BINNEN LAND IS o. 1720 Woensdag 9 November 1881, 21 e Jaargaug. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNKMENT. fer drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door het jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaare, Postdirec- tenren en Brievenbuskouden. advertentiIn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendoc uiterlijk Dinsdag en Vrijdag ■amlddag DRIE area. Bit Mad versehljnt Btnadag- en Vrljdasavond bij A. K. BIONT te Ter Nenzea. F»olitieli Overzicht. wordt uit St. Petersburg gemeld, dat de woelingen Nog steeds is in Duitschland de uitslag der der nihilisten weder krachtig herleven; zij verspreideu verkiezingen en wat Bismarck doeu zal het onder werp, waarmede men zich het meest bezig houdt. Tot uog voor korten tijd was de meeniug algemeen, dat het volk bij de stembus te kennen gaf wat bet van zijne regeeringsmannen verwachtte en of het aan de staatkunde die gevolgd werd zijn bijval schonk. Die meening schijnt geheel valsch te zijn geweest, althans hoort men in den laatsten tijd in menig groot en kleiu laud en nu weder in Duitschland de nieuwe leer verkondigen, dat zoo de uitslag ongunstig is voor de partij van het beboud, de kiezers op een dwaalspoor zijn gebrac'nt, of nog erger, aan een slepende of andere ziels- ziekte lijden. Deze redeneering is thans scheering en inslag der bladen die weeklagen over den ge- leden nederlaag en Bismarcks staatkunde zijn toe- gedaan en zoo redeneerde hij zelf in zijn antwoord aan eenige joolmakende studenten te Leipzig, toen deze, zoodra de uitslag der Berlijnshe verkiezingen overeenkomst getrotfen is. daar bekend was geworden, hem per telegraaf een verklaring van trouw, gehechtheid en leedbetuiging toezonden. Bismarck zegt verder in zijn bericht aan de studenten door den uitslag der verkiezingen niet ontmoedigd te zijn, en daarover zal zich wel manifesten in groote getale, zelfs in de kazernen; de Keizer zelf ontving nieuwe dreigbrieven. Be- j halve dat de politic te St. Petersburg een belang- rijke vangst deed (zij omringde een huis met nihilisten, legde de hand op twee hoofden der partij en nam een geheele werkplaats voor het maken van bommen en helsche werktuigen in baslag) heeft zij ook in de werkplaats van het paleis des Keizers te Gatschina een vijftal mannen gevangeu genomen, die een herhaling van het welbekende komplot in het winterpaleis op het oog hadden. Bij de ontdekking was het nieuwe komplot reeds ver gevorderd. In Turkije zijn de onderhandelingen met de fondsenhouders wegens het Bairamfeest gescliorst. In weerwil van enkele ongunstige berichten, die met zeker doel verspreid worden, verwacht men binnen eenige dagen de afkoudiging, dat eene TerNeuzen, 8 November. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren niemand verwonderen. Wij kunnen in de gegeven is mededeeling gedaan van de kennisgeving van omstandigheden wonderlijke dingen zien gebeuren. den heer Jhr. J. L. de Jonge, afgevaardigde van Intusscken zullen deze verkiezingen de ware stem- bet district Middelburg, dat hij zijn ontslag als rning van het Duitsche volk aan het licht brengen, lid der Kamer neemt. want de regeering heeft alle middelen gebezigd l)e heer Van Houten heeft verlof gevraagd om in de hoop in den Rijksdag een vaste en ver- een interpellate tot de regeering te richten naar trouwbare meerderheid voor de plannen van den aanleiding van de beslissing der regeering in de kanselier op maatschappelijk en staathuishoudkundig eeds—kwestie betreffende den heer Hartogh Heys, gebied te verkrijgen. Die hoop is als een sciiaduw- die te Assau tot lid van den gemeenteraad was beeld verdwenen. Ilet volk toout volstrekt niet gekozen. gediend te zijn met Bismarcks Unfallgesetz, zijne In de plaats van den heer E. H. Stieltjes, regeling der ondersteuningskassen, zijn tarief en die badankt heeft voor de betrekking van inge- belastingstclsel, zijn tabaks alleenhandel en andere nieur van den provincialen waterstaat in Zeeland, staathuishoudkundige plannen. Het wil vrijheid standplaats Ter Neuzen, is benoemd den heer en geen keurslijf van staatssocialisme. VV. de Man, adjunct-ingenieur bij de staatsspoor- In Frankrijk blijft de ouzekerheid over de samen- wegen, werkzaam aan de brug bij Baanhoek stelling van bet groote nieuwe ministerie voort- (Sliedrecbt). Ingekomen zeeschepen om aan den spoorweg duren. Brisson is in plaats van Gambetta tot vaste voorzitter der Kamer van afgevaardigden benoemd. alhjer ^Iosmii V^te^den": Maandag zal de regeering in de Kamer onder- vraagd worden over de Tuuiseesche kwestie. De volbloed radicalen besloten een onderzoek te eischen naar de gebeurtenissen in Tunis, en de Ministers in staat van beschuldiging te stellen, in geval zij schuldig bevonden worden aan verraad of kuiperij. Men heett boawstotfen bijeengebracbt voor een j zware beschuldiging niet alleen tegen lioustan en bet ministerie, tnaar ook tegen Gainbetta. Het zal ecliter, na eenige heftige tooneelen en schan- - dalen in de Kamer, wel op een sisser afloopen, Uitgevaren zijn in dezelfde maand 15 zeeschepen, hoewel de gescliiedenis van de strooptochten der waarvan 7 met stukgoederen, 4 met zink, 6 er lg Ktiomirs niet geheel zuiver is. De oorzak.eii schijnen en met £erst October. 7 stukgoederen. 7074 7 ijzer. 7088 3 kolen. 2863 2 bout. 1428 19 18453 dieper te iiggen, die maakten, dat Tunis thans in volledige afhankelijkheid van Frankrijk is. Axel, 6 November. Heden morgen werd den beroepen leeraar bij de hervormde gemeente albier, Uit Rusland verneemt men steeds niets van de de heer E. Jansen Schoonhoven, van Hilligersberg, met zooveel ophef aangekondigde hervormingen. bevestigd door den heer E. B Gunning, predikant De Czaar houdt zich streng aan zijn begiuselen te Kluudert, naar aanleiding van Joh. 1 43a. van alleenheerschen, die hij in zijn April—manifest De nieuwe leeraar deed des namiddags zijn intrede aan het Russische voik onlangs als onfeilbaar heeft met Col. 4 3 en 4. aangeprezen. Maar de nihilisten laten zich ook Axel, 8 November. Nadat op het voorstel van niet onbetuigd. Aan verschillende Eugelsche biaden Burg a me ester en Wethouders tot het oprichten van normaallessen alhier, in de vergadering van den gemeenteraad van dan 1 Nov. jl. de stemmen staakten, werd in de vergadering van heden ander- maal het voorstel in behandeling genomen en staakten de stemmen wederom, zoodat het voorstel tot oprichting van normaallessen in deze gemeente verworpen is. Voor stemden de heeren: M. J. van Vessem, S. A. de Smidt, L. van Dixhoorn, S. van Hoeve en A. v. O. Kruijsse. Tegen stemden de heerenP. Dieleinan Wz., R. van de Ree, P. van Fraaijenhove, Lev. do Feijter Jz. en L. C. van Vessem. De heer D. J". Oggel was afwezig, doch stemde in de vergadering van 1 Nov. jl. ook tegen da oprichting. Znainsl&g, 7 November. Den 5 dezer had al hier plaats het vergelijkend examen voor e'e betrek king van hoofd der openbare school te Othene, waaraan drie sollicitanten, de heeren Meerman te Hoek, Roosma te Wemeldinge en De Kok te Kloetinge, deelnamen. Het examen werd afgenomen door de heerea districts- en arrondissements-schoolopzienera, die hierir. werden bijgestaan door de heeren Van Wijn- gaarden en Van Ham, hoofden der scholen te Axel en te Sluiskil. In de Rijkspostspaarbank is van 21 tot 31 October jl. meer ingelegd dan terugbetaald ruim f 17,436 j over de gelieele maand October ruim f 66,714. Sedert de invoering met 1 April ruim f 695,292. In de laatste dagen liepen weder verschillende gerucliten in verband met den bekenden te Veere gepleegden mooi d op den heer S. Gisteren schijnt de justitie de veruioedelijke moordenaar te hebben gevat; het is een gevaarlijk sujet, aldaar sinds jaren woonachtig en wiens antecedenten van zijne (jeugd af niet deugdeu. De verzendingen van oesters zijn te Yerseke in vollen gang, hetgeen a. a. blijkt uit bet betrek- kelijk aanzienlijk aantal van 640 berichten, dat in de maand October aan het telegraafkantoor behandeld werd. Door deu geringen aanslag in 1879 zullen de leveranciers niet aan alle aanvrageu kunnen vol- doen, en de koopers de weinige groote oesters el- kander moeteu betwisten, of zich met oesters van tweede grootte, z. g. n. twijfelaars moeten tevreden stellen. De prijzen zijn dan ook dezen winter hoog. Men rneldt uit 's Hage, dat de Regeering naar aanleiding van het Rotterdamsche spoorweg- ongeluk aan alle Nederlandsche spoorwegmaatschap- pijen heeft opgedragen, om op alle treineu het Westinghouse remtoestel in gebruik te stellen en znlks van af 1 Januari a. s. Volgens rapport van den gezagvoerder der /r/Wijberton," die de eerste sloep redde, zonk ,/Da Koning der Nederlanden" een half uur nadat alien in de booten waren. De booten zijn vier dagen bij elkander gebleven en de opvarenden hadden van stortresjens en zonnehitte bitter te lijden gebad. Gisteren is te Amsterdam een bericht ontvangen uit Point de Galle, behelzende dat te kaap Dondra, aan de zuidpunt van het eiland Ceylon, een boot is aangebracht met 27 personen, waaronder eene vrouw, afkomstig van de verongelnkte stoomboot. TER NEUZENSGHE D ICI <»nlnlo rrolfo 1*1 Ha l/T/KPnan Maand. Getal. Geladen met K. m. inhoud.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1