V E E M A K K I BINNEN LAND Zaterdag 15 October 1881. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen L\Oa 1713. 121 e Jaargang. ABONN1MENT. •Per drie ciaanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Boor her gelieele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij ille Boekltandelaare, Postdireo- teuren en Brievenbuskoudere, abvertentiEn. Van 1 tot 4 regelB f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Qrootere letters worden near plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender, uiterlijk Dintdag en Vrijdag namiddag DRIE area. D12 bisd versehljnt RUnadag- en Vrijdagavond bij X. S. D Si O N T te Tee Sernten. TE AXEL. BURGEMEESTER en WETHOUDER8 van AXEL, maken bekend, dat de VEEMARKT alhier zal gehouden worden op Dinsdag den 25 October aanstaande, aanvang nemende des morgens ten 9 ure en eindigende des namiddags ten 3 ure. Axel, den 14 October 1881. F. OOSTER, Burgemeester. J. v. D. SOHOONAKKER, Secretaris. folitielt Overzicht. Ondanks den langen dnur der laatste bijeenkomst van het Lagerhuis schijnen de Engelsche staats- beden toch van oordeel te zijn, dat de daar af- gehandelde wetsontwerpen nog niet voldoende zijn toegelicht, althnns gaan zij onvermoeid voort, om in deze dagen op de openbare bijeenkomsten voor hunne kiezers de vraagstukken van den dag te bespreken. Gelukkig dan ook voor de sprekers, dat er nog altijd vraagstukken zijn of gevonden kunnen worden, en dat men daar nooit over uitge- praat raakt, en er altijd nog hoorders gevonden worden, die er nog wel iets naders van wenscheu te veruemen. Nadat Sir Stafford Northcote en anderen het nieuws van den dag reeds bier en daar elk op ziju wijze verhandeld hebben, is thaus ook de Engelsche premier Gladstone voor zijne kiezers te Leeds opgetreden. Over de Transvaal sprekende, verklaarde bij, dat tegen ziju verwachting de vrijgevige bepalingen der overeenkoinst niet door den Volksraad waren goedgekeurd. Het was mogelijk dat enkele punten gewijzigd kouden worden; hij wist echter niet of men nog verder gaan kon, doch boopte in elk geval, dat de bijeenkomst spoedig zou worden bekrachtigd. Daarvan konden zijne hoorders zeker zijn: de regeering zou Enge- lands waardigheid weten te bandhaven. Dan han- delde Gladstone nog over den Afghaauschen oorlog, de Oostersche kwestie, de Egyptiscbe zaken, het beschermend en vrijhandelsstelsel en over Ierland. Hij bad dus voor alien en van alles wat. De slotsom zijner redevoering was, dat bij Eugelands nval in Afghanistan stieng afkeurdc; hij wenscbte zijn partij geluk met de uitvoering van het Ber- lijner verdrag ten opzichte van Griekenland; bij hoopte met Frankrijk te verhindereu, dat er moeielijk- heden tusscben den Sultan en den Khedive zouden ontstaan, en zou daarbij alleen Egypte's welzijn in het oog houden; hij wees op de goede uitkomsten van het vrijhandelsstelsel, en wat Ierland betrof had hij het beste vertrouwen van de nieuwe landwet. Scherp laakte hij Parnells opruiende houding, die de heilzame werking der landwet zou verlammen. In Duitschland heeft een zeer gewichtig feit plaats gevonden, dat aanduidt, hoe zich daar ook alles hoe langer hoe meer beweegt in de richting der uiterste partijen. De voornaamste tegeustanders van Bismarck hebben zich gescheiden van de rnid- denpariij, die tot elkeu prijs met Bismarck op een goeden voet wilde blijven. Dat voortdurend schipperen moede, gaan zij thaus met de Forschrifsparty sameii, zoodat wij kunnen rekenen op aanhoudende bot- singen tusscben hen en de regeering. Rusland heeft intusschen, ondanks de herhaalde tegenspraak, weder een leening van honderd millioen gesloten. Een bewijs, dat de inkcmsten niet vol doende zijn om de coupon te bet.alen en voortdurend j den oorlog in Azie te onderhouden. In Petersburg beraamt de overbeid uitgebreide maatregeleu ter bescherming van het Keizerlijk paleis. Men zou den onderaardschen gang, die het paleis omringt, terstond onder water zetten, en onderhands al de omliggende buizen willen aankoopen. Ook zou de regeering opnieuw de Europeesche of wereld politic willen belasten om voor de veiligheid van den Czaar te waken, en daarvoor met de andere landsn over- eenkomsten willen sluiten tegen staatkundige sainen- zweerders. Fraukrijk en Engeland hebben plan gemeen- schappelijk op te treden in de Egyptiscbe aan- gelegenheden. Zij hebben een gelijkiuidende nota gezouden aan Turkije, waariu zij te kennen geven, dat zij, zonder aan bet gezag van den Sultan te kort te doen, de bemoeiing van den Sultan met het bestuur van Egypte niet dulden kunnen, en hem daarom aanraden, de naar Cairo gezonden Turksche commissarissen onmiddelijk terug te roepen. Om nadruk op deze verklaring te leggen, zouden er twee pantserschepeu naar Alexandrie gezonden worden. In de Yereenigde Staten van Noord Amerika is de senator Bayard tot voorzitter van den Senaat gekozan en is daardoor tevens, zoolang Arthur aan het bestuur is, vice-president der Unie. Hij is afgevaardigde van de demoeratische meerderheid van den staat Delaware, en is iemand, die door zijn lomvangrijke keimis, zijn rijke ondervinding en zijn reinen levenswaudel de algemeeue hoogivcbting geniet. Ter Neuzen, 14 October. De winterdienst op den spoorweg Mechelen— Ter Neuzen begint op morgen 15 dezer; zij is geregeld als volgt Vertrek van Ter Neuzen 's morgens ten 0,30 en 10,20 uur, 's namiddags ten 1,35 en 4,45 uur. Aaukomst te St. Nicolaas 's morgens ten 7,50 en 11,35 uur, 's namiddags ten 2,50 en 6,00 uur. Aaukomst te Mechelen 's morgens ten 9,30 uur, 's namiddags ten 1,00, 4,18 en 7,10 uur. Vertrek van Mechelen 's morgens ten 6,50 en 10,40 uur, 's namiddags ten 1,47 en 6,10 uur. Vertrek van St. Nicolaas 's morgens ten 8,05 en 11,55 uur, 's namiddags leu 3,15 en 7,30 uur. Aankomst te Ter Neuzen 's morgens ten 9,30 uur, 's namiddags ten 1,20, 4,30 en 8,45 uur. In verband met den gewijzigden loop der treiuen zal de lichting der brievenbus aan bet stad- liuis met ingang 15 October, in plaats van te 4,45 uur nam. plaats hebben te 3,45 uur nam. Bij de plaats gehad bebbende aanbesteding van bet vernieuwen van bestaande rijsdammen te Hoofd- plaat, is aannemer geworden de heer D. Tnolens, te Hoek, voor f 4398. Het bestuur der waterkeering van het cala- miteuse waterschap Scherpenisse heeft eergisteren aldaar aanbesteed: het verdedigen van den onder- zeeschen oever, door beziuking van steenbestorting aan de waterkeering van het genoemde calamiteuse waterschap. Daarvoor werd bet minst ingesehreveu door den beer D. de Jong Az., te Ter Neuzen, voor f 17325. Met de waarneming van het vacaute kantoor van den arrondissements-betaalmeester te Sas van Gent is door den Minister van Finantien belast de heer H. L. de Balbian van Doom, surnumerair bij 's Rijks schatkist te Utrecht. Door den advocaat-generaal Mr. Gregory werd Woensdag jl. ter civiele tereclitzitting van het gerechtshof te's Gravenhage conclusie genomen in de zaak van de wed. A. Dieleman, te Zaamslag, tegen den Cotninissaris des Konings in de provincie Zeeland en den Burgemeester der gemeente Zaamslag. Yolgens het gevoelen van dien ambtenaar van het O. M. had de Middelburgsclie rechtbank terecht het Provinciaal regleinent op de wegen en voetpaden van 1838 als grond voor het door haar bevolen getuigenverhoor genomen en evenzeer terecht beslist, dat hier aan geen onrecntmatige daad van de zijde van den Burgemeester kon worden gedacht. De conclusie strekte daarom tot bevestiging van het vonnis a quo. Het Hof bspaalde de uitspraak in deze zaak op 21 November. Het gerechtshof te's Gravenhage behandelde gisteron een drama, dat omstreeks zeven jaren te Koewacht was voorgevallen. J. F. V., van beroep stroodekker, was in 1869 voor eene vervolging ter zake van verwondiug uit Belgie naar Nederland gevlucht, en had zich te Koewacht gevestigd. Allengs bad bij vriendscliap aangeknoopt met zijn naaste buren, de familie G., die het landbou- wersbedrijf uitoefende. Zelfs had hij aanzoek gedaan om de hand van de dochter dier familie, die thans als wcduwe in het ouderlijk huis woonde. Dit aanzoek was ecliter terstond afgewezen, en dit was oorzaak, dat V. van zijne buren afgetrokken werd. Hij liet zich zelfs ten aanzien van ziju beminde minder vleiende bewoordingen ontvallen, en uitte bedreigingen tegen hem, die van deze familie in zijn weg zou treden. In den voormiddag van den 6 Juli 1874 begat de bescbuldigde zich met een vriend in eenigszins opgewonden stemming en zin- gende naar zijne waning, doch geraakte met een der zouen van de familie G,, die even als zijn vader in het hooi werkzaam was, in woordenwisse- ling. Op eens begaf hij zich in zijn huis en keerde met een geweer in zijn baud terug. Onder den uitroep „staat!" legde hij, na nog eenige passeu te zijn vooruitgegaan, zijn geweer op A. G. aan en trof hem in de borst. De getroft'ene gaf slechts een gil, viel neder enwas een lijk. De be- schuldigde wierp zijn geweer weg en redde zich door de vlucht. Hij begaf zich eerst naar Belgie, doch later naar Frankrijk. Door bet voormalig provinciaal gerechtshof van Zeeland werd beschul- digde den 28 Mei 1875 wederspannig verklaard aan de wet, maar nadat zijne uitlevering had plaats gehad, was thans het gerechtshof te 's Hage go- roepen tot behandeling van het bedreveu feit. De beschuldigde bekende, dat hij zijn geweer uit zijne woning had gehaald, maar dat het door eene on- willekeurige beweging was afgegaan. Hij deed bet voorkomeu, dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, omdat de geheele familie G. hem met hooivorken en audere gereedschappeu hadden bedreigd. Uit geen der verklariugen der getuigen ecliter kon TER \EI!ZE\Si;ili: i;i!ll!4\r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1