BHHICHT BEBOEiiOE KQFFIEHUIS m:KHM)Vi \mn<; Nieiiwjaars-Advertentien No. 1735. Zateria.jf 31 Heeember 1881. A t g a m o 6 n Nieuws- en Advertentiablad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. a 40 cents. ADVERTRN'^LEN. C. P. Moggenstorm, HER0PENIBI8 Terstond een dienslmeid ABONNEMENT. Gemengde Bericliteu, MODISTE TE TER NEUZEN, TEK \EIIZK\SCIIC COlll!.V\T. Fer drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,—Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men ahouneert zich by tile Boekhtndelaars, Pofltdiree- teuren en Brievenbusboudere. ADVERTS N TIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sea den uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namtddag DRIE nrea. Dtt Mail Terwhtjnt B!nsd*5- en THIdagavond bt| J. K. C. BIONT te Ter Neuea. Slj dcze coarant behoert een Oijroegsd. Op Maandag morgan 2 Januari 1882 zal van deze Courant een extra bijvoegsel worden uitge- geven; in dat bijvoegsel zullen uitsluitend worden opgenomtn De inzendingen, daarvan kunnen geschiedan tot UITERLIJK Ziterdag 31 dezer des avonds ten 7 uur. Ter Neuzen, De Uitgever, 27 December 1881. J. K. G. DHONT. Met iugang van 1 Januari a. s. wordt eene nieuwe regeling van straalreiniging ingavoerd en het vuil opgehaald Diiisdug, Donderdag en Zatertlag: in de Noord- straat en Nieuwstraat, inbegrepen da aansluitende deelen tusschen de rijbruggen over de beide kanaal- armen, wijders in alle deelen ten Oosten van die richting, binnen deze kanaalarmen, zoomede in de buurt Java en verdere deelen bniten den Ocst kanaalarm, en laandag, Woensilag en Vrijtlng: in alle de overige deelen van de kom der gemeente. De ingezetenen worden uitgeuoodigd, zooveel mogelijk, in bet belang eener goede straatreiniging mede te werken, o. m. door de vuilnisbakken tijdig te doen buiten brengen, opdat de vuilnisman geen noodeloos oponthoud ondervinde. Ter Neuzen, 29 December 1881. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Seeretaris. motWUM-viiM—II mai—1—IIIMWIH «»i I" I—II' j Prvljtipli Ovfrzicbt. Terwijl in alle Europeesche landen de Earners der volksafgevaardigden zijn uiteengegaan, opdat de leden de laatste dagen van het jaar in den kring hunner familien zouden kunnen doorhrengen, zctten in Spanjc Senaat en Kamer hunnen arbeid onver- droten voort om voor het einde van het jaar de staatsbegroo'ing afgehandeld te hebben. Deze buitengewone drukte staat in verband met de groote geldelijke plannen van de Spaansche regeering, die in het begin van het voigende jaar uitgevoerd uoeten worden, zullen zij eenigen kans van slagen hebben, wat sterk betwijfeld wordt. Bij de be- raadslagingen over de Borneo-maatschaj)pij heeft de Minister van buitenlandsclie zaken verklaard, dat de regeering onderhandeliugen had aangeknoopt met de Engelsche regeering om te doen afzien van de vergunnitig, die zij in 1877 van de toen- malige regeering verkregen had Bij de toen ge- slotene overeenkomst heeft namelijk Spanje uitdruk- kelijk afgezien van het recht om de vestiging van vreemde nederzettingen op de eilanden van de Solok-eilanden te verbieden, behalve op die punten waar de Spaansche vlag wapperde. Het is dus niet te voorzien, dat Engeland hiermede Spanje ter willc zal zijn. Woder is er Bprake, dat de Koning en Koningin van Spanje een reisje zullen doen naar Portugal. Van een andere zijde wordt echter gemeld, dat de Koningin haar gemaal niet zal vergezellen met het oog op de boiaugwekkende omstandigheden, waarin zij tlians weder verkeert. In Itahe is hat Porlemeut gaschaiden, nadat d9 Senaat eerst nog een bslangrijke wijziging in de kieswet gebracht had, waardoor de census tot tien lires of vijf gulden verlaagd wordt. Alle kiezers moeten echter het bewijs leveren dat zij voldoeud lager onderwijs genoten hebben, De Kamer uioet de wet nu opnieuw in behandeling nemen. In Frank rijk komt de uitwerking van het las- ter—proces tegen Rochefort al lot badaren. Roustan is naar Tunis vertrokkeu, om zijn batrekkiug van Fransch Minister-resident aldaar opnieuw te ver- vullen. Uit Tunis wordt echter gemeld, dat Roustan's terugkeer algemeen verbazing en teleur stalling veroorzaakt, Maar ook daar zal de kalmte spoedig terugkeeren, want de stukken, die over do Tuniseesche geheimen openbaar zijn gemaakt, zijn zeer onbeduidend en bevatten niets wetens- waardigs. De Franschen zijn ook met gcwoon zich lang bij een onderwerp te bepalen, en houden zich dan ook reeds bazig met het eerste ontwerp dat de regeering bij de wederbijeenkomst der ver- tegenwnordiging de Kamer van algevaardigdeu zal aanbieden. Het heeft betrekkmg op de berzieniug der grondwet, wat betreft de samenstelling sn bevoegdheid van den Senaat. Het ontwerp is op dit oogenblik geheel gcreed en Gambetta iegt tnaus de laatste hand aan de memorie van toeuciiting. In Engeland houden de Ministers dezer dagen weder herhaaldelijk redevoeringon, als het ware ter inleiding van de parlementaire werkzaamheden in het begin van het voigende jaar. Het groote vraagstuk blijft altijd de toestand in ieriand, waarin volvens de laatste berichten verbatering zou te bespeuren zijn. Uit Rusland komen voortdurend nog steeds be richten over verijdelde aanslagen en ontdekta dynamietkomplotten tegen het leven van den Czaar. Intusschen is het proces tegen de plegers van den laatsten aanslag op den Minister voor het militair gerechtsbof met gesloten deuren aange- vangen terwijl het Russisch regeeringsblad een Keizerlijk bevelsclirift bevat, bepalende dat de 23 in den jongsten tij 1 gevatte staatkuudige misdadigers, welke de regeering beschouwt als de aanvoerders of invloedrijke bestuurders van de moord— en schrikpartij, gezamenlijk in een bizondere senaats- zitting terechtgestald zullen worden. In Turkije haspelt men nog alujd over de schuld- regeling en de Russiscbe oorlogschatting. Ten slotte zal men het toch eens moeiea worden. lu Egypte heeft de Khedive de Kamers van afge- vaardigden geopend met een toespraak, welke zeer werd toegeiuicht en algemeen een goeden iudruk heeft gemaakt. Einde goed, alles goed, zegt het Engelsche spreekwoord. Moge dit ook voor de lezers van dit overzicht hier zijne toepassing vinden bij het einde van het veel bewogen jaar 1881. Te Nienwer-Amstel heeft een diefstal plaats gehad van eenige effecten. De eigenaar had die stukken in een aarden pot in den grond achter zijne woning op het erf verborgen. Men vermoedt, dat die veiligheidsuraatregel door andereu is op- geraerkt, die in den nacht den pot hebben op- gegraven. De politie doet ijverig onderzoek, doch heeft de daders uog niet in handen. Men geeft als middel om lampeglazen on- breekbaar te maken het voigende opLeg de nieuwe glazen in een pot met koud water, waarin een handvol keukenzout wordt geworpen, zet de pot op het vuur tot het water kookt; neemt de pot dan weer af en laat het water bedaard en 1 van zelf afkoelen. Sedert de eerste vitrioleuse door de jury in Frankrijk werd vrijgesproken, hebben honderden meisjes en vrouwen, die zich verongelijkt gevoelden, zich van de vitriool bediend om hunne wraak te bekoelen. Nu weder heeft te Parijs opnieuw een meisje den inhoud van een flesch vitriool in het aangezicht van een vrouw geworpen. Deze bek warn daardoor verscheiden wcnden. In het Concordia-the&ter te Hamburg werd Masndagavond gedurende een der entree-actes het het brandseherm neergelaten. Er was op het tooneel brand ontstaan, maar personeel en brandweer hadden in een oogenblik de flammen gebluscht en binnen vijf minuten ging het ijzeren scherm weer omhoog. Het zeer taltrijke puoliek had zich over het geheel voorbeeldig bedaard gehouden. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden onzer dierbare zuster, schoonzuster, tante en oud-tante Mevrouw IDA DE WAAL, wedawe van den WelEdelgeboren Ileer E F. NOEL, betuigen wij onzeu harte- lijken dank. Uit aller naam, P. DE WAAL, Executeur-Testamentair. Hontenisse, 29 December 1881. is VERHUISD naar B no. 3, over de Vloos- wijksche straat nabij de Axelsche brug. VAN HET //PAYS DU WAE3" op 1 Januari 1882, gehouden dior de weduwe HANNOG, gelegen Hack Scheldestraat en St. Michials Kaai te Antwerpen, tegeuover de nieuwe statie van den ijzeren weg, «Pays du Wnes," voor goede DRANKEN en EETWAREN zal bizonder voor gezorgd worden. all den henoodigd, bij Mevrouw BRAUN op het Casinoplein no. 17 te Gent. Zich in persoon aan te melden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1