No. 1729. Zaterdag 10 December 1881, m Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen BINNEN LAND 21 e Jaarganti. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door hel geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, PoBtdiree- teuren en Brievenbushouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zend*® uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BRIE uren. Bit bind ,'ereehljnt Blnadag- en Vrljdagavond bij A. It. D H O N T te Tee Neazeu. BURGEMEBSTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN brengen ter kennis van de belanghebbenden: dat van de geldleeningen dier gemeente zijn uitgcloot: van die, groot 13000,aangegaan in 1869, de aandeelen Nos. 1, 20, 60, 112 en 118, ieder ad/100,-; van die, groot 10000,—, aangegaan in 1872, het anndeel No. 2, ad f 500, van die, groot f 7500,aangegaan in 1876, het aandeel No. 11, ad f 250, De uitgelootte aandeelen der leeningen van 1869 en 1876 zijn aflosbaar in December dezes jaars, dat der leening van 1872 in Februari 1882. De houders worden uitgenoodigd die aandeelen dan daartoe ten kantore van den gemeente-ont- vanger aantebieden. Na de vervaldagen worden geene renten er van meer te goed gedaan. Ter Neuzen, 8 December 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris, Jr*olttteU Overzicht. Hoe nader wij aan het einle van het jaar komen, hoe meer de moeilijkheden op staatkundig gebied schijnen toe te nemen, zoodat het den grijzen Silvester nog veel inspanning zal moeten kosten om dezen jaarkring eenigszins gunstig af te sluiten. Yooreerst toont zich Oostenrijk zeer gevoelig over hetgeen er in de Rumeensche troon- rede over de Donau—kwestie verklaard is, en heeft de regeering haar gezant te Bucharest last gegeven om zich voorloopig van alle persoonlijk verkeer met de Rumeenscho regeering te onthouden en zich strikt te bepalen tot de schriftelijke afdoening van nog loopende zaken. In Rumenie is men hierover zeer verwonderd, daar er niets in de troonrede voor kwam om dergelijken maatregel te rechtvaardigen. Koning Karel wenscht slechts dat de vaart op die rivier geheel vrij blijve en dat het toezicht op Rumeensch grondgebied door zijne beambten worde uitgeoefend en niet, zooals Oostenrijk wenscht, aan een commissie van de overstaten, waarin Oostenrijk het voorzitterschap met een beslissende stem vordert. Oostenrijk- Hongarije wenscht dien grooteren invloed en dat overwicht in die commissie, omdat het z;jn belang- rijken Donau-handel niet ondergeschikt kan maken aan 't goedvinden van landen zooals Servie, Bul- garije en Rumenie, op wier geziudheid men te Weenen nooit staat kan maken, en waarvan sommige steeds Ruslands wil volgen. Bij de bekende Donau- commissie, die te Galatz zetelt en die ingevolge het Berlijner verdrag een reglement moet ontwerpen betreffende de scheepvaart en het stroomtoezicbt van het gedeelte van de Donau, dat tusschen de ijzeren poort en Galatz loopt, is door Oostenrijk een voorstel ingediend, dat zijne belangen in boven- staanden zin verzekert. Hier tegen nu verzet Rumenie zich met hand en taud, omdat de vrijheid der Donau daardoor ten ergste bedreigd kan worden, in welken weerstand Rumenie door Rusland, maar vooral door Engeland krachtig ondersteund wordt, terwijl Duitschland en Italie de Oostenrijksche belangen verdedigen. Een Rumeensch blad betoogt dan ook reeds dat niet een Rumaeu het beginsel van eigen meester in eigen huis, dat bij de kwestie betrokken is, wil laten aanranden, en hoopt dat da rechtmatigheid van Rumenie's vorderingeu en j het billijkheidsgevoel van Europa Oostenrijk tot juister begrippen en vrieudschappelijker gevoelens jegens Rumenie zullen brengen. Engeland zal het ook te kwaad krijgen met Spanje, omdat het beschikt heeft over Noord— Borneo, ten behoeve eener maatschappij van land- ontginning. Da Spaansche regeering heeft aan Engeland een nota overhandigd, die in behoedzame termen Spanje's rechten op Nooril-Borneo samen vat en betoogt, dat de landschenking van nul en geener waarde is. Spanje zal intusschen eene nieuwe leening sluiten van 1800 millioen en daarinede schoon schip maken bij de banken die stetds voorschotten deden om de coupon en andere betalingen te bewerk- stelligen. De Kamers namen de wet aan die de omzetting dier vlottende schulden in een vast aflosbaar fonds vsststelt, den Minister machtigt om met de houders der ouaflosbare papieren een ver- gelijk aan te gaan, dat hun meer interest belooft maar het kapitaal voor twee derde vermindert. De Spaansche trotsche Hidalgos zijn boven de gewone eischen van geregelde geldzaken verheven. Rusland sukkelt ook met zijne geldzaken. Het heeft gebrek aan goud om zijn buitenlandsche betalingen te bewerkstelligen en zal daarvoor een gedwongen binnenlandsche leening sluiten in ver- band met andere maatregelen. Alia vroegere be- sprekingen en gunstige verwachtingen over den buitengewonen oogst, die al het goud naar Rusland zou doen stroomen, blijken dus ijdel en de be- richten daaromtrent van bankiers afkomstig te zijn geweest. In Turkije gaat het met de sehuldregeling niet zoo vlot als men voor een paar dagen meende te mogen verwacbten. Ook is men het over het tabaksmonopolie nog niet eens. De staatkundige berichten zijn verre van gunstig. Uit Salonika wordt gemeld, dat de Turksche regeering de be- woners uit Albanie bij hoopen verbant en er volslagen regeeringloosheid heerscht. Eveneens zet zij hare beperkende maatregelen voort ten opzichte der betrekkingen van de gezanten tegenover den Sultan en wat de bevoegdheid betreft der Turksche rechtbanken in gedingen tusschen vreemdelingen. Da gezanten zullen zicli gezamenlijk verzetten bij de Turksche regeering. Het is zeker, dat op dit oogenblik in het Oosten weder verschillendeinvloeden werkzaam zijn. Ter Neuzen, 9 December. Den 7 dezer had aan den Nieuwe Neuzenpol- der tusschen den zoogenaamden Koepel en de Yer- korting eene oeverafschuiving plaats ter lengte van 136 M. en ter breedte van 40 M. De rand van deze afschuiving blijft nog ongeveer 300 M. uit den zeedijk verwijderd. In de bij de Staats-courant verzonden ver- handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 2 December 11. merken wij op dat bij die vergadering is ingekomen een adres van L. van Waesberghe—Janssens te Hulst en vier anderen, houdende verzoek om bij de Regeering aan te dringen op verbetering van de Rijks-waterieiding ten oosten van het kanaal van Ter Neuzen en dat dit adres zal worden verzonden naar de commissi* voor de verzoekschriften. Twee bezwaarschriften zijn tegen de verkie- zing van den heer Bool tot lid der Tweede Kamer ingekomen en wel, van K. J. H. Wasch en ander* kiezers in bet district en van W. A. de Rijcke en andere kiezers te Middelburg. Tot leden der commissie van onderzoek der ge- loofsbrieven zijn door de Tweede Kauaer benoemd de heeren Yan der Kaay, Viruly en De Savoruin Lohman. Het driejarig onderhoud van de aanleg- em losplaats voor visschers in den Brakman bij dm Isabellasluis, waarvan de aanbesteding op 11 No vember jl. te Middelburg plaats had, is niet g*- gund aan den minsten inschrijver maar aan dien* opvolger den heer J. Bertou te Biervliet, voor f 594 per jaar. Door de burgemeesters der gemeenten Oost- burg, Aardenburg,Eede,IJzendijke, Biervliet, Water- landkerkje, Retranchement, Breskens, Groede en Nieuwvliet is een request aan den Minister vam Waterstaat, Handel en iMijverheid verzonden, waarin verzocht wordt om met 1 Mei a. s„ overeenkome t'g het billijk verlangen der bevolking, de vijf rijks- tollen, staanda op den weg van Breskens-Eede, op te heffen. Na een langdurige ongesteldheid is de heer Dr. W. H. Idzerda, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het hoofddistrict Sneek, overleden. De le luit. Hamacher, van het 5e reg. infanterie, heeft zijne detacheering gevraagd, voor 5 jaar, bij bet lcger in O.-Indie. Door Z. M. is met 1 Jan. e. k., benoemd tot directeur van een der Rijkstelegraafkantoren A. Luteijn, thans telegrafist 2e klassc te Zierikze*. Het stoomschip ^Stella," dat jl. Woeusdag met 300 landverhnizers van Amsterdam naar Amerika vertrok, zal Plymouth aandoen, ten einde de aldaar vertoevende 223 landverhuizers van de ^Castor" af te halen en inede over te voeren. In het Dordrechtsch gesticht voor krankzinnigen is jl. Maandagavond aan 220 verpleegden een St. Nicolaasvreugde bereid. Gedresseerde honden werden vertoond, goocheltoeren en koorddansen uitgevoerd en tot slot een balletpsntoinime voorge- steld, welke door alien met zichtbaar genoegen werd gevolgd. In de pauze werden de verpleegden op ververschingen onthaald, terwiji een hunner den geheelen avond onvermoeid de piano bespeelde, welk instrument bij bewees goed meester te zijn. Gedurende het geheele feest werden rust en orde geen oogenblik gestoord, zaodat aan het oppassers- personeel, dat tusschen da verpleegden had plaats genomen, niet do minste moeite werd veroorzaakt. De hooge duin aan zee te Scheveuingen TER NEUZENSCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1