i h PAARDEN- EN VEENIARKT 1717 Zaterdag 29 October 1881, 21 e Jaargan* Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, BINNEN LAND ABONNKMENT. advertentien. RECHTSZAKEN. Tar Nan'/an 28 npfnha- Arrondissenients-rcchtbank te Middelburg. ler Neuzen, M UCG0D8*. Dg rechtbank heeft ia hare zitting van 25 October R. Scheele is eervol ontslag verleend en in diens KantOUgerecht te Ter NeUZ0U. i TER NEUZENSCHE Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40, Men abouneert zioh bij alle Boekh&ndelaart, Postdirec- tearen en Brievenbushoudert. 2SSX bhd Tersehijnt Blnedag- ee Vrljdagnvond Van 1 tot 4 regelt f 0,40. Voor alke regel meer 0,10. Grootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender uiterlijk Dintdag en Vrijdag namlddag DRIE nrea. ~i, lb C. »1 ONT te Ter Neoxen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag9 Novem ber 1881. Ter Neuzen, 27 October 1881. Burgemeester en Wethouders voornoerad, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F*oliti€»li Overzicht, gekomen om den Oostenrijkschen Keizer een bszoek Hcden morgen is alhier op de reede gebracht te brengen. Alles was daar reeds voor een schitte- j door het stoomschip Richard Moxon de Engelsche rende ontvangst in gereedheid gebracht. Of hij j stoomboot Miaca, kaptein Goundry, geladen met t ti ir»ol Vrvvrxor. «fnlrcrAp^prftn en hp.st.emtl naar Gent: de Miaca is De gang van zaken in Frankrijk in den laatsten tijd heeft vele vrienden der republiek teleurgesteld. De Tuuiseesche veldtocbt is een van die gebeurte- nissen, welke als een toetsteen plotseling doen blijken, dat helgeen men zuiver goud meende te zijn, meer koper bevat dan men vermoedde. Voor- namelijk zijn het de tegenwoordige regeeringsmannen, die door vriend en vijand aangevallen worden, wegens hunne gevolgde staatkunde. Weder hebben te Parijs twee vergaderingen plaats gehad, van de radikalen en van de Socialistische arbeiders. In beiden is met nagenoeg eenparige stemmen een voorstel aangenoinen, houdende uitnoodiging aan de Kamer, om onmiddelijk over te gaan tot een grondig onderzoek inzake den oorlog in 1 unis en mocht uit dit onderzoek blijken, dat de grond- wet geschonken of verraad gepleegd is jegens het land men weet, dat er zijn, die de geheele veldtocht aan persoon'iijke en geldelijke bereke- ningen toeschrijven dan zal de Kamer moeten besluiten om de regeering in staat van beschu'idiging te stellen en de verantwoordelijke medeplichtigeu in hun personen, bun vrijheid en hun goederen te straffen. Morgen hervat de Kamer van afge- vaardigden liaar werkzaamheden; het groote debat over Tunis wordt echter eerst 7 November ver- wacht en tot zoolang rekent men er op, dat de tegenwoordige Ministers nog aan het bewind zullen blijven. In den Senuat zal de regeering echter dadelijk bij de opening over Tunis ondervraagd worden. Voor de verkiezingeu van een gedeelte van den Senaat is 27 November vastgesteld. pien dag zullen de lichamen worden verkozen, die 8 Januari de Senatoren te benoemen hebben. Deze verkiezingen wil Gambetta liever eerst afwachten, voor hij zich met de vorming van een Kabinet belast. Ook in Engeland worden vergaderingen gehouden om de staatkunde der regeering af te keuren. l e Londen werd in het uitgestrekte Hyde—Park, onder voorgaan van het nationale Landverbond van Gioot— Brittannie een groote volksvergadering gehouden. Er waren 50000 personen bijeen. Drie afgevaar- digden voor het Lagerhuis hielden redevoeringen. Eenstemmig werden er besluiten aangenomen tot veroordeeling van de houding der regeering in Ierland. Na de opheffing vaD het Iersche Land verbond, lieten de leden de bureelen sluiten en de meubelen en boeken wegruiinen. Het hoofd- bureel wordt waarschijulijk naar Londen of naar Frankrijk verlegd. In een manifest van den Bond wordt de bevulking aangemaand bij haar lijdelijk verzet te volharden, docb voorloopig af te zien van het houden van openbare vergaderingen. Italie's Koning is gisteren te Weenen aange- ook te Berlijn of te Baden-Baden zal komen om den Duitschen Keizer een bezoek te brengen, wordt weder in twijfel getrokken. Deze reis blijft veler aandacht trekken om de beteekenis van 's Konings plannen. Italie toch sluit zich thans geheel bij het Oostenrijksch-Duitsche bondgenoot- schap aan en de Duitsche bladen begroeten deze gebeurtenis met bizondere blijdschap als een verdere waarborg voor den Europeeschen vrede. In Spanje heeft de Minister van Finantien bij de Kamers de begrootiug ingediend. Zij wijst een klein overschot aan. De Minister stelde eenige hervormingen in het balastingwezen voor en vroeg machtiging om met de houders van -3 pet. fonds, die alle schuld tot een 4 pet. willen gebracht zien, te onderbandelen. Ruslands voorstel om nieuwe verdragen te sluiten tot wederzijdsche uitlevering van misdadigers is, volgens de Parijsche bladen, zoowel doar Italie 1Jt a stukgoederen en bestemd naar Gent; de Miaca it drijvende gevonden in de Noordzee met averij aan de schroef en is door eerstgerneld stoomschip tot hier opgesleept. De sleepboot Ter Neuzen zal heden de Miaca naar Gent brengen. Axel, 25 October. Op de heden alhier gehouden veemarkt waren aangebracht 11 paarden; 75 stuks hoornvee; 6 schapen; 8 varkens. De volgende pramien zijn uitgereikt: Aan Bruno Cattoir, landbouwer te Koewacht, voor het grootste getal paarden f 5, en voor het schoonste paard f 5. Aan Petrus de Kraker, landbouwer te Axel, voor het grootste getal hoornvee f 5en Aan Willem Dieleman Pz., landbouwer te Axel, voor de schoonste koe f 5. Handel was zeer gering. Dinsdag 15 November, de3 avonds te 7 uren, ais° door Spanje'van de hand gewezen. Aan alle zullen de leden der verschillende Zeenwsche vrij- Russische bladen is verboden iets mede te deelen metselaarsloges van Middelburg, Goes, Vlissingen van between in het buitenland gezegd wordt over en Zierikzee in de hoofdplaats onzer provincie bij- oneerlijke handelingen van sommige hooggeplaatste ecukomen om een rouwloge te houden ter eere ambtenaren. Uitgevers moeten bij het afdrukken van de nagedachtenis van den overleden Groot- nacht en dag beschikbaar zijn voor ds regeering, meester, Prins Prederik. als die soms iets had mede te deelen. De Keizer De Willem Barentsz is gisteren morgen ruim heeft zijn neef, grootvorst Nicokas, onder ver- elf uur te Amsterdam \oot den wal gekomen. Alles denking van nihilistisehe samenspanning, levenslang wel aan boord. Aanhoudende stormen onder de naar Taskhkent verbannen. Indertijd onderhield Engelsche kust, wairbij de kapitein over boord sloeg deze grootvorst betrekkingen met eene jonge Ameri- maar gered werd, vertraagden de aankomst eenige kaansclie schoone, voor wie bij het kleine mariner- dagen. Het schip hield zich uitmuntend en heeft paleis te Petersburg toen met een overdadige weelde niets geleden. heeft doen inrichten. Om aan de luimen van Aolgens een uit Aden ontvangen telegram deze dame, de gevierde zangeres, miss Fanny, te uit zeer vertrouwbare bron, is een der nog ver- voldoen, was het, dat hij de juweelen der heiligen- miste sloepen van de ,Koning der Nederlanden," beelden' van zijn moeder stal en verkocbt, een met 19 personen, gevonden. Het was de boot, die heiligschennis, die hem nooit vergeven ward, en door den administrator werd aangevoerd. Nadere die ook de reden zijner verbanning van het Rus- bizonderheden ontbreken nog. sische hof geweest is. De gemeente Yeere^zal verrijkt worden met Uit Pretoria wordt gemeld, dat de Volksraadvan Transvaal met algemeene stemmen de conventie heeft goedgekeurd. Daarbij "is evenwel de verkiaring gevoegd, dat de Volksraad alleen tot de goedkeuring heeft be- sloten, omdat hij vertrouwt op Engelauds belofte, dat de conventie gewijzigd zal worden, wauneer het in de praktijk mocht blijken, dat zij onuit- voerbaar mocht zijn. ecu bcdelaarsgesticht. Het groote rijksgebouw, vroeger als lands— en admiraliteits-arsenaal en artillerie-magazijn gebezigd, zal door de regeering daartoe worden bestemd. De rijksgestichten Ommerschans en Yeenhuizen schijnen reeds zoo bevolkt, dat een dergelijk ge- sticht noodig is. Bovendieu zijn die gestichten aangewezen, om, ter uitvoeriug van art. 2-3 der drankwet, de herhaaldelijk wegens dronkensehap ver- oordeelden op te nemen. In de heden gehouden vergadenng van en volgende yonnissen uitgesproken geineenteraad is hesloten: den onderwijzer, met q qu(j 22 jaar, 2o. J. A. K., oud 19 hoofdacte, den heer P. J. van de Sande eene jaar^ bei(]en UndbouwerszoouB te Graauw, ter zake van gratificatie van 50 te verleenen en zijnejaar- mighandeling, veroordeeld ieder tot f 5 boete of 2 wedde te verhoogen met 100 de subsidie van dagen gevaugenisstraf. het muziekgezelschap Apollo met 25 te ver- ji S. G., vrouw van B. B., Undbouwtter to Philippine hoo-en; aan het zanggezelschap Neuzens Mannen- ter zake van: verboden invoer m Nederland van vertoh koor eene jaarlijksche subsidie te verstrekken van vleesch van rundvee, veroord. tot f 1 bocte of een 25. Aan den keurmeester van vee en vleesch »''g plaats benoemd R. Scheele Jr. De gemeentebe- Zitting van 27 October, grooting der iukomsten en uitgaven over 1882 werd Veroordeeld: L L„ A. F. L. en A. H., alien vastgesteld tot een bedrag van 31231,96*. zonder beroep te Westdorpe, ter zake van enkele

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1