$o. 1712. Wocnsdag 12 October 1881, Algemoen (Nieuws- en Advertentieblad v o c r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND 21e Jaarpaitjt. ABONNEMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen 1,—-. Door ket geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbuskouders, iDVIKT ENTILN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendeti uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. «*lt Mad rembljst Bludsii- en TrljdagaTond bij R. »IO«I te Ter Neuzen F"olitiel£ Overzicht. Het groote nieuws van den dag is het telegram uit Pretoria, dat het uitvoerend bewind der Boeren volgens de door den Transvaalschen volksraad ge- geven lastgeving, een bericht heeft gezonden aan de Engelsehe regeering, de verklaring inhoudende dat de overeenkomst, door de Koniuklijke commissieu vastgesteld, in st.rijd is met het Zandrivier-verdrag, waarbij de geheele onaf hankelijkheid van den Transvaal werd vastgesteld, en dat het derhalve zieh ernstig verzet tegen verscheidene artikelen, die het ge- wijzigd wenscht te zien. Het beschouwt verder de overeenkomst als eene schending der vredes- bepalingen tusschen generaal Wood en deaanvoerders der Boaren overeengekomen op Drakensberg, na de nederlaag der Engelschen op den Majuba (Spitskop), aclit de schuldvordering der Engelsehe regeering niet bewezen en wijst het Engelsehe toezicht op de buitenlandsche betrekkingen van den Transvaal,alsook de benoeming van een vertegenwoordiger der Britscbe regeering, beslist af. Dit besluit der Boeren heeft in Engeland een storm van verontwaardiging ver- wekt en de Times reeds aanleiding gegeven tot een zeer oorlogzuchtig artikel. In Zuid—Afrika wordt echter de handeling der Boeren als een daad van zelfbehoud tocgejuicht. Daar is men van gevoelen, dat met de aanneming der vredes-artikelen van de Koninklijke coramissien, de arme Transvaal met handen en voeten aan haar overwinnaar ge- kluisterd, de overwinnaar aan den overwonnene onderworpen zoude zijn. Hiertegen, meent men, moeten alle blanken de handen ineenslaan, en schouder aan schouder staan, om dezs onheilspellende bepalingen vernietigd te krijgen. Zoo kan de strijd dan weder op nieuw ontvlammen, want het is zeer onzeker, dat Engeland de geheele onaf han kelijkheid der Boeren bewilligt, en het is zeer zeker, dat de Boeren voet bij stuk zullen houden. De Boeren betwijfelen de goede trouw der Britten, die hen bij het sluiten der overeenkomst bezielde. Driemaal toch sloten zij reeds verdragen met Engeland, en hoe heeft het zich steeds hier tegenover gedragen? De Britsche regeering heeft niet een overeenkomst, die zij met de Boeren sedert 1838 gesloten heeft, gehouden; integendeel, zij heeft ze alle geschonden! In Frankrijk geeft de vraag: zal het Ministerie blijven of heengaan? stof tot allerlei beschouwingen. Turkije begint zich weder meer op den voorgrond te plaatsen en schijnt zijn lijdelijke rol tegenover de groote mogendheden te willen verlaten nu Thessalie ontruimd is. Reeds waren de twintig batailloHS, die daardoor vrij kwamen, voor Prizrend aangewezen, waar Derwisch-Pacha zijn strijdkrachten samentrok om den Albaneezen een afdoenden slag toe te brengen, toen het bericht kwam, dat de koofden der opgestane Albaueesche stammen te Diakova de gelofte van trouw hadden afgelegd, waarmede de rust in geheel Albanie is hersteld. De Turksche regeering heeft toen de verdere troepeu- verzendiug afgekomunandeerd en Derwisch Pacha gelast voorloopig op zijn post te blijven en zijne troepen over de verschillende garnizoenen te ver- deelen. Deze gunstige wending van zaken in Albanie zal niet nalaten invloed uit te oefenen op de bonding van Turkije tegenover de mogendheden. De regeering gaf daarvan reeds blijken door het zenden van meer troepen naar Tripoli en de Sultan door zijn j zelfstandig optreden in Egypte. Het is zeker, dat dit indruk gemaakt heeft, altkans te oordeelon naar de verbolgenheid der Engelsehe bladen, die deze feiten besproken hebben. De Turksche regeering heeft evenwel aan het Engelsehe kabinet ver- j klaringen doen toekomen omtrent het zenden van twee Turksche commissarissen naar Egypte en deze worden door de Engelsehe regeering bevredigend geacht. Busland heeft als zijn gevoelen doen bekend maken, dat het Egyptisch vraagstuk te nauw met den geheelen toestand in het Oosten verbonden is om door een enkele regeering op eigen gezag beslist te worden, het blad verklaarde tevens dat het de vaste wil der Europeesche staatslieden is om den vrede en den onveranderden toestand in het Oosten te handhaven, door onderling overleg en niet door de roofstaatkunde, die de Times predikt. Er zijn wedsr 20 kweekelingen der militaire school te Constantinoff in hechtenis genomen als verdacht van nihilistische samenspanningen. In het binnen- landsch bestuur schijnt een verandering op til te zijn, daar de Czaar graaf Loris Melikoff verzocht heeft naar Rusland terug te keeren en deze staats- man er binnen veertien dagen wordt verwacht. Men wil hierin een bewijs zien, dat generaal Ignatietfs invloed aan het afnemen is. Italie most voornemens zijn twee nieuwe leger- corpsen te vormen en het leger met 90000 man linietroepen te vermeerderen. Zeker'tot bevestiging I van den vrede! Ter Neuzen, 11 October. De spoorwegbrug langs het kanaal aan dan Zuid- beer alhier, welke brug sedert April van het vorige jaar ook voor voetgangers welwillend was opengesteld, is sedert gistereu van wege de directien van de spoorwegen MecbelenTer Neuzen en GentTer Neuzen met sluitboomen afgezet. Allen, die met moeder justitie liefst geeu kennis wenschen te maken, raden wij aan de brug niet te betreden. Door Z. M. is, met 15 Nov. a. s., de tele graphist 2e kl. J. A. Valentijn alhier, benoemd tot directeur van een der Rijkstelegraafkantoren. Aan heeren postdirecteuren en brievengaarders is van wege de postadministratie verzocht zoo veel kun mogelijk is te bewerken, dat de postzegels tot frankeering van brieven en drukwerken in den rechter bovenhoek van de adressen worden geplaatst. Wij achten het niet ondienstig om dat verzoek langs dezen weg ter kennis van onze lezers te brengen. nengstdijk, 7 October. In de alhier op heden gehouden vergadering van den gemeenteraad is het vergunningsrecht op den kleinhandel in sterken drank vastgesteld op f 10 voor elke f 100 huur- waarde of gedeelten daarvan. Naar men verneemt waren verleden Vrijdag reeds 180 sollicitanten voor de nieuwe betrekkingen van opzichter van den provineialen waterstaat be- nevens voor teekenaars-schrijvers en klerken op de bureaux van den hoofd-ingenieur en de drie I ingenieurs. Volgens het besluit tot regeling van den dienat zullen er hoogstens 7 opzichters, 5 teekenaars- schrijvers en zoo noodig een of meer klerken aan- gesteld, derhalve in het gunstigste geval niet meer dan 15 ambtenaren benoemd worden. Naar men verneemt, heeft de beer Gerritsen, burgemeester van Breskens, als een gevolg van het bedanken der Hollandsche leden van het bestuur der „Socidt6 anonyme des cbemins de fer Neerlan- dais," gevestigd te Brussel, concessie aangevraagd voor den aanleg van een stoomtramweg van Breskens langs den grooten rijksweg naar de Nederland- sche grens. In zijn parlementair advies omtrent de eed»- kwestie, zeide de heer Keuchenius, dat de vrijdenkers toch niet verlangen konden, dat de eed zou luiden ffZoo waarlijk ik van den aap afstam." //Dit schijnt een toeapeling te zijn op de leer van Darwin, teekent de Arnh. Ct. hierbij aanda onkundige meent, dat dit inderdaad de leer van Darwin is, en door de bewering maar altijd te herhalen, versterkt men die meening; velen ge- looven het zelfs ter goeder trouw. Maar de heer Keuchenius stond, meenden wij, te hoog, om zulk een dwaling te blijven belijden, nadat zij al zoo- Veel rnalen is weSrlegd. In een parlementair advies hadden wij dergelijk ongegrond verwijt dan ook niet verwacht. Als scherts is het geoorloofd, maar de zaak, waarbij deze afgevaardigde ze te pas brengt, is toch te ernstig, om ze met zulk een scherts te bejegenen. 't Is te hopen dat de Minister van Oorlog, bij de voordracbt van het kooge oorlogsbudget op de begrooting aangebracht, het te kwade krijgt met onze Kamers. Inderdaad is een uitgaaf van 33 millioen voor 't soldatenspel, zoo 't heet, ten behoeve van eene natie uit slechts 4 millioen zielen bestaande, eene bloedbelasting. Het aantil manschappen, onder de wapens te roepen, zal grooter zijn, aan vastingbouwerij zullen vele milli- oenen worden te koste gelegd en de schutterijen mede aanzienlijke offers vragen, indien 's Ministers plannen zullen doorgaan. Wij hopen echter, met den door de zonen van Mars duod verklaarden Winkler Prins, dat er ettelijke milhoenen van de oorlogsbegrooting worden afgeknibbeld, om die tot nuttiger doeleinden te besteden. De heer Winkler Prins met zijn kernachtige taal spreekt in den geest der Nederlandsche natie. Het gerechtshof te 's Gravenkage heeft drie gewezen ambtenaren der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, die door de rechibank te Middelburg veroordeeld waren tot 15 dagen celstraf ter zake van diefstal van gedeelten van spoorweg- kaartjes, bij gebrek aan wettig en overtuigend be wijs, vrijgesproken. Zaterdag is op verlangen van den rechter van instructie te Rotterdam, in diens tegenwoordig- heid, de loop der beide treinen voorgesteld, waar- door de aanleiding tot het laatste spoorwegongeluk ontstond. Al dc beambten, die in den avond van 3 October in dienst waren, waren op hun posten, zoowel de wisselwachters als de rangeerders en machinisten. Verschillende manoeuvres warden gemaakt. TER NE11ZE1VSCHE C0UR4NT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1