No. 1737, voor BINNENLAND Zaterdag 7 Januari 1882. 22e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuron 1,Door bet jeheele Rjjk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abouneert rich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbuaboudera. advertentiEn. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere lettera worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ten dan uiterlijk Dinadag en Vrijdag namlddag DRIE area. »fs Salad venwhljnt Bla»dag> em Vrlldagavond bij J. K. fi, 6RCMT te Ter Neoiea. Bij deze coarant behoort een bijvoegael. Politlflt Overzicht- Wat wij in ons eer9te overzicht van dit nieuw ingetreden jaar reeds moesten aanstippen, wordt door de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen van den dag nog nader bevestigd. De erfenis die het oude jaar ons naliet op allerlei gebied, kan nog tot ernstige verwikkelingen aanleiding geven. Tot die nalatenschap behoort in de eerste plaats de Romeinsche kwestie, die tegenwoordig schering en inslag is der Italiaansclie bladen. Deze zijn hoogst verbolgen over Duitschland's plannen ten opzichte van den Paus, maar geven door hunne heftige uitvallen een groot bewijs van Italie's zwakke stelling tegenover Europa en den Paus. Intusschen ontbreekt het naar aanleiding van den nieuwjaarsdag tusscben de vorsten en regee- ringen niet aan betuigingen van vriendschap en welwillendheid. Keizer Wilhelm ontving van den Czaar een hartelijken brief op nieuwjaarsdag, die ditmaal dubbel plecbtig was, oindat voor 75 jaar, de Keizer als soldaat bij het leger in dienst trad. Bij de ontvangst der rijksgrooten die hem geluk kwamen wenschen, moet de Keizer aan verseheidene personen hebben te kennen gegeven, dat de vrede in Europa niet gestoord zal worden. Ook in Erankrijk heeft de President der republiek ter gelegenheid van het nieuwejaar als naar gewoonte de voorzitters van den Senaat en de Kamer bij rich ontvangen, die hem de betuigingen van over eenstemraing en eerbied van het parlement kwamen aanbieden. Namens de buitenlandsche gezanten bocd de pauselijke nuntius den President der re publiek zijne gelukwenschen aan. Deze verzoekt in zijn antwoord de gezanten hunne regeeringen de betuigingen zijner welwillendheid en vriendschap over te brengen. Met groote btlangstelling volgt men te Parijs de onderhandelingen tusscben Uuitsch- land en Rome, vooral in verband met de weder- oprakeling der Romeinsche kwestie. Gambetta wordt nog voortdurend in de bladen aangevallen wegens zijne hsndelingen als minister— presidtnt, met betiekking tot het begoven van hooge arablen. Roustan is in Tunis aangekomen en met geestdrif't door de Eransche bevolking ont vangen. In zijn toespraak, die erg gezwollen was, i stelde bij zijn terugkomst voor als een bewijs, dat de Fransehe regeering de verkregen uitkomsten niet zal loslaten, maar het in Tunis begonnen werk zal voortzetter. De ondersteuning der regee ring strekte hem tot troost tegenover de lasteringen, die bij veracbt. In Spanje zijn de Kamers naar buis gezonden. Zij zullen met voor Maart hunne werkzaamheden hervatten. Er moet veiscbil bestaan tusscben de vrijzinnige meerderluid in de Kamer en de regee ring over de financieele kwestie en die van het burgerlijk Imwelijk. Dit lange verlof moet nu dienen om de gerezen moeielijkbeden uit den wtg te ruimen en tot bevordering der plannen van den Minister van fiuancien, Camacho. Ook in de Spaanscbe Kamer is de Romeinsche kwestie ter sprake geweest en vroeg de oud—Minister Lasala, wat de regeering doen zou, als geduiende bet verlof der Kamer, de een of andere regeering ziuh als bizondere verdediger der rechten van den Paus opwierp. De Minister gaf een ontwijkend autwoord en beweerde, dat hem niets bekend was van zoo- danig voornemen. In Oostenrijk-Hongarije was men bij de aan- bieding der nieuwjaars-gelukwenschen ook zeer tevreden over den tegenwoordigcn toestand. Men verwacht in het aanstaande voorjaar echter een ernstigen strijd in Dalmatie en de Herzegowina, daar de bevolkingen in die streken in een beden- kelijken staat van outevredenheid en gisting ver- keeren. De Turkscbe gezanten zijn op hunne terugreis van Berlijn naar Konstantinopel te Weenen door den Keizer en den Minister Kalnocky in gehoor ontvangen. De ontvangst was zeer hartelijk. Turkije boopt veel van de goede verstandhouding met Dnitscbland en Oostenrijk, maar van een bondgenootschap zal echter niets komen. In zoover is hunne zending niet geslaagd. Toch scbijnen deze landen op staatkundige gronden Turkije te willen handhaven, en moeten er vertrouwelijka af- spraken bestaan omtrent Egypte en de andere Mahomedaansche landen in Noord—Afrika. TerNeuzeu, 3 Janiiari. Gisteren heeft te Middelburg de opening plaats gehad der stembrietjes voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten—Generaal in het hoofdkiesdistricl M:ddelburg, ter vervanging van Jbr. J. L. de Jonge. Er waren uitgebracht 2358 stemmen, waarvan er 19 van onwaarde werden verklaard, zoodat de volstrekte meerdarbeid 1170 stemmen bedroeg. De beer Mr. P. C. 't Hooft, te's ilertogenbosch, verkreeg 1228 en H. J. Pool, te Leiden, 1109 stemmen, zoodat de heer Mr. P. C. 't Uooft is gekozen. De kolom a van den volgenden staat wijst bet getal kiezers aan die dezen keer, de kolom b het getal kiezers die bij de verkiezing op 29 November 1881 hunne stem hebben uitgebracbt. a b a b de herijk der maten en gewichten in het loopende jaar zal plaats hebben. Breskens 11 Juli, Groede, ook voor Nieuwvliet 12 en 13 Juli, Cadzand 14 Juli, Zuidzande 15 Juli des voormiddags, Retranchement 15 Juli des namiddags, Oostburg 17 en 18 Juli, Sluis, met uitzondering van Oud-Heille (gemeente Sluisl 19 en 20 Juli, Aardenburg, ook voor Eede, St. Kruis en Oud-Heille (gemeente Sluis) 21 en 22 Juli, Schoondijke 24 Juli, IJzendijke, ook voor Water landkerkje 25 en 26 Juli, Biervliet 27 Juli, Hoofdplaat 28 Juli, Ter Neuzen 1 tot 4 Aug., Hoek 5 Aug., Sas van Gent, ook voor Philippine 7 en 8 Aug., Westdorpe 9 Aug., Zuiddorpe, ook voor Overslag 1 0 Aug. des voormiddags, Koewacbt 10 Aug. des namiddags, Axel 11 en 12 Aug., Zaamslag 14 Aug., Hulst, ook voor Clinge en St. Jansteen 15 tot 18 Aug., Rapenburg (voor de gomeenten Stoppeldijk, Boschkapelle en Hengstdijk) 19 Aug., Graauw 21 Aug., Kloosterzande (voor de gemeenten Hontenisse en Ossenisse) 22 en 23 Aug. Axel, 5 Januari. De beer J. A. Goedbloed, predikant bij de Christelijk Gereformeerde gemeente albier, heeft voor het ontvangen beroep bij die gemeente te Broek op Langendijk bedankt. Van de 52 verkoopers van sterken drank in 't klein, hebben zich 41 bij verzoekschrift aan Burgem. en Weth. gewend om daarmede na 1 Mei 1882 te inogen blijven voortgaan. Axel Bevolking op 31 Dec. 1880 3098 zielen. Geboorten in 1881 62 m. en 56 vr. te zamen118 Ingekomen 74 m. en 64 vr. te zamen 138 Te zamen 3354 Overlijden in 1881 28 m. en 28 vr. waaronder 1 m. niet behoorende tot de werkelijke bevolking dezer gemeente dus 55 Vertrokken 82 m. en 74 vr. te zamen 156 Blijkens bekendmaking van Ged. Staten van Zeeland is door ben bet lijdstip vastgesteld, waarop Te zamen 211 Bevolking op 31 Dec. 1881 3143 zielen. 24 huwelijken hebben er plaats gehad. 6 levenloos aangegeven; en 1 erkenning bij akte door den ambt. van den burgerl. stand opgemnakt. Koewacht. De loop der bevolking dezer ge meente was over het afgeloopen jaar als volgt: Geboren 35 mann. en 34 vrouw., totaal 69, waaronder 1 in onecht van het mann. geslacht. Overleden 20 mann. en 23 vrouw., totaal 43. Levenloos aangegeven 9 mann. en 6 vrouw., totaal 15- Er werden 15 huwelijken voltrokken, als: tusschen jongmans en jongedochters 10, weduwnaars en jongedoehters 3, weduwnaars en weduwen 2. In de gemeente vestigden zich 35 mann. en 31 vrouw., totaal 66. Uit de gemeente vertrokken 48 maun, en 37 vrouw., totaal 85. Bevolking op 31 Dec. 1881 1127 1079 2206 pers. idem op 31 Dec-1880 1105 1051 2156 alzoo eerie vermeerdering van 22 28 50 pers. TER NEUZENSCHE COIMT. Kiezers. Biljetten. Kiezers. Biljetten. Middelburg Vlissingen Veere Oostkspelle Bombing Vrouwepolder Serooskeske. iegtekerke Grijpskerke Wesikapelle. St. Laurens Meliskerke Zoutelnnde Biggekerke 503 255 34 42 41 39 49 38 37 53 29 34 29 41 O en W.Souburg 47 Koudekerke Kittheiu N. en St.Joosland Xrnemuiden. Groede Breskens Nieuwvliet kadza. d Oostburg Retranchement Zuidzande Transport 1710 469 187 30 40 37 31 46 37 32 50 28 31 23 40 39 61 22 33 25 71 32 19 33 53 18 4b 1527 4,051 Transport 1710 142'Schoondijke 62 2-t'Bierrliet47 36 28 24 IJzendijke Ho.fdptaat at Wateriandkerkje 35'Sluis74 3l|Aardcnbnrg 64 26St Kruis 34 Eede 18 24 L9 26 27 47 20 26 21 66 29 17 29 50 38 1242 Axel '"aamslag Ter Neuzen Hoek Sas van Gent Koewscht Overslag. rhilippine. Westdorpe Zuiddorpe Boschkapelle 17 11 125 88 137 48 34 31 5 9 34 24 23 Totaal 2689 Van onwaarde Geldige stemmen Volstrekte meerderh. 1527 60 36 77 23 19 65 1242 56 32 75 21 16 55 82 I 77 1031 83 77! 69 123 39 23 27 3 7 24 23 106 33 18 26 2 6 20 21 21 19 2358 19 2338 1170 1977 mann. vrouw. totaal

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1