VeM ler Umni naar Oost-Iai. BUITENLAND. zand, is gereed, zoodat het metselwerk een aan- vang kan nemen. De hiervoor benoodigde bouwstoffen zijn bereids aangevoerd, terwijl de hardsteen, waaromtrent de bezwaren indertijd niet geheim bleven, aanwezig is. Uit de opruiming der oude sluis is gebleken, dat deze rustte op paien van gemiddeld 1 M. lengte. Het maken van bedoeld oud sluisgebouw werd den 17 Maart 1739 asnbesteed te Goes en Range- no men door den minsten inschrijver Francois Witiers voor tachtig ponden vlaamseh, zonder leverantie van materialen. Het door Z. M. den Koning aangekochte landgoed ^Grunsfoort" is gelegen aan den straat- weg van Wageningen naar Renkum. Dit goed behoorde eertijds aan de graven Van Gelre, en in den laatsten tijd eerst aan de familie Crorame- lin het heette toen ;/Kortenburg" thans aan den graaf Van Rechteren van Appeltern. Het huis ,/Grunsfoort" ligt aan shet einda eener schoone, lommerrijke allee, op vijf minuten afstands van den straatweg. Het is een nieuw en vorstelijk gebouw. De bosschen van ^Grunsfoort" met hun statige lanen en akkermaals—houtpartijen trekken zeer vele bezoekers. De Minister van oorlog heeft bepaald, dat de miliciens, die dit jaar bij de bereden korpsen zijn ingelijfd en, overeenkomstig art. 5 7 van Z. M. besluit van 8 Mei 1862 (Stbl. no. 46) na hunne inlijving tot nadere oproeping met verlof zijn ge- zonden, op 3 October 1881 in werkelijken dienst zullen worden gesteld, ten einde gekleed en ge- oefend te worden. In de rijks—postspaarbank is van 21 tot 31 Augustus jl. meer ingelegd dan terug betaald ruim f 33,298. Overde geheele maand ruim f 112,921 seaert de invoering met 1 April ruim f 540,707. Aan 23 loffelijk ontslagen leerlingen van de openbare scholen der le klasse te Amsterdam die zich door goed gedrag en ijver in hun beroep gedurende twee jaren na dit ontslag hebben onder- scheiden, is ten raadhuize een zilveren horloge, voorzien van bet wapen der gemeente, uitgereikt. De kosten van deze belooningen worden bestredeh uit de renten van een uit verschillende giften en legaten bijeengebracht kapitaal. Ter opbeuring van Schiermonnikoog uit den heerscbenden achteruitgang, is het plan opgevat om er eene badinrichting te stichten. Een weg door de duinen wordt reeds aangelegd, langs welken men zeer gemakkelijk, niet alleen met een wagon, maar ook te voet, bet strand zal kunnen bereiken. In de nabijheid daarvan, op een der hoogste duinen waar men een heerlijk uitzicbt heeft, zal een paviljoen worden gesticbt, tot gerief en genoegen der badgasten. De familiebetrekkingen van wijlen notaris Broekman zijn van den droeven tocht naar Zwit- serland te Yianen teruggekeerd. Dat de lijken der ongelukkige slachtoffers zijn teruggevonden en ter aarde besteld, is slechts een ten deele juist bericht gebleken. Dat van den notaris zelven werd ge- gevonden op een half uur afstands van de plaats des ongeluks; dat van zijn zuster op de plek zelve waar het rijtuig en de paarden zijn neergestort; maar tot nog toe is men er niet in geslaagd, het stoffelijk overschbt zijner ec'ntgenoote te vinden; de naspo- ringen worden voortgezet. De Nederlandsche zangvereenigingen hebben zich in den zangwedstrijd te Gent, op 11. Zondag, flink gehouden. In de derde afdeeling hebben „Oefening baart kunst" en //Zanglust," beiden uit Amsterdam, de eerste en tweede pnjs behaald; in de tweede be- haalde ffIdo's Mannenkoor" de derde en in de eerste afdeeling ,/Oefening en Vermaak," uit Waal- wijk, de vierde prijs. De strijd was in alle afdeelingen warm, daar de beste zangvereenigingen uit Belgie en den vreemde er aan deelnamen. Bij de feestelijke opening op gisteren van het nieuwe dok heeft Z. M. de Koning, in antwoord op de toespraak van den burgemeester, breedvoerig gesproken over het verleden op het gebied van handel en scheepvaart der stad en de vestiging eener maritieme haven op de Belgische kust aan- bevolen. Aan het slot zeide hij, dat terwijl onze rijkdommen vermeerderen, wij onze nationale ver- dedigingsmiddelen moeten verzekeren. Eene leger- macht is alleen dan voldoende wanneer zij compleet is, en zoolang wij de onze niet volledig hebben geregeld, zal het land niet definitief zijne veiligheid hebben verzekerd. POSTER IJ EN, ViS, Brindisi, 8 Sept. 5,35 's avouds. Vi& Amsterdam, 9 Sept. 5,35 's avonds. ViA Napels, (Fransche mail) 16 Sept. 7,30's avonds. Via Napels, (Maats. Nederl.) 19 Sept. 7,30's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Landbouwberichten. De inzendingen voor de tentoonsielling te Ber gen op Zoom zijn zoo menigvuldig, dat het terrein te klein is om alles te bevatten. Tengevolge daarvan zullen paarden en rundvee op een open terrein bij de Van Hasseltstraat geexposeerd wor den. Het tentoonstellingsterrein zal op de avonden van 6, 7 en 8 September door drie electrische lampen, welke 12 meter boven den grond geplaatst zijn, verlicht worden. Sedert langen tijd is er sprake van een groot kanaal te graven tusschen de golf van Biscaye en de Middellandsche Zee, door de rallei van de Garonne en de Aude. Prins de Bauffremont heeft nu in de laatste zitting van den generalen raad van Aude verklaard, dat de ingenieurs van den Staat de kosten van zulk een kanaal geschat hebben op anderhalf milliard. Dit cijfer echter moet over- dreven zijn. Volgens de berekening van civiel ingenieurs zouden de kosten niet meer bedragen dan 700 millioen. De raad heeft daarop eene motie aangenomen ten gunste van het werk, dat den waterweg van Frankrijks westelijke kust naar de Middellandsche Zee aanmerkelijk zou verkorten. Te Portsmouth heeft men de kiel gelegd voor een nieuw pantserschip, de Imperieuse, dat eenig in zijn soort zal zijn en noch in de Engel- sche noch in de buitenlandsche oorlogsvloten zijn wtergade zal hebben. Het schip zal de eigenaar- digheden van de Polyphemus en Temeraire in zich vereenigen en dus te gelijk ram- en torenschip zijn. Daar het verder bestemd is om in alle deelen van de wereld te kruisen, zal het van buitengewoon machtige stoom machines voorzien worden, gezamelijk van 8000 paardenkrachten, die de boot een vaart van 16 knoopen in 't uur verzekeren. De lengte van het schip is 315 voet. Het pan|«£ikleed zal uit platen van 10 duim dikte bestaan, De stukken geschut, alien acht- terladers, worden in vier torens geplaatst, twee aan weerszijden en twee in 't midden van het schip. De kosten worden op 2£ millioen guldens geraamd. Te Falmouth is verleden week eene kleine zeilboot binnengevallen, die maar 14 voet lang en 5 voet breed was. Twee jonge waaghalzen, nl. een Engelschman, Tragnow cn een Noorweger, Olsen, hadden daarmede de reis uit Amerika over den Atlantischen-Oceaan gemaakt. Zij hadden onderweg bij een storm een goed deel hunner levens- middelen en hun kompas verloren en gedurende de reis geen droogen draad aan het lijf genad. Zij waren echter voornemens, met hetzelfde bootje naar Hamburg te gaan en van daar met hun vaartuigje naar New-York terug te keeren. Wederom zijn twee touristen in Zwitserland de slachtoffers geworden van hun zucht om op ongebaande wegen te loopen of te klimmen. Een Belg, Hexden genaamd, deed een misstap op den ,/Mer de Glace" bij Ohamouny. Vallende, kwam zijn hoofd in aanraking met een scherpen ijskegel, die hem in de hersenen drong, zoodat hij onmidde- lijk dood was. Zaterdag ochtend werd op de Niesen bij Turn het lijk gevonden van een Engelsch geestelijke, die met zijn broeder en eenige vrienden den vorigen dag den berg beklommen had. De ongelukkige geraakte van het gezelschap af en is waarschijnlijk van vermoeienis en gebrek bezweken. De Conscience-feesten te Brussel zijn thans stellig bepaald op 25 September. A1 de Belgische steden zullen bij de manifestatie zich doen verte- genwoordigen; verder zullen er tal van genoot- schappen en gezelschappen deel aan nemen. QEMENGDE BERlCHTEN. De gasfabriek te Worinerreer, die bij den aan- bouw f 32,000 kostte, is bij publieken verkoop eigendom der gemeente geworden voor slechts f 7000. Te Wapenveld wilde een boerenzoon een geladen geweer van den wand nemen, toen door een ongelukkig toeval het schot ontbrandde, met het droevig gevolg, dat de jongeling doodelijk werd getroffen. De vrouw van een varkens- koopman te Zwolle, heeft zdoveel jenever gebruikt, dat zij daarin is gestikt. Men vond haar dood op haar goed liggen. De politie te Maastricht heeft een jougen van 12 jaren gearrcsteerd, die de wreedheid had de staarten der paarden af te snijden. Te Neede beroofde zich de heer H., oud notaris aidaar door een pistoolschot van het leven de dood volgde oumiddelijk. In de Neder- Veluwe klaagt men zeer over den last die men van vossen heeft. Bij een landbouwer onder Lunte- ren werden 46 kippen door die diereu weggekaapt. Men ziet er soms bij dag 3 of 4 tegelijk. Te Veenhuizen is een verpleegde gevangeu genomen, die per brief den burgemeester van Zwolle bedreigde diens huis in brand te steken. Mocht de brand- stichting niet gelukken, dan, zoo luidde de be- dreiging verder, zou de burgemeester of een zijner kinderen worden vermoord. Als een zeldzaam- heid deelt men mede, dat A. G. van der Wijk en echtgenoot te Surhuisterveenscheheide, die le zamen 180 jaren tellen, beiden op 't veld werkzaam zijn om rogge te maaien en te bindenze behoeven in dit opzicht vo'or jongeren niet onder te doen. Aan de Kon. Ned. grofsmederij te Leiden zijn aan niet minder dan 24 werkliedeu zilveren hor- loges met inscriptie uitgereikt, ter herdenking dat alle begiftigden 25 jaren of langer aan die inrich- ting werkzaam zijn geweest. Te Barneveld vierden twee dames de herinuering van den dag waarop zij voor 70 jaren banden van innige vriend- schap hebben gesloten. De eene dame is bijna 100, de andere 91 jaren en beiden zijn nog gezond van hoofd en hart. Verleden week 's nachts is te Hacquegnies eene moordpoging gepleegd op de echtgenooten Blondez. De misdadiger was in een boom geklommen, tegenover het venster van de slaapkamer der echtgenooten en had een schot op hen gelost. Gelukkig werd niemand getroffen. Het lie Sedansfeest is in verscheidene plaatsente Duitschland herdacht. Te Berlijn had een groote militaire optocht plaats en was de stad feestelijk met vlaggen versierd. Te Antwerpen heeft in de Korte Elzenstraat een tuinier het zoontje van de weduwe M.,dooronvoorzichtigheiddoodgeschoten. Hij liet gekscherende ten geladen revolver met 6 loopen zien, toen het schot toevallig afging en de kuaap doodde. De hovenier, die den knaap als zijn eigen kind beminde, is zinneloos van schrik en heeft zich aan de justitie overgeleverd. Uit Haarlem en ook uit Elst worden we derom iubraken gemeld. Te Haarlem zijn uit een in aanbouw zijnde villa eenige kleedingstukken benevens verschillende timmer- en metselgereed- schappen ontvreemd. In Elst zijn behalve klee dingstukken, ook eenige gouden voorwerpen weg- genomen. De bewoners hebben den dief op de hielen gezeten, maar hij was hun toch te vlug af en ontkwam. Vdor eenigen tijd strandde bij kalm weer, nabij de Slufters op Tessel een groot Noorsch schip, beladen met planken en bestemd naar een Engelsche haven. Om het schip vlot te maken, werd een groot deel van den deklast over boord geworpen en door visschers opgevischt en daar aangebracht. Dat geborgen hout werd in publieke veiling verkocht en bracht ruim f 2500 op. De kerk van Merville is dezer dagen door een geweldigen brand vernield. Van het prachtig gebouw is niets blijven staan dan de vier muren, doch ook deze zullen moeten worden afgcbroken. De kerk was verzekerd voor 400,000 fr. De oor- zaak van den brand is onbekend. De kerk in 1414 gsbouwd en in 1581 door de Hugenooten geplunderd en vtrwoest, werd in 1594 hersteld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 2