KERMIS flo. 1703. Zaterdag 10 September 1881. 2!e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderert BINNENLAND. ABONNKMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen f 1,Boor het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaavs, Poatdireo- (earen en Brievenbushouders, iDVlBTENIliN. Van 1 sot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. (Jrootere letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendan uiteriijk Dinadag en Vrijdag namiddag DR1E area. SUt alttd vereebijnt Blaftiag- eu TVrljdagavond bti A. *i. 6. BOOST te Ter JSfeoEen. ®tj deze coarant bcboort ecu bljvoegsel. Zooals wij heden morgen per bulletin melden is Z. K. H. Prins Frederik in den afgeloopeu nacht te 11 uur in het huis De Pauw overleden. Willem, Frederik, Karel, Prins der Nederlauden, werd geboren den 28 Februari 1797, te Berlijn; hij was dus 84 jaar oud. Met algemeene deelneming zal zeer zeker de droeve mare van 's Prinsen overlijden door Nederland verspreid worden: Prins Frederik was door iedercen bemindMet daden toonde Hij in 1815, 1880 en ge- durende Zijn gansche leven, dat het Vader- land Hem lief was. Veelvuldig zijn de bewijzen van Zijn onbekrompen liefdadigheid jegens ontelbaren Zijner natuurgenooten een warm hart klopte in Hem voor Zijn medemenscken. Gedurende 65 jaar stond Hij als Grootmeester Nationaal aan het hoofd der Nederlandsche vrijmetselaren. Het huis van Oranje verliest in Hem een scboone telg, Nederland een zijner beste burgers, de Menschheid iemand, die hare belangen onverpoosd en trouw be- hartigde. De Prins had nog kort voor zijn dood heldere oogenblikken, waardoor Hij in staat was zijn laatsten wil te kennen te geven. Aan het sterf bed bevonden zich de eenige dochter en de schoonzoon van den Prins, die zacht en kalm overleed. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plaats hebben, van af Muunditg, den 19", tot en met Zaterdag, den 24 September a. 8. Ter Neuzen, 81 Augustus 1881. Burgemeester en Wetbonders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Politielz Overzicht. Nu het tijdstip der verkiezingen in Duitschland is vastgesteld, zijn ook de verschillende partijen openlijk met hur.ne leiders aan het werk getogen om zich tot een beslissenden slag voor te bereiden. De Norddeutsche Alg. Ztg., het blad van Bis marck, is de eerste die in het strijdperk treedt met een artikel dat betoogt, dat de kiezers, die voor de vijauden van Bismarck stemmen, tegen den Keizer zijn, omdat deze zich geheel en al met de staatkunde van den Rijkskanselier ver- eenigd heeft. Het is te verwachten, dat de tegen- partij het antwoord hierop niet schnldig zal blijven en zicli met hand en tand zal weereu, om aan Bismarck de overwinning te betwisten. Moeilijk zal die strijd zijn, nu hij zijn aanhang heeft weten te vermeerderen door de openbaarmaking van zijn staats-socialistische cn kerkelijke hervormiugsplan- nen. Dat de Keizer den rijkskanselier steunt, bewijst het feit dat de nieuwbenoemde bisschop te Trier ontheven is van de verplichting om den eed van trouw aan den Koning van Pruisen af te leggen en dat de wederbezetting der overige bisschopszetels spoedig op dezelfde voarwaarden zal volgen. Overigens is het opmerkelijk, dat juist tijdens de verkiezingsbeweging Bismarck de bekende dreigbrieven ontving en er thans weder vermoeden bestond van een socialistisehen aanslag, waarom het uur van vertrek alsook de reisroute van den Duitscheu Keizer naar Hanover plotseling ver- anderd werden. De socialisten hebben bet thans niet ruim in Duitschland en zullen het er even- rain als de liberalen ruimer op krijgen als de nieuwe Rijksdag in den geest van Bismarck uit- valt. Het is thans reeds staatsgevaarlijk een eigen meening te hebben en die openlijk uit te spreken, en het woord republiek of iets dergelijks is bepaald een wanklank en rnoet in fatsosnlijk gezelschap niet gehoord worden. In Berlijn heeft zich de predikant Stocker kandidaat gesteld voor de staats-socialistische partij. Daze partij wil, met behoud der monarchie en van het leger, den staat in christelijken zin hervormen en het kapitaal ondergeschikt aan den arbeid maken. Uit Rusland kornt mede een bericht van groot gewicht, zoowel voor Ruslands binnenlandsche staat kunde als voor zijn verliouding tegenover het buitenland. Ignatieff zou weder uitgediend hebben, nu ook zijn onmacht gebleken is, om met behoud der alleenheerschappij van den Keizer aller Russen den ontwaakten volksgeest te bedwingen. Men zou nu weder een proef nemen met Schouwaloif, vroeger gezant te Londen, als Minister van bin- 1 nenlandsche zaken. De daartoe noodige besluiten moeten reeds verleden week geteekend zijn, toen wij ook van dit gerucht reeds melding maakten. Schouwaioff is de tegenvoeter van Ignatieff in elk opzicht. Toch zal de uitkomst van zijne bemoeiingen wel weder dezelfde zijn als die zijner talrijke voor- gangers, indien de Keizer aan zijne alleenheerschappij blijft vasthouden, wat overigens zeer waarschijnlijk is als men let op hetgeen in andere Europeesche rijken voorvalt, waar het volk een deel van de regeering heeft of had! In Frankrijk hebben bij de herstemmingen te Parijs de roode radikalen een belangrijke overwin ning behaald. In het tweede arrondissement van Belleville, waar Gambetta na de eerste stemming zich terugtrok, had Tony Revillon, radikaal, acht- tienhonderd stemmen meer dan zijn tegonstander. De Kamer zal, de afgevaardigden der kolonien er buiten gerekend, 459 republikeinen telleu, 47 Bonapartisten en 41 royalisten. Het linker-centrum is 89 leden, de Gouche-repu'olicaine 168, de Uniou-republicaiue 205 en de uiterste linkerzijde 46 leden sterk. Ter Neuzen, 9 September. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Sas van Gent, de heer P. de Haan, thans ontvanger derzelfde middelen to Veere; verplaatst de controleur der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen den heer G. H. J. Souman van Heerenveen naar Bansweert. Hontcuisse, 6 September. In de heden gehouden raadsvergadering zijn lo. van de vier herkozen raads- leden na eedsaflegging gei'nstalleerd de heeren C. Fas- saert, P. Vereeckeuen P. F. Krieckaert, zijnde de heer P. J.vanRemortel door ziekte verhinderd; 2o. tot wet- houders herbenoemd de heeren P. A. Adriaansens en C. Fassaert3o. tot tijdelijke onderwijzeressen in nuttige vrouwelijke handwerken benoemd: in de school aan de Molsnstraat R. Hoveniers, tot tot dusverre in gelijke betrekking in de school aan den Molenhoek, alwaar zij zal worden opgevolgd door P. de Srnit, en in de school te Lamswaarde A. van Driessche; 4o. werd besloten het vergun- ningsrecht, voorgeschreven bij art. 6 der wet van den 28 Juni 1881, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap te bepalen op tien gulden van elke honderd gulden geschatte huurwaarde. Het besluit tot heffing daarvan benevens de verordening op de invordering van dat recht werden daarna onder goedkeuring des Konings vastgesteld. Hoek, 8 September. In de jl. Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad is herbenoemd als wethouder de beer H. Wolfert, en als ambte- naar van den burgerlijken stand de heer Jac. van Wijck. Tevens is tot wethouder benoemd, de heer A. Fran- se, inplaats van den heer M. de Regt, die wegens te veel bezigheden buiten aanmerking wenschte te blijven Men schrijft uit Vlissingen: Voor omstreeks 5 maanden werd de voormalige Belgische zee- loods M. vermist, en alle nasporingen om iets van hem te ontdekken bleven vruchteloos. Gisteren werd zijn lijk in verregaanden staat van ontbinding in een der regenbakken van de bierbrouwerij De Meiboom gevonden. Door de benoeming van den hoer V. d. Schrieck tot luit.-generaal moet er in het hoofddistrict 's Hertogenbosch een verkiezing voor de Tweede Kamer plaats hebben. Z. M. de Koning heeft bepaald, dat do tegenwoordige vergadering van de Staten—Generaal zal worden gesloten Zaterdag 17 September a. s. des namiddags ten twee ure. Onzo Minister van binnenl. zaken wordt gemachtigd zich op het in art. 1 vermeld tijdstip to begeven naar de ver gadering der Staten-Generaal, ten einde in ver- eenigde zitting der beide Kamers de vergadering in 's Konings naam te sluiten. Op eene aan den Min. van binnenl. zaken gerichte vraag betreffende de bevoegdheid tot tijde lijke benoeming van onderwijzeressen, uitsluitend voor handwerken voor meisjes, is geantwoord, dat, naar het den Minister voorkomt, de wet niet toeiaat TER MElZBNSdHE C01IRA1VT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1