«o. 1718 Woensdag 2 November 1881. 21e Jaargaug Alge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND abonnjsment. Ter Neuzen, 1 November. TER NEUZENSCHE fer drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Boor he; geheele Bijk 1,10. Dcor geheei Belgie f 1,40. Men abouneert zich bij alle Boekhandolaare, Poatdirec tearen en Brievenbusbouders. aDV&BTENTIEN. Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elke regel meer 0,lu. Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in to reader, uiterlijk Dinedag en Vrijdag namlddag DRIE area. Skit Mad versehljnt Blmdai- era frljdatarootl bij 4. H. C. BBOKT te Ter Neuzen F»oliti«li Overzicbt. Do Fransche Kamer van afgevaardigden heeft hare werkzaainheden hervat, maar het zal wel 5 November worden voor zij wettig samengesteld en de voorzitter gekozen wordt. Behalve Gainbetta, heeft Brisson de mee9te kans daarop. Voor 7 of 8 November verwacht men het groote debat over Tunis niet. Dat de berichten uit Tunis niet on- gunstig zijn, blijkt uit de groote menigte telegrammen, die aan en door de bladen medegedeeld worden. In het kort blijkt daaruit, dat de troepen die van Noorden naar Kairouan gaan, een der grootste moeilijkheden van den weg, het doortrekken van een lange berg, as gelukkig te boven zijn gekoraen. Volgens een later bericht zouden zij den 26en Kairouan bezet hebben, zonder eenigen tegenstaud te ontmoeten. In Duitschland hebben de verkiezingen voor den rijksdag plaats gehad. De strijd is nooit zoo heftig geweest a!s thans. De uitslag is nog slechts bekend voor zooveel de groote steden betreft. In Berlijn zijn vier Forsehrittsmannen gekozen. Tegen deze uiannen was door de tegenpartij en de regeering de grootste kraclit ingespannen. Twee sociaal de- mocraten koiren in Berlijn in herstemming, en dat in weerwil hun door allerlei vervolgingen eene openbare kiesbeweging onmogelijk was gemaakt. In Oostenrijk en Hongarije hebben de verschil- lende Karaers der volksvertegenwoordigers bunne werkzaainheden hervat. De begrooting van oorlog is weder hooger dan het vorige jaar geraamd. Toch wezen de voorzitters in hunne openingsreden op den vredelievenden toestandHet bezoek van den Koning van Italie werd verder door hen als een waarborg voor den vrede beschouwd. Donder- dag zijn Italie's Koning en Koningin te Weenen aangekomen. Zij werden door den Keizer en zijn geheei huis hartelijk begroet. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de Daily News eenige zonder- linge geruchten medegedeeld in verband met de regeling der zaken in het Oosten. Cp grond dat Turkije tot nog in gebreke is gebleven om de beloofde hervormingen in te voereu, laat het blad Bismarck Armenie aan Rusland en de Balkan— provincien aan Oostenrijk schenken. Italie kreeg daarvoor de provincien in bet weslen van Oosten rijk. Uit Turkije luiden de berichten geheei anders. Terwijl de commissie tot regeling der kwestie met de buitenlandsche schuldeischers na- genoeg met haar werkzaamheden gereed is, zijn de onderhandelingen begonnen over de wijze, waarop de aan Rusland verscliuldigde oorlogsschatting vol- da3n zal worden. Tevens zijn een twintigtal ver- tegenwoordigers eener te Keulen opgerichte maat- schappij te Konstantinopel aangekomen, voorzien van aanbevelingsbrieven van Bismarck aan het Duitsche gezantschap. Het doel van dit bezoek is bet openeu van nieuwe markten voor Duitsche voortbrengselen en het vestigen van groote lande- lijke ondernemingen in Turkije. Reizen en sainenkomsten van vorsten blijven aan de orde van deu dag. Ook Spanje's Koning, Alfons, gevoelt behoefte om naar het buitenland te gaan. Nadat hij onlangs den Koning van Portugal ontmoet hcelt, denkt hij dezen winter een groote leis te oiidernemen en met Parijs te beginneu. Van daar zal hij naar Louden gaan, waar hij Koningin Victoria een bezoek zal brengen, om daarna over Vlissingen naar Duitschland te komen om het Pruisische hof te bezoeken. Het Spaansche Ministerie zal dezer dagen een voorstel bij de Kamers indienen tot wederinvoering van het burgerlijk huwelijk en tot opheffing van het ver- bod van gemengde huwelijken. Het kerkelijk huwe lijk wordt wel behouden, doch ook huwelijken, die geheei buiten de kerk om gesloten worden, zulien wettig zijn, evenals die in het buitenland, overeenkomstig de daar geldige wetteu, gesloten worden. Tot provinciale ingenieurs in Zeeland zijn be- noemdter standplaats Ter Neuzen de heer E. H. Stieltjes te 'a Gravenhage; ter standplaats Zierikzee do heer Jhr. C. C. Th. Six te Groningen; ter standplaats Goes de heer C. L. M. Lambrechtsen te Delft. Gisteren morgen had op het kanaal, tusschen Sas van Gent en Selzaete, even over de grens, eene aanvaring plaats, waardoor de tjalk //de Jonge Jan," schipper P. van de Laude, van Groningen, aldaar liggende met eene lading suikerpeen, zoodanige schade bekwam, dat deze ommddelijk zonk, zoodat de zich aan boord bevindendeu, waaronder ook vrouw en kinderen zich tiaasten moesteu om het zinkende schip te verlaten, zelfs de laatslen niet zonder levensgevaar. Nog een drietai schepen be- kwamen mede belangrijko averij of lekkagien. Deze aanvaring had plaats door de Engelscha stoomboot Whimbrel, kapt. Booth, komende van Liverpool en opvarende naar Gent. De sergeant der infanterie H. Baron Collot d'Escury is o. m. geslaagd bij het practisch en mondeling officiers-examen, hetwelk in de vorige week te 's Gravenhage is gehouden. Tot onderwijzer aan de openbare school te IJzendijke (Oranjepolder) is beiioemd de heer E Lauret te Philippine. Voor de betrekking van hulponderwijzer met de hoofdacte, op een salaris van f 800, aan de openbare school in de kom der gemeente heeft zich geen eukele sollicitant opgedaan. In de tweede helft der rnaand September is door het hulppostkantoor Axel een onbestelbare brief verzonden aan het adres vanVan der Plakke te Riddsrkerk. Naar het Vad. verneemt, zal Jhr. J. L. de Jonge, lid van de Tweede Kamer voor het kies- district Middelburg, de zittingen niet meer bijwouen. Man kan dus eerstdaags een officieel nederleggen van zijn mandaat te gernoet zien, zoodat dan weldra de verkiezing te Middelburg voor een nieuw lid zal kunnen plaats hebben. Hit Noord-Beveland schrijft men: De mee- krap—teelt is in de laatste jaren op dit eiland aterk verminderd. De meestoven staan dan ook meeren- j deels werkeloos. De verhoogiug van prijs heeft dit jaar weer eenig meerder leven in dit landbouw— artikel ten gevolge gehad. Versclieidene gemeten land zijn in het voorjaar aangeplant en het laat zich aanzien, dat, komt het al niet tot vorigen bloei, wat in de eerstvolgende jaren niet t« verwachten is, er meer bedrijvigheid te dezen opzichte ontstaan zal. Met het delveu van 2 en 3jirige mee is men druk bezig. Bij arrest, gisteren door den Hoogen Raad gewezen, is verworpen het cassatieberoep, ingesteld door den gewezen Goesschen ontvanger A. R., tegen een arrest van het gerechtshof te's Graven hage, waarbij hij ter zake van valschheid en ver- duistering van gelden is veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf. Door de erfgenamen van wijlen Z. K. H. Prins Frederik is aan de algemeeue armen van's Graven hage, Delft, Wassenaar eu Voorschoten respectieve- lijk een som van f 5000, f 1000, f 2000 en f 500 geschonken. Pogingen, die reeds sedert eenigen tijd door onderscheidene groote winkeliers in de Kalverstraat en in de Reguliers-Breestraat te Amsterdam worden aangewend om hunne winkels des avonds electrisch te doen verlichten, en dan tevens deze straten gratis in die verlichting te doen deelen door lautaarns boven het midden van de straat, schijnen het welsla- gen nabij. Aanstaanden Woensdag komen de be- langhebbendeu bijeen om een definitief besluit te nemen. Het Rott. Nbl. geeft, naar aanleiding van 't ongeluk de Koning der Nederlanden overkomen, eenige mededeeliugeu ten beste omtrent de iurichtiug, de bootea op een stoomschip, de regeling van den dienst, euz. Wij ontleenen daaraan 't volgeude: „Op een goed geordend schip uatuurlyk was de Koning der Nederlanden een zoodanig heeft elke boot haar nummer en weet elke officier welke boot ingeval van nood onder zyn leiding zal staan. Bit wordt I voor 't begin der reis altijd vaitgesteldde kapitein, de eerste, tweede en derde sluurman, de machinist enz., ieder officier weet welke meer bizonder zijn boot is. I Van tijd tot tyd vergewist hij zich gedurende de reis of zgn boot nog wel volkomen in orde is, of ze ge- makkelijk afgelaten kan worden enz. Komt de nood aan den man, dan staat terstond elk officier naast zijn boot, houdt het toezicht op de proviandeering en wacht, zonder zioh met een andere boot te bemoeien, rustig op de bevelen van den kapitein. Bat verwekt vertrouwen bij de passagiers en orde en regelmaat bij de werkzaamheden. De kapitein verlaat in zulke oogenblikken de brug niet, ran daar overziet hij alles en deelt zijne beveleu met eohte zeemanskortbeid uit. In zulke oogenblikken is bij ook gewapend met een revolver; wee den zee- mau die 't minste teeken van verzet toonde of den pas3agier die door agitatie en in haast om 't ecrst in de boot te komen, wanorde dreigt te doen ont staan. De kapitein zou hem onverbiddelijk doodschieten en niemand zou er hem voor lakeu, want de daden van eene enkele zouden aller leven in gevaar breugen. Ieder wacht zijn beurt af, de kapitein alleen heeft het woord, in die oogenblikken is hg aan boord van zijn schip machtiger dan een Koning of Keizer in zjjn rijk. Hij alleen beschikt. In zulke oogenblikken moet bet ook geweest zijn dat de oude scheepsterm in zwang kwam„Ik, schipper van mijn sohip, naast God I" Want inderdaad erkeDt de kapitein in zulke oogeublikken geen andere macht naast zicb. Is alles gereed en de eerste sloep uitgelaten, be- mand met een evenredig deel van het scheepsvolk, dan laa* de kapiteiu zicb de lijst der passagiersnamen brengen. Een voor een wordt opgeroepen, een voor een neemt plaats in de boot, onversobillig of in eene

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1