No 1756. Woensdag 4 Januari 1882. 22e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaandersn. BINNENLAND BUITENLAND. ABONNMMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door Ret gcheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abouneert zioh bij alle Boekhandalaars, Poatdiree- tenren en Brievenbuskonders. ADVERTENTUKN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden iaar plaateruimte berekend, AdvertentieD gelieve men aan den Uitgever in te render aiterlijk Dinsdag en Yrijdag aawlddag DRIE Wad! rcrcwblljnt »tiesdflg< ee Vrljdatarond bij A. K. BHORT tffi Ter Weazen. Poiitiok Ovprzicht, Weder is eeu klein tijdsdeel van het oneindige zijn aan ons leven voorbijgegaan, waarin wij, wat ons aangaat, onze zwakke pogingen mochten aan- wenden om door hot schrijven van de geschiedenis van den dag onzen lezers een beknopte voorstelling te geven van den strijd der belangen, die vorsten en volken onderling streden, sinds harts- tochten den enkelen mensch beheerschten. Yele zaken hebben in het oude jaar tot hun recht kunnen komen of wel zijn geleidelijk afgewikkeld geworden, en toch, op groote verandering, op ver- betering in den algomeenen toestand is niet te wijzeu, zoodat met het nieuwe jaar nog menig twijfelachtig en duister punt te regelen blijft. Op staatkundig en staathuishoudkundig gebied, bepaal- delijk het Europeesche, schijnt iets te broeden. Als altijd is de onderlinge naijver der rnogend- heden in het sp3l, en openbaren zich onder de volken en in hunne maatschappelijke toestanden de ernstigste verschijnselen van de gevolgde staat- kunde en staathuishoUdkunde der laatste jaren, j De gewapende vrede en dasrmede de staande legers stellen steeds grooter eischen, en het scheppen van denkbeeldige kapitalen cf waarden en daaruit voort- vloeiende drukkende lasten en wanverhoudingen, neinen daarmede schrikverwekkende evenredigheden aan. Keizers en Koningen hebben elkander in het afgeloopen jaar ontmoet om in de verschillende dreigende vraagstukken tot overeenstemming te geraken en de toongevende staatslieden zijn ernstig bedacht op maatregelen die te gemoet komen aan de bedreigde belangen der volken,^ hunnen maatschappelijken toestand verbeteren en hun levensstandaard verhoogen zullen. Intusschen zijn de verscliijnselen verdacht, werkt en stookt het heele zoodje van 's ochtends tot 's avonds acbter de schermen en zal het in weerwil van alle vredesbetuigingen nog op oorlog moeten uit- draaien. Uit Duitschland komt thans ook het bericht, dat de langjarige onderhandelingen met Rome tot eene voorloopige overeenkomst hebben geleid, die bestemd is om in Italie veel kwaad bloed te zetten en de ^Roroeinsche kwestie" bepaald weder aan de orde te brengen. Oostenrijk is door Rumenie nog in het oude jaar tevreden gesteld en hunne verstandhouding j is er beter op geworden nu het verschil is bijge- legd. De Oostenrijk3che gezant in Rumenie, die het vergelijk tot stand bracht en daarvoor naar Weenen reisde, is tot gezant te St. Petersburg benoemd, terwijl een verbond tusschen Oostenrijk en Rusland eerstdaags tot stand zal komen. Turkije bracht eindelijk ook de veel besproken schuldregtling tot een goed einde en mag zich kennelijk verheugeu in Duitschlands machtigen steun. Wat de gemeenschappelijko grondgedachte is, die de staatkunde van deze staten bestuurt, zal het nieuwe jaar nog moeten leeren. De be- doeling is om een krachtigeu waarborg te zoeken voor een verdere vredelievende ontwikkeling der zaken. In Frankrijk schijnt de regeering, of wel Gam- betta, ook groote gebeurtenissen te verwachten. De niet—republikeinsche benoemingen der gezanten te Berlijn en te Petersburg en die der hooggeplaatste beambten bij de Miuisteries van buitenlandsche zaken en oorlog worden in dien zin druk besproken. Intusschen neemt de regeering republikeinsche maatregelen tegen de geestelijkheid, die veel ver bittering wekken zullen en zal de Kamer, wanneer zij weder bijeengekomen zal zijn, een aantal echt- republikeinsche wetaontwerpen te behandelen heb ben, waaronder ook een staais-pensioenkas voor oude werklieden it Pinstar de Bismarck. Rochefort heeft thans ook het proces gewonnen van den Franschen gezant te Londen inzake de Tuniseesche ontbul- lingen. De Tuniszaak wordt er nog niet beter op voor de regeering. Noord—Afrika wordt een knagende worm aan het behoud der republiek. Rusland lijdt onder het nihilisme en wordt be- dreigd met een algemeenen boerenopstand. De toestand is zorgelijk. Engeland ziet dagelijks zijn invloed in het oosteu verminderen en gaat zwaar gebukt onder de eeuwen- oude grieven van Ierland. Wat de tijd bier nog zal baren En mocht in noord en znid der nieuwe wereld ook niet ailes er uitzien als in de oude wereld, een heilstaat kan men daar ook nog niet ontdekken; maar in Zuid-Afrika vierden de Transvalers het vredefeest, als een waardig slot van een veel be wogen jaar. TerNeuzen, 3 Januari. Van de 137 kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in deze gemeente hebben heden 123 kiezers hunne stemmen uitgebracht. Bij de periodieke aftreding in 1881 hebben 107 kiezers van de 142, bij de stemming op 29 No vember van het vorige jaar 106 kiezers hun stem- biljet ingeleverd. Te Hoek hebben heden van de 48 kiezers 39 gestemd; in November 11. werden 33 stemmen uitgebracht. Van de 73 drankverkoopers in het klein alhier, zijn, ingevolge art. 27 der Drankwet, bij Burgeraeester en Wethouders 67 aanvragen inge- komen om met dien verkoop den 1 Mei a. s. te mogen voortgaan; te Hoek hebben 11 van de 18 gcpatenteerde het verzoek om vergunning aan het Dagelijksch bestuur gericht. Door een zetfout heeft de zetter ons in het vorig nuinmer laten zeggen, dat door de nieuw- jaars-commissie alhier f 774,50 was ontvangen, dit raoest zijn f 674,50. Het vorige jaar was de ontvangst f 754,05. Hoiltenisse, 2 Januari. Van de 85 kleinban- delaars in sterken drank, op 1 Mei 11. in deze gemeente dien handel uitoefenende, hebben 66 vergunning verzocht, om daarmede na 1 Mei 1882 voort te gaan. Brieven, per expresse te bestellen, kunnen aan de aandacht der postambtenaren ontgaan en dientengevolge in de gewone bestelliug worden op- genomen, indien op den brief door de afzenders niet op duidelijke en in het oog vallende wiize is aan- gewezen, dat expresse bestelliug verlangd wordt. Ter voorkoming van vertraging, wordt aan bslang- hebbenden duidelijke aanwijzing aanbevolen. Vrijdag werd aan het gebouw van het geweste- lijk bestuur te Middelburg aanbesteedhet maken van eene ligplaats voor schepen in de vestinggracht vdor het front VIVII der vesting Ter Neuzen, geraamd op f 12,000. Voor dit werk werd ingeschreven door de heeren J. van de Velde, te Papendrecht, voor f 12,586 en D. Volker, te Dordrecht, voor f 9,600. In de St. Ct. is opgenomen de wet tot natura- lisatie van Jacobus Frauciscus van Hecke, zaak- waarnemer, geboren te Wachtebeke, wonende te Overslag De voorgenomen reorganisatie van het corps bnitengewone opzichters bij den Rijkswaterstaat zal, naar men verneemt, tegen Mei 1882 plaats hebben. In dit jaar zal de planeet Venus voorbij de zon gaan, een verschijnsel, dat ook in 1874 plaats had, maar in meer dan 100 jaar niet weer zal gescbieden. In bijna alle landen worden personen uitgezonden om in het Zuidelijk halfrond, waar het belangrijk verschijnsel zichtbaar is, waar- nemingen daarover te doen. Naar wij verneraen, is door onze regeering da luit. ter zee 2e kl. de heer Heijning met bet doen van die waarnemingen belast en wel op Carapao, Te Amsterdam is een nienwe maatschappij opgericht, nl, de ,/Amsterdarasche biercompagnie," die zich ten doel stelt in hoofdzaak de Holland- sche hovengisting- bieren te tappen en af te leveren, zoo voor particulier gebruik en koffiehuizen, als reederijen. In haar dubbel prinsessebier wenscbt de compagnie een specialiteit te leveren, die, naar zij verwacht, in iedcr huishouden haar plaats zal vinden om haar gezoude en voedende eigenschappen. Aangaande de arrestatie van den commies der posterijen Camp op bet Zwolsche postkantoor, ver- tiemen wij nader, dat hij heeft bekend in de 14 dagen tijd, dat hij aldaar dienst heeft gedaan (de andere 10 dagen van Dec. is C. met verlof naar 'a Hage geweest! drie brieven met geldswaarde te hebben geopend en de waarde zich te hebben toe- geeigend. Verder heeft C. bekend, te 's Hage den vermisteu aangeteekenden brief van den post- ambtenaar Vissering aldaar te hebben ontvreemd en de waarde, ruim f 900, zich te hebben eigen gemaakt. De gearresteerde wordt in bet tucbthnis dag en nacht bewaakt. Volgeus de ^Tribune" zijn in 1881 198 stoomschepen vergaan, waarvan 141 Engelsche, 15 Amerikaansche, 6 Franscbe, 6 Deenscbe, 5 Duitsche, 3 Hollandsche, 4 Zweedsche, 4 Spaansche; 1459 personen kwaraen daarbij om. Alleen in October vergingen 32 schepen. Men verwacht, dat er in 1882 nog meer landverhuizers uit Duitschland zich naar Amerika zullen begevan dan in 1881- Door de Nordd. Lloyd te Bremen zijn reeds 14,000 personen aan- genoraen. Uit Bremen zullen in de maand Maart alleen 18 stoomschepen naar New-York vertrekken. Wat zal er worden, vraagt een Brusselsch blad, van de oude lokalen der Nationale Tentoon- TER KEUZEIMSGHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1