V E E M A R K T Mo, 4714 Woensdag 19 October 1881. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND Hie Jaargaog* ABONNKMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen 1,—. Door kel geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbuskoudere. Ml bind verarbljnt BlB«da(> en Vrljdagavond ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. J. K. fi. DH4NT te Ter NenieR. TE AXEL. BURGE ME ESTER en WETHOUDERS van AXEL, maken bekend, dat de VE7.MARRT alhier zal gehouden worden op Dinsdag den 25 October aanstaando, aanvang nemenda des morgens ten 9 ore en eindigende des namiddags ten 3 ure. Axel, den 14 October 1881. E. OOSTER, Burgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. PolitieU Overzicht, Door alle eeuwen heen hebben de lotgevallen der volkeren, die het Nijldal en de kusten van Klein—Azie en de Roode Zee bewoonden, steeds een grooten invloed uitgeoefend op den maatschap- pelijken toestand der overige wereldbewoners, en speelden de gebeurtenissen in Ejryptenland zelven een groote rol in de geschiedenis der menschheid. i Thans heeft dit land weder alle kans om in de Europeesche verwikkelingen, de Oostersche kwe3tie genaamd, op den voorgrond te treden. Na gedurende tal van jaren gezucht te hebben onder Turksch wanbestuur, begon Egypte weder sedert een drietal jaren, toen een andere Khedive aan het bestuur kwam en het geldelijk beheer onder de voogdij van Engeland en Erankrijk werd gesteld, wat te kerleven. De gunstige geldebjke uitkoinsten be- wezen, dat het een groote voortbrengende kracht, en het volk, wat belastingen betreft, een buiten- gewoon weerstandsvermogen bezat. Dit gunstig verschijnsel schijnt ook te Konstantinopel opgemerkt te zijn. De houding van den Turkschen Sultan in de Egyptische aangelegenheden in den laatsten tijd begint althans stof tot denken te geven. Eerst heeft de Groote Heer op eigen verantwoording, baiten zijn Ministers om, eenige coramissarissen naar Egypte gezonden, om daar de zaken op te nemen en onderzoek te doen naar de oorzaken van het jongste soldatenoproer Frankrijk en Engeland konden die handelwijze niet goedkeuren en zonden elk een oorlogschip naar Alexandria, bij wijze van protest, omdat zij des Saltans bedoelingen met recht wantrouwen. Daarop heeft de Saltan aan de Eran- sche en Engelsche gezanten doen weten, dat ook de orde in Egypte volkomen hersteld was, en het zenden van paniserschepen das volstrekt niet noodig was; hij verlangde, dat het bevel tot afzending dier schepen ingetrokken zou worden. Aan dit verlangen is niet voldaan geworden, want het Fransche pantsfrschip Alma is reeds te Alexandria aange- komen. Nu verneemt men, dat de Sultan daaruit aanleiding neemt, om zelf ook een oorlogschip naar Egypte te zenden, en in dat geval Frankrijk en Engeland besluiten zouden een geheele vlcot daar- heen te zenden. Na afloop der laatste zitting van den Eugelschen ministerraad is da minister voor Ierland naar Du blin vertrokken. Onmiddelijk na zijue aankomst aldaar heeft hij het bevelschrift tot gevangenneming geteekend van Parnell, den Ierschen volksafgevaar- digde en voorzitter van het Landverbor.d. Dit be velschrift vermeldt als grond het mislrijf van op- ruiing en vreesaanjaging, teneinde de pachters te beletten een billijke pacht te betalen, en van de voordeelen door de landwet aangeboden, gebruik te maken. De politie begaf zich daarop naar het hotel alwaar Parnell zijn intrek had genomen. Hij zou dieu dag een bijeenkomst van bet Landverbond te Kil lare leiden, en lag nog te bed toen de politie hem het bevelschrift aankondigde. Hij scheen zeer verwonderd maar kleedde zich terstond aan en ging met de agenten naar de gevangenis in Kilmainham. Zoodra het bekend was geworden, hebben de hoof- den van het Landverbond eene vergadering gehou den, waarin Dillon, ook een Iersch afgevaardigde voor het lagerhuis, in heftige bewoordingen de handeling der regeering afkeurde. In Frankrijk is het thans door den President der republiek uitgemaakt, dat het ministerie niet zal aftreden voir dat de Kamers bijeen zijn ge- komen. Dit besluit heeft de President Grevy genomen, nadat hij Gambetta bij zich ontboden en met hem een onderhoud had over den algemeenen toestand. Het bericht, dat laatstgenoemde staats- man tijdens zijn verblijf in Duitschland een onder houd met Bismarck zou geliad hebben, is volgens de Koln. Ztg. geheel uit de lucht gegrepen; in toongevende kringen te Berlijn, voegt het blad er bij, heeft men er nog al om gelachen. Uit Turkije verneemt men, dat de regeering aan de eischen der gemachtigden van de fondsenhouders heeft toegegeven. Reeds zijn de werkzaamheden zoover gevorderd, dat in deze week het plan tot schuldregeling vastgesteld zal kunnen worden. Ook wordt nog uit Konstantinopel gemeld, dat de hande ling van Engeland en Frankrijk, in zake Egypte, grooten indruk op den Sultan heeft gemaakt, zoodat het gezantschap reeds bevel kreeg naar Konstanti nopel terug te keeren. De cholera neemt thans weder in hevigheid toe in Arabie en is zelfs te Suez uitgebroken. Door Egypte en Rusland zijn maatregelen tegen de terug- keerende pelgrims uit Mekka. Alle schepen en karavanen moeten vier weken quarantaine houden. Uit Rusland mogen geen pelgrims meer vertrekken naar Mekka. Turkije durft dat verbod niet uit te vaardigen! Thans moet volgens een bericht uit Batavia in het noorden van Java bij de runder- pest ook de cholera heerschen. Ter Neuzen, 18 October. Sas van Gent, 17 October. Het door den ge- maenteraad bepaald vergunningsrecht bedraagt vijf- tien gulden voor elke honderd gulden huurwaarde of gedeelte daarvan. Koewaclit, 11 October. In de alhier op beden gehouden vergadering van den gemeenteraad is het vergunningsrecbt op den kleinhandel in sterken drank vastgesteld op f 10 voor elke f 100 huur waarde of gedeelte daarvan Ossenisse, 15 October. In de alhier op heden gehouden vergadering van den gemeenteraad is het vergunningsrecht op den kleinhandel in sterken drank vastgesteld op f 10 van elke f 100 huur waarde of gedeelte daarvan. Oostburg. De raad dezer gemeente heeft met algemeene stemmen de voorwaarden aangenomen, door den heer districts-schoolopziener gesteld, tot het oprichten van eene rijks—normaalschool alhier. Wij hebben dus het vooruitzicht, dat deze nuttige inrichtiug hier spoedig geopend zal worden. Volgens de gemeentestem zou een slijter t« Loosdrecht het plan opgevat hebben om, gehoor- zaraende aan de nieuwe drankwet, voortaan niet minder dan bij een hoeveelheid van twee liter sterken drank te verkoopen. De man wil het echter zijn begunstigers zoo gemakkelijk mogelijk maken en "laat hun dus het recht, die rnaat bij kleinc hoeveelheden des noods borrelsgewijze, in ontvangst te komen nemen. De wet zal cehter, naar wij vreezen, hartvoch- tiglijk ook die welwillendheid wel beletten. Het gedistilleerd heeft aan belasting in de verloopen 9 maanden dezes jaars opgebracht 16.538.012,14, tegen 16.447.243,84* in dat zelfde tijdperk van 1880. Het bedrag is dus bijna een tonne gouds hooger, en het verbruik derhalve te meerder. Het gerechtshof te Arnhera heeft een kolo- nist uit Ommerschans schuldig verklaard aan op- zettelijke brandstichting en tot vijf jaar tuchtbuisstraf veroordeeld. Een ander kolouist uit Ommerschans is schuldig verklaard aan door uitorlijk bedrijf ge- bleken en tevens tot eenig begin van uitvoering overgeslagen poging tot doodslag en deswage ver oordeeld tot acht jaren tuchtbuisstraf. Naar aanleiding van het bericht, hetwelk in de meeste nieuwsbladen is medegedeeld, als zou door een gepasporteerd soldaat van het Ned.-lad. leger een dubbale kinderroof te Bergen-op-Zoom zijn gepleegd, meldt men, dat de moeder, zekere weduwe v. L., wier levenswandel niet van de deugd- zaamste is, maar al te goed wist dat haar kinderen met deu dronkaard rnede waren; immers van de afwezigheid der kinderen heeft zij bij de politie volstrekt geen aangifte gedaande kleinen moesten onder geleide ^handel" leeren drijven. DE STORM, die jl. Vrijdag avond en nacht woedde, heeft aller- wege in ons vaderland enorma schade en ongelukken veroorzaaakt, en, naar de verwoestingen te oor- deelen, heeft sedert den nog altoos beruchten Pinksterstorm, op 28 Mei 1860, zoo over ons land geen storm gewoed. Alle berichten daaromtrent op te nemen, is ons niet doenlijk, en bepalen wij ons daarom lioofd- zakelijk met het voorgevallene in onze omgeving. Aan gebouwen is hier en daar aan daken en schoorsteenen schade toegebracht; aan de publieke wegen en op de erven bij particulieren zijn tal van boomen ontworteld of beschadigd, onder anderen op de hofstede Vaartwijk, gemeente Axel, liggen er 37 ontworteld tegen den grond; op den weg van Ter Neuzen naar Axel was Vrijdag avond de passage voor voertuigen gestremd, door de overal op den weg verspreide boomen en takken. Aan de zeewerken der omliggende polders is mede belangrijke schade toegebracht aan de aard-, rijs en steenglooiingwerken. Aan de calamiteuse pol ders M.irgaretha, Kleine Huissens en Eendragt zijn ougeveer 6000 meters steenglooiing door elkaar of weggeslagen benevens vele perkoenpalen uitgestormd. De schooreteen der gasfabriek te Hulst werd om- vergeworpen en sloeg gedeeltelijk door en over de fabriek, het stadhuis bekwam twee gaten in het dak, de muziektempel op de groote markt leed veel schade, in verschillende huizen werden da 'It'll NRIJZENSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1