No 1742 Woensdag 25 Januari 1882. 22e Jaargang, Algemoen ^leuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch Vlaanderern. B1NNENLANP Ter Neuzen 24 Januari TER IVEUZEIMSGHE (II!I:II AI ABONNJSMENT. per drie maandea binnec Ter Neuzen f 1,Door he\ geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40, Men abonneert ziok bij «lle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbuakondera, ADVERTENT l(5N. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere lettera worden naar plaatsruinate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee uiterlijk Dinadag en Vrijdag nanalddag DB1E are*. USi biad vcrsebljnt Blnadaj- en Vrljdagavond bij R. B H 41 W T te Ter Neaien, Ovprzichl. Op staatkundig gebied, bepaaldelijk het Euro- peesche, schijnt iets te broeden. We zagen het reeds ten vorigen male dat het onmogelijk is zich een juist denkbeeld te vormen van den algemeenen toestand, maar te oordeelen naar hetgeen in ver- scbillende landen voorvalt, is het geen gewaagde voorspelling, dat er groote en ernstige gebeurte- nissen in aantocht zijn. In Oostenrijk tracht de regeering de openbare meening te overtuigen, dat er hoegenaamd geen reden tot bezorgdlieid bestaat, door eenvoudig de zeer verontrustende berichten tegen te spreken, die dagelijks over de oproerige beweging in Zuid— Dalmatie, de Herzegovina en Bosnie aankomen. Zelfs houdt zij de telegrammen achter, die van het tooneel van den opstand af- komstig zijn. Uit het aantal troepen dat daarheen is gezonden en nog steeds gezonden wordt, blijkt overigens volstrekt niet dat de regeering zonder zorg is. Er is besloten niet minder dan 35000 man naar Dalmatie te zenden. Elkan dag trekken regimenten door Weenen, op weg naar hpt zuideu. De soldaten ontvangen betaling en krijgsvoorraad als in oorlogstijd. Groote voorraad wordt in de krijgsmagazijnen gereed ge- maakt, en naar het zuiden gezonden. Reeds is de Hongaarsche Minister van financieu n3ar Weenen vertrokken met de besluiten van den Hongaarschen Ministerraad, die aan de beide delegation daar voorgelegd zullen worden, bij de beraadslagingen over de aangevraagde gelden voor de uitrusting van het leger en hoewel Hongarije tegen verdere troepenzendingen, en men daar over den loop der zsken alles behalve tevreden is, verwacht men tocb dat in de lente bet geheele Oostenrijkscbe leger onder de wapenen zal geroepen worden. In het Hongaarsche Lagerhuis werd den Minister- President gevraagd of de berichten over de onlusten in Dalmatie, Bosnie en Herzegovina gegrond waren, of de regeering plannen had betreffende de toekomst in die streken en of de Turksehe regeering tegen- over die beweging stappen had gedaan. Wijselijk heeft de Minister de beantwoording tot later uitge- steld, want het is boogst waarschijnlijk dat de rechtstreeks betrokkenen zelf niet kunnen bepalen, tot welke ernstige verwikkelingen de steeds verder uitbreidende opstand aanleiding geven kan. In Erankrijk beeft het voorstel tot grondwets- herziening de bladen en de staatslieden stof tot de noodige beschouwingen en werkzaaniheid. Frank- rijk heeft altijd gaarne grondwetten mogen maken. De tegenwoordige is de veertiende of vijftiende in de laatste bonderd jaar. Op het thans ingediend ontwerp zijn reeds een tiental teganvoorstellen in- gekomen. De regeering is echter volstrekt be sloten af te treden als de Kamer het ontwerp, dat wordt voorgelegd, niet in zijn geheel aanneemt. De commissie van 33, die bet ontweip moet onderzoeken, bevat 18 aanhangers der geheele en 15 e'er gedeeltelijke herziening. In de Kamer beeft de Minister van oorlog de door hem beraamde hervonningen medegedeeld, die algemeen met ge- noegen ontvangen zijn. Uit Eugeland komen voortdurend slecbte be richten over Ierland. Moorden en branden komen dagelijks voor. De toestand wordt in elk opzicht met deii dag slimmer. Een aantal Engelsche dames, die met de Iersche pachters begaan zijn hebben een vereeniging gevormd in tegenovergestelde ricbting van die welke eenige hooggeplaatste Engel sche heeren onlangs in het leven riepen. Z:j willen geld verzamelen, niet ten behoeve der Iersche landeigenaren, die door de landwet scbade lijden, maar ten bate van de ongelukkige, aan den dijk gezette huisgezinnen in Ierland. Middelerwijl beeft een Engelsch grondeigenaar van zijn recht gebruik gemaakt om te Casbel weder een dertigtal gezinnen, ondanks het barre jaargetijde, wegsns wanbetaling uit hunne woningen te zetten. Een soldaat, die daartoe de hand moest leenen, schreef dat ffhet een lietdewerk zou geweest zijn de arme scbepsels dood te schieten, om hen voor goed uit bun ellende te helpen!" Uit Rusland komen berichten, dat te Petersburg en Moskou weder vele nihilisten zijn gevangen genomen, waaronder voorname hoofden der samen- zweering. Ignatieff schijut, nu hij hoofd der ge- heime politie is, er een rniddel op te weten om hen in den val te laten loopen. Nu Ignatieff weder bet voile vertrouwen van den Czaar be,zit in weerwil der geheime kuiperijen van zijn tegen- standers, is men niet vreemd van het denkbeeld dat Rusland afleiding zal zoeken in een buiten- landschen oorlog om alle slavische vol ken onder een scepter te vereenigen. Uit Zuid-Amcrika kwam ditmaal een bericht van vrede. Bolivia heeft een afzonderlijk vredes- verdrag gesloten met Chili en men verwacht nu dat Peru zal volgen. In de 2e helft der maand December 1881 zijn door het postkantoor alhier de volgende on- bestelbare brieven verzonden, aan het adres van Mej. Bodtman Harry te Rotterdam. Door bet hulppostkantoor te Axel, aan het adres van: L. Geessens te Koewacht. Door bet hulppostkantoor Zaamslag, aan het adres vanP. Lucas te Biezelinge en C. Schuit- vlot te Hontenisse. De Commissaris des Konings in deze pro- vincie heeft bepuald, dat de loting voor de nationale militie dit jaar zal plaats hebben in de gemeenten en op de dagen en uren, als hieronder zijn aangewezen Te Hulst, Vrijdag 10 Februari, des voormiddags ten 9 uur, voor Hulst, Ossenisse, Hengstdijk, Hontenisse, Bosclikapello, Stoppeldijk, Graauw, Clinge en St. Jansteen. Te Axel, Zaterdag 11 Februari, des voormiddags ten 9 uur, voor Axel, Zuiddorpe, Overslag, Zaamslag, Westdorpe en Koewacht; ten 11 uur, voor Ter Neuzen, Hoek, Sas van Gent en Philippine. Te IJzendijke, Maandag 13 Februari, des voormiddags ten 9 uur, voor Nieuwvliet, Groede, Breskens, Schoondijke, Hoofdplaat, Biervliet, Waterlandkerkje en IJzen dijke. Te Siuis, Woensdag 15 Februari, des voor middags ten 9 uur, voor Sluis, Aardeuburg, Eeda en St. Kruis; ten lO^uur, voor Oostburg, Cadzand, Zuidzande en Retranchement. Bij Kon. besluit is de heer P. de Haan, ontvanger der belastingen, invoerrecbten en accijnzen te Sas van Gent, benoemd tot ontvanger der belasting en accijnzen te Buiksloot. Z. M. heeft bepaald dat de standplaats van het kantoor der registr. en dnm. thans te Sluis, met 1 Mei dezes jaars zal zijn te Oostburg; en voorts den sumumerair der dir. belast., invoerr. en accijnzen P. H. de Haan, uit de inspectia Rotterdam, benoemd tot ontvanger voor bet kantoor derzelfde middelen te Sluis c. a. Bij Kon. besluit zijn in den militieraad voor de lichting der nationale militie van 1882 in Zeeland benoemd: totvoorz. Jhr. Mr. J. J. Pompevan Meerder- voort., lid der Prov. Staten; tot zijn plaatsv. W. A. graaf van Lijnden, lid der Prov. Staten; tot lid D. A. Dronkers, wetb. van Middelburg; tot zijn plaatsv. Mr. A. J. van Eekelen, weth. van Middelburg. Het vorige jaar werd door het gemeentebestuur van Hoofdplaat besloten den verlaten grintweg van den Hoofdplaatpolder tot den Nieuwlandschen inolen en geheel en al in de gemeente Biervliet gelegen voor eigen rekening te bestraten. Daartoe zal, zoodra nadere goedkeuring der Staten verkregen is, eene geldleening uitgeschreven worden van f 18000 tegen 4£ pCt. Mogen iugezetenen van Biervliet en IJzendijke, twee gemeenten, die evenzeer bij den goedsn toestand van den nu ver- waarloosden weg veel belaug hebben, onze pogingeu helpsn steunen 1 Z. M. heeft den adjudant in buitengewonen dienst, den luitenant-generaal K. van der Heyden, op dieus verzoek, met 1 Februari, op de meest eervolle wijze en onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Z. M. en aan den lande bewezen, uit den militairen dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. Als een huwelijksgeschenk voor Prinses Helena, zu9ter van H. M. de Koningin, moet Z. M. de Kouing in de Kon. Ned. tapijlfabriek te De- venter een prachtig en kostbaar tapijt hebben besteld. Het postkantoor te Amsterdam had in 1874 een omzet van f 3,080,000. In 1880 bedroeg dit cijfer reeds 6,640,000 en in het vorig jaar was bet tot f 7,640,000 geklommen. Van de postverzendingen over bet geheele land werd in 1881 alleen uit Amsterdam verzonden: brieven het 7e, briefkaarten het 5e en nieuwsbla- den het 3e gedeelte. Men scbrijft uit Amsterdam aan de Leeuw. Ct. dat de millioenen-juffrouw Amsterdam metter- woon zal verlaten. #Ban ik wel ingelicht, dan zijn reeds eenige koffers met goederen verzonden met bestemming naar Gorkum. Een flinke sobulden- iast laat de gebeimzinnige jnffrouw achter. Hoc zij er toe kwam om zich zoo'n groot creaiet te vecwerven is te algemeen bekeud, om daarvan nog te gewagen. Zij bad geld en in tegenspraak van alles, wat omtrent den oorsprong daarvan tot bier- toe gezegd is, meen ik uit goede bron te ver- nemen, dat zij eenige duizenden guldens vdor twea jaren erfde van een zekeren beer S. van Z., in de Betuwe algemeen als rijk bekend. Haar raueder was bij dien heer dienstbaar geweest. Toen Jannetje die enkele duizenden guldens ontving, kreeg ze

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1