©3V® 2 33 ©©0333® WoIIei, CMtsei en Melton Mens. BURGERL.1JKE STAND ADVERTENTIEN. Openbare Verkooping Bruine Boonen, ONTVAN&EN. Eene partij Baaien en Flanellen Parapluies, Oliejassen, GUTHA-FERCHA REGENJASSEN en HOSFITAAL LIAAEA voor beililen. Gevraagd DIEM ST BODE, HENGSTDIJK. SINT JANSTEEN. WESTDORPE. Gent. 26 Aug. 2 Sept. Ondertroawd POLDER WILLED III, ZAARSLAG. Gemeenteraad van Ter Neuzen. HANDELSBERICHTEN. DAMES- en KINDERMANTELS. TEGEN HALF SEPTEMBER, blENE FLINKE De bouwkundigen bewonderden bizonder bet in- wendige der kerk, in zuiveren trant der vijftiende eeuw gebouwn. Wat er al niet geanonceerd wordt! In de Weekly Chronicle tcch staat een advertentie van iemand, die zioh bekcnd maakt als uitvinder van een toestel, om den zelfinoord gemakkelijk en aangenaam te maken. Volgens zijne beschrijving bestaat de toestel in een eleganten fauteuil met hooge rug- en zijleuningen, waarin pijpen of geleidbuizen van verschilknde grootte zijn aange- bracht. Wanneer iemand in den fauteuil gaat zitten, ontwikkelt zich uit cenige der kleinste buizen een welriekende, verdoovende geur, die hem in een hoogst aangeuamen, dronraeuden toestand brengt. Onderwijl komt er een raderwerkje in beweging, na afloop waarvan er uit de leuningen acht pijpen te voorschijn komen, die ieder een schot lossen, met het gevolg dat de droomer twee kogels in het hart, in de long, in den buik en in de hersens krijgt. Na die fraaie beschrijving en een plechtige verzekering omtrent de soliditeit van het fabrikaat, meent de vervaardiger zich beleefdelijk te mogen aanbevelen voor de leverantie van zulke fauteuils aan ieder, die er een noodig heeft. De Oostenrijksche hardlooper Dibbels heeft zich Donderdagmiddag te Hage met zijn eigen paard in vlugheid gemeten. Hij had zich voorge- steld de Maliebaan in twee uren twintigmalen rond te loopen en alzoo een afstand van veertig mijlen zonder rusten af te leggen. Met glans heeft hij daaraan voldaan. Terwijl zijn paard van tijd tot tijd moest rusten, Hep Dibbeis maar altijd voort, ja maakte zelfs somtijds nog cirkeltjes, om een glas bitr te nuttigen of een sigaar aan te steken. Bij tusschenpoozen werd hij door zij vrouw b. Het verslag van den toestand der prov. Zee- laud, door Ged. Staten over 1880. Deze stukken zullen voor de leden ter inzage gelegd worden. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Van 1881. 16 tot 31 Augustus In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Huweljjks-aaugifteu. 19 Aug. Johannes Baptist Letens, oud 28 j., jm. en Anna Maria de Potter, oud 39 j., wed. van Eduardus Boon. Geboorten. 16 Aug. Mathilde, d. van Aloys Janssens en van Maria Theresia van Vlierberghe. 23 Aug. Kornelis Christiaan, z. van Jacobus Muider- hout en van Maatje Christina Minjon. Overlijdec. 19 Aug. Seraphina Inghels, oud 35 j., echtg. van Augustinus van Hooij. Geboorten. 23 Aug. Petrus Pranciscns, z. van Eduardus Talboom en van Sabina Schaut. 26 Aug. Alfred Petrus Eranciscus, z. van Francisous Vernaese en van Clemensi Marie Buijsse. Overlijden. 20 Aug. Felix Hamerlinck, oud 67 j., weduwn. van Coleta Catharina de Pauw. 30 Aug. Nicolaes Bottier, oud 39 j., echtg. van Amelia Rornel. deze haven bin- Tarwe, witte, 100 k., fr fd. roods, 3ogge Serst, Haver, Boekweit, p. hect. Duivenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kempzaad Lijnkoeken, Koolzaadkoeken Ke-npz&adkoeken, Eieren per 26, Louden Tarwe 2 a 3 aeh. lager. .29,00 a 30,00 22^0 21,03 18,00 20,00 17,00 20,00 18,00 34,00 82,00 84,00 24,00 -- 25,00 26,00 19,00 20,00 13,00 2,30 2,40 5 September. Haver en Gerst 6 at. lager. fr. 29,50 a 30,50 1) 22.50 23^00 22,00 19,00 22,00 22,50 20,00 17,50 34,00 32,84 35,00 24,00 26,27 28,08 19,00 20,00 14,00 2.10 2,20 J. VAN VES8EM C.Jz. en C. L E M S O M Fd. ^am8lag, 1 Sept. 1881. Bruinisse en. Van 2 tot en met 5 Sept. zijn in nengekomen, bestemd voor Gent: 2 Sept. Eng. stoomb. Victory, kap. Lurnley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. King, van Goole met stukg. Noordsche stoomb. en Carolina, kap. Lvjenth, van Riga met vlas Heden morgen overleed na een kort- stondig lijden mijn geliefde echtgenoote GEER- TRUIDA PLADDET, in den nog jeugdigen ouder- dom van 28 jaren. Genemuiden, 5 September 1881. W. ALLAART, Rijksveldwachfer. XJ11 WC1U llil UUU1 j T 1 1 /"V til *1 op zijn tocht vergezeld. Een groote meoigte Duits°he 9cho°nf I)lanf' kap. Isbehn, van Orenskoldsvik v. j u '•J met hout. 3 Sept. Duitsche brit Der bchwan, kap. had zich in en om het Maheveld vereemgd. - Pr<Lurgh, van Lamfors met hout. Eng. stoomb. Te Groningen, waar een politie—reglement be- Wljimbrel, kap. Booth, van Liverpool met stukg. 4 staat, dat jongens beneden de 16 jaar met in tap- SftPt- Kno- stoomb. Stantons, kap. Watson, van Lon- perijen drank mogen gebruiken trad onlangs een den 8tu!f1 Eng. stoomb. Norma, kap Tasker, r l VJi i j i Van" Goole met stukg. Eng. stoomb. Woodstock, kap. politie—agent een kroeg binnen en vend dm tweerpult van Duinkernke„ met stukg. Duitselm schooner dreumissen zitten dnnken die, op zijn vraag naar Erwartuilgi kap. Rosenkrans, van Riga met hout. hun ouderdom hem bedaard hun geboorte-extract RUS8igche bark I. H. van Gent, kap. Dcckman, van toonden, waaruit bleek dat zij zeventien jaren oud Wihdau met hout. Duitsche driem. schooner Anton, wareu. Na ondcrzoek bleek dat de respectieve kap. Pankow, van Memel met hout. 5 Sept. Duitsche (ook respectabele?) vaders diet knapen deze bewijzen brik Wrendola, kap. Fretwurst, van Nedercalis met hout, deu jongens hadden ter hand gesteld, opdat ze on- Eng. schooner Elisabeth Hill, kap. Stephens Cocks, gemoeid in tapperijen zouden kunnen vertoeven. vau Libou met slippers. Noordsche schooner Sentouri, kap. Dahle, van Gottenburg met hout. Duitsche schoo- Een beschonken man kwam Vrijdagnamiddag ner Hermann, kap. Hartkins, van Petersburg met hout. in zijne wooing in de Maagdelievenstraat te Am- Eng. stoomb. Romeo, kap. Spink, van Goole met stukg. sterdam, en maakte, zooals hij zeide, naar aanleiding Van 2 tot en met 5 Sept. zijn uit deze haven vei- van onaangenaamheden, die hij op het werk met;trokk®n komende van Gent: een zijner kameraden gehad had, twist met zijne SeP'" Eng. stoomb^ Bittern, kap. Cotter, naar J s, j ii i I Liverpool met stukg. 3 Sept. Eng. stoomb. Richard vrouw hijI nam eene by), waarmede bij alios kort kap. King, naar Goole met stukg. Eng stoomb. en kleio sloe.g, zoodat er niets dan een hoop jjogaj kap_ Dumberley, naar Goole met stukg. Deen- scherven en brokstukken overbleef. Ook de vrouw eche gch0ouer Slijpner, kap. Cloberg, naar New-Castle mishandehle hij, en het jeugdig kindje dat zij op met ballast. Nederl. schooner Petronella, kap. Tack, deu arm had, bekwam bij deze scherm utseling een 1 op avontuur met ballast. schram aan het hoofdje, Toen de roes voorbij was, In deze haven is binnengekomen om aan den zat de man bij de vernieling van al datgene waar- spoorweg alhier te lossen en te laden: voor hij zoo zwaar had moet,en werken, te trsuren. j ®epE Eng. stoomb. Jutland, kap. Viveash, van Londen met stukg. VAN EXTRA GOEDE IN DEN De Notaris S. 4. de Sniidt te Axel, zal ten ver- zoeke van den heer J. F. MEEUS-DE PROLI, grond- eigenaar te Antwerpen, op Dan if dag den 13 Sep tember 1881, des uamiddags ten 2 uren, in het openbaar presenteeren te verkoopen: Circa 5 hektaren extra zware en welgewassen staande op zijne landen gelegen in den polder Willem III, nabij het Paviljoen, alwaar men zal vergaderen. Gegadigden komen ten voorschreven dage, uur en plaats, voorzien van gegoede medekoopers en ZEGGEN HET VOORT. Zittiug van Dinsdag 6 September. Voorzitter de heer J. A. vau Boven. Tegenwoordig de heeren De Jouge, Mr. Dronkers, Joz. de Feijter, Jac de Feijter, Dees, Grenu en Moes. Afwezig de heeren Fercken, De Smidt, Harte en Donze. De notnlen van de vorige vergaderingen worden door den secretaris gelezen; alvorens die ter keuring der leden te onderwerpen wordt op voorstel van den voorzitter besloten ovsr te gaan tot de installatie van de aanwezige op nieuw benoemde leden van den Raaddeze, de heeren Mr. J. P. Dronkers en A. C. N. Grenu, leggen in handen van den voorzitter de voorgeschrevene eeden af en nemen op nieuw zitting; hierna worden de notulen met algemeene stemmen goedgekeurd. Met algemeene stemmen, 6 tegen 1 in bianco, wordt de heer Mr. J. P. Dronkers herbenoemd als wethouder en evenzoo de iheer A. C. N. Grenu als ambtenaar van den burgerlijken stand. Ingekomen waren: a. Eenige provinciale- en staatsbladen. - Uit deze haven is vertrokken na aan den spoor- weg te hebben gelost en geladen: 3 Sept. Eng. stoomb. John Wells, kap. Woodhaed, naar Santander met rails. Van 2 tot en met 5 Sept. werden langs de Oost- sluizen alhier 47 binnenvaartuigen op- en 46 afgeschut. Rotterdam, 5 September. Pnike jarige Tarwe met redelijke toevoer tot Yorige prijzen beste nieuwe 50 sent en mindere f 1,00 lager. Ragge 25 cent lager. Gerst 10 a 20 cent lager. Erwten 75 cent a f 1,00 lager. Kanariezaad 50 cent hooger. Jarige Zeenwsche en Vlaamsche Tarvre f 12,75 f 13,50 mindere 11,00 a 12,50, nieuwe /11,75 a 12,50, mindere J 8,50 a 11,50. Rogge 8,50 a 8,75, mindere 7,00 a f 8,25. Gerst, nienwe winter 6,80 a f 7,30, mindere f 6,00 a f 6,70, nieewe lonaer dito f 6,20 a J 6,40. Haver korte f 4,00 a J 5,00, lange 3,00 a f 4,50. Paarden- koor.en 8,00 a 8,50. Dnivenboonen f 8,50 a J 9,25. Bruineboouen 8,00 a 12,50, mindere f a f Witteboonen, Waieherache f 8,00 a f 12,00, Zeeqwache f a mindere f a Erwten nieuwe f 11,50 5 11,76, Zeeuwsche f 11,00 a f 11,25. Kanariezaad beate f 10,00 f 10,50, mindere 8,50 a f 9,75. Koolzaad 12,00 k f 12,25. tynzaad 13,50 k J 14,00. Eieren f 4,40 a f 4,60 per 100 etnks. Aardappelen Zeeuw sche 3,00 a 3,50. in verschillende kleuren. 111(8 aan conrurreerende prijzen. J. DE SMIDT-POTHOVEN, Ter Neuzeu. i\,l{. Verwacht eerstdaags de liieuwe Stoffen voor het a. s. Winterseisoen, waarvan de HEEREN— en KINDER-COSTUMES in 2 dagen naar de laatste mode worden vcrvaardigd. vereischten zijn: zindelijkheid en goed kunnepde werken, zich te vervoegen bij den Uitgever dezer courant.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 3