No. 1728. Woensdag 7 December 1881. 21e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND ABONNEMENT. Door kel Per drie maandsn binnen Ter Neuien f 1,—. geheele Bijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tenren en Brievenbuskouder*. Mid Temhijnt Binadai- en Vrljdagavoiid ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regale f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. i. K. 6. tlONT te Ter Netuea, De 1*01111611 O verzicht. „namidda?kout" volgende op het gastmaal, door Bismarck aan eenige afgevaardigden bij den Eijksdag gegeven, heeft weinig nieuw licht over de zaken verspreid. De kanselier verklaarde, dat hij geeu oneenigheid met den Eijksdag verlangde en ook geen ontbinding noodig achtte. De in de boodschap opgesomde wetsontwerpen zijn het groot- sche doel waaraan hij zijn leven heeft toegewijd, maar hij geloofde niet, dat zij spoedig in uitvoering zouden komen. De geheele verklaring heeft echter niets te beduiden. In den Eijksdag heeft Bismarck reeds viermaal het woord gevoerd om zich van alle smetten vrij te maken, en een overgang tot de katholieke partij of wel een ontbinding van den Rijksdag voor te bereiden. De strijd en de verzoening met Eome achtte hij een zaak van niet bizonder groote bateekenis. Elke strijd heeft zijn hoogste punt en zijn einde en geen strijd in het binnenland kan als een voortdurende en nuttige instelliug worden behandeld. Qestreden wordt slechts om vrede te verkrijgen; zijn einddoel is altijd vrede. Het burgerlijk huwelijk en de schoolwetten waren slechts door hem goedgekeurd, omdat hij toen ziek te bed lag, gedeeltelijk ten- gevolge van staatkundig verdriet. Hij was vroeger voorstander geweest van het vrijhandelstelsel, omdat hij toen dacht, dat het goed was. Maar later was hij begonnen met zelf die zaken eens na te ga&n, en toen had hij ingezien dat het vrijhandel stelsel, welks noodlottige gevolgen alleen waren tegengehouden door de vijt Fransche miliarden, op den duur onhoudbaar was. Zijne overtuiging opofferen, dat zou Bismarck niet kunnenzoo- lang hij rijkskanselier is, moet hij altoos weer met dezelfde voorstellen komen, die hij reeds heeftgedaan, of in naam des keizers nog doen zal, en wier ver- werpiug hij bedaard zal aanzien. Van die bedaard- heid heeft hij reeds blijk kunnen geven, daar de Eijksdag met groote meerderheid, evenals in het vorige zittingsjaar, de oprichting van een volks- huishoudkundigen raad verwierp. Een der sprekers maakte de opmerking dat het gebrek aan eerbied toonde desniettemin dit voorstel weer bij den Rijks dag in te dienen. Bismarck had v6or de stemming het voorstel noch krachtig verdedigd. In Oostenrijk houdt de pers den toestand in Dalmatie nog steeds voor niet bedenkelijk en spreekt men van kleine rooverbenden, hoogstens 25 h 30 man sterk. De Kolnische Zeit. aclit het echter vreemd en wel wat veel drukte, dat daarvoor zulke belangrijke troepenverzendingen naar Cattaro plaats hebben. De Engelsche bladen gaan dan ook voort berichten mede te deelen uit Cattarro, die melding maken van een onrustbarend toenemen van den opstand en van een bloedig gevecht dat plaats had tusschen de opstandelingen en de Oostenrijksche troepen. De laatsten leden den nederlaag en ver- loren twintig man. Ook de opstandelingen in Her- zegowina vielen de Oostenrijksche troepen aan, die hen slechts terug sloegen doordien zij versterkingen ontvingen. Dan wordt nog gemeld, dat een Peter- burgsch blad een hoofdartikel bevattewaarin openlijk degoedkeuring van den Zuid-Oostenrijkschen opstand uitgesproken en gezegd wordt, dat de op standelingen mogen rekenen op Ruslands inge- nomenheid. In Frankrijk heeft de Kamef met groote meerder heid de aangevraagde gelden voor Tunis goedgekeurd. Oambetta verklaarde, dat het met den Bey gesloten verdrag zou worden uitgevoerd, zonder meer. In- lijving vau Tunis zou hij een ramp voor Frankrijk achten: het nu verkregen beschermheerschap was alles wat men wenscht. De veldtocht naderde zijn einde. Engeland schijnt trouwens van hetzelfde gevoelen te zijn en heeft zijne schepen teruggeroepen uit overweging dat de Engelsche belangen in Tunis verder geen gevaar meer loopen. TerNeuzen, 6 December. Door Qedep. Staten van Zeeland zijn jl. Vrijdag benoemd bij den provincialen waterstaat tot op- zichters le kl. de heerenJ. Mulder, te Zaamslag; P. W. Waltman, te Vlissingen; L. E. Plasschaert, te Maassluis en J. Dormaar, te Westkapelle; tot opzichters 2e kl. de heerenM. Eijke, te Klooster- zande; P. Sturm, te Ter Neuzen en L. M. van der Made te Hellevoetsluis. De Engelsche stoomboot Romeo, kapt. Drurey, gisteren alhierbiunengekomen, van Goolemet bestem- ming naar Gent, heeft op de reis een man verloren, zijnde jl, Zondag namiddag in zee n, 1. de matroos P. Pratt, oud 24 jaren en gehuwd, die over boord viel en verdronk. Aan de wettigheid der verkiezing van den heer H. J. Bool tot lid der Tweede Kamer voor het district Middelburg wordt door sommigen ge- twijfeld, op grond nl. van de bewuste 16 stembriefjes uit Eetranchement, die ongeopend door het stem- bureau zijn ter zijde gelegd. Spoedig zal deze kwestie wel in de Tweede Kamer, bij het onderzoek der geloofsbrieven, ter sprake komen. Door Gedep. Staten is aan burg, en weth. in deze provincie eene circulaire gericht, waarbij I de gemeentebesturen met aandiang worden aan- gespoord tot gepaste zuinigheid in het verstrekken van ververschingen. Uit het onderzoek van ge- meente—rekeningen is aan het Gedeputeerde college gebleken, dat in sommige gemeenten hier ten behoeve van de leden van het bureau van stem- opneming, daar ten behoeve der brandweer, elders weer voor iets anders, hooge uitgaven daarvoor gedaan worden. De Hooge Raad te 's Gravenhage heeft bij arrest van den 2 December 11., in zake de procedure door Jacobus Verstraten, (vroeger pachter van eeue hofstede van het Kroon-Domein, in de ge- meente Graauw) ingesteld, om schadelaosstelling wegens eene door hem beweerde onrechtmatige daad, verklaard, dat het in der tijd door de Ad- ministratie van dat domein gedane aanbod voldoende is, en genoemden J. Verstraten veroordeeld in de koston. Omtrent de overeenkomst, die tusschen de regeering en de maatschappij de Schelde, onder voorbehoud der goedkeuring door de wetgevende macht, gesloten is voor de exploitatie der Vlissingsche havenwerken, meldt men thans eenige nadere mede- deelingen. De maatschappij zal gedurende 59 jaren het uitsluitend recht verkrijgen op het ge- bruik der binnenhavens als ligplaats van schepe» en houtvlotten, met de daaromheen liggende terreinen en alles wat zich daarop bevindt. Zij kan kade- en liggeld van de schepen vorderen, doch da stoomschepen van de maatschappij Zeeland zija daarvan vrijgesteld en deze behoudt ook het recht, om op de vroeger met den Staat overeengekomea voorwaarden gebruik te maken van de sporen tot vervoer van met of voor hare booten aangebrachte goederen. Het tarief van kade- en liggelden moet door den Minister van financier) worden goedgekeurd en mag niet hooger klimmen, dan de haven- en schutgelden op het kanaal van Walcheren, waarvan de Staat de heffing aan zich houdt, in 1878 wareu. Eeu deel der opbrengst van deza gelden, berekend naar. den tonneninhoud van da schepen, die van de binnenhavens gebruik maken, wordt aan den staat uitgekeerd, die bovondien een vasten erfpachtskanon van f 2850 per jaar geniet. Met uitzondering van het onderboud der bazalt- muren en het op de noodige diepte houden van de havens, is de staat van alle kosten ontheven; de maatschappij draagt alle lasten van onderhoud der bestaande terreinen en werken en alle kosten, aan de exploitatie verbonden. Zij zal voorts ver- plicht zijn, ten westen van de tweede binnenhaven, een petroleumhaven in te richten. Naar mate van hare behoefte, heeft zij het recht de bestaande werken te wijzigen en te vergrooten, af te breken en te vervangen; zij kan nieuwe sporen aanleggen, zoo noodig ook aan de westzijde van den weg Vlissingen-Middelburg, dit laatste voor't geval. dat zij het niet eens wordt met de exploitatie- maatschappij over het vervoer op hare terreinen; zij kan dan zelve een spoorweg maken tot Mid delburg. De overeenkomst kan ten alien tijde door den Staat worden opgezegd, wanneer de maatschappij het algemeen belang bij de exploitatie van havens en terreinen mocht verwaarloozen. Men meldt uit Vlissingen: Zelden zal men op zonderlinger wijze een schip hebben zien ver- voeren, dan wij heden te aauschouwen kregen, namelijk een sleepboot in twee stukken en op een bijna vierkant vaartuig geplaatst, dat met de ge- broken boot een voet boven water ligt. Dit gevaarte werd gasleept door de sleepboot Vesalia III, met bestemming naar Fijenoord. Het is eene sleepboot voor de Bataviasche havenwerken, die na hare proefvaart, voor rekening van het Departement van Kolonien, in twee gedeelten naar Indie moet worden overgevoerd. Daze boot, zoowel als de machine, zijn op de fabriek der Koninkhjke maat schappij ,/de Schelde" alhier vervaardigd. Een werkhuis voor bedelaars zal, zooals reeds gemeld is, te Veere worden gesticht. Het ler- reiu is voor eenige weken door eene commissie van ambtenaren aan het Ministerie van justitie, in togenwoordigheid van den Commissaris des Ko- nings" in Zeeland, opgenomen. Daarbij is gebleken, dat het vroegere arsenaal voor het doal het meest geschikt kan worden geacht. Het plan der inrich- ting van dit gebouw tot een eenvoudig, doch aan alle eischen beantwoordend bedelaars-werkhuis, TER NE11ZENSCHE COllRANT. Dit

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1