BRDDD-, RESCIII; i Hiilffll, JH IN HUIS i ERF MIST HMD, GEWEREN ZONEER HARES Jairtss," w o <1 te O PP P EI B e m s is BANMAARNMOLEN, WOOHHDIS met BAKKEET ea SCHUDBTJE VERSCHILLENDE SAJETTEN, 3 GAREN, BAND, KN00PEN ENZ., NIEDWE JACHTGEWEREN. Hit de hand te hoop: 1, M&BCBi ca o o 1-s s a 8) a DIENSTBODE TE KOOP: STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SOIIELDE. Opnieuw ontvangen: Voortdurend te bekomen: Wouwsch gerstebier per vaatje en Beiersch bier .s2 bcT. c -2 Q- E c S-O c s s 3 c I - 0 01 W M A 3 a z: -S -S 1 -2 J .2 a a a *3 o.as a s. w 'a 8P ok "s S3 VERKOOPING WESTDORPE. 1. op Donderdag 22 September 1881, des namiddags ten drie uren, ten herberge van de weduwe J. B. "Verhelst te Westdorpe. EEN QOED ONDERHOUDEN 2. op Donderdag 29 September 1882, Hag&jgMw Groote en klcine kapitalen zijn beschikbaar als Ilypotbeek op Land en op Gebonwen ten kantore van A. HOMBACH, Agent van de Rotterdamsche Hypotheekbank. een pracbtige sorteering van WOLLEN EX BREIRATOEX, CENTRAALVUUR. fl. 25, 40, 50, 100, 150, 200 enz. BRUSSEL. c c T c O e ■+- cs s- o a 13 a g a a as as B o a C CZ c C cs C g a o a P gg o og.SP a a t, b a S a c aa a -a 7° 2S Eh §2^ o g g .SP S 3 2 c »- a. a a .2 2 fl s ^-3 .SPIS A "S O O O g n p a s .2 CO H o a 2 o 0 60w Is :5" a -2 03 -S g a <1.2 <1 S3 :fl» 55 O P 2 a2 5=1 ■A m 03 •-H .S Ph -2 P O .2 it S 2 0 03 L 9 'O s 03 c3 s S be OS fl S3 g c diti GEVRAAGD, bij den heer opzicbter EIJKE te Kloosterzande. Zich te vervoegen in persoon of met franco brieven. een nieuw model bij J. VAN RIET Molenmaker te Ter Neuzen. Uren van vertrek gedurende de maand September tot 14 October. Zoo noodig zal de stoomboot wachten tot uiterlijk 3 area opdeatrein welke ten 12,34 moet aaakoraeo. Zondags worden RET0IJRK.4ARTEX afgegeven alleen geldig voor dien dag. VAN TE De Notaris S. A. de Siwidt te Axel, zal met tusschenkomst van den beer Kiebooin te West dorpe, ten verzoeke der meerderjarigen en voogd der minderjarige erfgenainen van wijlen Anna Josina de Moor weduwe van P de Vogelaere vrocger van C. L. L. Heijse en ten bijwezen van den toezien- den voogd in het openbaar te koop veilen door eerstgemelde weduwe bewoond geweest, staande te Westdorpe habij bet huisje //drie kwart" aan het kanaal G6ntTer Neuzen op grond van den heere Mr. C. L. Leirens te Gent, met het recbt van erfpacht op dien grond, kadastraal bekend sectie A nummers 459, 461 en 462 met 10 A. 85 C. Hierbij is in pacht 1 H. 79 A. 30 C. BOUWLAND, aan voormelden heer Leirens toebehoorende die niet ongenegen is dit aan den kooper in gebruik te laten. des voormiddags ten tien uren, aan bet bovenvermeld huis. 3 Melkkoeien, 1 Stierkalf, 1 vet Yarken en eenige Eenden, Hoenders en Hanen. verders ecnig Landbouw- en Melkgereedschap waaronder 1 Yracbtkar, Snijbak, Windmolen, Waterbak, Eegden, Ladders, Kruiwagens, Graanschoppen en Graanmaten, Rieken, Vor- ken en Mesthaken, Zeefden en Manden. 1 Melkkarn met toebebooren, Melktonnen, Teelen en verder gerief. Een partij STROO en MEST. Yoons nog een partij HU1SMEUBELEN en HUISRAAD als: verschillende Tafels en Stoelen, Ledikanten met behangsels, Pluime- en andere Bedden, 1 Commode, 1 glazen Kast, 1 Kleerkast en klein Kastje, 1 Knbinet, 1 Lessennaar, 2 han- gende Huisklokken, 1 Kachel met toebehooren, Spiegels en Scbilderijen, Koper, Tin, Blik, Glas, Geleierd en Aardewerk en wat rneer zal worden geveild. Gegadigden kunnen inlichtingen bekomen ten kantoren van genoemde Heeren DE SMIDT en KIEBOOM. tegen zeer billijken prijzen. Tee Netjzkn. P. J. YERSLUIJS. De ondergeteekende maakt bij deze zijne geachte stad en landgenooten bekend, dat bij zich van heden alhier heeft gevestigd als in de Tholensstraat bij het Dijkje. Hij beveelt zicb minzaam aan, belovende door eene nette en prompte bediening het in hem te stellen vertrouwen waardig te maken. Tee Neuzen, 6 September 1881. P. M. GEELHOEDT. per fust en op fLsschen bij Ter Neuzen (Oostsluis.) E. STELLINGSMA. staande en gelegen te Reuzenhoek (Zaamslag). Te bevragen bij J. J. VERLINDE aldaar. Vervaardigd naar de scboonste Engelsche modellen en tot zeer voordeelige prijzen. van af fl. 140. Teekeningen der verschillende modellen en prijs- couranten worden op aanvrage franco toegezonden. wapenfabrikant van Z. M. den Koning van Belgie. 27 rue de la Madeleine. J- C «- C8 CS i- "O o CD I 0 O CD 60 bC +3 cu CD -*S C3 0 be O Ih rO CD tSJ 03 O rt 0 O <V -4-s fl m CD A A -A - a o o CO 6C CO ■73 bfl GO e<3 03 Ph CO s E-l T3 S3 cs JZ} cs i fl cS CS CD *03 O d Ph EH T3 o o O H 03 "fl M as co so fl O 03 NJ 03 60 CS 03 -fl w CO -fl S- 00 H 3 o? 03 fl 03 M 03 6D 03 03 \y SI r ca -g S-H 03 »h fl •5 O S o 03 ,03 flfl '"A Tj O "S 03 C3 J fl 03 m 03 j- 60 fl -2 <0 60 g fl 03 r-O e— 03 fl 03 sa +3* nfl S-i O tH fl o fl 60 03 fl -fl fl CO 03 CO 03 3 60 03 _£S 03 (D *-« JD <D (D N cs a a 03 ,fl 03 fl fl 03 fl fl fl a rt S 03 a a a a o 03 O r—4 CD N g St SB o 9 H 03 fl -fl 03 CU o O M n fl m 03 03 03 60 "A ft rH O 4^ iZ -4-4> -Q i—i St "o 03 O 0Q ■A A 03 fl a 6o cd 'A - 03 fl fl fl fl CD 03 i— P- 03 o f-< 2 w - ^7-03 fl "*f 3 03 -fl o Jr1 o Ago QQ O o 03 S 03 C3 r CS *-« (D CQ 0 <D A3 fl CD 03 rfl CO 60 03 o oa a fl CD <D CD CS fl 03 -id 03 l. fl. 03 03 SJ CD 03 fl 03 60 fl "A 'A 'A fl fl fl fl Ph a A P fl fl fl Oh O •H V •H 2 s H m L 73 -H <^3 t J Van Vlissingen naar Breskens, voorm. 6,nam. «®(feUJk8. Breskens Vlissingen 6,30 1,en 3,30 1,30 4,— Van Vlissingen naar Borssele. Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke. Hoedekenskerke Baar Ter Neuzen. Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen «r 0 0 Zondag, Etinsdng, Donderdag en Vrljdag. voorm. n n 0 7,30 nam. 0 3,— 3,80 7,80 nam. 3,— 8>m 3,30 10,30 11.— 6,midd. 12,— 6,30 nam. 12,30 6,voorm. 10,30 6,80 11»~~ flaaudas;, Wocn»daf en Zaterdag;. voorm. n H n tt n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 4