ISo. 1695 Zaterdag 13 Augustus 1881 21e Jaargaug Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen A BONNEMIN1 Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1, .jeheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abouneert zioh bij alle Boekhandelaara, teuren en Brievenbusfcouders. Door het Postdireo ADVlRTENTlEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regei nieer 0,lO. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgeve.: in te zendes uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nttscldciag OKIE nreb. Dit Mad veroetaljnt Oliiadag. ett Vfljdagavcttd t»|| K. C. RHORT s* fcr rt-eoucenn JPoiiti'eli Overziolits De verkiezingsbeweging in Erankrijk kenmerkt zich tot nu tee door groote kalmte; het is trouwens voor het eerst sedert 1871, dat er met meer voor de republiek behoeft gestreden te worden en de kwestie Gr^vy of Gambetta maakt de kiezers niet zoo bizonder warm. Gambetta maakte reeds uit- stapjes naar Tours, Chateaudan en andere plaatsen, doeh hij werd in beide genoemde plaatsen met veel minder geestdrift ontvangen dan men verwacht had, zoo zelfs dat hij zicht.baar over de koelheid des volks ontstemd was. Zijn redevoering werd levendig toegejuicht, zoolang hij van zijue bewonde- ring van Gr^vy en Van zijn achting voor de groud- wet sprak, docli toen hij wijziging in de sarnen- stelling van den Senaat verlangae, schenen zijn toehoordeis min of meer verbaasd te. zijn en na een stiizwijgen werden er zelfs protesten gehoord. Van verschillende zijden ondervond deze eisch af- keuring en werd aan onedelen wrok wegens ver- werping van het scrutin de liste toegeschreven, docli nu de eerste opwinding wat voorbij is, is men het vrijwel eens, dat Garnbetta's redevoering evenmin een groot persoonlijk, als staatkundig succes is geweest. Het Engelsche Hooger'nuis heeft de Iersche landbili bij derde lezing bij acclamatie aangenomen. Het Lagerhuis zal er thaus op nieuw zijn aandacht aan wijden. De door het Iloogerbuis aangebrachte wijzigingen zijn van ingrijpenden aard. Zoo is bij art. 7 de macht der csmmissie van arbitrage over de billijkheid der pachtsommcn aanmirkelijk in- gekort; ook is bepaald, dat de nieuwe bepalingen alleen zullen gelden voor hoeven van minder dan 1200 gulden huurwaarde en is het artikel ver- vallen dat het staken van gerechtelijkt vervol gingen gebood tot nadat bedoelde commissie de zaak had onderzocht. Het zal te bezien staan of het Lagerhuis zich met deze wijzigingen zal kumien vereemgen, docli op het groote diner, dat zooals gewoonlijk bij het einde der parlrmentszittingen op het Londensch Mansion house gegeven werd, durfde Gladstone zich daarover niet uitlaten en sprak hij alleen den wensch uit, dal het ontwerp tot wet zou kunnen wo:den verheven. De Porte heeft onlangs verzocht, dat de werk- zaamheden der commissie tot at bakening der nieuwe TurkschGrieksche grenzen niet vb -r 15 October hervat zouden worden. De mogendheden hebben besloten daar niet in te treden en de Porte verzocht zoo spoedig mogel'jk den tijd en de plaats to bepalen voor de hervatting der werkzaamheden. De Grieksche regeering heeft uit Aita bericht ontvangen, dat al de leden der commissie voor de grensregeling naar Janina zijn vertrokken, met uitzondering van de Grieksche en Engedsche, die in Thessalie werkzaam zijn. Dit vertrek slaat, volgens de Agence Havas, in verband met de weigering der Turksche regeering verlof te ver- leenen de grunslijn nader dan op een kilometer van haar gebied te onderzoeken. Toch wil men dat de ratificatie der grensregeling tusschen den Turkscheu Minister van huitenlaiidsbhe zaken en den Griekschen gezant a. s. Maand&g zal plaats hebben. Met de Jodenvervolgiiigen lioudt het in Duitsc'n- land nog maar niet op; te Bcrlijn zijn dezer dagen weer nieuwe opruiende biljetten tegen hen aange- plakt. Te Waldenburg zijn verschillende woningen, waarin Israelieten gehuisvest zijn, en de synagoge beschadigd, zonder dat de politie eene poging deed om die belhamels te arresteeren. Ook te Jaatrow hebben de Jodeu, met den rabbijn aan het hoofd, eri.stige gevaren doorstaan van de zijde eener op- gewonden en brooddronken menigte, die onder het geroep van „naar Jeruzalein"en onder het zingen van anti-semietische straatdeunen alles kort en klein sloeg wat Joodsch heette te zijn. Ter Neuzen, 12 Augustus Z. M. heeft op zijn verzoek eervol ontslag ver- leend aan C. E. Verroste, als gezworen van den Clarapolder en in diens plaats benoemd B. Verroste. Gedurende de le helft der maand Juli is door net postkantoor aliiier de volgende onbekeude brief verzonden, geadresseerd aan: J. de Vos te Ridderkerk. Door Z. M. den Koning is in het geschil tusschen Gedep. Staten van Zeeland en den raad van Zierikzee, betreffende het Burgerweeshuis aldaar, uitspraak gedaan ten gunste van het gevoelen van den gemeenteraad. Daarmede is uitgemaakt, dat in die inrichting, nevens de weezeu voor wie zij bestemd is niet ook alle weezeu van bedeelden zonder eenig onderscheid behoeven te worden opge- liomen, zooals door Ged. Staten was gewenscht, l)e St. Ct. van gisteren bevat een Kon. besluit, bepalende, dat de aanneming en uitreiking van bri°ven met een aangegeven geldswaarde, 600 te boven gaande, mede geschieden kan door tusschen- komst van de hulpkantoren der posterijen, die daar- voor door den Minister van Waterstaat enz. worden aangewezen. Te Borssele is door de vergadering van Ingelanden van den Borssele—polder benoemd tot I waterbouwkundige voor het binnenbeheer de heer G. van Asperen, ivaterbouwkundig—ambtenaar aldaar. De algemeene Groninger werklieaen-vereeni- ging heeft besloten, van de grondwet eene volks- editie uit te geven, waarvan het exemplaar 15 ct. zal kosten, met verlaging van den prijs voor werk- lieden-vereeningen. Aan papier, druk enz. zal zorg besteed worden. De secretaris der vereeniging zal patent nemen als uitgever, namens de vereeni ging. Als deze proef gelukt, zullen op gelijke wijze ook de andere Ned. staatswetten in het licht gegeven worden, omdat de vereeniging doordrongen is van het besef, dat ieder burger groot belang heeft bij de kennis van die wetten. De nieuwe koraeet zal, volgens mededepling van een sterrewacht te Geneve, tusschen 20 en 27 Augustus, in het sterrebeeld van den grooten Beer, haren grootsten glans ontwikkelen. Tegen het einde der maand gaat zij naar het Zuidwesten en wordt weldra voor ons onzichtbaar. Waar- schijnlijk zal zij helderder zijn dan de eerste komeet. Zij is tlians nog niet goed met het bloote oog waar te nemen. Omtrent de Sopliiastichting te Scheveningen wordt onder andertn het volgende medegedjeld: Werden er in den zorner van 1880 in het gebeel 76 kinderen verpleegd, dit badseizoen klom hun aantai reeds tot 80. Op dit oogenblik worden er nog 67 verpleegd, 89 meisjes en 28 jougens. Daarvau zijn er 25 uit de residence, 21 uit Am sterdam, 6 uit Rotterdam, 3 uit Nijmegen; uit Delft, Schiedam en Krimpen a/d Lek elk 2 en uit Leiden, Zutfen, Haarlem, Dordrecht, Sloten en Jutphaas elk 1; 55 behooren tot de Hervormde, 10 tot de Roomsch-Catholieke en 2 tot de Luther- sche kerk. 1 Aan een brief uit Chicago (Noord-Amerika) van H, G. de Vries, vroeger conducteur op den Wildervankster omnibus en later op den tram, voor eenige maauden met zijn huisgezin naar Amerika vertrokken, wordt het volgende ontleend: Onze reis aan boord van de stoomboot der Rotter- dainsche maatschappij was zeer voorspoedig en het verblijf aan boord naar onistandigheden zeer aangenaam. Behandeling en voeding lieten weinig te wenschen over. De vcrdere tocht per spoor was insgelijks niet onpleizierig De waggons waren netjes en geriefe- lijk ingericht. Donderdags kwamen wij te Chicago aan en Maandags kwam ik aan het werk voor dollar of f 3,75 per dag. Zij, die de Engelsche taal kenneu, verdienen hier meer, vooral scheeps- timmerlieden, d e 3 tot 5 dollar par dag krijgen. De huishuren zijn hier zeer lioog, maar levens- middelen en kieeren zijn meer dan de helft goed- kooper dan in Holland. Het beste vleesch kost 5 A 6 ct. en biefstuk 7 ct., ongel 7 ct., varkensvleesch 4 a 5 ct. en soepvleesch 2 a 1$ ct., alles per pond, kofhe 20 ct., witte suiker 10 en geelc 8 ct. boter 20 ct., zout 1 ct., zeep 5 ct., alles per pond 1 25 pond boekweitenmeel voor 85 ct. Een fijn pak kieeren kost van 3 tot 6 daalders (dollars?) enz. enz. Aan het, uittreksel der verslagen omtrent de werkzaamheden der commissie van toezicht op den do.irtocht en het vervoer van landver huizers over 1880, ontleenen wij de volgende bizonderhedeii. Uit Amsterdam nad er in 1880 geen direct vervoer van landverhuizers plaats uaar een transatlantische haveu. Wei is't getal emigranten aanzienlijk geweest, maar zij namcn hun weg over Rotterdam, Antwerpen, Bremen en Hamburg In de hoofdstad werd dezelfde commissie herbenoemd. Te Rotterdam zijn bij het bureau der commissie ingesclneven 11549 landverhuizers, d. i. 6946 meer dan in 1879. Bij meerdere directe seheeps- gelegenheid zou dit getal nog grooter hebben kunnen zijn Van de 11549 landverhuizers waren 3360 Nederianders en 8189 vreemdelingen. Over de behandeling der landverhuizers was geen klacht ingekomen. In plaats van den heer J. P. J. Lucardie werd in de. commissie benoemd de heer J. Bik. Uit Harlingen vertrokken 376 landver huizers. Onder hen waren 23 landbouwers, 15 arbeiders, 38 werklieden, 9 kooplieden, 1 verwer, 2 schoenmakers, 3 timmerlieden, 1 wagenmaker, 1 vuurwerker, 1 gardenier, 2 schippers, 1 slager, 1 boekdrukker, 1 sigarenfrabikant, 1 zilversmid, 1 bakker en 1 dienstbode, terwijl de overige personen geen beroep uitoefenden. Uit Dordrecht en Vlissingen is bericht, dat over die gemeenten geen landverhuizers zijn vervoerd. Landboawberichten, Gedurende do verledene week was de midden- TERIVEUMCHE 101 RIM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1