flo. 1699. Zaterdag 27 Augustus 1881 21e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. BINNEN LAND TerNeuzen, 26 Augustus RECHTSZAKEN. Arrondissenients-rechtbank te fliddelburg. A B 0 N N K M E N T. her drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Kijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich by alle Boekhandelaars, Postdireo '.euren en Rrievenbusfcouders. ADY IETSNTIEN. Van 1 lot 4 rc;jeB? f 0,40. W>6r :*lke regel wear f 0,1 v. Grooterc letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve man bad deu Uitgeve- in te render uiterlijk Dinedag en Vrijdag namMdaf 1>R11 nreo. _ui_m .i -•blwuj' - -i.J:, OH bind vePMhljat »lnMia«- en VrljdagaTOndl bij A. fi. »HO*T te Ter tenieB. I- *mmv¥ 11 folitieli Orerzicht. Het voorname kenmerk ran den stand der ver kiezingen in Frankrijk oji het oogenblik is de nederlaag der Bonapartisten en de overwinning der republikeinen. Voor zoover de uitslag der verkie zingen bekend is, zijn gekozen 398 republikeinen en 85 der andere partijen; er inoeten 65 herstem- iningen plaats hebbeii- De republikeinen wijinen 45 zetels, van de gematigde republikeinen 31, de Union republicaine 9, de uiterste linkerzijde 3, de onverzoenlijken 2. Garabetta is in beide arron- dir-sementen van Belleville gekozen. Edoch in het eerste slechts met 55 stemmen, in het tweede met een stem boven de volstrekte meerderheid, terwijl een coramissie omtrent deze verkiezing een nader onderzoek zal moeten instellen. Het} was dus wel noodig, dat hij te elfder ure bet bekende; manifest aan de kiezers uitvaardigde, waarin hij verklaarde alleen van de werklieden van Belleville een lastgeving te willen aannemen, om zijne staat- kunde van vooruitgang en verheffing des lands voort te zetten. Hij maakt evenwel een arm figuur tegenover den radikaal Clemenceau, die in twee kiesdistricten van Montmartre gekozen is met groote meerderheid, en daar zeven duizend twee- honderd stemmen meer bekwam dan Gambetta in Belleville. Hoewel in Parijs de radikalen de over- winning bebben bebaald, trekt het de aandacht dat de gematigde republikeinen de meeste voordeelen hebben behaald. Terwijl in Frankrijk in de laatste 14 dagen de belastingcn weder een millioen fr. per dag boven de raining opbrachten, wordt uit Tunis gemeld, dat de Fransche troepen geducht lijden door bet kampeeren in de open lucht. De sirocco (woestijnwind) is een ware geesel en het sterftecijfer is ontzettend. Het een kan het ander niet vergoeden. Er zijn nu ook Engelsche soldaten in Tunis geland, om de rust te bewaren. Er ontbreken nu nog slechts Italiaanscbe en Spaansche soldaten om de rust volkomen te maken. In Spanje zijn de verkiezingen in de besle orde afgeloopen. De belangstelling was echter met groot. Van de 26000 kiezers te Madrid zijn slechts 6500 opgekomen. In de provincien heeft de regeering eene groote meerderheid gekregen. Portugal had ook zijn verkiezingen, die eveneens ten gunste der regeering zijn uitgevalleii. Aller- wege in het land was het rustig. De zwaarmoedige geruchten van verwachtte ongeregeldheden hebben zicii dus liergena bevestigd. In geen der boven- genoemde landen was scbiju of schaduw van eenige beweging. Het verkiezingawerk ging overal geregeld zijn gang. Alleen de onverschilligheid voor de publieke zaak, die uit de slechte opkomst der kiezers blijkt, is een bedenkelijk teeken des tijds. In Duitscliland zijn de verkiezingen nog niet vastgesteld. Men verwacbt ze tegen half October. Tocb bebben de voorbereidingen daar reeds op groote schaal plaats. Hoog en laag geplaalste personen wedijveren cm de openbare meening gunstig voor hunne inzichten te stemmen. Groote belangen staan met den uitslag dier verkiezingen op bet spel. Wat de socialisten zullen doen is nog niet bepaald. Het verkiezingswerk wordt hun zeer bemoeilijkt door de vervolging waaraan zij blootstaan. Bismarck verwacht alles van den nieuwen Rijksdag voor zijn financieele plannen, maar zijn tegenstanders zittei^ niet stil en doen druk aan vergaderingen. Zij hebben besloten om hunne gescbillen te laten rasteii en samen te werken bij het stellen van buune kandidaten. In Etigeland is uit Amerika het bericht out- vangen, dat er weder belsche machines naar Ierland onderweg waren, ditmaal per bizouder zeilschio. De Britsche regeering heeft maatregelen genomen om te beletten, dat die voorwerpen aan wal worden gebracbt. Op de aaiivraag der Russische regeering om uitlevering van den nihilist Hartmann, die in Amerika het burgerrecht heeft gevraagd, heeft bet Amerikaansch gouvernement toegezegd, de zaak in overweging te zullen nemen. De toestand van den president Garfield, die aanvankelijk zicb ze6r slecht liet aanzieu, is weder gunstiger geworden. Hij heeft geen braking gehad en ge- bruikte op eigen verlangen eenig voedsel. Meu vreest echter toch, dat bet leven van den president er mede gemoeid zal zijn. De buitengewone zwakheid is oorzaak, dat het denkverraogeu nu en dan onregelmatig werkt. De beer C. van de Velde alhier, is o. m. gesteld ter beschikking van den gouverneur-gene- raal van Ned.-Indie, om te worden benoemd tot ambtenaar bij den burgerlijken dienst daar te laude. Hontenisse, 25 Augustus. Onze barmonie zal Zondag eerstkomende op de muziektent te Kloos- terzande, {les namiddags half zes ure, een concert geven. Onderscbeidene fraaie stukkep van haar uitgebreid repertoire zullen daarop worden ten ge- hoore gebracht en daaronder de groote Potpourri brillant uit de opera Lara, die op bet laatste j wlntereoncert zooveel bijval vdnd, en tbaps op een 1 toen van geachte zijde te kennen gegeven verlangen op het program ma is gebracbt. Axel, 26 Augustus. De beer E. Jansen Schoon- hoven T.Jz., predikant bij de bervormde gemeente te Hillegersberg, classis Rotterdam, heeft bet be- roep naar die gemeente alhier aangenomen. Het stoomschip Conrad, kommandant Graadt van Roggen, heeft bet anker laten vallen ter reede van Batavia, na een reis van Amsterdam van 37 dagen en 17£ uur. Die reis is de vlugste uitreis die tot heden van Nederland derwaarts gedaan is. De Conrad stoomde den 4 Juni, des namiddags ten 3 uur, de haven van IJmuiden uit en had te. Southampton en Napels bet gewone oponihoud. De passagiers, die te Napels zijn geembarkeerd, hebben slechts 25 dagen aan boord doorgebracht terwijl de berichten uit Amsterdam met de Conrad medegekomen, slechts 28 dagen oud zijn. Uit Oost—Indie komen berichten, die wel eenigszins de vrees wettigen, dat de Atjelier weder stouter het hoofd zal opsteken, indien de verrader- lijke aanvallen, waarmede hij aanvankelijk begint, niet ten krachtigste onderdrukt worden. Het is waarlijk niet te hopen, dat de. ervaring i recht zal doen aan de sombere voorspellingen der pessimisten, die van de vervanging van bet militair door het burgerlijk bewind eene liexleving verwaebten van de vijandelijkbeden. Het is reeds treurig ge- noeg, dat kuiperij, door nijd en jalouzie ingegeven baar invloed heeft kunnen doen gelden, om Van der Heijden de plaats te doen ruiuien voor Van der Hoeven; het blijkt althans dat de groote grieve, tegen zijn bestuur ingebracht, eene slechte behan- deling der dwangarbeiders, alien grond mist. De uieuwste komeet is thans reeds voor bet bloote oog zichtbaar, doch alleen des morgens. Haar weg gaat N.W. naar den Grooten Beer. Van 2027 dezer zal zij waarscbijnlijk haar grootsten glans bereiken en wegens de afnemende maan ge- makkeliik te zicn zijn. Van daar gaat de komeet Z W. Dp oude komeet is bijna niet meer te her- kenuen. Haar plaats is links van de poolster. Een vreeselijk ongeluk wordt uit Zwitserland gemeld, den notaris Broekmaii uit Vianen, zijne echtgenoote en zuster, mevr. Stuart-Broekman, op reis aldaar overkomen. Het Journ. de Geneve deelt omtrent den ramp mede, dat de heer B., vergezeld van twee dames, des morgens uit Cbamounix naar Martigny is geredeu. Tusschen de brug van Valloscine en bet Barberine-hAtel gekomen, zageu zij dat, tengevolge van den zwareu regen van deu vorigen dag, eeu gedeelte van den weg was weggeslagen on men er derbalve onmogelijk kon passeeren. Er bleef dus niets over dan terug te rijdeu. Maar nauwelijks was bet rijtuig gekeerd, of er volgde eene uieuvre instorting, waardoor bet rijtuig werd neder geslingerd in den bergstroom van het Zwarte Water, hetwelk in de Trient valt. De koetsier bad slechts den tijd om aan den anderen kant er af te springen. Er bestond geen mogelijkbeid om de drie andere personen te bulp te komen, daar zij under een toevloed van aard- kluiteu en steenen door den stroom werden weg- gesleept. Uit Vianan wordt gemeld dat de lijken der verongelukten gevonden zijn. De beer en mevr. B. laten 7 en mevr. S., hunne zuster, 6 kinderen na. Van wege de Fransche regeering zijn met den meest lotfelijken ijver pogingen in bet werk gesteld om de familie van de slachtoffers op de behoedzaamste wijze met het ongeluk in kennis te stellen. De rechtbank heeft in hare zittiug van 24 Augustus de volgende vonnissen uitgesproken P. C., oud 24 jaar, landbouwersknecht te Graauw, ter zake van moedwillige mishandeling, veroordeeld tot 15 dagen cellulaire gevangcnisstraf en 8 boete of 1 (lag cell, gevang. H. P. J. B., oud 16 j., meubelmakersleerling, P. J. B., oud 16 j., metselaarsleerling, beiden te Hulst, ter zake van moedwillige mishandeling, ieder veroord. tot 8 d. oell. gevang. L. S., koopman te Ter Neuzen, ter zake van ver- hindering van visitatie en beleediging van beambten, veroord. tot 1 geldboete van 50 en 2 ad f 8 of 6 d. cell, gevang. voor de eerste en 2 maal 1 d. cell, gevang. voor de tweede boete. A. C. v. D-, oud 37 j., vrouw van J. F. G., te Bontenisse, ter zake van eenvoudige diefstal, veroord. tot 2 maanden cell, gevang. V. A. v. W., oud 17 j., dienstbode te Ter Neuzen, ter zake van eenvoudige diefstal, veroord. tot 45 d. cell, gevang.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1