No. 1708, Woensdag 28 September 1881, 21e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND abonnkment. ONT te Ter Nenxea. I-*olitieli Overzicht. Ter Neuzen, 27 September. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rcchtbauh te Middelburg. Kantongerecht te Hulst. I TER NEUZGNSEHE CMJRANT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1, Door bet gebeele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbuskoudors# iDV IRIBNTllN. Vau 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaits ruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag »H1E nren. pU blsd rrer^htjot ■Io»d»s- en b'J K' In Frankrijk neemt de ontevredenheid over de tegenwoordige regeering steeds toe. De binnen- landsche staatkunde verkeert dan ook in een toestand van verwarring, die eigenlijk een groot land, dat zich beroemt aan de spits der beschaving te staan, onwaardig is. De Ministers, die zeker syn van weldra plaats te moeten maken voor een ander Kabinet, missen alien geest van samenwerkmg, elk hunner doet wat hem goeddnnkt en zou gaarne, als hij het gevoegelijk doen kon, den aftocht blazen, v<5or dat de bom der Tuniseesche afrekenmg barst. Voordat de nieuwe Kamer bijeen is, is er echter geen uittredding van een der Ministers te wachten, want de president Grevy wenscht, volgens bet gewone gebruik, dat het bestaande Ministene zich met de nieuwe Kamer in aanraking stelt, een oordeel over zijn staatkundig beleidI atwacbt en daarnaar zijn ^erder gedrag inricht. Ook blij hij bij zijne meening, dat de zitting der nieuwe Kamer niet voor 17 October behoort geopend te worden, ondanks de heftigheid waarmede een ge- deelte der republikeinsche pers op een vroegere bijeenroeping aandringt. Duitschland's Keizer, die de viering van het zilveren huwelijksfeest van den Groothertog van Baden en de voltrekkiug van het huwelijk tusschen den Kroonprins van Zwedea en Pnnses Victoria van Baden te Karlsruhe bijwoonde, is op een wande- ling, die hij alleen in den tuin vau het kasteel 1 deed, uitgegleden en neergevallen, zonder echter daarbij eenig letsel te bekomen. De Keizenn was reeds na afloop der feesten, waaraan zij wegens hare gezondheid bijna geen dee! mocht nemen, naar Baden—Baden teruggekeerd. De heer Schlozer, onderhandelaar voor de Pruisische regeering bij den Paus, is uit Rome te Berlijn teruggekeerd en terstond naar Varzm vertrokken, alwaar Prins Bismarck zich thans op- houdt. De Duitsche bladen bevatten bijna dage- lijks mededeelingen in verband met de ophanden zijude verzoening met het V atikaan, doch in weerwi van allerlei geruchten blijkt er omtrent deresultaten van Schlozers onderhandelingen nog niets bekeud te zijn. In Spanje zijn de Kamers geopend met een troonrede, waarin de regeering wetsontwerpen aan- kondigt tot wijziging der finantieele administrate, waardoor de inkomsten toenemen en een converse der verschillende scbulden mogelijk gemaakt zal worden. De regeering zal de Kamer volmacht vragen om onmiddelijk met de schuldeischera te onderbandelen. De heer Posada Herrera is ge- kozen tot president der Kamer, wat als een overwinning voor het Ministerie word', beschouwd, dat zijn candidatuur aanbeval. Te Madrid zal binnen kort een samenkomst plaats hebben van den Koning van Spanje en dien van Portugal. Vorstelijke bezoekeu zijn thans in de mode. Oostenrijk's Keizer althans heeft plan den Czaar in Krakau ot Warschau op te zoeken en zal hoogstwaarschijnlijk den Koning van Italie te Weenen ontvangen. Voorzicbtigheidshalve zijn tijd en plaats niet bepaald aangegeven. Turkije zal een afgezant te Madrid benoemen, waarschijnlijk om op de hoogte te blijven wat Spanje in de eerste plaats, en Italie in de tweede plaats met Marocco voor hebben. In Egvpte blijft, althans oogenschijnlijk, kalmte heerschen. De meening wint veld dat het oproer ontstond naar aanleiding van kuipernen uit Kon- stantinopel. Uit Alexandrie wordt geseind, dat de cholera te Aden zich schrikbarend uitbreidt. Ook heeft zij zich te Shangai en in andere havens van China reeds vertoond. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der re- gistratie en doraeinen te Sluis P. H. Velsen, thans ontvanger der registratie, gerechtelijke akten en domeinen te Middelburg. Blijkens de gisteren door den Minister van finantien in de Tweede Kamer aangeboden staats- begrooting voor 1882, zullen tot ultimo 1881 de tekorten bedragen 134 millioen, daaronder be- grepen 600,000 voor de overneming van het Noordzeekanaal. Voor 1882 bedraagt de raming der mtgaven 1284 millioen, waaronder 1| millioen voor den Rotterdamschen Waterweg, 14 millioen voor spoor - wegen, 2 millioen voor het vestingstelselvoor het lager onderwijs wordt f 500,000 aangevraagd voorts 869,000 voor de oprichting van een zoologisch station, 400,000 voor de uitbreidmg van de posterijen, f 75,000 voor de telegrafi^. De inkomsten worden geraamd op 106^ millioen de Indisclie bijdrage voor memorie. Het tekort 1 voor 1882 bedraagt dus 23 millioen, of, na aftrek der buitengewone uitgaven en pragressiemiddelen ongeveer 4 millioen, voorloopig te dekken door j schatkistbiljetten, in afwacliting der groote leaning voor buitengewone werken enz. De rekening van den polder Walcheren, die in de Vrijdag te Middelburg gehouden vergadenng werd vastgesteld bedraagt in ontvang f 298,265,11^ en in uitgaaf 303,876,67, zoodat zij een nadeelig slot van 5,801,564 oplevert. De gewone werken eischtcn in 188U ill i,J en de buitengewone f 80,284,244- Aan dijkgeschot werd ontvangen f 216,086,20. Het bestnur dier polder heeft besloten een be- isngrijke versterking aan te brengen aan den West- kapelschen zeedijk, ten einde dien dijk in zoodanigen toestand te brengen, dat hij volkomen weerstand kan bieden aanden hevigeu golfslag bij storm- weder op de noordkusteu van den polder. Die versterking zal een totale uitgaaf vorderen van 707,000. Da Koning heeft den direeteur van HDs. kabinet opgedragen ora door middel van de Staats- courant aan autoriteiten, colleges en particulieren, die aan Z. M adressen van rouwbeklag hebben aange boden wegens het overlijden van Z. K. H. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, Zr. Ms. bizonderen dauk te betuigen voor hunne deelneming in dat zoo smartelijk verlies. Ten gevolge van het overlijden vau Prins Frederik komt het Valkenburg aan de gemeente Breda. Gaan de plannen door, zoo schrijft men uit die stad, dan komt men daar in het bezit van een park, zooals weinig steden van Nederland kunnen aanwijzen. De bepaling, dat militaire muziekcorpsen gedurende 6 weken, te rekenen van 9 Sept. jl., geen openbare uitvoeringen mogen geven, is weer ingetrokken. Nu de begrafenis van Z. K. H. prins Frederik voorbij is, is voor die uitvoeringen weer vergunning verleend. Het Pruisische leger verhest m wijlen L. K. H. prins Frederik zijn oudsten generaal. De prins werd den 23 Maart 1813 tot officier en reeds den 15 October 1817 tot generaal-majoor bevorderd en heeft dus bijna vier en zestig jaren, sedert 1 Januari 1873 als generaal-commamlant, tot net Pruisische leger behoord. Door zijn dood is het aantal ridders van het IJzeren Kruis van 1813- 1815 in het Pruisische leger (behalve de Keizer) tot drie (generaal Vogel von Falckenstein en twee officieren van het Berlijnsche lnvalidenhuis) geslonken. Nader verneerat men omtrent de Willem Barents, die den 22 dezer des namiddags te Hainmerfest is binnengekomen, dat alles wel was aan boord. Overal had men veel ijs ontmoet; zeer veel voor de Jugorstraat, terwijl de Matochkin- straat dicht was. Door geen der straten in de Karazee kunnende komen, had men getracht be- noorden Nova-Zembla om te gaan, doch ook daar was men op ijs gestuit, maar er toch in geslaagd den gedenksteen op het Noordelijke der Oranje- eilanden te plaatsen. Daarna had men beproefd, of het laag afgedreveu ijs om den Noord open water gemaakt had, doch het niet verder dan 78 gr. N. Br. en 68 gr. O. L. kunnen brengen. Onder de gegeven omstandigheden is het een welgeslaagde stoute tocht geweest, waardoor de ksnnis der ijstoestanden in een bizonder ongunstig ijsjaar belangrijk vermeer- derd is. a De rechtbank heeft in hare zitting van 23 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken M. J. V., oud 50 j., wed. van C. B., landbouwster te Graauw (Zandbergl, is wegens eenvoudige diefstal ver- oordseld lot eene geldboete van f 25 of eene celstraf van 3 dageu en in de kosten. P D boerenknecht te Zaamslag, islo. wegens mishandeliug en 2o. wegens beleediging met woarden aan een bedienend beambte, veroord. tot eene geldb. van f 15 en eene van 8 of eene gevaag. van 4 dagen voor de boete van 15 en van 3 dagen voor die van f 8. Zitting van 22 September. 1 J. d. W., te Cauter, Clinge, ter zake vau het uiten van scheldwoorden tegen iemandveroordeeld tot eene boete van 2,50, subsidiair gevangemsstraf van 3 dagen en in de kosten. 2 F S te Cauter, Clinge, ter zake als voren; veroord.'in 2 geldb. ieder van 2, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 3 P. A. B., te Cauter, Clinge, beklaagd ter zake als voren: ontslagen van rechtsvervolging. 4 P A B te Hulst, ter zake als vorenveroord. tot eene boete" van 1, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. 5 P C. te Clinge (Belgie), ter zake van bet zonder recht gaan over eens anders bezaaiden grond; bij verstek veroord. tot eene boete van f 3, subs, gevang. van 1 dag en in de kosten. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1