BBRICET Nieuwjaars-Advertentien BINNEN LAND IV o. 1734. Woensdag 28 December 1881. 21 e Jaarg?mg. Algemeen Nseuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandsren. a 40 cents. ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door kei geheele B,ijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men ahonneert rich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo tenren en Brievenbushoudera. ADVERTENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte bcrekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. Mad rereebljot Rlaadag- en Vrljdagavond bij R. C. BHOMT te Ter Ncuee Op Maandag morgen 2 Januari 1882 zal van deze Courant een extra bijvoegsel worden uitge- geven; in dat bijvoegsel zullen uitsluitend worden opgenomen De inzendingen, daarvan kunnen geschieden tot (JITERLIJK Zaterdag 31 dezer des avonds ten 7 uur. Ter Neuzen, De Uitgever, £7 December 1881. J. K. G. DHONT. f^olitieli Overzichi, In het jaar dat met rassche scbreden ten einde spoedt is het groote vraagstuk om de belsngen der verschillende volken en hunne verhoudingen onder- ling en die ten opzichte van hunne vorsten en regeeringen tot overeenstemming te brengen, nog niet opgelost kunnen worden. Keizers en Koaingen hadden bijecnkomsten om den vrede te verzekereu. Zoo althans luidde het openbaar gerucht, en hunne Ministers stelden groote staatsstukken op, waarin de maatregelen omschreven waren, die voor goed aan de volken rust en welvaart zouden brengen en een dam opwerpen tegen den vooruitstrevenden, alles gelijk makenden tijdgeest en de daaruit voort- spruitende ongerechtigheden. Nog dezer dagen antwoordde de Italiaansche Minister-president in den Senaat op do vraag of de Ministers vrijwillig naar Weenen waren gegaan dan wel of zij daarheen geleid waren, dat de Koning en zijne Ministers naar Weenen waren gegaan in het belang van den Euro- peeschen vede en van een eervollen en betrouwbaren vrede voor Italie in het bizonder. Te oordeelen echter naar den Luidigen staat van zaken in de wereld, schijnen al die bijeenkomsten toch gecn bizonderen schitterenden uitslag te hebbsn gehad, en is het Vrede op aarde," dat heden door de geheele 1 christenheid opnieuw aangegeven wordt, nog niet veel meer dan een hollen klank. Waar- heen men den blik ook wends, overal heersoht krijgsrumoer, ontevredenheid en onzekerheid en vragen maatschappelijke, staatkundige en siaathuis- houdkundige vraagstukken dringend om oplossing. Waarlijk, er zal veel wijsheid noodig zijn om den aanwassenden en bruischenden stroom in zijne bedding te bouden. In Italie zijn gewichtige gebeurtenissen in aan- tochl met betrekking tot 's Pausen toestaud. Het door ons vroeger medegedeeld bericht wordt uit Eome bevestigd, dat eenige groote mogendheden met elkander in gedachtenwisseling zijn getreden om tot een schikking te geraken, die den Paus een onalhankelijkheid zal verzekeren, beter dan hem bij de waarborgenwet, door het Italiaansche parle- ment gemaakt, verschaft is. In Duitschland wordt in de bladen, nu de Eijksdag geslotan is, de bespreking over de jongste heftige redevoeringen betreffende de inmengmg der regeering in de verkiezingen nog altoos voortgezet. De regeeringspartij gaat zelf zoover, dat zij het doet voorkomen, also! men in het buitenland den iniruk heeft gekregen, dat de Duitsche vertegen- woordiging ontaard is en men reeds aan de duur- zaamheid der Duitsche eenheid begint tetwijfelen. Op deze wijze zou bet volk door Bismarck worden voorbereid op een ontbinding van den wauueer hij niet slagen mocht in het tot stand brengen van de door hem gewenschte meerderbeid. Bismarck toch blijft vastbouden aan zijn plannen tegen de onmiskenbare wenschen van de groote meerderheid des volks. Intussohen gaat Bismarck voort den vrede te zoeken met den Paus en heeft hij dezer dagen weder een zijner secretarissen naar Eome afgevaardigd om de onderhandeliugen met kardinaal Jacobini voort te zetten. Deze moeten reeds goed gevorderd zijn, want langzamerhand worden alle ledige bisschopszetels weder bezel. In Spanje is de regeering in de Kamer ondervraagd over de vergunning aan de Noord-B jrneo-maat- schappij door Engeland verleend. Een der afge- vaardigden bracht in herinnering, dat Spanje sedert drie eeuwen een uitsluitend recht had op de Solok-eilacden en op Borneo sedert 1821. De Minister antwoordde, dat de regeering verzet had aangeteekend tegen de bezetting van Noord-Bomeo door Engelschen. Daar de zaak nog aanhangig van Gent en het verbreeden en verdiepen van het was, kon hij op het oogenblik geen verdere op- Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter helderingen geven. Geen enkele mogendheid, voegde Neuzen, raming 498,000. Ingekomen 10 biljet- bij er bij, heeft op de noordkust van Borneo ten van de heeren: W. A. Swets, Hardinxveld, rechten, die boven die van Spanje gaan. In de 536,000; M. L. van Wijngaardon, Sliedrecht Kamer heeft de oud-Minister van financien de f 535,000; L. Kalis Kz., Sliedrecbt, 534,400- finaricieele plannen van den tegenwoordigen Minister I. v. d. Velde, Papendrecht, 487,900; A. G. sterk aangevallen. Volgens hem zijn de nieuwe Iluijskes, te Hedel, 469,440; H Willems, te belastingen alles bebalve inbaar; hij voorziet daarvan Hal bij Brussel, 459,400; C. Poiry en Simon Frere, een nieuw en zeer belangrijk tekort in de schat- Antwerpen, 447,000; A. Volkuis Lz., te Slie-' kist en nieuwe teleurstellingen voor de schuldeischers. drecht en P. A. Bos, ta Gorinchem, f 431,500- De Minister bestreed den spreker en stelde zich J. J. Bekker te Lent en A. D. van Seters Co., voor om later uitvoerig op al de tegen zijn stelsel te Nijracgen, 427,700; H. F. Wiegerink, te ingebrachte beschuldigingen te antwoorden Groenloo en N. van Haarden, te Utrecht 406,000. In Engeland gaat de regeering voort maatregelen Voor het pachten van het r6cht om broed_' Zaterdag heeft de aanbesteding plaats gehad voor de verbetericgwerken van het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, als: a. het bouwen van een schutsluis in het zij- kanaal beoosten Sas van Gent, raming f 710,000. Ingekomen 9 biljetten, van de heeren: M. L. van Wijngaarden, Sliedrecht, f 753,000; J. S nit VII, Slikkerveer, 734,000; J.J. Bekker, te Lent en A. D. van Seters Co te Nijmegen, 717,700; H. Willems, Hal bij Brussol, f 702,770; B. Voor- dendag Az., Dordrecht, 698,000; A Volkers, te Sliedrecht en P. A. Bos, te Gorinchem,/698,000 N. van Haaren, te Utrecht en H. F. Wiegerink, ta Groenloo, f 687,000; L. J. van den Steenhoven en Co., te Dordrecht, 669,500; C. Poiry en Simon Frere, Antwerpen, f 634,900. b. het bouwen van een ijzereu drasibrug met vast gedeelte over het zijkanaal naar de Passluis, raming 23,500. Ingekomen 3 biljetten van da heeren: J. Smit VII, Slikkerveer, f 29,000 J. Verkuyl Quakkelaar, Vlissingen, f 24,737, en C. Poiry en Simon Fr^re, Antwerpen, f 23,000. c. Het makeu van een zijkanaal beoosten Sal te nemen tegen Ierland. Thans zijn de vrouwen aan de beurt. De gevangenis te Grange Gorman wordt in gereedheid gebracht tot het opbergen van vrouwelijke staats-gevangenen. De regeering kreeg bericht dat verscheidene schepen uit Amerika naar Ierland onderweg waren met wapenen en krijgsvoorraad. Te Dublin werd een bewaarplaats van wapenen, buskruit en dynamiet ontdekt. De wapens waren nieuw en van de laatste vinding. Die vondst was gelukkig rnaar geeft stof tot denken. In Frankrijk zal met het nieuwe jaar waarschijn- lijk een nieuwe minister van financien optreden en wel Leon Say, de tegen wuordige voorzitter van den Senaat. Het bevestigt zich, dat Gambet- ta Rous tan's verzoek om ontslag niet heeft aan- genomen, doch dat hij weder als minister-resident naar Tunis vertrekken zal. Ter Neuzen, 27 December. Vrijdag werd aan het gebouw van het geweste- lijk bestuur te Middelburg aanbesteedhet ver- beteren van de rijkswaterleiding ten Westen van het kanaal van Ter Neuzen geraamd op f 4700. Voor dit werk werd ingeschreven door de heeren H. Hage, te Middelburg, voor f 6000xk. Tholans, te Ter Neuzen, voor J 5200; J. Scheele en fi. f Walraven te Ter Neuzen, 5150 en P. J. van fiemortel Nz., te Hontenisse, voor f 4698. of mosselzaad weg te halen van de paalwerken aan het strand der Noordwatering van den pokier Walcheren gedurende 1882, waren 5 aanbiedingen ingekomen, van: S. Jumelet Mz., Bruinisse, f 601; V. N. Voerman, Philippine, f 900; J. Okkers, Bruinisse, f 1000wed. De Foeljaeger, Philippine, f 1004, en G. de Waal Jz., Bruinisse, f 1027. Iloutenisse, 23 December. In de raadsver- gadering van den 20 dezer werd door burgemeester en wethouders medegedeeld, dat de heeren A. F. Marlet en J. C. Eosseel ontslag hebben genomen als ledon van den raad, en dat eene verkiezing tot vervulling der daardoor ontstane vacaturen, door hunne vergadering is bepaald tegen Dinsdag den 17 Januari eerstkomende. Tot leden der plaatselijke sclioolcommissie, ter vervanging van bovengenosmde heeien, die ook als zoodanig ontslag hebben genomen, werden be- noemd de he ren J. A. Pateer Ez. en P. Vereecken. Tot leden van het algemeen armbestuur werden herbenoemd de heeren F. de Waal en L. Fassaert. De heer Eosseel voornoemd, door verhuizing naar elders ook ontslag geuomen hebbende als lid van het collegia van zetters, zijn ter vervulling der daardoor ontstane vacaturs aan den heer Commissaris des Konings een tweetai kanlidaten voorgedragen, te weten de heeren P. J. van Eemortel Nz. en J. A. Pateer Ez. De jaarwedde te genieten door den ambtenaar, TER TOENSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1