V BEKENDMAKING. BINNENLAND. flo* 1702. Woensdag 7 September 1881. *21Jaargang u> Algemoen IMieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen ABONNEMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen f 1,—. Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbuskouders. 8M1 Mad vcrMhtjnt Blnadag- en Trljdagavond ADVEKTENTlfiN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel mear f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in ta zenden uiterlijk Dlnadag en Vrijdag namlddag DRIE area. A K. A. DRONT te Ter Neaxea. Van 8 tot 10 dezer zal de gemeenschap over de groote brug, buiten de Axelsche poort, gestremd zijn. Voor voertuigen zal dan een hulpweg be- staan over den Oostbeer, den kruin van den Oostzeedijk, en het Oostelijk gedeelte der vesting- werken door den bedekten weg. Ter Neuzen, 6 September 1881. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politielx Overziclit. Het wordt hoe langer hoe moeilijker zich een juist begrip te vormen van den verwarden toestand in, Noord-Afrika. Prankrijk is naar Tunis gegaan om de Kroumirs te kastijden en de veiligheid zijner Algerijnsche grenzen te verzekeren. Toen die zaak was afgeloopen, heeft men gemeend, dat alles uit was, en men heeft zich gehaast de troepen terug te roepen. De gebeurtenissen hebben spoedig doen zien, dat men zich bedrogen heeft, en de Fransche soldaten zijn op nieuw naar Tunis ge- trokken. Op den vooravond der verkiezingen in Frankrijk heette dit tweede gedeelte van den veld- tocht met goeden uitslag bekroond te zijn en liet de regeering verzekeren dat alle gevaar geweken was. Thans luiden de berichten uit Algiers en Tunis geheel anders en begint de toestand vrij ernstig en onrustwekkend te worden. Dagelijks gaan te Toulon infanterie en artillerie scheep naar Afrika. Te Marseille vereenigt zich een vloot voor de inscheping van een groot expeditie—k.orps naar Afrika; de helft voor Tunis en de andere helft voor Algiers. Het schijnt, dat het onder de Arabieren tot een algemeenen opstand zal komen en de regeering verplicht zal zijn de strijdkracbten aldaar op 100,000 man te brengen. Ook de be richten uit Marokko zijn van bedenkelijken aard. De vredelievende verzekeringen van den Sultan zijn niet betrouwbaar, daar bet vaststaat, dat hij Bou— Amema ondersteunt en jegens Frankrijk vijandig gezind is, terwijl de troepenzendingen van Arabiscke stammen voortduren. De beweging begint 1" rankrijk ernstige zorg in te boezemen en men meent be- wijzcn te hebben, dat de leiding uit Konstantinopel plaats vindt. De spanning, die sedert eenigen tijd, tusschen Frankrijk en Turkije heerscht, is dienten- gevolge nog veel sterker geworden. De laatste berichten uit Tunis melden de bezetting van Ham- mar.et zonder tegenstand. De vijand schijnt zich te hebben verwijderd. In Duitscbland is thans bepaald, dat de ver kiezingen voor den Rijksdag den 27 October zullen plaats hebben. De toongever daar op staatkuudig gebied, Von Bismarck, heeft zich een nieuw wapen verschaft tegenover zijne tegenstanders aan de stem- bus. Alle middelen zal en moet hij ook aanwenden om zich in den nieuwen Rijksdag een meerderheid te verschaffen voor de aanneming van zijne planuen. Zijn deukbeeld om de opbrengst van bet tabaks- monopolie te besteden om de werklieden op bun ouden dag door den staat te doen verzorgen, doet nog dagelijks dienst in vergaderingen en dagbladen. Het is te ongerijmd om de honderden bedenkingen en bezwaren op te sommen, die men maken kan en de toepassing in den weg staan. In Zwitserland werd de vergunning geweigerd tot het bijeenroepen eener V6rgadering, ten doel hebben te protesteeren tegen de verbanning van Prins Krapotkin en andere nihilisten. De aan- 1 vragers, rekenende op de vereiscbte vergunning, badden reeds biljetten doen verspreiden, waarin zij de verbanning brandmerken als een onvrijzinnige daad, een kruiperij jegens despotieke mogendheden, eene laagheid en lafhartigbeid waartegen geprotesteerd moet worden. Op het kasteel Wijden heeft werke- lijk een socialistiscbe bijeenkomst plaats gehad ter eere van den uit Leipzig verbaunen Liebknecht. Uit Spanje wordt op goed gezag gemeld, dat de troonrede, bij de o-pening der Cortes in de volgende maand, de scbuldregeling onaangeroerd zal laten. In den laatsten tijd hebben er op verschillende punten de3 lands groote branden ge woed, die aan kwaadtvilligheid worden toegeschreven. In Oastenrijk is de Keizer met den aartshertog Albert en groot gevolg op reis gegaan ter bijwoning der manoeuvres. Uit Rusland wordt gemeld, dat Schouwaloff aange- raden heeft Ignatief als Minister te ontslaan. Aan den nihilist Hartmann zou gratie zijn aangeboden onder voorwaarde hij diensten als Spion vervult. In Turkije hebben de eerste bijeenkomston der gedelegeerden tot regeling der Turksche schuld plaats gehad. De verwacbtingen zijn niet groot. In Engeland is de oogst door de aanboudende plasregens der jongste vijf weken grooteudeels mislukt en duizenden pachters, die dapper aan den langen tegenspoed het hoofd boden, zullen strak9 reddeloos ten gronde gericbt den kamp moeten opgeven. In Zoeloaland heerscht groote wanorde. Nieuwe verwikkeliugen kunnen daaruit voor Enge land voortspruiten. De Emir van Afghanistan weigert vrede te sluiten met Ayoub Khan. In Egypte hebben de officieren, nu er sprake was het leger af te danken, een verklaring van gehechtheid aan de regeering van den Khedive openbaar gemaakt. Met het Ministerie is het nog niet recbt in orde. Uit Amerika wordt bericbt, dat de gunstige keer, die in den toestand van president Garfield gekomen is, blijft aanbouden, al is er ook geen snelle voortgang in de beterscbap op te merken. In Cbilie zullen alle Ministers aftreJen en in Peru staat alles weder op losse schroeven. De burgeroorlog heeft beide landen te gronde gericht. Ingekomen zeeschepen om aan den spoorweg albier te lossen of te laden: Augustus. 5 ruw ijzer. 4147 5 stukgoederen. 4050 2 slippers. 2598 1 hout. 288 1 rijst. 1843 1 kolen. 535 1 ledig. 1302 16 14763 Ter Neuzen, 6 September. Z. M. heeft benoemd tot Minister van finan- tien, Mr. C. T. baron van Lijnden van Sandenburg, onder toekenning van een eervol ontslag als Minister van buitenlandsche zaken; tot Minister van buiten- landscbe zaken, Jbr. Mr. W. F. Rocbussen, thans gezant te Berlijn. In de heden gehouden zitting van den ge- meenteraad is de heer Mr. J. P. Dronkers her benoemd tot Wethouder en de heer A. C. N. Grenu tot ambtenaar van den Burgerlijken stand. Men zie het verslag van die zitting hierachter. Uitgevaren zijn in dezslfde maand 12 zee schepen, waarvan 5 met stukgoederen en 1 met ijzer. Hulst, 6 September. In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad is herbenoemd tot Wethouder de heer L. J. F. van Waesberghe en in plaats van den heer Mr. J. G. van Deinse, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, werd benoemd tot Wethouder de heer A. G. V. Hambach. Tot onderwijzer aan de openbare school benoemde de Raad de beer Norbertus Johannes Iemandt. Axel, 6 Sept. In de op heden gehouden ver- gadering van den gemeenteraad, is de heer S. A. de Smidt benoemd tot Wethouder en ambtenaar van den Burgerlijkeu stand. Walsoorden, 3 Sept. De due d'alven in de Wester-Scbelde, dienende voor scheepvaartrichting zijn thans afgewerkt, uitgezonderd het opplaatsdb der ijzeren bollen. Zij zijn op groote afstanden zichtbaar en zullen de groote vaart zeer te stade komen. Men is nu begonnen aan het afwerken der peilscbaal nabij het oude hoofd albier. Weldra zal te Hansweert een nieuw gcbouw verrijzen, bestemd voor een vereenigd rijkstelegraaf- en postkantoor. Van dit gebouw, dat door een particulier aldaar zal worden gebouwd aan de west- zijde van het kanaal, naast de R. C. kerk, en voor tien jaren aan het rijk is verhuurd, zijn de plans en teekeningen tot onderzoek aan de ba- voegde autoriteiten ingezonden. Zoodra deze zijn goedgekeurd zal de aanbestading volgen. Het ge bouw belooft een sieraad voor Hansweert te worden, terwijl deze maatregel der regeering, als zijnde voor belanghebbenden van veel gemak, ten zeerste wordt toegejuicht. Yoor de eerste maal in 1881 is te Biervliet een raadsvergedering gehouden, waarbij nu eens een raadslid tegenwoordig was. De gemeente- rekening moest namelijk goedgekeurd worden, wat natuurlijk door den wethouder niet geschioden mag. De overige zaken, die op de agenda stonden, konden niet in behandeling komen, daar het eenig aanwezige raadslid dit aan den nn absenten wethouder wenschte over te laten. De werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis te Borssele blijven goed vorderen, niettegenstaande de vele regens tegenstand veroorzaakten en het heien van palen enz. langzamer plaats had dan gewenscht werd. De fundeering, bestaande uit beton, vervaardigd van puin, grint, tras, kalk en TER NEEZENSEIIE COLIRANT Maand. Getal. Geladen met m. inhoud.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1