No 1738, Woensdag 11 Januari 1882 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAN D~~~~ ABONNIMENT. Per drie masnden binnen Ter Netuen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich by alle Boekhandelaart, Poatdireo- tenren en Brievenbuskouders. adyesteniiLv, Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender uiterlijk Dinedag en Vrijdag namlddag DRIE iurea. Dit bind venehljiit Dlnadag- era Yrtjda#avond bij Jt. K. BEORI te Ter Neueb I^olitieli Overzicht. Het nieuwe jaar is zeer slecht begonnen. De verwachting omtrent den algemeenen toestand was wel niet hoog gespannen, naar aanleiding van het- geen het oude jaar achterliet, maar dat de gebcur- tenissen zich zoo spoedig zouden ontwikkelen had men niet kunnen denken. De bedenkelijke staat van ontevredenheid en gisting waarin de geheele Mahomedaanscbe wereld verkeert, gaf in het afgeloopen jaar reeds redenen tot groote be- zorgdheid, maar men geloofde steeds dat de toe- nemende invloed van Duitschland in Turkije aan een geleidelijke afwikkeling van het Oostersche vraagstuk bevorderlijk zou kunnen zijn. Te Londen en te Parijs begint men echter de zaken anders in te zicn en is men tot de overtuiging gekomen dat Turkije, nu het meent voortaan ook op den steun van Duitschland te kunnen rekenen, weder ongeneigd zal geworden zijn om het oor te leenen aan den eisch van andere mogendheden om eindelijk eens tot het nakomen zijner verplichtingen over te gaan. Ook is het openbaar worden van het plan van Engeland en Frankrijk om aan den Khedive de bekende nota te zenden aan deze veranderde zienswijze toe te schrijven, te meer omdat volgens den berichtgever van de Times een andere mogend- heid zich gereed maakte om zich in de Egyptische zaken te mengen door het uitoefenen van invloed bij de Turksche regeering. Met de Russische oorlogsechatting maakt de Turksche regeering ook geen de minste haast. Rus- land beeft thans tot betaling van 23 millioen on kosten voor het bezettingsleger een ambtenaar naar Philippolis gezonden en beslag doen leggen op de gelden der provinciale kas van Oost-Rumelie Overigens luiden de berichten uit Rusland voort- durend weinig bevredigend. Zoowel geldelijk als maatschappelijk is de toestand zorgelijk. Griekenland, dat enkele weken geleden nog 60,000 man op de been had, heeft onder den druk van geldelijke zorgen het leger zoo spoedig mogelijk op 20,000 man verminderd. Evenwel schrijft de Tribune het aan Griekenlands snelle ontwapening toe, dat Turkije thans weder meer uittartend optreedt, want ffde loop der gebeurte- nissen hangt grootendeels af van den loop der geweren." Het is zeker dat Turkije in allerijl aan den berg Kritiri, die, zooals men weet, door de Grieksche regeering als aan haar afgestaan beschouwd wordt, blokhuizen en versterkingen opricht en dus niet van plan schijnt die stelling te ontruimen. Er worden nu weder protest-nota's verwacht. De verkiezingen, die zooveel beweging gemaakt hebben, zijn, zoo men uit Athene meldt, gnnstig voor de regeering afgeloopen. In Italie verkeert men omtrent de pauselijke kwestie in afwachtende houding Het bevestigt zich, dat Bismarck het vraagstuk in alien ernst bij enkele mogendheden ter sprake heeft gebracht. In Duitschland komt heden de Rijksdag weder bijeen en wordt de zitting van den Pruissischen Ltnddag Zaterdag 14 dezer geopend. De strijd belooft heftig te zijn en vele gissingen over den waarschijnlijkcn loop der dingen zullen dan tot hun recht kunnen komen. Op nieuwjaarsdag heeft de Keizer nog aan de Ministers, die hem kwamen gelukwenschen gezegd, dat de tegenwoordige onaan gename stemming in Pruissen zooveel te onbegrijpe- lijker is, nu iedereen reeds bij een enkelen blik op Europa kan zien, hoe goed onze toestanden naar verhouding zijn. Het is zeker goed gezien van den Keizer, dat de toestanden in Europa, waar men den blik ook wendt, in elk opzicht zeer be- denkelijk zijn. In Frankrijk komen Dinsdag de Kamers weder bijeen. Door Gambetta's tegenstanders, en hij telt die thans reeds onder bijna alle schakeeringen, zijn reeds acht aanvragen om inlichtingen in de Kamer aangekondigd. Wat zal het nieuwe jaar Frankrijk brengen? Men is er niet zonder bezorgd- heid voor de toekomst. TerNeuzen, 10 Januari. De met 1 Januari van het vorige jaar van wege de direction der spoorwegen Mechelen-Ter Neuzen en Gent-Ter Neuzen opgerichte stoomvaartdienst, tot het vervoer van goederen van deze plaats naar Londen, onder den naatn: Agence commerciale des Railways h Ter Neuzen, heeft niet weinig bijgedragen, dat in het vorige jaar het hooge cijfer is bereikt van 226 zeeschepen, waaronder 19 zeilschepen, welke alhier aan de loskade van het spoorwegterrein hebben gelost of geladen, als: met stukgoederen 72, ruw ijzer 66, kolen 40, ijzererts 22, hout 16, slippers 3, vlas 2, kool- zaad 1, rijst 1 en ledig 3. Deze 226 ingekomen zeeschepen hadden de niet onaanzienlijke inhoud van 238856 K. M. Van de ingekomene vertrokken 19 stoomschepen naar Gent, nadat hier hunne lading of een groot gedcelte daarvan gelost was. Het getal zeeschepen, welke aan de loskade goederen hebben ingenomen of van daar ledig zijn vertrokken, bedraagt 203, waarvan 13 zeilschepen. Hier van waren geladen: met stukgoederen 76, zink 11, rails 7, dakpannen 1, hooi 1, papier 1 en ledig 106. Deze schepen hadden eene ge- zamenlijke inhoud van 217744 K. M. Door de belanghebbenden zijn in den laatsten tijd aan de loskade weder vele verbeteringen aan- gebracht; eene nieuwe losplaats van 140 meters lengte geeft vooral een groot gemak bij het lessen van goederen, doordien twee spoorlijnen naast elkander liggen om wagons teplaatsen; de geheele kade is ongeveer 800 meters lang en geeft voor zeven stoomschepen eene voldoende aanlegplaats. Ook het aangevangen jaar schijnt niet onvoor- deelig voor de plaats onzer inwoning te zullen zijn, daar door den heer L. Scbalk alhier een contract is gcsloten voor het ontschepen en verzenden van ruim 140000 K. M. ijzererts voir 1 December van dit jaar; waarschijnlijk zal ook nog een wekelijksche dienst worden geopend van Goole op Ter Neuzen. De binnenvaart was in 1881 hier niet zoo druk als in het vorige jaar; er werden aan de Oost- sluizen opgeschut 2 zeeschepen, 124 Rijnschepen (direct van den Rijn v. v. naar Belgie) en 3338 binnenschepen, samen inhoudende 247646 K. M.; afgeschut zijn: 1 zeeschip, 77 Rijnschepen en 3401 binnenschepen, samen inhoudende 253994 K. M. In de Oosthaven hebben vertoefd, zonder te laden of te lossen 651 vaartuigen, inhoudende 18857 K. M. Toen de heer P. M. Voerman, opziener der visscherij enz., zich jl. Donderdag met het Rijks stoomschip Argus op de Schelde bevond, hespeurde hij in het Zeehondengat een visschersvaartuig met gebroken tuig en stukgeslagen zeilen, waardoor de schipper Levinus Roete van Hoofdplaat in levens- gevaar verkeerde; het stoomschip zette hierop kosrs en bracht na eenige mosite het vaartuig behouden te Hoofdplaat binnen. Tegelijkertijd bemerkte men nog een innood verkeerend visschersvaartuig, dat van de Springerplaat tot bij Borssele gedreven was, dat eveneens met gebroken tuig en veel water aan boord voor de opvarende een benarden toestand opleverde; na groote inspanning werd het door de Argus op sleeptouw genomen en alhier binnen- gebracht, terwijl de opvarende, schipper Julianus Rammeloo en diens zoou, te Bouchaute woonachtig, liefderijk op het stoomschip werden verpleegd tot dat zij in staat waren het vaartuig weder te be- trekken, nadat hetzelve ontlast was van het aan boord zijnde water. In de 2e helft der maand November 1881 zijn door hel postkantoor alhier de volgende on- bestelbare brieven verzonden, aan het adres van P. Bruggeman te 5s Hage en J. de Jonge te Noordbeveland. Door het hulppostkantoor te Axel, aan het adres vanK. R. L. Koene te Leeuwarden. De Engelsche stoomboot Mona, kapitein Grand, varende tussclien deze plaats en Londen is Zater dag jl., volgens een ontvangen bericht uit laatst- genoemde plaats, op de Theems door brand vernield. Hontenisse, den 9 Januari. Gisteren avond gaf onze harmonie haar tweede winterconcert. Was het getal opgekomen honoraire leden tamelijk groot, betrekkelijk niet minder groot was het getal niet ingezetenen, die tot dit concert geintroduceerd waren, en waaronder er zelfs uit het eiland Schouwen geteld werden; maar ongekend groot waren de blijken van waardeering die de harmonie en haar leider op hun pogen raochten inoogsten. Onder de instrumentale stukken werden we vergast op eene Marsch in Egyptischen muziekstijl; als altijd kwam de kracht onzer harmonie weder het best uit in de nog onovertroffen fraaie muziek van Guilbert, en wel in diens Fantaisie-Valse Souvenirs de Jeunesse, en Fantaisie la Sierra ne vada. De zangstukken en komische voordrachten vol- deden algemeen; de meeste daarvan wekten eene menigte leverschuddingen. De mededeeling, dat het derde en laatste concert op 19 Februari, indien daartegen bij de recht- hebbenden geen bezwaar bestaat, tegen betaling van entreegeld, ten voordeele der armen zou worden toegankelijk gesteld, ook voor niet-leden, werd met donderend applaus ontvangen. In het belang der armen is het te hopen, dat eene ruime opbrengst het gevolg zij van het belangeloos en zeer te waardeeren pogen der Harmonie. Zuanislag, 9 Januari- Voor de betrekking van waterbouwkundig ambtenaar bij het waterschap van de calamiteuse polders Margaretha c. a., zijn door het bestuur op het drietal geplaatstde heeren J. van de Velde, te Cadzand, M. Magielse, te Kerk-Driel, en C. Muller, te St. Annaland. TER NEUZENSGHE COERANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1