I n No 1731. Zaterdag 17 December 1881. n Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderero. BINNENLAND 21 e JaargattK ABONNKMBNT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door gebeel Belgie f 1,40, Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaart, Poetdireo- tenren en Brievenbuskcudera. Wit ftlsd rerwbijet Blnada;- en VrljdagavoRii advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te reader niterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE area. si. B H O N T te ter Keuzen. Bt| rfeze coarant behoort een bljroegseb Poiitieb t>v«rzicni, Het Tnrksche gezantschap is te Berlijn aange- komen en moet bizonder tevreden zijn over de ontvangst. Of echter de voorstellen van den Sultan, die van zeer ver reikenden aard moeten zijn en niet meer of minder dan het herstel van zijn gezag in Noord-Afrika en audere Mahomedaansche landen beoogen, een gunslig onthaal bij Bismarck hebben genoten, valt zeer te betwijfelen. Het is opmer- kelijk, dat Bismarck tcgenwoordig vooral de vraag- baak schijnt te willen zijn van vorsten, die met wereldlijk en geestelijk gezag bekleed, door den loop der wereldsche dingen in verval of in ver- drukking zijn gekomen eu door hem verloren lnister en macht wenschen terug te winnen, en dat jnist door den man, die de volken gelukkig wil uaken door hen te willen terugbrengen tot voor 1848, het jaar der omwenteling, dat aan de meeste volken grondwettige rechten verzekerde. Zoo zocht de Czaar aller Russen als hoofd der Grieksche kerk bij Bismarck te Dantzig hulp tegen de nihilisten, die elken dag zijn troon meer en meer ondsrmijnen en verwachten zoowel de Paus van Rome als de Sultan van Turkije van hem in de toekomst de vervulling hunner stille wenschen. Hoewel de machtige Bismarck toch onmachtigzal blijken hioraan te voldoen, blijft dit verschijnsel niettemin ernstig als men let op de staatkunde, die hij zelf iu Duitschland wenscht te volgen, en de middelen die hij daartoe aanwendt. Italie is thans weder door Bismarck gerustgesteld. In de Ksurer verklaarde Mancini, de Italiaansche Minister van buitenland- sche zakeu, dat Bismarck niets vijandelijks bedoeld heeft met in den Rijksdag te zeggen, dat Italie met snelle schreden de republiek tegemoet ijlt, en dat, ingeval de waarborgenwet onvoldoende mocht blijken om den Paus te beschermen, hij niet afkeerig zou wezen om zich met andere mogendheden te verstaan, ten einde den Heiligen Stoel de noodige zelfstan- digheid te verzekeren. In Frankrijk heeft Gambetta voor het eerst het woord gevoerd in den Senaat en daarbij een goeden iudruk gemaakt. Hij verzekerde, dat de zaken in Tunis spoedig geregeld zouden zijn en hoopte, dat devreemde mogendheden geen moeilijk- heden in den weg zouden stellen. Turkije schijnt nu echter in Tripoli een botsing te willen uitlokken en doet hetzelfde m Marokko Volgens de Times verwacht men daar ieder oogen- blik een opstaud. In Spanje maakt men zich ook erg ongerust omtrent de zaken in Marokko, diar de Fran- schen van uit Algerie reeds de grenzen hebben overschreden. In de Kamer is de Regeering reeds daaromtrent1 ondervraagd. De Minister geloofde echter niet dat, Turkije het zou wagen om nande- lend in Marokko op te treden. Uit Konstantinopel wordt nog gemtld, dat de Sultan een gastmaal heeft aangeboden aan den Duitschen gezant Hatzfelt eu aan de andere Duitsche ambtenaren in Turkschen dienst. Het werd door alle Ministers bijgewoond. Hatzfeld zat naast den Sultan en kreeg na afloop de Osmanli orde. Het is zouder twijfel sen bewijs van tevredenheid over de liartelijke ontvangst, aan het bizonder gezantschap te Beiliju ten deel ge- vallen. Met de schuldregeling vordert het goed. De Irade des Sultans zal spoedig afgekondigd worden. De Keizerlijke Ottomanische Bank zal waarschijulijk een som van 500,000 pd. st. bijeeu hebben ten bate van de fondsenhouders, tegen het tijdstip, dat de toekomstige raad van beheer zijne eerste bijeenkomst houdt. TerNeuzen, 16 December. Door den Commissaris des Koniugs in deze provincie is tot gemeente-veldwachter alhier benoemd I. H. Mullie. Naar wij vernemen, heeft de be- noemde iu de zitting van het kantougerecht van heden den gevorderden eed reeds afgelegd. Gedurende de le helft van de maand November zijn door het postkantoor alhier de volgende on- bestelbare brieven verzonden, geadresseerd aan Jan van Cadsand, te Vlissingen en J. C. van den Berge te In de zitting der Tweede Kamer werd gisteren het rapport over de geloofsbrieven van den heer Bool behandeld. De beeren Brouwers en De Savornin Labman verdedigden de conclusie van de minderheid der cummissie, strekkende om de verkiezing nietig te verklaren. Er is een fout begaan door het stem- bureau die fout kan de Kamer niet herstellen zonder dat zij inbreuk maakt op bet hoofdbeginsel der rechtstreeksche verkiezingenhet gehcim der stemming. De beeren Van der Kaay en Viruly verdedigden de conclusie der meerderheid, omdat hier zoodanige informaliteit is begaan, die geen invloed kan uit- oefenen op dien uitslag, weshalve de Kamer, die souverein beslist over de geloofsbrieven van liaar leden, mag onderzoeken welken invloed het mede- rekenen van de briefjes van Retranchement in den uitslag der stemming heeft geliad. Dit gevoelen verdedigde ook de heer Yan Eck, die, evenals de heer Viruly, van oordeel was, dat het bier boven alles aankomt op den uitgedrukten wil der kiezers. Zoalang daarvan kan blijken, mogen wij niet hechten aan formaliteiten, die met de verkiezing niets te maken hebben. De beer Reekers wijst echter op de bepaalde onwettigheid door het slembureau van Middelburg gepleegd en dat daarmede het recbt van de kiezers is gescbonden. De Kamer kan die onwettigheid niet herstellen, want zij is geen stembureau. En zij kan zelfs bij gebruikinaking van dat recbt de kiezers niet in hun goed recht herstellen. Wij moeten zelfs in schijn het verwijt niet op ons laden dat wij pariijdig handelen. Da heer Bastert berinnerde nog, hoe in zake Zevenbergen hier uitdrukkelijk is verklaard, dat de Kamer zich volstrekt niet in de plaats kan stellen van het stembureau en niet uit de inzage der briefjes tot conclusie mag kotnen, waartoe zij niet bevoegd is. De uitslag van de stemming was, dat de conclusie van de minderheid werd aangeuomen met 36 tegen 34 stemmen, zoudat de verkiezing van Middelburg is vernietigd. Daarna werden de beraadslagingen voortgezet over de begrooting van Binnenlandsche Zaken. De heer Van Eck dringt bij art. 108 (H. Burger- scholen f 409500) aan op bet vestigen van een Rijks boogere burgerschool te Ter Neuzen in plaats vai te Bergen op Zoom. De Minister antwoordde, dat er onoverkomelijke bezwaren te Ter Neuzen zijn. De beeren Schaepman en Van Baar stellen voor de f 4500 voor de Rijks hoogere burgerschool t* Bergen op Zoom te schrappen, wijl zij de ver- meerdering van de inrichtingen van middelbaar onderwijs als een struikelblok te meer beschouwen om tot een behoorlijke herziening der wet te komen. De Minister verklaart nader het verzoek van Ter Neuzeu met alien ernst te hebben doen onder zoeken maar het bleek bij dat onderzoek, dat de school niet voldoende zou worden bevolkt; Ter Neuzon zelf zou slechts een kiein contingent geven en op de omliggende gemeenten viel weinig ta rekenen wegens de onvoldoende communicatie- middelen. Wat 't amendement aangaat, te B. op Z. bestaat groote behoefte en kans op voldoend bezoek, de Gemeenteraad heeft ook besloten den bouw te ondersteunen. De heer Van Baar verdedigt nader't amendement op grond dat men niet van de instelling gediend is, al heeft de Raad ook een bijdrage toegezegd. De heer Van Eck bestrijdt het amendement; al acht hij TerNeuzen beter voorde vestigingderburgerschool geschikt dan Bergen op Zoom, hij wil in elk geval meewerken tot verspreiding van keunis ook in die streek. Na repliek van den heer Schaepman wordt het amendement verworpen met 40 tegen 30 stemmen. Art. 108 wordt goedgekeurd. Volgens het verslag der zitting van 13 December van de Tweede Kamer der Staten Generaal, bracht de beer Van Ossenbruggen, lid der commissie voor de verzoekschriften, het navolgende rapport uit In handen uwer commissie is gesteld een ver- zoekschrift van L. van Waesberghe-Janssens, Mr. F. Walter, H. Onghena, alien leden der Provinci- ale Staten van Zealand, de beide eersten te IJulst, de derde te Zuiddorpe, J. de Borchgrave, grond- eigenaar te St. Gilles en E. Lippens, lid van den Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen en Officier der Leopoldsorde te Gent (Belgie) te kennen gevende dat zij zijn gecominitteerden van eenige polders (met namen opgenoemd), die benevens een tal van anderen met eene gezamenlijke oppervlakte van ruim 25,000 hektaren hunne afwatering moeten vinden door de zoogenaamde Rijkswaterleiding be- oosten het kanaal van Ter Neuzen, dat die water- leiding in onderhoud is bij het Rijk, doch dat zij heden niet meer voldoende is om de groote massa water die er door moet worden geloosd naar behooren af te voeren; dat daarom verbetering dier Rijkswerken noodigis; dat door requestranten is overgelegd eene o?er- eenkomst gesloten den 15den October 1844 tnssclien den Staat en den dijkgraaf van den polder te Clinge, waarin de wederzijdsche verplichtingen zijn omscbreven en waarin onder anderen voorkomt, dat voor bet genot dier genoemde uitwatering door de ingelanden van voornoemden polder aan den Staat zal worden betaald f 0,56 per bunder en dat die bijdrage niet zal versohuldigd zijn indien bet nieuwe uitwateringskanaal later blijken mocht niet voldoende te wezen, waarvan de beoordeeling zal staan aan heBren Gedepnteerde Staten van Zeeland; EH \KIIZK\SCHK COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1