fio, 1698, Woensdag 24 Augustus 1881. 21e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Per drie maandeu binnen Ter Neuzen 1,Door het ijeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdireo- leuren en Brievenbuskouders. Hit bi«4 Vi'rwhljn! Blatd«{- ea Vrljdajarond ADVERT ENTlfiN. Van 1 tot 4 regale f 0,40. Voor elite regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendtc uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nHmidussz Itttlf, area. A. fa. REONT te Ter ffenxen. F*olitieli Overzieht. Het conflict tusschen de beide huizen van het Engelsch parlement is uit den weg geruimd, en zoowel het Hooger- als het Lagerhuis heeft de Iersche land wet goedgekeurd. Van beide zijden i3 wat toegegeven en o. a. is op verlangen van het Hoogerhuis de bepaling vervallen, dat er geen vervolging mag plaats hebben gedurende het tijds- verloop dat een pachter een kwestie voor den in te stellen landraad gebracht heeft en daarop nog geen uitsiraak is gedaan. Ook zal, bij het be- palen van wat een billijke pacht is, deze raad geen rekenschap hebben te houden met de schade- loosstelling, die een pachter aan zijn voorganger betaald heeft. Eindelijk heeft ook het Hoogerhuis doorgedreven, dat ook grondeigenaars de tusschen komst van den landraad kunnen inroepen als zij verhooging van pacht billijk vinden. Men ziet hieruit dat de wijzigingen wel van eenig gewicbt zijn, doch het beginsel der wet weinig afbreuk doen. De. oplossing der kwestie zal zeker alge- meene bevrediging geven; of het doelbevrediging der gemoederen in lerland er door bereikt zal worden, moet de tijd leeren. De regeering is voornemens, zoodra het ontwerp kracht van wet heeft erlangd, alle beweging zoo krachtig mogelijk te onderdrukken. De regeering van Engelsch— j zouden staan, de zoosrenaamde kleine staat van lid der Staten van Zeeland te Hulst, over te gaan beleg is afgekondigd, meent men niet, dat zij veel tot het kiezen eener commissie, die de noodige succes zullen behalen De orawentelingspartij in Rusland begint weder van zich te doen spreken. Uit Saratow wordt gemeld, dat de nihilisten gepoogd hebben om in de kazernes der beide daar in garnizoen liggende regimenten infanterie oproerige geschrift.en te ver- spreiden. Het plan is echter mislukt en de soldaten stelden de papieren in handen huuner auperieuren. De in de pers geuite meening, dat zij zoodoende slechts weder terugkwamen bij hen die ze hadden willen verspreiden, is wel is waar door niets bewezen, maar toch niet geheel onwaarschijulijk, als men lfct op de strengheid waarmede tegenwoordig de kazernes worden bewaakt, als op de omstandigheid dat werkelijk vele officieren aan de nihilistische beweging hebben deelgenomen, of die althans in het geheim begunstigden. In de berichten over Garfield's tosstand komt weinige verandering. Het gevaar is blijkbaar nog niet geweken Gaiteau heelt in de gevangenis gepoogd een bewaarder ovarhoop ta steken. Hoe de zaak in haar werk is gegaan, blijkt uit de berichten niet duidelijk: er" wordt gewaagd van hoofdonderwijzer te Arneinuid3n, bij gelegenheid stappen zal moeten doen, om verbetering te ver- krijgen in de suatie der daarbij betrokken polders door de rijkswaterleiding ten oosten van het kanaal van Ter Neuzen. De vergadering werd gepresideerd door den heer Van Waesberghe-Janssens en uit eene door hem voorgelezen missive van den heer A. Lmpens, lid der Belgische Tweede Kamer, bleek dat deze door ambtsbezigheden veihinderd was de vergadering bij te woaen. Door de ver gadering werd besloten, dat de commissie zou be- staan uit vijf leden; met overgroote meerderbeid van stemmen werden in die commissie gekozen de beerenL. van Waesberghe-Janssens, Mr. F. Walter beiden te Ilulst, H. Onghena, te Zuiddorpe, Julien de Borchgrave te St. Gill is en E. Lippens te Gent, woonachtig, die, alien ter vergadering tegen woordig, verklaarden de benoeming te aanvaarden. Naar wij nader vernemen heeft deze commissie tot voorzitter gekozen den heer L van Waesberghe- Janssens en tot secretaris-penningmeester den heer Walter. Naar men verneemt, heeft de heer Kwekkeboom, een rnes, waarmee bij manoeuvreerde, en van een pistool, dat afging, maar de juiste toedracht is duister. Men houdt het er voor, dat het een van den 238ten verjaardag van H. M. de Koningin een pennewerk en zegewenscli vervaardigd, en een en ander in eeu fraaien zijden koker in persoon Indie begint in te zien, dat de woelingen in van den moordenaar is om zich als waan- naar ,/Ket Loo" overgebracht. Namens den Koning Afghanistan te ernstig zijn om geheel werkeloos zjnnige voor te doen. te worden aangezien. Zij heeft gelast, dat een j brigade van alle wapenen van in Penrlschab liggende troepen volkomen uitgerust zal worden en van lastdieren voorzien, om op het eerste bevel actief te kunnen optreden. In Spanje, Portugal en Frankrijk zijn de ver- en de Koningin is hem schriftelijk dank betuigd voor zijn fraai werk; terwijl H. M. de Koningin, bij de beschouwing er van, haar bizondere tevreden- heid er over uitsprak. De plannen tot herbouwing van de afgebrande Ter.Neuzec, 23 Augustus. De aanbesteding voor den wederopbouw der g^boawen der Koniuklijke maatschapp.j „De Schelde" a geuuuueu. a,0 ver^u^u x-adbouwschuur, welke in den nacht van 28 op 29 {e Vl.ssmgen zullen zeer spoedig tot uitvoermg in Spanje waren in alle drstricten voor het Jul. 11. bij den lanlbouwer J, Huijssen alhier door ^men Nog voor het einde dezer maand zal de •ieSagasta zeer gunstig. De opkomst der brand geheel werd vernield, heeft gisteren plaats P^heke aanbesteding plaats vinden van een ge- gehad; het timmerwerk is aangenomen door A.:Jouw ingencht tot kantoren en teekenkamer, Klaassen, voor 4280, het metselwerk door L. Deij, hetwelk aan den hoofd.ngang der werf by de Nieuwe voor 677, beiden wonende alhier en aan wien Kolveuiersstraat zal worden gebouwd. tevens het werk is gegund. Te Bussum had Zaterdag de tweede groote Voor het tiinmerwerk was nog ingeschrevenNederlandsche wedren plaats, in navolging van de door C. de Smidt, te Ter Neuzen, voor 4960,1 Engelscha Derby-wedrennen. Zoo gewichtig werd C. Platteeuw, te Hoek, voor 4850, Jac. Scheele, deze wedren beschouwd, dat de beursmannen zelfs besloten dien dag geen beurs te houden. Door zeldzame ontferming van moeder natuur was het weer schoon, terwijl het vdor dien tijd, heeft van zijn kant geen middelen gespaard om voor f 4620, D. van den Ouden, voor f 4600 zijn kandidaten voort te helpen. De berichten, en A. Verluiden, de drie laatsten wonende ta Ter die uit alle deelen van Frankrijk komen, doen Neuzen, voor f 4310. voorzien, dat deze verkiezingen, zonder voor— of Voor het metselwerk was nog ingeschreven door achterwaartschen schok, een voorzetting zullen J. Kolijn, voor f 914, M. Klaassen,^voor f 880, zijn van de getuigenissen, die sedert tien jaren regelmatig worden afgelegd. In Duitschland is de voorbereiding voor de verkiezing van den Duitschen Rijksdag in vollen gang, hoewel de datum der verkiezing nog met offlcieel bekend is. In Berlijn gaat nauwelijks zooals men weet, aanhoudend heeft geregend, en het Zondag opnieuw met frissche.il rnoed begon water te storten. Ouze Koning en Koningin hebben daze wedren bijgewoond, en kwamen per exfcratrein te half twaalf uur aan. Er waren duizenden toe- schouwers; reeds den vcrigen avond kwamen er van alle zijden honderden vroemdelingen. Er werd gewed en gedobbfid met valsche kaarten, de politic arresteerde vier personen, die dat deden, en men G. van dor Peijl, voor f 799 en M. D. de Putter, alien te Ter Neuzen, voor f 779. De onderlinge brandwaarborgmaatschappij, voor de provincis Zeeland, gevestigd te Middelburg, komt wel een woord van lof toe voor de spoedige en accurate nakoming van hare verplichting jegens een dag voorbij zonder dat er kiesvsrgaderingen den geassureerde worden gehouden. De conservatieven en de chris- Op de by Baarland gestrande Engelsche stoom- vermoedt zelfs dat de beursmannen, limine natuur telijk—sociale of and—semitische pardjen zijn in boot Cosmopolitan zijn thans duikers bezig, tot niet sunnende verioociienen, nog oudershands daar dit opzicht bizonder ijverig; tot een verbroedering berging der daarin zich nog bevindende ladingzaken daden. Uilenspiegel levert daarop een tusschen beide partijen is het echter nog niet ge- stukgoederen; bereids hebben hier vier Loogaartsen aardige satire. komen, daar de conservatieven wel den steun der verschillende geborgen goederen aangebracht. De meeste prijzen, o. a. die door den Koning anti—semieten willen aannemen, doch bun geen zetels j Axel. Den 20 Augustus 11. des voormiddags en de Koningin uitgeloofd waren, werden behaald in den Rijksdag afstaan. De liberale en meer geavan- ten half elf ure vergaderde alhier in het logement door Nederlanders. Bij de harddraverij met paurden ceerue partijen laten weinig van zich hooren en ^het Gulden Vlies'' de gecommitteerden van een voor twee en viervrielige wagens be'naalden de de sociaal—democraten doen wel bun best, doch twintigtal polders, om in gevolge het bekende voor- Duitschers de zege. Bij een der ritten was de daar in de steden, waar -hun kansen vrij goed stel van den heer L. van Waesberghe-Janssens, overwinnaar b v. op een baan van 4000 meters TER NEUZENSCHE 0 A a mi.-, I/\ niinnf ir. ri-i« m mil" IT ti I r\f\0 1 1 "T7" 1 1 'L 1**1 1 1 1 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1