binnenlajntT Zeenwscbe Brand-Waarbori-Maatschappii No. 1725 Zaterdag 26 November 1881, 21 e Jaargaog. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ADVERTEN Tl E.N AGENT voor ZEEUMH-VLAAADEffi abonnkment. Fer drie maanden binnen Ter Neazea f 1,Door hei reheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle BoekhandelaarB, Postdireo- tenren en Brievenbvufcouders. ADVIiTENTllSN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel mesr f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeudnr uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddfig DRIE iis*eia. Kit bind veraebtjnt Plnwdftg- en Trljdaaavomd Mj J» K. Bij deze conrant behoort een bljvoeftel. F*oliti«li (Ivprzicht, In Duitschland lieeft de Rijksdag zieh onledig gehouden met het kiezen van zijn voorzit.ter en ondervoorzitters. Met behulp der stemmen van de katholieken en anderen, is de regeeringspartij er in geslaagd, om met uitsluiting der liberalen, alleen hare kandidaten te doen benoemen. De uitslag van deze verkiezing bewijst echter niet, dat er nu een meerderheid bestaat die zieh ook bereid ver- klaard heeft om voor het persoonlijk bewind van Bismarck en zijne ver reikende plannen te stem- men. Integendeel zijn de partijen met wier medewerking de meerderheid verkregen is, alien zeer sterk gekant tegen al de ontwerpen, die in de Keizerlijke boodschap zijn aangekondigd. Bis marck speelt dan ook hoog spel om den Keizer persoonlijk vbor zijn plannen te laten optreden. Daarbij komt nog dat de werklieden zelven, wier lot de Keizer en Bismarck zieh zoo zeer aantrekkeu, er volstrekt niet mede gediend zijn. Er is dus alle uitzicht op eene herhaling van den strijd. Aan gissingen en aan elkander legenstrijdige mede- deelingen over de toestand ontbreekt het in de Duitsche bladen niet. Met kan echter zsker zijn, dat, welke de afloop van dien strijd ook zij, het einde slechts groote verwarring zal opleveren. In Frankrijk gaat men, evenals in Duitschland, een gewichtig tijdperk tegemoet. Het optreden van Gambetta brengt het Eransche volk weder een stap nader tot een nieuw overgangspunt, dat men zoo geregeld nu en dan in de geschiedenis der vol ken, en zeer dikwijls in die van het levendig en hartstochtelijk Eransche volk aantreft. De be- noeming van enkele zeer vooruitstrevende Ministers, heeft alle partijen in beweging gebracht. De Senaat, als vertegenwoordigend lichaam der gematigde partij, heeft bij het voorlezen der boodschap van Gam- betta en bij de benoeming van een Senator voor het leven, reeds getoond, dat bij de opgetreden regeering vijandig gezind is. Maar ook de uiterste partijen, zoowel kerkelijken als republikeinen, zijn uiterst verbolgen en geven dit door heftige artikelen en oproerige plakkaten te kennen. De strijd be- looft dus ook daar allerheftigst te zijn, al begint de eerste indruk, dien het nieuwe kabinet in het algemeen teweegbracht, en die verre van gunstig was, zic-h ook een beetje wijzigen. In Spanje heeft de Kamer van afgevaardigden eindelijk, na een debat van ruim twee en twintig dagen de staatkunde der regeering goedgekeurd. Thans boudt zij zieh met de financiesle ontwerpen bezig. Men verwacbt een spoedige afdoening en eene ongawijzigde goedkeuring. In Italie heeft de Kamer ook hare werkzaam- heden bervat. De overlegging is gevraagd der gewisselde stukken met* betrckking op Tunis en Egypte. De besprekingen daarover beloven nog al belangrijk te zullan zijn. TerNeuzen, 25 November. Gisteren heeft alhier door bet bestuur der vis- scberij op de Schelde en Zeeuwsche stroomen de verloting plaats gehad van bet in concessie uitgeven van de elf thans bestaande ansjovis visscherijen in de Wester-Schelde. Door 266 personen werd aan de verloting deelgenomen; de nummers werden getrokken door 1 P. Vermeerseh te Clinge, 2 Wed. P. Verlinde te Graauw, 4 L. Vermont te Clinge, 5 F. van Vooren te Philippine, 6 P. Praat te Clinge, 7 J. Sturm te Philippine, 8 J. C. Vermont te Clinge, 10 Wed. J. B. de Eoeljaeger te Phi lippine en 11 L. de Wilde te Clinge. De nummers 3 en 9 werder, om bizondere reden niet verloot. Axel, 25 November. De gemeente-ontvanger alhier, de beer A. C. E. van Dishoeck, herdacht gisteren zijne dertigjarige benoeming als zoodanig. Men schrijft uit Hansweert: De Belgiscbe stoomboot Baron Osy," kap. Verbiest, van Louden naar Antwerpen, en de Engelsche stoomboot Annie," kap. Spink, van Antwerpen n3ar Goole, zijn Maan- dagnacbt 2 uur 30 m. op de Wester-Schelde, beneden deze plaats in aanvaring gewcest. De stuurboordsboeg van de Baron Osy" is ingeloopen en van de „Annie" de voorsteven en boeg. Beide scbepen zijn omhoog gezetj nadat vier sleepbooten te vergeefs beproefd hadden om bij hoog water ze viol te krijgen, zijn in den nacbt van Dinsdag de beide booten van zelf vlot geraakt. De Baron Osy is alleen naar Antwerpen opgestnomd; de Annie, gesleept tot aan de haven te Hansweert, is, uithoofde de boot veel water innam, weer op dezelfde plaats op de slikken gezet moeten worden. Dinsdagmiddag is zij weer vlot gekomen en met adsistentie vau sleepbooten naar Antwerpen op- gestoomd. Volgens de Antwerpsche bladen heeft de gevangeneming van L. J. J. lloland, van Veere, oud 23 jaren, plaats gehad in de Van Bloerstraat. Te Antwerpen heeft men de opmerking gemaakt, dat deze veraachte op verwonderlijke raanier gelijkt op Tropmann, den beruchten moordenaar van Pantin. Naar men verneemt is R. gearressteerd ten huize van den persoon, waar bij sedert zijn vertrek uit Middelburg heeft gewoond. De verloving van Prins Leopold, jongsten zoon van Koningin Victoria, geboren 7 April 1853, met Prinses Helena van Waideck, geboren 17 Februari 1861, zuster van H. M. onze Koningin, is te London officieel bekend gemaakt. De Engelsche bladen zijn zeer ingenomen met het voorgenomen huwelijk. De Times" zegt, dat de tijd gelukkig voorbij is, dat vorstelijke huwelijken om staatsredenen worden gesloten en de Londensche bladen constateeren algemeen dat dit een huwelijk uit inclinatie is. Prinses Helena spreekt vloeiend Engelsch. Prins Leopold herinnert van al de zonen van Koningin Victoria het meest aan zijn vader, door zijn voorliefde voor kunst, literatuur en wetenschap. Den 13 December zal aan het centraalbu- reau der maatschappij tot exploitatie van staats- spoorwegen te Utrecht bet exam en voor leerling- telegrafist en leerling-conducteur dier maatschappij plaats hebben. Voor 6 December moeten de aan- giften plaats hebben. Op de staatsspoorwegen worden sinds 15 November de 3de klas rijtuigen, uilsluitend vocr vrouwen hestemd, verwarmd. 't Is al weer een BIONI te TTer Wemaeia, stap verder en 't wettigt de hoop, dat de spoor- wegdirectien eindelijk ook begrijpen zullen, dat men kinderen, die geen meisjeskleederen dragen, en man- nen niet langer een voorrecht zal kunnen ont- houden, dat nu aan alle anderen geschonken is. De hoofdingenieur van den waterstaat, Wal- drop, is door de regeering van Buenos-Ayres uitgenoodigd tot het maken en uitvoeren van plannen voor verschiliende waterstaatswerken. De heer Waldrop is derwaarts vertrokken, vergezeld van den civielingenieur Dirks. Men schrijft uit StadskanaalAls een gevolg van de iuvoering der drankwet is eene brug met daaraan verbonden tolontvangst, die tot heden voor f 1525 per jaar werd verhuurd, thans onderhands verhuurd voor f 500 per jaar. Het bod bij de publieke verpachting was slechts f 325. Te 's Hertogenbosch had een treffend sterf- geval plaats, waarmee de geheele stad diep be- wogen is. Zaterdag en Zondag overleden de tweelingdocbters van den hooggeacbten Commissaris des Konings, Jhr. Mr. P. J. Bosch van Drakestein, na slechts enkele ziekte-dagen, nog geen 17 jaren oud. HANDELSBERICHTEN. Dordrecht, 24 November. Lokeren, 23 Nov. 16 Nov. De ondergeteekenden brengen bunnen dank, aan alien, die hun, den 2den dezer, van hunne belangstelling deden blijken. A. MESKES. J. J. MESKUS-Cars. DE DIRECT IE DER gevastigd te Zierikzee, maakt bij deze bakend, dat besloten is de vaste premie voor Woonkuizen in do steden voortaan te berekenen in plaats van tegen 90 cents tegen 70 cents per 1000 gulden. Namens de Directie, de boekhouder, W. C. DE CRANE, Ja. de heer F. DIELhMAN te AXEli, TER NEUZGNSGHE ])e aanvoer van Tarwe was heden vrij groot, jarige 25 A 50 cent, nieuwe 50 A 75 cent en geringe 1,00 lager. Paardas- en Duivenboonen 20 a 30 cent lager. Bruineboonen 60 A 75 cent lager. Erwten f 1,00 lager. Puike Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,00 a f 13,25 mindere f 11,00 a 12,00, nieuwe f 10,00 5/ 11.0J. Rogge nienwe Zcenwache en Vlaamsche 8,40 a f 9,00. Over- maaasche f 8,10 a 8,70. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 6,50 a f 7,30. Overmaaasche 5,50 a 6,70. Zeenwsche en Vlaamsche lomer f 6,20 s f 6,50. Over- maassche 5,00 a f 5,80. Haver dnnne J 2,50 a S,8Q. Dikke f 3,00 a f 4,80. Paardenbooaen 7,00 a f 8,00. Daivenboonen 7,50 a 8,50. Witteboonen 7,00 a f 12,50. Brnineboonen J 7,00 a f 11,00. Erwten f 8,0# a 1,000. Voeder 7,00 a 8,00. Koolzaad 11,50 f 12,—. Bijneaad 12,00 st. a 13,25 st. Tarwe, p. 106 k„ fr. 26.25 a 27,25 26.25 a 28,24 Rogge 15,50 16 50 17.00 18,00 Gerst, 14.50 17,00 15.75 17 00 Haver, p. zak 13,50 14,50

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1