flo. 1697. Zaterdag 20 Augustus 1881. 21 e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen BINNENLAND. if' ABONNEMENl. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40.' Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brieven'uushouders. ADVIETENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n»middii| DRIE nren. Kit biad versehljut Vlnsdag- en Yrijdagavotxd bij t. K. C. URONT te Ter Neuzen, Bij deze eourant beboort ecu bljroegsel. JRolitioli Overziclit. De verkiezingen, die aanstaande Zondag door geheel Frankrijk voor de Kainer van afgevaardigden piaats hebben, blijven het voornaamste wat daar de aandacht trekt. De verwachting dat het Engelsche Hoogerhuis de laudbill thans wel zou aannemen, zooals zij aan de lords door het Lagerhuis was toegezonden, heeft zich niet bewaarheid Integendeel, het Hoogerhuis herstelde alle gewichtige amendementen met groote meerderheid van stem men. Dientengevolge dreigde een Ministerieele crisis of ontbinding van het par- lement. Het Lagerhuis besloot echter eenige verdere concessies aan het Hoogerhuis te doen, doch hield verder de wet in beginsel en met overneming van enkele amendementen staande. Een deel der radicalen bestreed alle concession, doch de regee- ring8voorstellen werden weder en met groote meer derheid aangenomen. De wet is vervolgens naar het Hoogerhuis gezonden, dat haar thans op nieuw behandelt. Het feit dat graaf Eulenberg, vroeger Pruissisch Minister van binnenlandsche zaken, thans weder in den staatsdienst is getreden, heeft in Duitschland nog al sensatie gemaakt. Men herinnert zich dat de graaf, die als een uitmuntend administrateur bekend stond en door alle partijen gelijkelijk werd geacht, door vorst Bismarck losgelaten werd, nadat hij wat al te ijverig in het Pruisische Heerenhuis een verzoenende politiek had verkondigd; dienten gevolge was hij als Minister afgetreden, ondanks de persoonlijke pogingen van den Keizer om hem op zijn pest te doen blijven. Thans is het ook aan den Keizer zelf te danken, dat hij een be- noeming tot gouverneur van de provincie Hessen- Nassau heeft aangenomen. In Albanie is het momenteel rustig, men zegt op bevel der Porte, die op het oogenblik der overdracht van de aan Griekenland afgestane ge- deelten geen opstand in den rug wil hebben. Te Skutari wordt verzekerd, dat de Albaneezen niet slechts de oprichting beoogen van een autonomistischcn staat, maar ook aansluiting bij Griekenland wenschen, want de haat tegen dat rijk is verdwenen, sedert men gezien heeft dat da Grieken de rechten der Albaneezen eerbiedigen. Ook de Liga geeft weer teeken van leven en laat in het belang der stamgenooten bij de regeling der Montenegrijnsche grenzen het legerkamp bij Djakova versterken. Deze regeling laat overigens nog steeds op zich wachten, en er bestaat weinig uitzicht dat zij nog dit jaar tot uitvoering komt. De Montenegrijnsche regeering doet inmiddels alles oin de Albaneezen het verlies van Dulcigno te doen vergeten en met hen de goede buurschap weer aan te knoopen. De stad wordt in het oog loopend voorgetrokken, alien wie haar vroeger ver- laten hebben keeren langzamerliaud terug en de handel bloeit er als vbor de bezetting. Ook werden reeds scholen op Albaneesch grondgebied gesticht en erkent men de landstaal evengoed als de Servische. Uit Durban werd gemeld, dat het hijschen van de Transvaalsche vlag verleden Maandag te Pretoria piaats had. Het driemanschap vervaardigde eene proclamatie aan de burgers uit, om (met dankzegging aan het Opperwezen) te verklaren, dat het la"d door Engeland teruggegeven was; verder om de burgers te danken voor hunne toewijding en ge- hoorzaamheid, en om hen aan te manen tot het onverwijld opbrengen der belastingen, tot het besturen des lands onmisbaar. Aan alle vreemde ingezetenen is kennis gegeven dat zij zich als Britsche onderdanen hebben te melden bij den Engelschen resident, doch dat aan iedereen de ge- wone rechten blijven toegestaan. Het driemanschap zegt, dat zijne leus is ^eenheid en verzoening," en dat zijne vrijheid is ffwet en orde." Yolgens een bericht aan Daily News zal Paul Kruger waarschiinlijk tot president van den volksraad worden gekozen. De berichten omtrent den toestand van president Garfield luiden in de laatste dagen zeer ongunstig. Onderscheidene Amerikaansche bladen noemen hem zelfs hachelijk, en in Londen kwam reeds het bericht van zijn overlijden. Deze tijding is niet alleen voorbarig gebleken, maar uit Washington werd zelfs geseind, dat er weer verbetering valt waar te nemen. Toch schijnt de patient niet buiten gevaar. De pers schijnt de officieele bulletins niet te vertrouwen en dri.igt aan op veranderiug van doctoren. Ter Neuzen, 19 Augustus Woensdag jl. heeft alhier bij enkele inschrijving de aanbesteding piaats gehad van: het eenjarig onderhoud van de zeeweringen alhier onder het beheer der genie te Dordrechtkiervoor waren de navolgende inschrijvingsbiljetten ingeleverdvan G. Meertens, te Iloek, voor f 4798, L Koole, te I Hoek, voor f 4500, C. Boot, te Ter Neuzen, voor f 4270 en D. Tholens, te Iloek, voor f 4187. De begrooting bedroeg 4800, Bij Kon. besluit is een pensioen verleend, ten bedrage van f 174 's jaars, aan Martinus Jacobus Messer, gewezen sluisknecht aan het kanaal GentTer Neuzen, te Ter Neuzen. Bij Kon. besluit is aan de volgande gemeenten in deze provincie, die door de uitgaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs ver- eischt in verhouding tot hare middcien en andere uitgaven onbillijk zouden worden bezwaard, een rijkssubsidie verleend als: aan Clinge f 1050, Hoofdplaat f 350, Koewacht f 850, Nisse f 450 en Westkapelle f 530. Zaamslag, 18 Augustus. De heer L. D. G. Krol, j predikant bij de hervormde gemeente alhier, heeft i een beioep bij die gemeente ontvangen te Est, klasse Zalt-Bommel. i In den waterstaatsdienst in deze provincie komen met 15 Sept. a. s. de volgende veranderingen. Het arrondissement ,/Schouwen, Duiveland, Tholen, en St. Philipsland" wordt ingedeeld bij dat van Zuid—Bevelind en de ingenieur E. R. van Nes van Meerkerk te Zierikzee overgeplaatst naar Brielle. Het arrondissement „voorraalig 4e district" wordt ingedeeld bij dat van Walcheren en Noord-Beveland en de ingeni?.ur R. J Oastendijk te Breskens over geplaatst bij het 2s rivier-arrondissement. In piaats van den heer Hogewaard, wien met 15 September a. s. als eerstaanwezend ingenieur voor de Keulsche vaart Utrecht als standplaats is aangewezen, wordt te Gorinchem de heer De Bruijn, thans te Brielle, als ingenieur van den waterstaat gestationeerd. De Minister van justitie heeft opgave ge- vraagd van de namen der gemeenten in welke, naar aanleiding van art. 82 der onderwijs-wet, verbodsbepalingen zijn vastgesteld op den arbeid van kinderen beneden 12 jaar. Die vraag moet, naar men verneemt, in verband staan met een voorgenomen wijziging der wet op den kinderarbeid. Jl. Maandag had de eerste uitlevering door Noord-Ameriks van een Nederlandschen misda- diger piaats. De schuldige is een brandstichter uit St. Oedenrode (Noord-Brabant) en werd te Amsterdam per stoomboot uit New-York aangebracht. Het roodvonk onder het garnizoen te Bergen op Zoom is dermate toegenomen, dat de onder de wapens gekomen lichting van 1878 de toegang tot de verschillende kazernes is ontzegd. Voorloopig' zijn zij in verschillende rijksgebouwen als manege en gymnastiekioods onder dak gebracht, terwijl een gedeelte in tenten is gelegerd. Nadere maatregelen worden tsgemoet gezien. In het anders zoo stille Leiden is Zondag- avond een dubbele moordaanslag gepleegd, waarvau een geval met doodelijken afloop. Een 22jarige welgestelde bosrenzoon van Diemerbrug, die, v6or 6 weken eerst gehuwd, thans reeds gescbeiden van zijn vrouw, met een andere van verdachte zeden leefde, eerst te Haarlem en nu sedert een j 14 dagen te Leiden, heeft laatstgenoemde uit jaloezie, omdat hij meende dat zij op een ander verliefd was, na eene kleine woordenwisseling met een revolver door de borst geschoten, hetgeen haar onmiddelijk deed nederstorten en zonder een woord meer te kunnen spreken een einde a,an haar leven maakte. Onmiddelijk keerde de moordenaar het wapen tegen zich selven en bracht zich eveneens een doodelijke wonde in de borst tos. De politie en geneeskundige hulp waren spoedig aanwezig. Op het behoud van den moordenaar, die nog ruim f 3000 aan papiereD geld bij zich had, bestaat weinig hoop. Hij is naar het academisch ziekenhuis vervoerd, waar de kogel werd uitgesneden. Het bleek daarbij dat ook de long is aangedaan. Op de leening van f 200000 voor de West- landsche stoomtramweg-maatschappij is ingeschreven voor veertig millioen gulden. Zeer algemeen is de klacht van geldschaarschte, maar zoolang eene maatschappij die nog geen J millioen vraagt 40 millioen aangeboden wordt, zijn er toch nog altijd enkelen, die niet zeer gebukt gaan onder den algemeenen druk der geldschaarschte. Liandbonwberichtent Gedurende de verleden week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt: Ossen 82 centimen tot fr. 1,03, stieren, koeien en vaarzen 72 tot 92 centimendit alles gerekend per kilo levend gewicht. Opslag 5 centimen. Kalveren 80 centimen tot fr. 1,30, vette varkens fr. 1,14 tot fr. 1,20. Opslag 3 centimen. Do markten waren weinig bezet. jzai TER ITOZENSCHE COIIRAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1