No. 1710 Woensdag 5 October 1881. 21 e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r ZeeuwscN-Vlaanderan. BINNEN LAND ABONNKMENT. Per drie maandsn hitmen Ter Nauieu 1,Door bet geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioii bij alle Boekhandelaars, Poatdiree- tenren en Brievenbuskouders. Bii blad versehljnt ttlnsdng- en Vrijdatfavoad iDYlRTlNTlfSN. Van 1 tot 4 regeia f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere lettera worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender uiterlijk Dinadag en Vrijdag namiddag JtRlE area. J. K. 6. B O H T te Ter Netuea, F*olitieli Overzicht. dat reeds in Algiers een kolonie had, die ont- zettende soinmen en tal van menschenlevens heeft De gouden eeuw, waarin ^het heil der vrome ver8ion<]en, heeft zich in Tunis in allerlei nieuwe stervelingen was aan het heil der go6n gelijk' moeilijkheden moeten steken, omdat het geen is naar het algeineen gevoelen, en meer krachtens mededinger in Noord-Afrika dulden kon en heeft Ingekomen zeeschepen om aan den spoorweg alhier te lossen of te laden: de algemeene emiring lang voorbij. Hetzelfde door de bezetting van dit geldt van dat later tijdperk, in hetwelk volgens guro,ja bittere vijanden gemaakt. Sallustius, Sua cuique Satis placebant (elk met het zijne volkomen tevreden was). Ja, men mag aannemen dat, indien de oude geschiedschrijver nu, na twee duizend jaar, weer kon rondzien, hij onzen tijd al vrij wel gelijk zou stellen met dien der volk overwinnende en landen veroverende Per- zen en Spartanen, over welke hij den staf breekt. Immers, al heet thans innemen „annexeeren" en overheerschen ^bescherinen" het gaat daarmee als mot den beroemden hoed van Gellertde vorm werd nieuw, de hoed bleef oud. Men behoett slechts een blik op de kaart te werpen om te zien hoe sterk in de laatste tien jaren, om daarbij te blijven, de zucht tot „grooter worden" de machtige onder de koninkrijken heeft aangegrepen. Men ziet Engeland op de eilanden der stille zuid- zee ziju vlag planten; Afrika van de Zambesi tot de Walvischbaai voor goeden prijs verklaren, het pas ontwrongen en thans weer meer eisciiend Transvaal incluis; een bloedige vruchtelooze poging wagen om de wetenschappelijke grenzen van Indie tot midden Azie uit te zettenCyprus annexeeren in het belang van Turkije, enz. enz. Mede liet zich Frank rijk niet onbetuigd. Naast, Engeland in de stille zee optredend, verwierf het zich het opper- gezag in Tahiti. In Afrika schijnt het de grond- vesten te willen leggen tot een groot rijk, waarvan de bezittingen aan den Senegal de wester— en Tunis de oostergrens vormt. Met de Koningen des lands sluit het verbonden of neemt hen onder zijn bescherming. Begeeren ze die niet, er wordt behoorlijk gezorgd dat de lieden, intijds bekeerd, ophouden tegen zichzelf te zijn. De Bey van Tunis weet het evenals de Fransche generaal, die hem het verdrag van vriendschap ter teekening voorlei. Se soumettre ou se demettre (toegeven of aftreden), wie begrijpt niet dat de man het eerste koos? En toch bevindt hij zicn thans nag op een hellend vlakRusland bewandelt in Azie denzelfden weg als elders de Ecgelschen en de F'ranschen. Alleen hoort men er minder van, als zoovele duizenden Toerkomannen of lartareu meer onder den scepter van den Czaar worden gebracht. Het annexeert in het groot, wellicht meer dan eenig land ter wereld. Doch ook van annexation geldt het woordhet gaapt wijder dan het bijt. Rusland, dat uitgeput door den oorlog, Koeldsja aan China moest teruggeven, zal toch den tocht naar Merw voortzetten en ook Geok Tepe wegens liaar on- gezonde ligging verlaten en verder op in midden Azie een nieuwe vesting bouwen. Wu het zijne natuurlijke grenzen heeft overschreden, meet net verder, steeds verder naar het Oosten, tot het op een macht stuit, die, het weerstaat. Engeland heeft met Afghanistan, Transvaal, Zoeloeland en Cyprus gelijke ervaring, en toch in weerwil van dit alles ineenen de Times—correspondenten in huune be- schouwingen over de Egyptische kwestie, dat Engeland zich daarmede ernstig zal moeten bezig houden, omdat het in Egypte het hoofdstation ziet op zijn weg naar het Britsch—Indische rijk! Frankrijk, een krachtige militaire handeling de tegenstand der Arabieren binnen ankele dagen gebroken zal worden, is het eind der bezetting nog niet te voorzien, en zal de tocht tegen de denkbeeldige Kroumirs zeer zeker eindigeu met de aanhechtiug van Tunis en de afzetting van den Bey, daar deze alle gezag verloren heeft. Generaal Saussier wacht op de terugkomsl van Roustan, de Minister-resident, opdat deze vooraf gelegenheid hebbe den Bey op deze tfharde noodzakelijktieid" voor te bereiden. De berichten uit Tunis doen ook voorzien, dat de tijd nadert waarop de Fransche troepen voorwaarts kunnen rukken. In Oostenrijk zijn alle provincial landdagen geopend. Over bet algemecn hieven de voorzitters bij die gelegenheid den klaagtoon. In Hongarije werd door den Keizer-Koning de Rijksdag geopend met een troonrede, inhoudende de gewone verkla- ringen over het herstel van het financieel evenwicht en de goede verstandhouding der raogendheden. September 7 stukgoederen. 7074 5 kolen. 4603 3 ruw ljzer. 3396 2 hout. 1005 1 ijzererts. 2036 18 18114 Uitgevaren zijn in dezelfde maand 16 zeeschepen, waarvan 6 met stukgoederen, 1 met rails en 1 met zink. De bisschop van Breda heeft benoemd tot pastoor te Koewacht, den heer J. van Leijsen; tot kapelaan: te Hulst, den heer B F. Wijnen en te Lamswaarde, den heer G. M. van Beckhoven. De geneeskundige faculiteit aan de Universi- teit te Amsterdam heeft in hare zitting van 80 Sept. jl. het diploma van theoretisch arts uitge- reikt aan den heer L. T. K. de Fouw, geboren te Axel. De buitengewone vergadering van Provinciale ue ucuc ,.o, Staten van Zeeland, ter benoeming van een hoofd- Uit Turkijewordt" gemei'd, dit de o°v7reenkomst 1 i"g0"i«ur van den Provincialen Waterstaat, is be- omtrent de schuldregeling goede vordoringen maakt. paald op den 11 dezer. ----- - Door Gedep. Staten is de volgende aanbevehng opgemaaktM. B. G. Hogerwaard, W. Verwey Az. en A. A. Bekaar. De inwoners van Js Boseh hebben op edele wijze recht doen weergelden aan een geacht inge- zetene, den heer Anoion, die, op vermoeden van de uitgifte van een bon te Vlissingen, in plaats van een bankbiljet, door de justitie in hechtenis was genomen. Door de justitie, die zeer overijld te werk moet zijn gegaan, weer in vrijheid gesteld, werd hij door een onafzianbare menigts afgehaald, die hem naar zijn woning bracht Overal wapperden vlaggen, vuurwerk werd afgestoken en daverende hoezee's vervulden de lucht. Moge die harfelijke deelneming hem het leed en de beleediging doen vergeten die de justitie hem heeft aangedaan! De regeering heeft het voornemen de wet op den postpakkettendienst in de eerste maanden van 1882 in working te brengen. Doch die working zal zich in den aanvang slechts over een deel van het land uitstrekken; eerst binnen twee jaren zal men zoover kunnen zijn, dat de organisatie van den dienst over het geheele rijk zal zijn uit- gestrekt. De Tweede Kamer zal binnenkort worden geroepen om te beslisaen, of inderdaad „op groad van ouvermijdelijke noodzakelijkheid" een verhooging van loon moet worden toegestaan aan een keukenmeid! Alhoewel de handel in mosselen te Bergen op Zoom dit jaar niet zoo levendig is als het vorige jaar, zijn de verzendingen tegenwoordig toch niet onhelj.ngrijk. Een honderdtal visscherssehuitjes zijn geregeld in de vaart en zorgen voor de verbruikers voornamelijk in Belgie, terwijl de niet onaanzienlijke hoeveelheden, die per spoor verzonden worden, groolendeels Parijs tot bestemming hebben. Tusscheu Turkije en Griekenland is een geschil gerezen naar aanlcidiug van de nieuwe grenslijn in Thessalie. Men verwacht niet, dat de kwestie aanleiding tot moeilijkheden zal geven. Griekenland «aat geregeld met ontwapening voort. Koning George maakt een reis door zijne nieuwe gewesten. In Egypte is de nieuwe legerorganisatie afge- kondigd en wordt een begin gemaakt met de verplaatsing der troepen, die de hand hebben gehad in de laatste onlusten. Wegens het uitbreken van de cholera te Mckka en eenige gevallen te Suez en Cairo, is de gemeenschap tusschen Arabie en Egypte voor schepon die pelgrims overvoeren, ten eenftnmale verboden en is te Konstantinopel en Alexandria voor alle schepen een streuge quarantaine ingevoerd. Ter Neuzen, 4 October. In de gisteren gehouden gemeenteraad alhier is het vergunningsrecht op den kleinhandel in sterken drank vastgesfeld op f 20 voor iedere f 100 huur- waarde of iedere gedeelte daarvan. Op eene he- volking van pi. m. 5000 inwoners vindt men hier 73 plaatsen, waar sterken drank in het klein wordt verkocht. Het muziekgezelschap Apollo" alhier bracht gisterenavond zijn voorzitter, den heer J. Sturm, ter gelegenheid van diens 50sten jaardag, eene serenade en bood hem daarbij aan, eene nette photographie van het geheele gezelschap met ins- criptie en omkransing van kunsfig pennewerk, alles gevat in sierlijke lijst. In de tweede helft der maand Augustus is door het hulppostkantoor Axel een onbestelbare brief verzonden aan het adres vanDoizijn te Gent. i. TER NEUZENSCHE COURMIT in n 11 0__ „]nnakn»l a\ lr mof 1 1 'l'l 13 1 Maand. Getal. Galaden mat (C. m. inhond. ■MB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1