So. 1692. Woensdag 3 Augustus 1881. 21e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. Z. M. de Koning heeft aan de commissie RTTITFNI AND ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door bet <ebeele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- reuren en Brievenbuskouders. idvertentiSn. Van 1 lot 4 regeis f 0,40. Voor elke regei meer 0,1<» (irootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendtr uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE urea. Pit Wad veraehljnt Blntdan- eu Tr!jdag«vend bi} A. K, »HOWT tc Ter Xecwn. Bij deze conrant behoort een btjroegerl. foiitieli Overzicht, In Frankrijk is de verkiezingsagitatie reeds aangevangen en gedurende drie weken zal zij daar te lande de aandacht van alle andere kwestien afleiden. Gambetta gaat op reis, om zijn persoonlijken invloed op de kiezers te laten werken. De eerste redevoering zal hij te Tours houden. Daarna zal hij zich in Belleville, de Parijsche wijk, die hij in de Kamer vertegenwoordigde, laten hooren. De buitensporigheden, waaraan zich de Fransche soldaten te Sfax hebben schuldig geraaakt, hebben tot zulke ernstige klachten aanleiding gegeven, dat de regcering, ofschoon zij geneigd is, van het ieger veel dcor de vingers te zien, het noodig heeft geacht, een streng onderzoek te gelasten. Zij kon dit ook moeielijk nalaten, daar niet alleen de woningen van de in die stad gevestigde Europe- anen, maar zelfs die der vreemde consuls ge- plunderd zijn. In Engeland houdt men zich nog voortdurend met den toestand in lerland bezig. De aannemirg der landwet wordt door de Ieren niet als een tegemoetkoming tot verbetering van den toestand beschouwd. Zij gaan daarom met hun verzet door. In bet graafschap Gal way is weder een moord ge- pleegd op een agent van politie. Ook werden er weder leiders van het landverbond gevangen gezetv Hoewel in een bijeenkomst van leden van het Hoogerhuis besloten is de wet niet te verwerpen, sluit dit echter het brengen van wijzigingen niet uit. Verre van bevredigend moet de verwachting zijn, nu men ook besloten heeft amendementen door het Lagerhuis verworpen, over tc nemen. volk te hebben acbtergelaten. Den Bondsraad heeft gen zijn de ongebruikte, doch onbruikbaar gewor- hij er op gewezen, dat in 1880 niet minder dan den briefkaarten tegen nieuwe in te ruilen, dan 11,454 jonge, dus dienstplichtig wordende, mannen is eene eenvoudige opzending naar 's-Gravenhage het land hebben verlaten en dat er in het loopende voldoende om die postadministratie tot haren jaar meer dan 20,000 op deze wijze voor het leger plicht te brengen. lemand die in zijne woonplaats zullen verloren gaan, om niet te spreken van het bij het postkantoor geen gehoor vond, heeft voor feit, dat daarmede tevens de krachten des volks een aantal dergelijke voor hem onbruikbare brief- vermiuderen, daar de zwakken en ouden van dageu kaarten bij het Ministerie van waterstaat even achterblijven. Zouden de vorsten op hunne bijeen zoorele nieuwe ontvangen. De voorschriften zijn komst zich ook met dit vraagstuk bezighouden? in deze stellig en ondubbelzinnig doch bij het j publiek veelal niet bekend. voor de viering van het eeuwfeest van den slag Ter Neuzen2 Augustus. bij Doggersbank zijn ingenomenheid met het plan betuigd. Bij de feestviering ter herinnering aan den zee- slag bij Doggersbank, op 5 Aug. a. s., zal prof. Jorissen eene rede houden op de Landswerf te Amsterdam. De drie en twintigste jaardag van H. M. de Koningin wordt heden alhier herdacht door het uitsteken der nationale driekleur van alle openbare gebouwen, de Herv. en It. Kath. kerken en vele woningen der ingezetenen. Het muziekgezelschap ^Apollo" zal heden avond Onze schutterij, die anders al niet zoo heel ten 8 uur op het marktplein een concert geven veel eerbied afdwingt, loopt gevaar het weinigje gevolgd door vuurwerk. respect dat zij nog bezit, geheel te verspelen. Na Z. M. heeft op verzoek een eervol ontslag Deventer verleend aan A. van der Beek, als le luitkwar kapitein zich thans bij den Koning in beroep heeft tiermeester bij de scherpschnttersvereeniging „Brins I 18 "u te Bosch een schnttersgeschil ont- Frederik Hendrik" te Hontenisse en bij diezelfde J staan- benoemd tot le luit.-kwartierra. M. den Elken Maandag kondigen de vlaggetjes van torentrans aan, dat er niet geschutterd zal E?gtotg2eCluh.Uis benoemd'K.' j!T*(Tbaron w°rden ongetwijfeld zeer ten genoegen der schutters. - J~ 1 De zaak is dat de majoor— kommandant een schiet- Collot d'Escury. Z. M. heeft benoemd tot gezworen van den Willem III polder P. Dieleman Jansz. Naar men verneemt zullen de examens voor baan eischt en het gemeentebestuur zich te dien aanzien volstrekt niet toeschietelijk betoont. (hulp)—onderwijzers en onderwijzeressen in Zeeland beginnen 5 September. De examer,-commissie is Het ziet er lief uit te Brussel, zegt de Gazette Samengesteld uit de heeren Van Visvliet (voorzitter), van Brussel: geen burgemeester, geen schepenen, Eene botsing tusschen de beide takken der wet- Van Gorkonr, De Witt Hamer en Bybau. geen hoofd—commissaris van politie, geen commissaris gevende macht kan dan niet uitblijven. j q>e NLjcld.eUjprg; is door eeuige ingezetenen een der zedenpolitie, geen bes<uurder der mestpacht, geen In Rusland heeft men grootvorst Konstantijn, ajreg aan kun,_ e|| gerichC waarin verzocht kommandant der pompiers, geen ontvanger der die indertijd van nihilistische neigingen werd ver- wercj een je kermis aldaar staande tent, waarin huishuren van de stad, geen ontvanger der visch- dacht, van al zijne betrekkingen en waardigheden tafereeien ud het ieven van JeZus Christus worden hallen, enz. enz. enz., een gemeenteraad, die bet ontslagen. In zijn plaats is grootvorst Alexis tot vfcrtoond> te verwijderen, op grond, dat die vertooning u"1"'k-4-1™ u™c> opp.eibevelhebber der vloot en chef der marine, en een groot deej (|er burgerij hinderde. Tengevolge grootvorst Michael tot president van den Rijksraad benoemd. De Keizer met zijn gemalin, de groot vorst— troonopvolger, de grootvorsten George en Alexis, breeders des Keizers, alsmede de Ministers Ignatielf, Woronzeff en Daschkoff zijn per spoor direct van Peterhoff naar Moskou vertrokken. Zeer waarschijnlijk zullen de nihilisten hun hoofdkwartier nu ook daarheen verleggen. Oostenrijks Keizer heeft groote reisplannen. In de volgende maand zal hij verschilleude Keizers, Koiiingen, Prinsen en Hertogen ontmoeten. Die bijeenkomst wordt opnieuw beschouwd als een be- wijs hunner innige verstandhouding, die tevens bevorderlijk is voor den vrede en het welzijn der volken. Duitschlands Keizer geniet de beste gezond- heid. De Keizerin blijft echter nog sukkelend van dit adres is, nadat aanvaukelijk reeds het uit- hangen van aanplakborden en het geven van eenige uitlegging bij de bedoelde tafereelen verboden was, de gegeven vergunning door den burgemeester, na persoonlijk onderzoek, ingetrokken en de eigenaar gelast de kermis te verlaten. Zondagavond is te Vlissingen het uit zee komende Engelsche stoomschip Helios dwars in de bakboordszijde geloopen van de ter reede liggende Noord—Duitsche bark Lasker, kap. Kalmena, met het gevolg, dat de bark onmiddelijk zonk; de kapitein en verdere opvarenden had den juist tijd genoeg om op het stoomschip over te springen, met uitzondering van den matroos, die vermist wordt. De bark, ge- laden met stukgoederen, kwam van Antwerpen en was bestemd naar Iquique. Het stoomschip komt vertrouwen der belastingbetalers niet meer heeft! Wij hebben onlangs gemeld, dat de gendar merie een gewezen oud-strijder van 1830, Jan Treuten, had aangehouden, onder beschuldiging van desertie. Treuten had inderdaad, ongeveer 50 jaar geleden, het leger en het land verlaten. De zeven- tigjarige beschuldigde, die tijdens de revolu'tie van 1830 gekwetst werd, is dezer dagen voor den krijgsraad van Henegonwen versclienen. De raad heeft aan den grijsaard het minimum toegepast van de verzachtende omstandigheden. Treuten werd veroordeeld tot 1 dag gevangenis, omdat hij zijne militaire kleederen en zijn wapens niet meer kan terugbrengen. De veroordeelde heeft reeds zijn straf ondeifaan. Toen slechts weinige jaren geleden de gronden in het midden van Parijs gelegen, verkocht werden van 800 tot 1000 fr. de meter, zeide men alge- Ook Bismarck kan de badkuur te K.ssingen New-Orleans en is bestemd naar Antwerpen. meen dat de prijzen te hoog waren. Thans is het weder afwissekn met werkzaam te zijn voor de - Dikwijls gebeurt het, dat met zich op een nog veel erger geworden. Ziehier eenige cijfers van verkiezingen. Zijn eenig doel is een Rijksdag te briefkaart verschrijft of de gereedliggende xaart om de laatste verkooping van gronden, in den omtrek verkrijgen, die zijne belasting-ontwerpen en staat- de eene of andere reden niet yerzendt. Gewoonlijk van bet menwe postbureau Er werden vier per- huiskoudkundige beginselen goedkeurt. Hij gelouft worden die briefkaarten verscheurd; wat zal men ceelen verkocht; een tot 2 O r. re meter, een aan zijne zendig te kort te schiaten, wanneer hij er anders mee doen? Men kan ze ook naar het ander tot lbOO fr., bet derde gelegen in de nieuwe het bestuur aan zijn opvolger overlevert, zonder postkantoor brengen en er nieuwe voor vragen. rue Etienne Marcel tot 1800 fr. en het vierde, ook die financieele zegeiiingen aan het Duitsche Mcge hier of daar eene postadministratie ongene- tusschen de rue du Louvre, rue Coquuliere en rue TER NEEZENSCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1