No 1740. Woensdag 18 Januari 1882 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND ABONNEMENT. Per drie meander) binnen Ter Neuiec f 1,Door het geheele Rqk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men ahonneert licb bij alle Boekhandelaars, Poetdireo- teuren en Brievenbuskoudera. ADVEETENTliS. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BRIE area. Bit Mai remhljnt »laida(- eu Vrlidagarond bij J. H. BRONI te Ter Kenseu. F^olitieli Overzicht, Nog nimmer heeft de staatkunde in de landen met groudwettigen regeeringsvocm en volksverte- genwoordigingen tot zoo verras9ende verwarring aan- leiding gegeven als dezer dagen in Europa het geval is. Het heeft dan ook alien schijn, dat in dit opmerkelijk verschijnsel in den eersten tijd het zwaartepunt zal liggen van de gebeurtenissen, die zich op het staatkundig tooneel zullen afwi|tkelen. In Frankrijk hebben de Kamer eu de Seuaat hun werkzaainheden hervat eu werden door het oudste lid in iareu met een korte toespraak geopend. Door de Kamer werd de afgetreden voorzitter, Brisson, weder herkozen, maar in den Senaat kwam men niet zoo ver. De president van jaren, (iaulthier de Rumilly, een republikeiu (hij is het tachtigste levensjaar ingetreden) die daar de toespraak hield, batoogde in eene lange rede, dat grondwetsherziening onnoodig was geworden, omdat de verkiezing be- wezen had, dat ook ouder het tegenwoordig stelsel Oene repub' keinsche meerderheid verkregen kou worden. Zijne wijze en vaderlandsche woorden werden met de grootsie voldoening vernomen en toegejuicht Gambetta is echter van plan zijn voorstel tot grondwetsherziening, tegelijk met zijn lievelingsdenkbeeldherziening der kieswet, bij de Kamer in te dienen, en schijnt er steilig op te rekenen, dat het aangenomen zal worden; hij heeft althans de toegangskaarten voor het emigres, dat den naam van Assemblee nationale dragen zal, reeds doeu gereed maken. Volgens de laatsle be- richten vindt zijn voorstel echter zeer weinig bijval hij de teruggekomen kamerleden, en daar hij heeft laten verklaren, dat hij zal aftreden, iudien zijn voorstellen verworpen worden, heerscht er onder de afgevaardigden eene groote opgewondenbeid te dier zake. In alle bladen wordt Gambetta's gedrag seherp gehekeld, omdat hij willens en wetens moei- lijkheden gaat opzoeken om zich te laten omver- werpen. Gambetta moet echter in de twee maanden, dat hij aan het bewind is, reeds de ervaring hebben opgedaan dat alle roern ijdel is en acht het waar- schijnlijk nu maar beter op een veilige kust te rtran- den, dan later op niet te omzeilen gevaarlijke kiippen te vergaan. Als President en Minister van buiten- landsche zaken kan bij het weten, dat de toestanden in het binnen- en buitenland hoogst ernstig en gespannen zijn en met een uitbarsting dreigen. In Duitscliland is de koninklijke boodschap, m$de onderteekend door den rijkskanselier Bismarck, nog steeds het onder werp dat het raeest beweging maakt. Dit stuk moet het volk duidelijk maken, dat de Koning heerscht en regeert en daarom is het aan den Kcning en niet aan de volksvertegen- woordiging om de staatkunde van het land te leiden. Ook mogen de rijksambtenaren krachtens hun ambtseod niet tegen, maar moeten zij voor de staatkunde der regeering ijveren. Dit stuk, zegt men, door den Keizer zelf ontworpen, zal evenals de mdertijd gerucbtuiakende troonrede in alle dorpen aangeplakt en den liijksdag inedegedeeld worden, zoodat de mogelijkiieid bestaat, dat het nog veel besproken en tot een botsing met de volksvertegenwoordiging aanleiding gceft. In het buitenland houdt men het er voor dat het tot zoo iets beslemd is en noemt men het een staatsgreep. De Rijksdag heeft thans het voorstel aangenomen van den afgevaardigde Windthorst om de Meiwetten buiten werking te stelllen. Daar de regeering dit voorstel ontijdig achtte, zoolang de onderliande- liugen gaande waren met Rome, kan men het als een nederlaag voor de tegenwoordig gevolgde staat kunde beschouwen. Het slot der dingen zal dan ook wel ziju, dat de Rijksdag naar huis wordt gezonden. In Spanje schijnt men weder aan dsn vooravond van een binnenlandschen crisis te staan. De tegen- woordige regeering heeft plotseling zeer scherpe maatregelen tegen de tot nog toe met zooveel versehooning behandelde republikeinsche pers ge- nomen. Men vermoedt, dat de Minister Sagasta vreest, dat zijn tot nog toe in praktijk gebrachte gematigdheid hem nadeel zou doen in de oogen van het hot. De onafhankelijke bladen van zijn partij keuren echter alien die buitengewone gestreng- heid af, daar de ve volgde bladen slechts mede- deelingen bevatten, die met een gepaste vrijheid geoorloofd zijn. In Italie wordt de nieuwe wending in de zaken van Egypte ais zeer ernstig opgevat. De bladen van onderscheidene partijen verklaren eensteiumig dat Italie zich beslist in dez» aangelegenheid bij Duitschland en Oosteurijk moet aausluiten. Uit Egypte ontbrekeu de berichten niet, doch laten voortdurend aan duideiijkheid te wenschen over. De Khedive heeft den Sultan van Turkije den inhoud der nota medegedeeld, en zal zeer waarschijnlijk ook aan Frankrijk en Engeland een autwoord zenden. Hoewel het tegendeel ook gemeld wordt, moet de nota overal een siechten iudruk gemaakt heoben en overviel de nota de notabeien als een donderslag. Zoodra de partijhoolden hun verdere gedragsliju zullen vastgesteld hebben, kan Europa ook wel eens iets vernemeu, dat op een donderslag gelijkt. Do Egyptische zaak is althans hierinede niet geeindigd. TerNeuzen, 17 Jaimari. Door 24 inwoners alhier, alien kiezers voor leden van de Xweede Kamer der Staten-Generaal, is Zaterdag jl. een adres verzonden naar de Tweede Kamer, houdende verzoek, dat aan de verkiezing, gedaan den S Januari 11., de vereischte goedkeuring zal worden onthouden, en wel op de navolgende g ron don: 1°. dat de stembiljetten in strijd met art. 87 der Kieswet niet met het stempel van het hoofd- kiesdistrict Middelburg waren gestempeld, doch wel met het stempel van: *Het stedelijk bestuur van Middelburg," en dat geen andere biljetten ter gemeente secretarie te bekomen waren; 2<>. dat aan de kiezers te Middelburg en Vlis- singen oproeping9brieven zijn toegezonden, waaraan het stembiljet was vastgehecht, en 8°. dat de stembus uit verschillende gemeent3n van Zeeuwsch-Vlaanderen, in strijd met art. 53 der Kieswet, naar Middelburg zijn overgebracht door veldwachters. Sedert eenigen tijd werden alhier steenkolen ontvreemd, liggende aau de loskade van het spoor- wegterrein en toebehoorende aan den heer L. Schalk, zonder dat men de dader of daders kon ontdekken. De wachtmeester Yermeulen en de mareclmuss6s Lamore hadden zicli in den nacht van Zaterdag op Zondag jl. in hinderlaag gelegd en hadden de voldoening den dader des morgens half 5 uur op heeterdaad te betrappen en gevankelijk naar het kantonnale huis van bewaring over te brengea; hij is heden morgen naar Middelburg overgebracht. De dader is A. van der Harten, 39 jaar oud, stoker op een der locomotieven van den spoorweg MechelenTer Neuzeu, geboren en wonende to St. Nicolaas. De reden, waarom hij diefstal pleegde, is tot heden onbekend. Hulst, 16 Januari. Heden werd van uit deze stad een strooibiljet verspreid en verzonden, waaria voor de verkiezing van twee leden voor daa gemeenteraad van Hontenisse worden aanbevolen de heereu F. Buijsrogge en P. Kappendijk, twee personen, die, hoe achtenswaardig ook, nochtane uit hoofde van zwagerschap in den tweeden graad met de reeds zitting hebbende raadsieden C. Fas- saert en P. A. Joossen niet kunnen toegelaten worden. De steller van die aanbeveling schijnt alzoo in dat gedeelte der wet op het gemeentebestuur vol- slagen vreemdeling te zijn, maar wil toch ook candidaten aanbevelen. O sancta simplicitas Zaamslug, 16 Januari. In de heden namiddag gehouden vergadering van het be.9tuur der water- kesring van de calaraiteuse polders Margaretha, Kleine Huijssens cn Eendragt is uit het bekende drie- tal voor waterbouwkundig ambtenaar bij die water- keering met 12 van de 16 stemmen benoemd de heer C. Muller, waterbouwkundig ambtenaar by den calamiteusen polder Suzanna, te St. Annaland Zaanidiig, 17 Januari. De heer M. Boon, predikant hij da Christelijk Gereformeerde gemeente alhier, heeft een berosp ontvangeu bij die gemeente te Yerseke. Bosckkapelle, 16 Januari. De loop der be- volking was in 1881 als volgt: m. vr. totaal. Bevolking op 31 December 1880 629 648 1277 In 1881 geboren 25 23 48 ingekomen 30 29 59 In 1881 overleden Samen 55 52 107 14 14 28 51 40 91 65 54 119 Alzoo vermindard met 10 2 12 Bevolking op 31 December 1881 619 646 1265 Huwelijkeu gesloten 9, als: tusscben jongmans yn jonge doohters 5 en tusschen weduwnaars en jonge doohters 4. Stoppeldyk. De loop der bevolking deter ge meente was over het afgeloopen jaar als volgt: Geboren 27 mann., 28 vrouw., totaal 55. Overleden 18 mann., 16 vrouw., totaal 34. In de gemeente vestigde zich 54 mann., 43 vrouw., totaal 97. Uit de gemeente vertrokken 63 mann., 58 vrouw., totaal 121. TER NEIJZENSCHE C0UR4NT. 0 m. vr. totaal.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1