No. 1727. Zalerdag 3 December 1881 Algemeen Nieuws- en Advertentieb!ad voor Zeouwsch-V. aan der en. BINN EN LAND, 21e Jaargaog. abonnkmeni. Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,—. Boor hel reheele Rijk 1,10. Dcor gcheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhaadelaara, Po3tdirec tenren en Brievenbushouders. AUVilliTENIlE N. Van 1 tot 4 regel# f 0,40. Voor elke regel men- f 0,1<>, ftrootere letter# worden near plaatsruimte berekend. Advertentieii gelieve men aan den Uitgeve? in te zender uiterlijk Dinsd&g en Vrijdag uamidtfas OKIE npes. mi SUffld ver»«iiljnt 9Inadag- en Vrljdagavo«d btj J. b. fe. B O W T lie Ter fkeaaeia. Bij deze conrant beboert een bijfoegftel. foltt.ieli Overzicat. In Engeland zijn berichten uit Weenen ontvan- gen, dat boawel de regeering voortgaat de onlusten in Dalmatie onbeduidend te noemen, zij evenwel omvangrijke en krachtige maatregelen voorbereidt. Ettelijke duizenden man troepen worden te iriest naar Catarro ingescheept. Ook zal een eskader naar Catarro st.evenen. De opstandelingen zouden ook vier forten overrompeld hebben, maar dit. bericht wordt onjuist genoemd. Het is opinerkelijk, dat de bericbtgevers van Engelscbe bladen deze berichten wereldkundig maken, juist nu de Saltan van Turkije meer en meer blijken geeft, dat hij het zwaartepunt van zijn staatkunde in een nauwe aansluiting aan Duitschland en Oostenrijk zoekt. Oostenrijk ontviug daarvan het bewijs in de ver- kregen vergunning voor den aanleg van den spoorweg naar Salonica en in de buiteng ,woon schitterende outvangst, die de Oostenrijksche vloot vauwege de Turksche overheid te Salonica ten deel viel. Duitschland geniet de bizondere eer van het Turksche rijk met degelijke ambtenaren te voorzien, en de Duitsche Keizer ontvangt de hoogste onderscheiding. Twee hoogwaardigheidsbekleeders zijn reeds op weg van Konstantiuopel naar Berlijn, om den Keizer de ordeteekenen van de hoogste Osmanische orde over te brengen. De onderhandelingen tusscheu Turkije en bus'and over de betaling der oorlogs- schatting worden steeds voortgezet. Uit Rusland wordt weder gemeld, dat Ignatieff als Minister van binnenlandsche zaken zou aftreden. Of dit in verband staat met de berichten in Engelsche bladen over nieuwe aauslagen op den Keizer en op zijne generaals in de laalste dagen, is niet bekend. Het komplot der nihilisten tegen het leven van den Czaar bad ten doel een lucht- ballon, gevuld met brandstoft'en en dynamiet, op bet paleis te Gatschina neder te laten. Een groot aantal personen te St. Petersburg, Cliarkow en elders zijn in hechtenis genomen. De uiislukte aanslag op den generaal Tscherewin werd gepleegd door een jongmensch. De moordenaar werd dadelijk gegrepen en ontwapend. Uit Duitschland komeu berichten, dat de Keizer in beterschap toeneemt. In den rijksdag was de inlijving van Hamburg bij bet toigebied in be- bandeling. Bismarck heeft zelf bet ontwerp ver- dedigd en daarbij zich overgegeven aan zelfverheffing en weeklagen over miskenning. Oorlog zou er voorloopig wel niet komen, meende hij. Denemarken denkt er echter anders over. De regeering wil 60 millioen kronen uitgeven voor de voltooiing der verdediriugswerken van Kopenhagen. In Zwitserland heeft de groote raad van het kanton Bern na een debat van drie en een half uur besloten afwijzend te beschikken op de adressen tot wedarinvoering der doodstraf. In Spanje zal de regeering moeiiijkheden krijgen met de geestelijkheid over de invoering van het burgerlijk huwelijk. In Ruinenie heeft de Koniug voor het eerst de Kamers met een troonrede geopend. Daarin werd vooral uitbreiding en verbetering van het leger aanbevolen. Ter Neuzen, 2 December. Gisteren heeft te Middelburg de opening plaats gehad der stembriefjes voor de verkiozing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I in het hoofdkiesdistrict Middelburg, ter vervanging van Jbr. J. L. de Jonge Er waren uitgebracht 1977 stem men, waarvau er 15 van onwaarde werden verklaard, zoodat de volstrekts meerderheid 982 stemmen bedroeg. De heer H. J. Bool, te Leiden, verkreeg 989 en Mr. P. C. T Hooft, te 's Hertogenbosch, 968 stemmen, zoodat de heer H. J. Bool is gekozen. De kolom a van den volgenden staat wijst het getal kiezers aan die dezen keer, de kolom b het getal kiezers die bij de verkiezing op 14 Juni 1881 hunne stem bebben uitgebracht. a b a b Ingekomen zeeschepen om aan den spoorweg alhier te lossen of te laden: November 8 7 5 2 1 stukgoederen ijzer kolen bout ijzererts 8352 6485 3850 560 2036 23 21283 Uitgevaren zijn in dezelfde maand 22 zee schepen, waarvan 9 met stukgoederen, 2 met zink, 1 met ijzer, 1 met hooi en 9 ledig. In April 1882 zal een vergelijkend onder- zosk plaats hebben van adspiranten voor de be- trekking van surnuinerair bij bet vak der posterijen waartoe 15 plaatsen ter vervuilnig worden openge- steld. Belanghebbenden vinden de voorwaarden in de Staatsct. van heden (no. 282). In den nacht van Woensdag op Donderdag, omstreeks 2£ uur, is brand ontstaan in de Vondel- straat te Rotterdam, beneden bewoond door een melkverkooper, boven door 4 gezinnen. Oorzaak van den brand is het omvallen van een brandend petroleura-toestel op de le achter- verdieping, dat de bewoonster wilde gebruiken om daarop pap voor een harer kinderen klaar te maken. De vrouw en liaar man hebben met hunne kinderen het huis, dat dadelijk zwaar met rook gevuld was, verlaten. De bewoner van de voorkamer der 2e ver- dieping heeft zich met zijne vrouw en drie kinderen langs een ladder gered, die door een man op de schouders was geplaatst. I Daarna het huis weder binnengaande, was de rook zoo toegenomen, dat hij het niet meer kon uithouden, en bevond hij toen, dat de bewoner van de achterkamer van de 2e verdieping M. van Kalkert, in zijn keuken op den vloer lag, waarna het ook bleek, dat diens vrouw, drie kinderen, een 5jarig zoontje van eerstgenoemden man en een tante van diens vrouw die dien nacht in de woniug van Van Kalkert sliepen, nog alien in huis waren. Van Kalkert, de twee vrouwen en drie kinderen, werden bewusteloos buiten gedragen en in ver- schillende woningen in de buurt ter verpleging opge- nomen. Een kind van Van Kalkert bleef ongedeerd. Nadat pogingen in het werk waren gesteld om Van Kalkert in het leven te behouden, stierf hij echter nog voor dat geneeskundige hulp kon verschijnen. Gunstig liep de behandeling af voor de vrouw van Van Kalkert en zijne tante, die omstreeks vier uur gedeeltelijk hersteld naar het stedelijk ziekenhuis werden overgebracht. De kinderen, genaamd Johannes en Marinus van Kalkert, oud 7 en 14 jaar en het zoontje van Gijssemnijter, hezweken. Het huis heeft door den brand die zeer spoedig was gebluscht van binnen veel geleden. Het stoomschip Prinses Amalia vertrok Za- terdag van Batavia en doet onderweg Point de Galle aan, om naar sloepen van de Koning der Nederlanden te informeeren. De Voorwaarts kwam j Vrijdag te Point de Galle, doch vond daar geen berichten omtrent de schipbreukelingen. Dinsdagmorgen, per sneltrein, is De Jongh wegens krankzinnigheid uit de gevangenis te Le.euwarden naar het krankzinnigengesticht te Zutfen overgebracht. Uit Meppel meldt men, dat hij er gee.1 bieek en vervallen uit zag en niet schean te kunnen velen, dat men naar hem zag. Op verzoek zijner geleiders verwijderden de om- standers zich dan ook. Door Gedep. Staten van Friesland is het heffingsbesluit in zake de nieuwe drankwet aan den raad der gemeente Dokkum teruggezonden met de opmerking, dat aan de schatters de verplicliting moet worden opgelegd, indien zij niet tot de Doopsgezinde, gemeente behooren, een eed volgens bun godsdienstigo overtuiging af te leggen. De raad echter heeft besloten in zijne laatste Jjc. Kiezers. Biljetten. 42 41 39 49 38 37 53 29 34 Middelburg Vlissiugeu. Veere Oostkapelle Domburg Vrouwepolder Serooskerke Aagtekerke Grijpakerke Westkapeile. St. Laureus Meliskerke Zoutelaude Biggekerke O. en W.Souburg Koudekerke Ritthem N. en St.Joosland Arneinuiden Groede Breskens Nienwvliet Kadzaud37 Oostbnrg 54 Retranchement 19 Znidzande43 503 405 389 255 142 150 34 24 36 28 24 35 81 26 34 18 24 19 26 27 47 20 26 21 41 47 71 24 34 29 74 33 21 Kiezers. Biljetten. Transport 1710 1242 1265 29 17 29 50 38 |Schoondijke Hiervliet ilJzendijke. Hoofdplaat Waterlandkerkje iSluis Aardenburp St. Kruis Eede jAzel Zaamslag jTer Neuzen Hoek Sas van Gent Knewacht 62 47 98 27 21 74 64 17 11 125 88 56 32 75 21 16 55 54 26 71 19 15 53 77 74 95 66 17 25 51 12 34 81' 26 Overslag5 2 Philippine9 6 'Westdorpe. 34 20 Zuiddorpe 24 21 Boschkapelle 23 19 137 106 107 48 33 35 18 20 17 8 6 18 22 16 Totaal 2689 1977 1981 Van onwaarde 15 Geldige stemmen 1962 Volstrekte meerderb. 982 Transport 1710 12421265 NB. Te Retranchement zijn, blijkens het ingekomeu pro- ces-verbaal, 16 brieves ingeleverd, welke alle, of bij oa alle, niet met het stempel der gemeente Retranchement, maar met dat van Sluia geatempeld waren, hetgeen eerat op den dag der verkiezing dua te laat om te veranderen aldaar ontdekt is. Het stemburean heeft deze 16 briefjea ongeopend ter zijde Maand. Getal. Geladen met K. m. inhoud.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1