterdam zullen worden overgebracht. Bij de jl. Dinsdag te Boxmeer gehouden verkiezing van cen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, werden uitgebracht 1068 geldige stemmen. Hiervan verkreeg de heer Mr. J. Clercx 942 en de heer Mr. L. van Rijckevorsol 35 stemmen, zoodat is verkozen de heer Mr. J. Clercx. liet aantal kiesers in het hoofdkiesdistrict Box meer bedraagt 2575. Naar men vcrneerat zijn door een Fransch bankiershuis onderhandelingen met het vemeente- bestunr van 's Graven Luge aangeknoopt tot onder- handselien aankoop van het badhuis te Scheveningen, zoo mogelijk mot iubegrip oak der buiteubaden. Wanneer deze onderhandelingen met een gu istigon uifslag bekioond worden, zal een g oete raaatsehappij worden o gericht tot exploitatie van het Bad- Scheveningen, dat dan geheel zal worden iugericht naar de eisclien des tijds en verhevan tot een bad plaats van den eersteu rang, hoofdzakelijk in concurrent:® met Osttude- TER NEUZENSGHE COIiRANT. I I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1