No 1746. Woensdag 8 Februari 1882. 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND ABONNKMBNT. Per drie maanden binnen Ter Neaien 1,—. Door kit jeheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men ahonneert rich bij alle Boekhandelaara, Postdirec- teoren en Brievenbuakoudera. advektentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te render uiterlijk Dinsdag en Vrijdag ■fimiddag DRIE area. »H biad reraehljat Mu4ag> en Vrljdagarond bij J. H. t. BBOST te Ter Keurn. F*olitieli Overzicht. De wolken, die in den jongsten tijd den staat- knndigen hemel verduisterden, waren in de laatite dagen meer en meer aan het afdrijven gegaan, en men vleide zich reeds met de hoop dat zij geheel zouden verdwijnen, zoodat oris eeu helderen blik gegund zou worden in den zoo in nevelen gehulden toestand. Die boop blijkt ijdel te zijn geweest. Op nieuw pakken zich de o»weer9wolken samen en dreigen nu zelfs met uitbarsting. Of- s>choon het volstrekt niet zeker is, dat men voor dit jaar dezelfde uitkomsten zal verkrijgen, ontegen- zeggelijk is het waar, dat zich dezelfde verschijnselen op staatkuudig gebied openbaren, die den iaatsten Russisch-Turkschen oorlog vooraf gingen, waarvan de verkregen uitkomsten door het Berlijner congres vernietigd werden. Toen hadden wij de toespraak van Alexander II tot de troepen bij de groote wapenschouwiug te Moskou, en Engeland, dat de daar gesproken oorlogzuchlige woorden meende zich te rooeten aantrekken; thans hebben wij den be- roemdeu generaal Skobeleff op bet gastmaal te Petersburg tot viering van den verjaardag der inneming van Geok—Tepe door de Russische troepen en Duitschland, dat de door hem bij die gelegen- heid geuitte oorlogstaal als een uitdading opneemt. Het is een bekende zaak, dat te Berlijn het ver- drag te Stefano gesloten, verscheurd is en Rusland over dien zet van Bismarck steeds gewrokt heeft. De toestand was steeds hoog gespannen. Vandaar de buitengewone wapeningen en de bijeentrekking van legerkorpsen op de grenzen door Duitschland en Rusland in het begin van 1879, toen ook door Duitschland de nieuwe legerwet werd ingevoerd, die het staande leger met eenige honderden rege- menten van alle wapens vermeerderde. De persoon- lijk vriendsehappelijke betrekkingen tusschen Alexan der II en Keizer Wilhelm, en later de bijeenkomst te Dantzig brachten hierin een gunstige verandering, doch nu Skobeleff gesproken heeft, zijn opnieuw alle oude veten opgerakeld, zoodat de Duitsche regeering reeds vertoogen moet gericbt hebben tot de Russische regeering over de staatkundige toe- spelingen op Pruisen. In Egypte is het verwachtte vergelijk niet tot stand gekomen. Arabi—bey heeft zich bij den voor- zitter der Kamer van notabelen vervoegd oin bij hem aan te dringen, dat de Kamer overeenkomstig zijne zienswijze zal stemmen over het nieuwe regeeringsreglement. Arabi—bey heeft met zijne soldaten de macht in handen, zoodat de Kamer voor zijn drang heeft moeten wijken'. Een zending uit haar midden heeft zicii toen naar Oherif- pacha begeven n.et verzoek hun ontwerp van wet- geving te onderteekeuen. Deze verwees haar naar den Khedive, die zijn besluit uitstelde tot hij een bijeenkomst met de Engelscbe en Eransche consuls— generaal bad gehad. Terwijl deze nog in zijn paleis waren, is Cherif—pacha aldaar gekomen en heeft zijn ontslag ingediend. Arabi-bey zal nu Minister van oorlog worden. Ook andere leden van zijn partij zullen Minister worden en het program ma Egypte voor de Egyptenarsn zal dan worden uitgevoerd. In Oosteurijk heeft de redevoering van Skobeleff ook geen gunstigen indruk gemaakt, daar bij danrin den opstand in Dalmatie verheerlijkt, heeft. Ge heel in strijd is die verheerlijking met de verklaringen door de Rijks-Ministers in de vereenigde Kamers van Oostenrijk-Hongarije gegeven, bij de navraag betreffende buitenlandscben invloed. Daar heette het, dat de houding der Russische staatkunde on- berispelijk, en de vredelievendkeid van den Russiscben Keizer en der Russische regeering, op wier eerlijk vriendsehappelijke gezindheid geen twijfel rusten mocht, boven verdenking was. In Fraukrijk zijn de nieuwe Ministers in de Kamer verschenen en is door de Freycinet een verklaring voorgelezen, waarin met nadruk verzekerd werd, dat zij zouden streven naar bevrediging der gemoe- deren en bevrediging der stoffelijke belangen, vrede in het binnenland en vrede met het buitenland. Over het geheel heeft de verklaring een goeden indruk gemaakt en is zij ook tamelijk gunstig door de bladen beoordeeld. Iu de laatste vier en een half jaar is echter dit Ministerie het zevende dat aan het land een nieuw tijdperk van vrede en voorspoed zal openen. Het is dus natuurlijk dat men na zocveel goede voornemens, waarmede telkens ieder nieuw Kabinet voor den dag kwam, een beetje twijfelmoedig is, en als er weder een nieuwe Mi nister-president met eene rede optreedt, onwille- keurig zegt: Dat hebben wij meer gehoord." Met het oog op de eischen der verschillende staatkundige partijen, heerscht er nog al wat ver- warring en zouden de vooruitzichten voor den nieuwen Minister-president dus niet bizonder rooskleurig zijn; maar zijne handigheid is te groot, om aan deze bezwaren niet bet hoofd te kunnen bieden. Ter Neuzen 7 Februari. Het gerecbtshof te 's Gravenbage deed gisteren uitspraak in het appel van den gezagvoerder W. Drury tegen L. Sclialk, te Ter Neuzen, betreffende een door appellant gelegd arrest op goederen, door hem aangebracht, ten einde den geiutermeerden het verder consigneeren naar Belgie te beletten waarvan door de rechtbank te Middelburg opheffing van het beslag op de aanwezige goederen (steen- kolen) wa3 bevolen. Het hof bevestigde het vonnis dier rechtbank en veroordeelde den gezagvoerder Drury in de kosten ook van het hooger beroep. Het gevaar van een Ministerieele crisis, schijnt, naar men van wel-onderrichto zijde beweert, geheel geweken. Er loopen geruchten van een verandering in het Ministerie, die echter met de jongste gebeurtenissen in volstrekt geen verband staan. De Minister van Binnenlandsche Zaken zou nl., naar men zegt, om gezondheidsredenen zijn ontslag aan den Koning dezer dagen vragen, of reeds gevraagd hebben. Naar met zekerbeid wordt vernomen, zullen de Hooge erfgenauien van wijleu Z. K. H. Prins Frederik, met 't oog op de aan hen uitgebrachte adviezen, geen bezwaar maken tegen de afgifte der domeingoederen in Noord—Brabant aau den Staat der Nederlanden. Te Amsterdam is de volgende waarschuvring afgekondigd //De burgemeester van Amsterdam, tot zijn leedwezen ontwaard hebbende, dat de politie door het publiek wordt bemoeilijkt wanncer zij personen, die zich in kennelijken staat van droukenschap op den openbaren weg bevinden, in bewaring tracht te brengen, vermaant de ingezetenen, zich van dergelijke met het algemeen belang strijdige hande- lingen te onthouden." Te Amsterdam is een vereeniging opgericht onder de benaming Spaarzaamheid geeft welvaart. Zij is gesplitst in twee afdeelingen. De eersta stelt zich ten doel aan gehuwde personen tegen een zekere wekelijksche bijdrage een geldelijka uitkeering bij elke bevalling te verzekeren. De tweede afdeeling heeft ten doel aan de deelnemeri op een vooraf bepaalden leeftijd een zeker bedrag te verzekeren, op grond van wekelijksche of drie- maandelijkscbe uitkeeringen. De bedoeling is hoofd- zakelijk de gelegenheid te geven om bij huwelijk, bij 't doen van geloofsbelijdenis, bij het stellen van een plaatsvervanger voor de militie of voor eenig ander nuttig doel, op een zekere som tar goedmaking van kosten te kunnen rekenen. De zich noemende dokter Edward Nathan Gantz werd Vrijdag voor het hof van politie in Bow-street te Londen gebracht. De hoofdinspec- teur Greenham, die ook met de nasporingen be treffende Vaughan is belast, arresteerde hem te Southamptonhij was daar wegens opl ichtery aangehouden, maar bij gebrek aan voldoende be- wijzen vrijgelaten. Gantz weigerde aan het hof zijn nationaliteit op te geven en gedurende da zitting viel hij flauw, zoodat bij moest worden weggedragen. Greenham verklaarde dat hij bij Gantz papieren had gevonden op politieke zaken betrekking hebbende en ook een brief in anlwoord op een verzoek om Most, den gevangen socialist, te mogeu zien. De zaak is aangehouden totdat er verdere getuigenis is verkregen. De Belgische justitie meent een overeenkomst te hebben gevonden van het handscbrift van Vaughan, den vermoedelijken moordenaar van den Antwerp- schen advocaat Bernays, met het manuscript van den bekenden Dr. Gantz, alias Wyprecht, die tbam wegens oplichterij hier vervolgd wordt. Er schijnt althaus zooveel overeenkomst te bestaan, dat de vraag of Gantz, die verscheiden valsche namen heeft gedragen, ook Vaughan zou kunnen zijn, is gerezen en tot nader onderzoek aanleiding zal geven. In verband met bet plan tot het doen bouwen te Breda, van eene groote cellulaire gevangenia, hebben de inspecteur, de referendaris en de inge- nieur-architect over da gevangenissen verleden week het daarvoor aangewesen terrein opgenomen. Men wil weten, dat het voornemen bestaat ook daar ter plaatse een nieuw gebouw voor de rechtbank te stichten. De hear Ds. R. T. Kuiper, predikant te Graafschap in den staat Michigan (Noord-Amerika) vroeger predikant te Wildervank, beijvert zich aan zijne vroegere landgenootan mededeelingen te doen en inlichtiugeii te geven omtrent de toestanden in Amerika en de vooruitzichten voor den laudver- huizer. De beer K. schreef zijne //Stem uit en over Amerika" waarin vele belangrijke wenken voorkomen. Hij raadt werklieden aan om zich te begeven naar Cleveland in den staat Ohio, waar TER IVEUZENSCHE COllKWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1