No. 1730. Woensdag 14 December 1881. 21e Jaargaog* Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch- Vf aanderen. BINNEN LAND ABONNEMENT. Per drie mean dsn binnen Ter Nenien f 1,Door hei geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaart, Postdirec tearen en Brievenbnikouden. ADVERTENT!!!!!. Van 1 tot 4 regele f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in tc sendee uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddaf DRIE areis Sit Mad venwhfjnt Blnadag- en Ypljdttgavond bij A. H. C. BHOJIT te Ter Nenien, Folitieli Overzicht. Het wordt aan den staatkundigeu gezichteinder steeds duisterder, en zoo het spreekwoord waarheid bevat, dat toekomstige gebeurtenissen hunnen scha- duw vooruit werpen, dan belooft Duitschland in dit opzicht veel belangrijks voor de toekoinst, althans te oordeeleu naar betgeen in deze dagen daar voorvalt. De Duitsche Keizer, die indertijd door ongesleldheid verhinderd was geweest den roorzitter en het bureel van den Rijksdag te ontvangen, heeft dit thans gedaan en hen geant- woord dat de boodschap, waarmede de zitting werd geopend, de volledigste uitdrukking was van ziju innigste overtuiging, en slechts te kunnen wenschen, dat de arbeid van den Rijksdag in die richting strekken mocht tot heil des vaderlands en tot welzijn der natie. Openlijk heeft de Keizer zich dus voor de plannen van Bismarck verklaard en toch is het niet te verwachten, dat de Rijksdag aan 's Keizers wenschen gehoor geven zal als men let op de stemming over Bismarck's vurig be- geerden volkshuishoudkundigen raad. Er bestaat echter geen de minste vrees, dat Bismarck zich die nederlaag zal aantrekken, of dat het bestaan van den bedoelden raad daardoor gevaar loopt de rijkskanselier was zoo voorzichtig reeds vooraf te verklaren, dat dit niet het geval zou zijn en weet veel middelen om zich ook zonder de goed keuring van den Rijksdag te behelpen. Bij de verdere behandehng der begrooting, die na min of meer levendige bespreking door den Rijksdag is aangenomen, was Bismark echter niet meer tegen- woordig. Men verwacht dan ook niet, dat het nog in deze zitting tot een uitbarsting tusschen Bismarck en den Rijksdag komen zal. De loopende zaken zullen nog worden afgedaan en daarna gaan de leden hniswaarts, terwijl de rijkskanselier de door hem aangekondigde gewichtige voorstellen voor het tweede gedeelte der zitting bewaart. In Frankrijk heeft Gambetta in de Kamer ge- toond den toestand geheel te kunnen beheerschen. Met groote meerderheid zijn de gelden toegestaan voor de beide nieuw opgerichte Ministeries. Enkele afgevaardigden gaven echter in scherpe bewoordingen hunne afkeuring te kennen, dat de Kamer hierin niet vooraf gekeud was, Gambetta heeft aan de vreemde gezauten een keurig gastmaal aangeboden, dat uitmuntte door fijne spijzen en beste bediening. Zoo brengt het rad der omwenteling steeds de mannen omhoog, die omlaag stonden. Het moet echter gezegd worden dat Gambetta zich op het door hem veroverd stand punt gemakkelijk weet te be wegen. Het -komt er nu maar op aan, dat het wiel niet al te gauw ronddraait. In Engeland maakt de oprichting der Noord— Borneo—compagnie nog veel beweging. Zij heeft thans eenige houwitsers en ander krijgstuig van de Engelsche regeering gekocht, zoodat zij veel over- eenkomst gaat krijgen met de bekende Oost—lndische compagnie uit lang vervlogen dagen, toen kooplui in naam hunner souvereinen uitgestrekte landen in bezit namen, die bestuurd, beschaafd, ontwikkeld en ontgonnen werden voor geld. In Turkije zou om nog onbekende redenen de eerste Minister Said willen aftreden. Met de schuldregeling en de afbetaling der Russische krijgs- schatting zal het toch in orde komen. De fonds- houders zullen dan te beslissen hebben of zij er genoegen mede nemen. Uit Griekenland en Rusland kwamen zeer ongunstige berichten over de binnen- landsehe toestanden dier landen. TerNeuzen. 13 December. In de gister gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de heer Van der Kaay verslag uitgebracht over de geloofsbrieven van den heer H. J. Bool. De meerderheid der commissie stelt voor den Minister van Binnenl. Zaken uit te noodigen de 16 stembriefjes uit de gemeente Retranchement tot onderzoek over te leggen, opdat de commissie nadere voorstellen kunne doen; de minderheid stelt voor den heer Bool niet als lid toe telaten. Hierop wordt besloten Donderdag te 10 uren over deze conclusie te beraadslagen. Aangenomen zijn tal van naturalisatie-, ont- eigenings- en suppletoire begrootings-ontwerpen, onder anderen dit tot onteigening voor den aan leg van het kanaal AlmeloNoordhorn- Daarna is de eedsinterpellatie met de motie Cremers hervat. Na breedvoerig debat steldc de heer Schaepman als motie voor om te vertrouwen op de bereidwilligheid der regeering om eedsvordering tot een minimum te reduceeren en als oordeel uit te spreken, dat op het stuk van den eed herziening der wetgeving noodig is. Deze motie werd aangenomen met 62 tegen 16 stemmen. Vrijdag jl. heeft te Borssele de aanbesteding plaats gehad van: het leveren en storten van 3000 scheepston gewone Doorniksche steen aan den oever van Borssele. Hiervoor was het minst inge- schreven door den heer D. de Jong, te Ter Nenzen, voor _/"9275; nog waren inschrijvings- biljetten ingeleverd door de heeren J. Tollenaar, te Ter Neuzen, voor 9350; C. v. d. Velde, te Borssele, voor 9434J. Leijs, te Nieuwdorp, voor f 94-35; J. Verkuijl Quakkelaar, te Vlissingen, voor f 9489; H. Hage te Middelburg, voor f 9533, en L. F. Willems, te Selzaete, voor f 9634. Zaaraslag, 12 December. Zaterdag jl. werd alhier, door het bestuur der waterkeering van de calamiteuse polders Margaretha, Kleine Huijssens en Eendragt, bij enkele inschrijving aanbesteed het uitvoeren van de verdedigingswerken aan den oever van den polder Eendragt. Hiervan is aan- nemer geworden, onder nadere goedkeuring van Ged. Staten, de heer J. Tollenaar te Ter Neuzen, voor de som van f 24790. De begrooting be- droeg f 25900. Den 9 dezer ontstond aan den Bastiaan de Langepolder (Oranjeplaat) eene oeverafschuiving, on- geveer van de uavolgende afmetingenlengte 50 M., breedte 12 M., diepte op de laagwaterlijn 10 M. Zij reikt tot aan den teen van het dijksbeloop. Den 11 April e. k. en volgende zal het vergelijkend examen worden gehouden voor de be- trekking van surnumerair derregistratieendomeinen, waarvoor twaalf plaatsen vacant zijn. De Minister van waterstaat enz. heeft be- paald, dat voor 1882 het goedkeuringsraerk bij den ijk der maten en gewichten zal zijn de letter R in gewonen drukvorm, schuin gesteld, en bij den ijk van gasmeters de Koninklijke kroon. Op het graf van den in Augustus te Zwollt overleden heer W. J. Schuttevaer, den stichter van de naar zijn naam genoemde vereeniging, wordt 1 door de schippers een prachtig monument met opschrift gebouwd. Het gedenkteeken zal bij da a. s. algemeene vergadering, aanvang 1882, op plechtige wijze worden onthnld. Z. M. de Koning heeft de nog onvervulda celstraf van 6 maanden kwijtgescholden, waartoa de dienstbode J. A. V. D. onlangs door het ge- rechtshof te 's Gravenhage werd veroordeeld, wegeni poging tot moord, te Leiden op haren verleider gepleegd. De aanleg van oesterputten, waariu de aan- geslagen panncn des winters worden bewaard, ona i het jonge broed tegen bevriezen en verstikking onder het zand te beschermen, vereischt grooter kapitaal, dan de kleine kweekers tot hunne be- schikking hebben. Deze plachten daarom tot dus- ver op het laagste gedeelte van hunne perceele* een zoogenaamd pannenputje, uit schelpen, stukkea pannen enz. aan te leggen, waarin de pannen al- tbans eeuigszins tegen vorst beveiligd zijn, omdat die putjes steeds met water zijn gevuld. De aanleg van die putjes brengt echter, evenals het over- winteren der pannen op de perceelen, schade aan de aangrenzende perceelen, waarom door een aan- tal belanghebbenden bij de oesterteelt te Yerseka den Minister verzocbt is, bij de aanstaande ver- pachting voor te schrijven: vdat alle pannen tusschen 1 November en 1 Maart van de banken moeten verwijderd zijn." De kleinere pachters, die, indien hieraan gevolg gegeven wordt, hun bedrijf zouden moeten staken, hebben nu een tegen—adres aan den Minister gericht, om aan dat verzoek niet t« voldoen, maar vergunning te blijven verleenen tot het leggen van pannen op de banken op perceelen, waar dit goen nadeelige gevolgen kan hebben voor anderen, en tot het aanleggen van pannenputjes, mits de laagste kant minstens 10 meters verwijderd blijve van de grenslijn van het aanliggende perceel. Het Arnhemsche gerechtshof heeft een op- lichter, die in November 1879 bij een hotelhouder, aldaar, onder den naam van Mr. F. H. A. baron Gioetzner de Bautzen, grove verteringen had ge- maakt, doch vergeten had die te betalen, later denzelfden hotelhouder andermaal met een bezoek vereerd had en op afkorting f 50 had gegeven, die bij onderzoek bleken afkomstig te zijn uit 's mans eigen sekretaire, welker overige inhoud de bedriager meenam, daarna ruim een jaar in het buitenland vertoefde en den 25 September van dit jaar als bediende in een wassenbeeldenspel te Deventer door de politie gesnapt werd, tot zes jaren tuchthuisstraf veroordeeld. De man, wiens baronnie alleen in zijn eigen verbeelding bestond, had ook nog een diefstal te Deventer tot zijn last. Giuseppe Esposito, alias Randazo, de be- ruchte bandiet die onlangs een paar dagen in de gevangenis te Rotterdam heeft doorgebracht, is thans, volgens schrijven uit Palermo, tamolijk ge- laten in zijn lot; hij spreekt echter met grooten spijt over zyn zaken in Amerika, die zoo goed gingen, en beklaagt zich zeer over de buitengewone strengheid waarmede hij thans behandeld wordt. Inderdaad is bij nu opgesloten in een bizondere 4 Tfill NEUZENSCHE COIIMN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1