BINNENLAND Wo, 1722 Woensdag 16 November 1881. 21 e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONN1MENT. tti drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door het $eheele Ttijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Poatdirec- wnreri en Brievenbuakoudera. advkrtentiIn. Van 1 tot 4 regeia f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, (Irootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendcn uiterlijk Dinadag en Vrijdag unmlddnf DRIE areas* 35S1 bind veraehljnt Dinadag- en Vrljdagavand bij A, K. B H O N T te Ter Netuen. Jpolitie-U: Overzictit, In September 1883 zal het tweede eeuwfeest ran de verdrijving der Turken voor de wallen van Weenen herdacht worden. Er is sedert die dagen, toen geheel Europa beducht was voor een over- heersching der Mahomedaansche legerscharen veel veranderd. De herinnering aan de overwinning van den Poolschen Koning Sobiesky en den kloeken bevel hebber van Weenen toch zal samengaan met het feit, dat voortaan Mahomedaansche soldaten en regimenten deel zullen gaan uitmaken van het Keizerlijke leger. Door de invoering der pas ver- schenen nieuwe militiewet in de bezette 1 urksche gewesten, zullen 12000 Bosniers en llerzegowiners de Keizerlijke krijgsmacht gaan versterken en hoopt men dit getal langzamerhand tot 30,000 te doen stijgen. Velen beschouwen de opriehting van dit nieuwe leger als een feitelijke annexatie van Bosnie en Herzegowina, waarover de Sultan steeds nog in naam heerscht. Of de Sultan tegen de verkorting van zijne rechten zal opkomen is onzeker, maar de verzwaring der militaire lasteu zal de ontevreden- heid der bevolking nog doen toenemen. Deze toch gaat reeds zwaar gebukt onder belastingen en is volstrekt niet gediend met het Oostenrijksch bestuur, dat niet veel beter dan het lurksche wordt ge- noemd. Om dit te verbetereu en den toestand zuiverder te maken, zou Oosteurijk echter tot dezen wederrecbtelijken stap zijn overgegaan. Nieuwe moeilijkheden zullen evenwel hierdoor ontstaan, maar het is op deze wijze dat Oostenrijk geleidelijk zijn weg zoeken zal naar Salonica. In Duitschland wordt nog voortdurend strijd gevoerd tegen de binnenlandsche staatkuude van Bismarck. Dagelijks wordt de uitslag van verdere herstemmingen voor den Rijksdag bekend en steeds vallen die in't nadeel van Bismarck uit. Hij heeft nu gedreigd naar Berlijn te komen en den Keizer, met 't oog op den uitslag der verkiezingen, zijn ontslag aan te bieden, maar wordt door ziekte verhinderd, dat voornemen uit te voeren. Ondanks deze dreigementen gelooft niemand in ernst aan een kanseliers—crisis. De Keizer zal nu evenmin als vroeger het ontslag van Bismarck aannemen. Integendeel zal het op een nieuwe uitbreiding van den kriug des rijkskanseliers bevoegdheid uitloopen. De Keizer zal hem volmacht geven tot het sluiten van een overeenkomst met den l'aus, teneinde zich daardoor van de hulp der katholieken te verzekeren om zijn staatshuishoudkundige planuen door te drijven. In Frankrijk is de strijd gestreden. Heftig waren de aanvallen op de regeering, die de af- gevaardigde Glemeuceau in de Kamer deed, maar de Minister-president verdedigde zich krachtig en met Gambetta's hulp heeft de Kamer het Ministerie op een donzen kusseu laten vallen. Gambetta is thans door den President der republiek belast met de vorming van een nieuw kabinet. Met het oog hierop zijn de troepenverzendingen naar Tunis gestaakt en zullen nadere bevelen voor den veld- tocbt afgewacht worden. In Engeland heeft het gewone feestmaal bij den Lord Mayor van Londen plaats gehad. Gladstone sprak over Ierland, waar hij teekenen van beterschap bespeurde. Een eerlijke beproeving van de landwet achtte bij verzekerd. Hij gewaagde met lof vaii de Hollandsche bewoners der Transvaal. Lord Gran ville besprak Engelands buitenlandsche staatkunde ten opzichte Egypte, die, met, Erankrijk eensgezind, uitsluitend doelde op den voorspoed van dit land. Uit Rusland komen met berichten over hervor- mingen, die de invoering beoogen van plaatseiijke vertegenwoordigingen in het Gzarenrijkweder berichten over een buitengewoon gewichtige vangst die de palitie te Petersburg deed. Zij nam op klaarlichten dag op een der drukst bezoehte pleinen een der hoofdagenten van de nihilisten gevangen. Hij droeg als vermomming het klein tenue der officiers-uuiform van een Peterburgsch garde-regi ment. In zijn woning vond men een aanzionlijke hoeveelheid dynamiet, een som van 800,000 roebels in Russische staatspapieren en een teekening waar door men te weten gekomeu is dat de spoorweg Moskou-Petersburg ondermijnd is op een plaats waar men zulks volstrekt niet vermoedde. In de Transvaal zal van 13 tot 16 December te Paardenkraal een algemeene dankdag worden gehouden. TerNeuzen, 15 November. Gisteren had alhier eene tweede gaaisehieting plaats op het terrein bij Chs. Hamelinck, nabij het spoorwegstation. Des morgens ten 11 uur namen 51 schutters uit Belgie en Nederland deel aan de gaaisehieting; de 5 oppervogels werden behaald door de schutters Aug. IJsebaert van Koewacht, prijs 80 frankenJan de Kerckhove van Oost—Eecloo, prijs 40 franken; Jan Vlaminck van Kemseke, prijs 40 franken; Jan Weemaes van Sint Jansteen, prijs 20 franken; Th. Steijaart van Westdorpe, prijs 20 franken. Daar deze schieting des uaraiddags ten ruim 2 uur was afgeloopen, werd door de beschrijvers, de heeren C. en F. Dierick van Koewacht, een tweede schieting gehouden, waaraan 47 schutters deel- namen de drie daarop gestelde oppervogels werden afgeschoten door Ch. Chelquin van Assenede, prijs 30 franken; P. van Poucke van Lokeren, prijs 20 franken; Aug. IJsebaert van Koewacht, prijs 20 franken. Z. D. H. Monseigneur Van Beek heeft be- noemd tot kapelaan te Steenbergen den heer F. Potters, thans te Hulst en tot kapelaan te Hulst den heer F. Loonen, priester in het seminarie. In de gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer is de heer Rutgers van Rozenburg beeedigd, waarna deze heeft zitting genomen. Met 29 tegen 24 stemmen is aan den heer Bergsma verlof verleend tot het houden, Gp nader te bepalen dag, eener interpellatie over de sluiting der openbare vermakelijkheden wegens het over- lijden van Prins Frederik. Over de aanvraag van den heer Van Houten om verlof tot eene eedsinterpellatie werd gedebatteerd. De heeren Van Delden en Roell achtten thans de interpellatie onnoodig, met het oog op de aanstaande behandeling van het adres van den heer Hartogh Heijs van Zouteveen. De aauvrage werd verdedigd door de heeren Heydenrijck en Van Houten, die naar bestempelde als introductie tot eene motie. Ten slotte werd met 42 tegen 19 stemmen het verlof verleend. De behandeling der Indische be- grooting is daarna aangevangen. Gisteren had te Middelburg de begrafenis plaats van den op 10 dezer overleden brigadier— majoor der rijksveldwacht W. Timmermans. Hij werd grafwaarts gedragen door tien rijksveldwachters, voorafgegaan door den oudsten brigadier-majoor titulair uit de provincie Zeeland, J. D. de Leeuw uit Goes. De overledene was een hoogst ver- dieustelijk ambtenaar, die gedurende vele jaren aan het hoofd stond van de rijksveldwacht in deze provincie en de algemeene achting genoot. Bij het graf werd door den officier van justitie er op gewezen hoe Timmermans bekend stond als een rechtschapen, braaf en eerlijk ambtenaar en op het verlies, door de maatschappij en de justitie geleden. Volgens een ontvangen telegram van Aden is het stoomschip Madura aldaar Zaterdag avond aangekomen, aan boord hebbende kapitein Bruijns en 38 personen, behoorende tot de opvarenden van de Koning der Nederlanden, die in zijn sloep waren. Deze zijn door de Madura aangetrolfen op Salomon- eiland. De namen der geredden zijn kapitein Bruijns; passagiers: rnevr. Kotting, geb. De Heus en dochter, mejuffr. Van Waegeningh, de heeren Van Osenbruggen, Logeman, Reinking, Heintz, De Torbal, Trap, onderofficierequipage: Zeelt, tweede officier, Koch, derde machinist, Fitz, dokter, Seegers, hofmeester, 13 mindere equipage, 12 sol daten, 2 zakken brievenmalen zijn mede gered. Uit dat bericht blijkt, dat kap. Bruijns den Chagosarckipel inderdaad heeft gezocht. Want het daar genoemde Salomoneiland is een der Chagos- eilanden en gelegen in het noord—oostelijke gedeelte van dezen koraalarchipel. Of de Madura de andere deeleti van dien archipel heeft doorzocbt, om de nog vermiste 3 booten met 95 opvarenden op te sporen, blijft voor 't oogenblik nog iii het duister, maar zal waarsckijnlijk wel spoedig opgehelderd worden. De Madura, kap. Adriani, mede van de maat schappij Nederland, was 22 October van Batavia vertrokken en had in last gekregen het mogelijka te doen tot opsporing van de schipbreukelingen. Zooals bekend is, zonk het stoomschip Koning der Nederlanden den 5 October en begaven de opvarenden zich in zeven sloepen, ten getale van 213 personen. Er zijn nu gered vier sloepen, bevattende 123 koppen, zoodat er nog drie sloepen met 90 personen vermist worden. Uit Veere wordt nog gemeld: De ijverige nasporingen der justitie hebbon nog niet geleid tot de aauhouding van den vermoedelijken moorde- naar. In de laatste dagen won het vermoeden veld, dat hij zich nog in de gemeente schuil hield en Vrijdag werden verschillende ledig staande ge- bouwen zonder gewenscht resultaat doorzocht. Uit Katwijk aan Zee wordt gemeld, dat uit het onderzoek, ingesteld omtrent den toestand van de verongelukte schuit de Vrouw Arentje is ge- bleken, dat het wrak geheel weg is. De acht zich nog in de schuit bevindende lijken waren in ver- gevorderden staat van ontbinding. De persoon, die TERNEUZENSCHE (WANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1