PAARDEN- EN VEENIARKT No. 1719 Zaterdag 5 November 1881. 21 e Jaargang* Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandereri. BINNEN LAND. abonnement. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door bet geheele Eijk 1,10. Dcor gebee! Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij »lle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbuskouders. ADVERTENT!^. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor tike regel mear f 0,10, Grootere letters worden naar plutsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddag DRIE orei> Mt Mad vembljnt Slnadaf- en Vrijdagarond bij Ji. K. fi. BIONT te Ter Neazen, Sij deze coarant behoort een bljToegeel. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag9 Novem ber 1881, Ter Neuzen, 27 October 1881. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. In Engeland gaat de regeeriug voort het Iersehe Landverbond krachtig te bestrijden. Er hebben weder verscheidene nieuwe aanhoudingen van hare agenten plaats gehad. Tot dusver echter schijnt dit op de nog in vrijheid wandelende leden van dit lichaam geen bedarenden invloed uit te oefenen. Hun toon blijft even dreigend en tartend als te i voren. JRolitieli Overzicnt. De uitslag der verkiszingen voor den Duitschen Rijksdag is nog niet volledig bekend, doch reeds nu kan men vaststellen, dat do liberale groepen winnen en al bun hoofden gekozen werden, terwijl de groepeu der regeeringspartij over het algemeen het gelag betalen, daar reeds ongeveer 30 harer krachtigste voorstanders in de minderheid bleven. In de Regeeringskringen te Berlijn heerscht dan ook eene niet geringe ontsteltenis, want ofschoon er nog 93 herslemmingcn plaats moeten hebben, is de uitslag in alle geval ongunstig voor Bismarck en zijne plannen. Opmerkelijk is het hoezeer de socialisten zijn gegroeid tegen de verdrukking in, want ondanks al de belemmeringen, die bun in den weg werden gelegd, zijn zij in aantal stemmen bij vergehjking met de vorige verkiezingen aan- merkelijk vooruitgaan en zijn er reeds 27 plaatsen, waar zij het tot een herstemming hebben gebracht en kan dit getal zelfs nog wel grooter blijken als alle opgaven zijn ingekomen. In 't openbaar konden de socialisten niet optreden ter bespreking hunner kandidaten, daarom werfden zij op den verkiezings- dag op de straat. Te Altona en te Kiel heeft de politie echter alle stembiljetten, waarop de socialis- tische kandidaat vermeld stond en die in de nabijheid der stembureaux aan kiezers werden afgegeven, in beslag genomen, Tegen de geldigheid dezer ver kiezingen is daarop verzet aangeteekend. Welke kaart Bismarck nu uit zal spelen is moeilijk te gissen. In Frankrijk hebben de radikalen een nederlaag geleden bij de benoeming van Gambetta tot tijde- lijk voorzitter der Kamer. Zij wilden niet erkennen, dat bet reglement der vorige Kamer geldig was, en daardoor verhinderen, dat Gambetta gekozen werd tot tijdelijk voorzitter. Die toeleg is echter mislukt, zoodat Gambetta mear stemmen op zich vereenigJ heeft dan bij een zijner vorige benoemingen het geval was. De beteekenis van zijn benoeming zal dan ook volgens het algemeen gevoelen geen andere zijn, dan dat hij nu als hoofd van het kabinet kan optreden. Reeds heeft de president der republiek Grevy in een nieuwe bijeenkomst Gambetta de vorming van een nieuw kabinet opge- dragen en nam deze dit aanbod aan. Aan zijne vrienden heeft Gambetta ter kennis gebracht, dat hij zich niet kandidaat stelt voor de benoeming als vasten voorzitter der Kamer. Zijne verdere plannen heeft hij nog niet doen kennen. Tegen zijne verkiezing van afgevaardigde voor Belleville waren bezwaarschriften ingediend. De Kamer beeft de verkiezing echter goedgekeucd. De nieuwe president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika heeft hetzelfde gevaar geloopen die blijkbaar waanzinnig was, met een revolver als zijn voorganger. Er vervoegde zich een persoon met zeven loopen aan het Witte Huis te Washington, en vroeg toegang. Hij werd na een hevige worste- ling door drie mannen gearresteerd. De Keizer en de Keizerin van Brazilie zijn op reis naar Europa. Reizen en aanslagen zijn tegen- woordig aan de orde. Ter Neuzen, 4 November. Door den heer E. H. Stieltjes, benoemd tot ingenieur van den Provincialen waterstaat in Zee- land, ter standplaats alhier, is voor die betrekking bedankt. De heeren Six en Lambrecbtsen, res- pectievelijk benoemd tot ingenieur te Zierikzee en Goes, hebben die benoeming aangenomen. In de plaats van den beer J. A. Valentijn, telegrafist der 2e klasse alhier, die met ingang van 15 November a. s. is benoemd tot directeur van het Rijkstelegraaf- en Postkantoor te Ommen, wordt met dienzelfden datum alhier werkzaam ge- steld de heer J. W. Volle.rs Jr., thans telegrafist der 2e klasse te Amsterdam. Gedurende het 3e kwartaal 1881 is door het postkantoor alhier een onbestelbare brief verzonden aan het adres vanA. Spinelli, te Brussel. Jl. Zondag avond had aan het spoorwegstation te Hulst een bedroevend ongeval plaats. De spoor- wegwachter G. de Bruijn, behulpzaam bij het rangeeren van een goederentroin, viel door een on- voorzien toeval onder een der geladen wagons, waar- door deze hem zijdelings over de beide heenen ging; ten gevolge van het vele bloedverlies bezweek hij een paar uren later. Hij was een oppassend mensch en last eene weduwe met 6 kiuderen na, waarbij nog twee ongelukkigen. Wij ontvangen van de Kon. Nederlandsche stoomboot—maatschappij te Amsterdam bericbt, dat bet stoomschip Stella, der directe lijn Amsterdam- New-York Woensd&g jl. behouden in laatst- genoemde plaats is aangekornen; aan boord was alles wel. Hontenisse, 31 October. De burgemeester dezer gemeente, de beer H. A. A. Baron Collot d'Escury, en zijne ecbtgenoote vierden gisteren, te midden van al bunne kinderen en van elders over- gekomen familiebetrekkingen en vrienden, hun zil- veren bruiloft. Van groote belangstelling in dit feest getuigden de door de buren aangebrachte ver- sieringen voor de wouing der feestvierenden, onder welke vooral verdient genoemd te worden het in de eerepoort geplaatste door den schilder M. van Jole te Kloosterzande keurig op paneel geschilderde wapen der familie Collot d'Escury, bencvens de vlaggeu te Kloosterzande, uit naganoeg alle huizen wapperende, maar ook op de andere dorpen en zelfs in afgelegen buurten uit vele woningen uitgestoken. Talrijk waren de geschenken, die den feestvierenden werden aangebodenj onder deze muntte in pracht en kostbaarheid uit een paar zware kristallen met zilver gemonteerde compotes, uit de gerenommeerds fabriek der Heeren van Kempen Zoon, waar- voor de gelden uit onderlinge bijdragen door inge- zetenen van bier en elders bijeengebracht waren. De receptie, die van een tot vier uren duurde, werd talrijk bezocht. Des avonds half acht ure, bracht de Harmonie St. Cecilia, waarvan de heer d'Escury bescherm- beer is, den feestvierenden eene serenade bij fakkel- en lampionlicht, welke ovatie ondanks bet erg gure weder door eene groote menigte volks gevolgd werd. Het overige van den avond en een gedeelte van den nacht werd in gepaste vreugde doorgebracht. In de zitting der Provinciale Staten van Zealand, van jl. Dinsdag avond waren o. m. in gekomen en naar Ged, Staten verzonden een adrea van den gemeenteraad van Philippine, om subsidis ter aflossing van de door de gemeente aangegane geldleening voor den aanleg van een kunstweg tusscban Philippine en Bauchaute; nlsmede een adres van C. de Boeije Cz., te Heer Arendskerke c. s., om aanleg van een veerdam bij de aanleg- plaats van de provinciale stoomboot te Borselen. In de Woensdag namiddag gehouden zitting werden de algemeene verslagen door de rapporteurs der afdeelingen uitgebracht over de voorstellen van Gedeputeerde Staten, te weten 1°. het voorstel tot wijziging van het reglement op de tramwegen 2°. over bet voorstel tot wijziging der instructie van den griffier der Staten; 3°. het voorstel tot wijziging der Provinciale huishoudelijke begrooting voor 1882. Over geen dezer voorstellen had beraadslaging plaats en alien werden met algemeene stemmen aangenomen. De resumtie der notulen en de uitvoering der genomen besluiten is aan Gedeputeerde Staten opge- dragen. en daarna de najaarszitting in naam des Konings gesloten. Naar wij vernemen, zullen HH. MM. d« Koning en de Koningin zich dezer dagen naar Arolsen begeven. Op de bofstede van Samuel Wisse te Kapelle is bij het graven van een put voor een regenbak, een belangrijke vondst gedaan. In den grond is gevondan een Keulsch kannetje uit de 15e eeuw, bevattende 19 goudstukken, waarvan een het jaartal 1576 draagt, en 96 zilverstukken, met de jaartallen 15551590. Alle stukken zijn voorzien van de beeldtenis van Filips van Spanje, en het geheel vertegenwoordigt eene waarde van f 320 Daar na de invoering der drankwet, in de tolhuizan geen sterke drank meer gctapt mag worden, is het ligt te begrijpen, datde pachtsommen zullen dalen. #Raeds beeft zich," zoo scbrijft men uit de Leek #in deze gemeente dusdanig geval voorgedaan. Het tolhek, asn de provincie behoorende, kon voor een jaar nog bij de f 900 opbreugen, thans is bet verpacht voor ruim f 600. En zoo zal het overal gaan, waar tot nog toe in TER NEIJZEIMSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1