BEKENDMAKING. No 1732. Woensdag 2! December 1881. 21 e Jaargang. Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. LAGER ONDERWIJS. B1NNENL AN D ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door ktl jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaart, Postdiree- seuren en Brievenbuskouders. iDY ERTBNTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,16, Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te rendu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddaf DRIE area. Olt blad verwhijnt Rlnadag. en VrljdagavoKd bij A. K. fi. BIOBIT te Ter Neuea, Tot het doen van aanvragen om toelating van kinderen op de openbare scholen dezer gemeente, zal gelegenheid bestaan op Dinsdag, den 27 dezer, des namiddags van 34 ure, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, 19 December 1881. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F*olitieli Overziclit- In Frankrijk baart de uitspraak der gezworenen in de zaak van Rochefort groot opzien en wordt druk besproken. Zooals men weet, heeft deze in zijn blad de Intransigent onthullingen medegedeeld, die in de eerste plaats den Minister-resident in Tunis, Roustan, en met hem nog andere hoog- geplaatste regeeringspersonen in Frankrijk in ver- denking brengen dat zij voor bizondere en persoon- lijke oogmerken der. veldt cht in Tunis begonnen hebben en dus oorzaak zijn dat duizenden soldaten en millioenen scbats tot groot nadeel van Frankrijk verloren gingen. Hoewel de procureur-generaal van het gcrechtshof Rocheforts veroordeeling geeischt had, teneinde Roustans eer te beschermen, hebben de gezworenen ontkennend geantwoord op de vraag of Rochefort in zijne aanvallen tegen Roustan zich vergrepen had. Rochefort is dus vrijgesproken en Roustan veroordeeld in de kosten. Na storm- acbtige beraadslagingen in Kamer en Senaat in de laatste dagen over de Tunesische credieten en de benoemingen van eenige niet republikeinsche generaals tot hooge posten, waarbij Gambetta in somtijds vrij heftige redevoeringen persoonlijk werd aangevallen, is dit voorval met Rochefort een geduchte nederlaag voor de gevolgde staatkunde in Tunis. Wei heeft Gambetta in den Senaat verklaard, dat bij alleen verantwoordelijk is voor eigen daden en woorden en met hetgeen het vorige bestuur gedaan heeft niets uit te staan heeft, maar hij heeft toen uok gezegd dat Tunis weldra tot rust zal zijn gebracht en dat dan een nieuw ver- drag zal worden gesloten met den Bey, teneinde voor duidelijker omschreven bepalingen te komen. Tevens verzekerde hij, dat Engeland het verdrag met den Bey erkend had en met Italie hoopte hij tot een schikking te geraken. Hierin is Gambetta door de latere omstandigheden reeds gelogenstraft en het valt zeer te betwijfelen of hem nu de ge legenheid zal blijven om zijne staatkunde in Tunis door te voeren. De Fransche gezant te Berlijn, St. Vallier, heeft zijn afscheid van den Keizer en de Keizeriu genomen na nog aan een gastmaal te hebben deelgenomen. Hij treedt af omdat hij met Gambetta niets te maken wil hebben. In een open brief heeft hij de hoop uitgedrnkt dat de omstandigheden hem te eeniger tijd zullen veroorloven naar Berlijn terug te keeren. Die hoop kan waarschijnlijk al spoedig in vervulling treden. Met de benoeming van graaf de Chaudordy als opvolger van generaal Chanzy tot gezant te Petersburg is Gambetta zeer goed geslaagd. Met de geldmiddelen moet het er in Rusland slecht uitzien. Behalve dat al het goud uit het land wordt getrokken door buitenlandsche betalingen, zal door een uieuwe papieruitgifte het tekort van 1880 worden gedekt. De geruchten omtrent een nieuwe goadleening en de invoering van vrijzinnige hervormingen door den Czaar, die door de laatste mislukte aanslagen tot betere inzichten moet zijn gekomen, houden aan. Uit Turkije wordt bericht, dat de ministerraad langdurig beraadslaagde over de verklaring, door de gemachtigde van Engeland en Nederland, Bourke, afgelegd in de laatste bijeenkomst der effecten- houders. Bourke is uitgenoodigd in den minister raad ophelderingen te geven. Zijn voorbehoud voor de onderteekening der schuldregeling-over- eenkomst moet dus wel gewichtig zijn. Rumenie staat op zeer gespannen voet met Oostenrijk inzake de Donau kwestie. In Oostenrijk heeft de vertegenwoordiging der beide Kamers een wijziging in teruggaande richting in de onderwijzerswet gebracht. Een voorstel tot onderzoek naar de handelingen van den Minister met de Landerbank werd verworpen. Over die zaak loopen zeer zonderlinge geruchten. Ter Neuzen, 20 December. Door verlies van drie ankers met kettingen op de reede van Vlissingen en lek, als hebbende in het pas van Ter Neuzen gestoolen, is eergisteren avond alhier door de sleepboot Washington, tegen eene belooning van 80 pd. st. binnengesleept, de Noord-Duitsche brik Bernard, kapt. Luning, be- stemd van Antwerpen naar St. Thomas, geladen met steenkolen. De stoomboot Plantijn, waarvan wij in het vorig no. van deze courant gewaagden, is, na gedeeltelijk in ligters ontladen te zijn, in vlot water gebracht en naar Antwerpen teruggekeerd. Men schrijft uit HansweertZondag kwam de van Ter Neuzen komende goederenboot Anna, kap. Noordenbos, voor onklare sluis, doordien het water boven peil stond en men alzoo niet kon schutten. Door den fellen wind werd de Anna met kracht tegen een dukdalf en den muur der sluis geslagen, waardoor de Anna eenige schade aan de sluis veroorzaakte en een gat in het vooronder bekwam. Nadat dit gat gedicht en er voorloopig borg was gesteld voor de toegebrachte schade, kon de boot Maandagraorgen de reis vervolgen. lloutenis.se, den 17 December. In eene plaats gehad hebbende vergadering van aandeelhouders der meestoof „Eendracht en goede hoop," staande in de buurt Klein Kuitaart binnen deze gemeente, is besloten bet gebouw af te breken of voor afbraak te verkoopen. De Hooge Raad heeft bij arrest van gisteren verworpen de casssatievoorziening, ingesteld door J. F. V., stroodekker te Koewacht, tegen een arrest van het gerechtshof te Js Gravenhage, waarbij hij is veroordeeld tot 20 jaren tuchthuisstraf ter zake van moedwilligen doodslag, in 1874 gepleegd op den zoon van zijn buurman G. Ten gevolge van de beslissing der Tweede Kamer, dat de verkiezing in het kiesdistrict Middel- burg niet overeenkomstig de wet heeft plaats ?ehad, en de heer H. J. Bool alzoo niet als lid dier Kamer kan worden toegelaten, zal in genoemd kiesdistrict eene nieuwe verkiezing moeten ge- scbieden, welke zal plaats hebben Dinsdag 3 Januari, en herstemming, zoo noodig, Dinsdag 17 Janu ari 1882. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland ziji bij den provincialen waterstaatsdienst tot teekenaars- schrijvers benoemd: te Middelburg de heeren J. J. Sprenger en J. Holm te Goes de heer W. Tem- perman Wz.; te Zierikzee de heer J. C. de Masi* en te Ter Neuzen de heer J. Wondergem. Met 7 Januari 1882 worden verplaatst: do rijks-veldwachter le kl. (brigadier-majoor) A. vaa Pelt, van Omraerschans, stad Ommen, naar Mid delburg, in plaats van W. Timmermaus, overleden; de rijks-veldwachter 3e kl. M. J. Straub vaa Sluiskil naar Vlissingen, en D. Buurman voo Dordrecht naar Hoedekenskerke. Op de hofstede van de weduwe de Miliano, ouder Groede, zijn vijf paarden, vier runderen, en twee vette varkens gestorven, terwijl men eel stier heeft moeten slachten. Twee paarden ei drie runderen verkeeren nog in bedenkelijken toe- stand. Men vermoedt dat hier aan vergiftiging moet gedacht worden. HH. MM. de Koning en de Koningin znllea in Maart of April in Engeland de trouwplechtig- beid van de zuster van H. M. met den jongstei zoon der Koningin van Engeland gaan bijwonen. Naar wij thans vernemen, heeft de Minister van Marine bepaald, dat de straf, aan de schrijvers op de Rijkswerf te Amsterdam opgelegd, omdat zij, in strijd met de verordeningen, zich rechtstreeks tot den Minister hadden gewend met een verzoek om traktementsverhooging, moet worden geroyecrd, en de ingehouden gelden bun moeten worden terug- gegeven. Met betrekking tot den dienst der Rijks- postspaarbank is door de Regeering bepaald, dat voortaan de postboden belast zijn met de aanne- ming van inlagen en het doen van terugbetalingen voor bedoelde instelling in die gemeenten, waar geen kantoor gevonden wordt dat voor den dienst der spaarbank is opengesteld, en in localiteiten, op 20 minuten afstand van zoodanig kantoor gelegen. Zondagochtend is de postschuit van Woudri- cbem drijvende gevonden met den bodern naar boven. Na onderzoek zijn de brievenpakketten gevonden en is het gebleken, dat de sckuit Zater- dagavoDd bij de overvaart was omgeslagen. De opvarenden, 5 in getal2 schippers, de conducteur en de postilion, benevens een milicien der artillerit als passagier, zijn omgekomen. Eene zonderlinge geschiedenis maakt thans te Amsterdam het gesprck van den dag uit. Eene juffrouw zou nl. een aantal personen voor een zeer aanzienlijk bedrag opgelicbt en daarvan goede sier gemaakt hebben, onder voorgeven een buiten- gewoon groote erfenis in vooruitzicht te hebben. Men schrijft omtrent die zaak V<5or eenigen tijd werd hier druk gesproken over de juffrouw, die vroeger diensimeid moest zijn ge- weest, doch onverwacht fabelachtig rijk wasgewordea. TERIMEUZEIMSGHE C0UR4NT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1