KERMIS So. 1701. Zaterciag 3 September 1881 Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderan BINNEN LAND. 21 e J&ar^arta; ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Nemen f 1,—. Door bet geheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioli by alle Boekhandelaars, Poatdiree- teuren en Brievenbuskouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,1;/.' Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee niterlijk Dinadag en Yrijdag aamlddag DB1E nres Bit bind vemhljnt Blnadng- en t'rljdajtavond blj J. B B w T te Ter ffeazet*. Bij deze coarant behoort een bljvoegsel. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plaats hebben, van af Maandag;, den 19n, tot en met Zaterdag, den 24 September a. s. Ter Neuzen, 81 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politielz (Jverzieiit. In Eranknjk houdt men zich thans bij voor- keur bezig met de vraag of er een nieuw ministerie zal optreden- voor de nieuvre Karner of niet, en zoo ja, of Gambetta dan aan het hoofd daarvan zal staan. Hoewel het thans weinig twijfcd meer lijdt, dat hij over eenigen tijd de leiding der zaken in Frankrijk zal verkrijgen, zal daaromtrent echter wel niets worden beslist voor dat de uitslag der herstemmingen bekend is, De Eransche radikale pers, die met den dag driester wordt, zegt dat de vrienden van Gambetta bij hem aandringen op de aanvaarding van het Ministerschap en dat hij daartoe wel geneigd is. Ook zijn blad, de Republique fran<?aise, erkent dit thans zelf, maar maakt daarbij de opmerking, dat hij daartoe ambtgenooten moet vinden, staatkundigen, gereed met hem de taak te aanvaarden en onder hem te staan. Dit laatste zal wel een struikelblok zijn voor de vorming van /rhet groote ministerie," gelijk men het noemt. Mannen van pit en beteekenis zulien de groote kerk der republikeinen niet verlatcn om leden te woiden van de kapel der Gambettisten. Gambetta's brief aan de kiezsrs in Belleville heeft een zeer slechten indruk gemaakt. Alleen de Temps juicht in de beteekenis van dien brief, waardoor Gambetta van alle verband met de demagogen wordt ontheven. Deze laatsten spotten echter met hunnen vroegoren afgod, en tegen dat scherpe wapen is zelfs een afgod niet bestand. Zeer waarschijnlijk zullen wij nog getuigen zijn in het nieuwe tijdvak van radikale staatkunde, dat Frankrijk tegemoet gaat, van een strijd tusschen Gambetta en zijn radikalen tegen- stander Clemenceau, als in de eerste republiek plaats vond tusschen Danton en Robespierre. Althans de vredebreuk met de radikale partij, die Gambetta reeds lang bestookte is nu volkomen. Intusschen doet Gambetta al het mogelijke om zijn verloren invloed te berwinnen. Zondag was het de eerste maal na de verkiezingen, dat hij in het openbaar verscheen, om voor tegaanin een bijeenkomst tot bevordering van het onderwijs, waariu de verdienste- lijke Paul Bert zou spreken. Voor een talrijk gehoor heeft Gambetta bij die gelegenheid een redevoering gehouden, die zeker moest strekken om zijn gedrag in de laatste dagen te reehtvaardigen. In Rusland heeft men het in het belang der veiligheid noodig geacht om in Petersburg de be- trekking van Stadtkauptmann op te keffen en ziine bevoegdheden over te dragen aan het hoofd der politie en aan den militairen gouverneur. Ignatieff peinst werkelijk over uitbreiding van het slavische rijk, maar Oostenrijk is op zijne hoede. Twee Russische stafofficieren, die in Gallicie en Hongarije de vestingwerken afteekenden, zijn te Przemysl in hechtenis genomen. Zij waren in burgerkleeding en men vond hen in het bezit van groote geld- sommen en van kaarten en teekeningen, waaruit bleek, dat zij reeds de vestingwerken van Krakau en de strategische punten van den spoorweg tot in de kieinste bizonderhcden hadden opgenomen. Volgens berichten uit Berlijn is er in den ge- zondheidstoestand van den Keizer van Duitsehlaud eenige verbetering. Hij zal de groote troepen- beweging gaan bijwonen bij Koningsbergen. De cavalerie zal daar naar een nieuw stelsel vechten. Deskundigen worden niet toegelaten in het kamp. In Berlijn zullen de socialisten, ondanks den kleinen staat van beleg, Bebel kandidaat stellen voor den Rijksdag, De regeering doet al het mogelijke om die poging te verijdelen. Uit Rome wordt bericht, dat de generaal der Jezuieten, pater Beckx, doodziek ligt, en dat zijn uiteinde op handen schijnt. In Egypte zullen eenige Ministers wegeus ge- brek aan overeenstemming bun ontslag nemen. De Minister van oorlog heeft plan op ontbinding van het leger, dat voortdurend in verzet komt. De Khedive zond een generaal naar Konstantinopel om den Sultan eene gemeenschappelijke bezetting voor te stellen van Egypte, door Fransche, Engelsche, en Turksche troepen tijdens de Egyptische leger- ontbinding. Men vreest anders voor een militaire omwenteliDg. Uit Amerika wordt bericht, dat men voor het herstel van den president weder eenige hoop begint te koesteren. Ter Neuzen, 2 September. In de speciaal voor de benoeming van een onderwijzer (hulp) aan de openbare school in de kom dezer gemeente belegde raadszitting van 31 Augustus, is als zoodanig benoemd de heer J. Bierle te IJzendijke. Gedurende de tweede helft der raaand Juli jl. is door het postkantoor alhier een onbestelbare brief verzonden, aan het adres van: J. Vennema te Marssum. Z. M, heeft benoemd tot gezworen van den Kruispolder, den heer P. J. Cappendijk. Hontenisse, 31 Augustus. In de beden ge- houdene raadsvergadering werden1°. de verorde- ning op het brandwezen gewijzigd en vastgesteld; 2°. de gemeente-rekening over 1880 voorloopig vastgesteld; 3°. de gemeente-begrooting voor 1882 aangeboden en ter visie gelegd; 4°. aan ieder der beide veldwachters dezer gemeente voor het eerste halfjaar van 1881 eene toelage verleend van f 25; 5°. afwijzend beschikt op het verzoek van inge- zetenen te Kuitaart om instelling eener kermis aldaar; en 6°. verworpen het door een der leden ingediende voorstel tot heffing van schoolgeld voor gewoon lager onderwijs op de openbare scholen dezer gemeente. Opmerkelijk was het, dat de voorsteller de vergadering verliet, toen het er op aan kwam zijn voorstel toe te lichten en te verdedigen. Zuiddorpe, 1 September. Als eene hoogst merk- waardige bizonderheid kan worden gemeld, dat in den tuin van den heer D. Moerdijk alhier een aardappeistruik is gerooid, waaraan niet minder dan 118 aardappelen hingen. De zwaarsie woog 2£ hektogram, de lichtste 14 gram. De justitie van Middelburg heeft zich Woensdag jl. naar Stoppeldijk begeven naar aanleiding van een vermoedelijk aldaar gepleegden moord. Naar wij vernemen is Zondag avond de land- bouwer J. J. de B. door een paar personen mishaudeld en waarschijnlijk tengevolge dier mishandeling, Dinsdag avond overleden. Het lijk wordt door deskundigen geschouwd en Woensdag en Donderdag werden verschillende ge tuigen gehoord. De stoomtram tusschen Middelburg en Vlis- singen zal eindelijk 1 September worden geopend. Maar men juiche nog niet te vroeg, men zal van Middelburg met dat middel van vervoer Vlissingen kunnen bereiken als meneerst naar den Abeele wandelt. Bagage kan men ook meenemen; van 1-15 kilogram zijn vrij. Wie daarmee eerst naar den Abeele moet wandelen, zal toch beter doen per trein of barge te reizen. Bij deze onderneming geldt welalle beginselen zijn raoeielijk. Z. M. heeft met ingang van 15 September a. s. benoemd tot kantonrechter plaatsverv. te Tholen J. C. Benteyn, notaris aldaar. Omtrent het door Z. M. den Koning aan- gekocht landgoed „Grunsfoort," thans in Wilhel- mina-oord omgedoopt, gelegen in de gemeente Wageningen, meldt men ons, dat het landgoed ligt aan de noordzijde van den Wageningschen berg, op ongeveer 20 minuten afstand van het hotel vde Wageningsche berg." Het terrein biedt langs beerlijke wandelpaden prachtige vergezichten aan over het Veluwe eu Betuwe, en beslaat eene vrij groote uitgestrektheid, meest hakhout, afgewisseld met krachtig opgaand geboomte. De weg naar het statige gebouw leidt van den straatweg langs eene prachtige beukenlaan. Uit den aankoop van Grunsfoort wordt afgeleid, dat Z. M. heeft afgezien van het voornemen om den Oorsprong te Oosterbeek aan te koopen. De Amst. Ct. verneemt, dat Z. M., als blijk zijner bizondere ingenomenheid met de wedrennen te Bussum gehouden, nu reeds voor het volgende jaar drie prijzen heeft toegezegd, namelijk een Hollandsche sjees, een prachtig paard voor den wedren door officieren van het Nederlandsche leger en een gouden zweep. In bet afgeloopen jaar werden op de Neder landsche spoorwegen 8 reizigers gedood door eigen toedoen en 1 gewond door den dienst; 14 beamb- ten gedood en 28 gewond door eigen toedoen, 4 gedood en 6 gewond door den dienst. Verder werden 8 personen gedood en 3 gewond op den spoorweg. Het gedistilleerd heeft aan belasting in Juli 1881 opgebracht 2,002,100, in Juli 1880 2,664,667, dus meer dan twee millioen guldens alleen aan belasting. Rekent men nu ^oor den iukoop, dan blijkt het dat ons volk in de iu TERIVEUZENSCHE COIIKANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1