^o, 4688. Woensdag 20 Juli 1881. 21 e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BIN MEN LAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het ;eheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men ahouneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- euren en Brievenbushonders. ADVERTENTIEN. Van 1 lot i regels f 0,40. Voor elke regei meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men.aan den Uitgever in te zende? uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE open. Bit triad Tcrsebljnt Blzntdas- en Vrljdasavnnd! bij A. K. 6c. ABORT ie Tee Resizes, Bij deze conrasit bcheort een Mjeoepel. f oiitieli Overzicht. Ondanks de gebeurtenissen, die elken dag op bet staatkundig tooneel plaats grijpeu, blijven de kalmte en onbezorgdheid onverstoorbaar van hen, die op dat tooneel de eerste rollen moeten vervullen. Men gaat voort met plannen te maken en toestanden te regelen, met eene beslistheid, alsof niets de uit- voering kan verhinderen en men laat de volken feestvieren en genieteu alsof er werkelijk geen zwart stipje gezichteinder meer was. Het is zeker, dat zij in die meening gesteund worden door de onver- deelde toejuicbing en deelneming van hen, die bunne belaugen daardoor gebaat vinden, maar daarom blijft het niettemin opmerkeliik, dat zij, die het tooneel van een andere zijde moeten bezien en met den loop der zaken geen vrede kunnen hebben, in alle landen door een meerderheid overstemd of wel door andere doeltreffende maatregelen van hunne verkeerde zienswijze moeten genezen worden, omdat de heerschende meening geen tweede naast. zich kan dulden. Zoo was ook de achttiende eeuw in de laatste tiental jaren, die de groote omwen- teling zijn voorafgegaan, welke 14 Juli (de ver- jaardag der bestorming van de Bastille) door het Fransche volk met buitengewone feesten te Parijs en in de provincien is herdacht. De algemeene toestanden waren gedurende dat tijdperk zeer ernstig, en de hangende vraagstukken r,iet minder, maar toch men dauste en men lachte en men at en dronk op een vulkaan, die reeds aan bet blaken en sissen was, en de stemmen van hen, die het tooneel van een andere zijde bezagen, werden ge- smoord door geweld of bijtenden spot. De Itali- aansche abt Galiani, destijds een der gewichtigste en sluwste diplomaten van het Napolitaansche gezantschap te Parijs, en als grappenmaker algemeen bekend, gaf in 1770 de vermaarde dialoog over den korenhandel uit, een werk, dat in dien tijd, toen hongersnood aan de orde van den dag was, buiten- gewonen opgang maakle. Iedereen sprak en redeneerde destijds over de graan— eD andere sociale kwestieu. In een voortdurend vuurwerk van drog- redenen en gra: pen, maar in een zeeronderhoudenden vorm, bestreed Galiani de nieuw-lichters en beval hij bet beschermend stelsel met hooge indirecte belastingen en hooge rechten op den invoer als geneesmiddel aan. De sluwe abt, waarvan de ge- schiedenis zegt: #Indien een meubelmaker Galiani's maken kon, dan zou ieder er een bestellen otn de regendagen buiten te bekorten," wist wel, dat hij de lachers op zijn zijde bad, en dat in tien regels een drogredeu kan worden opgedischt, maar wie bet grondig wil gaan wederleggen, geheele bladzijden noodig heeft, zoodat niemand zijn werk in zulk een los en zwierig kleed zou kunnen steken als bij en dus weinige lezers zou hebben. Toch heeft de uitkomst bewezen dat Galiani ongelijk bad, en dat de ecouomisten, die hij op iedere bladzijde verguist en bespot, het bij het recbte eind midden. Spanje zendt belangrijke vcrsterkingen naar Marccco en bersteld met spued zijne vestingen aldaar. "Verscheidene balaljons staan gereed ter inscheping, alsmedc zwaar gescbut. In Oostenrijk mag door de Duitsche partij niets gescbreven of medegedeeld worden over de ver- drukking waaraan zij van Slaviscbe zijde bloot staat. Alle dagen worden hunne kranten in be- slag genomen. In Duitschlaud worden de socialisten zoowel door de werkgevers als door de regeering met alle middelen vervolgd. Te Dresden is bun ccoperatieve drukkerij gesloten en zijn hunne ver- kiezingsagenten acliter slot en grendel gebracbt. Prettige toestanden voor de vrije bewoners van beide landen. Men zegt dat Bismarck weder aan de betere band is. In Rusland worden ook bij voortduring dag- bladen in beslag genomen. De regeering gaat voort met het toepassen van strenge beteugelings- maatregelen zonder meer. Het algemeen gevoelen is, dat de tegenwoordige toestand omnogelijk kan voortduren. Groote ongerustheid wordt gawekt door de branden, welke verscbeidene steden en dorpen teistercn en aan kwaadwilligheid te wijten zijn. De schade is ontzettend groot en de onge lukkige bevolking verkeert in de uiterste ellende. Op verscbeidene plaatsen gaven de brandstichters zich aan plundering over. In Engeland heeft bet Lagerhuis Parnell, den Ierschen afgevaardigde, met groote meerderheid het zwijgen opgelegd, toen bij den minister voor Ierland inlicbtingen vroeg omtrent de laatste nieuwe arrestatien in Ierland. Met de landwet vordert bet goed. Men verwacbt echter, dat bet Hoogerbuis er veel in zal veranderen en daarom hebben de leren er ook geen vertrouweu in. Ter Neuzen, 19 Juli Van de 260 kiezers voor leden van den ge- ujeenteraad alhier hebben heden 175 hunne stem- men uitgebracht. Na eene vacature van bijua een jaar werd jl. Zondag namiddag bij de Christelijk gereformeerde gemeente alhier deze vervuld, door de intrede van den heer J. Westerhuis, beroepen predikant van Landsmeer, bij die geiegenheid sprekende naar aanleiding uit 2 Cor. 4, vs. 7. Des voormiddags was de bevestiging geschied door den heer B. B. van den Hoorn, zendeling-leeraar te Oostzaan en Nieuwendam, die sprak uit Openb. 14, vs. 6, midden gedeelte. Zaaraslag, 16 Juli. Voor een ontvangen be- roep naar de Christelijk gereformeerde gemeente te Naaldwijk, in Zuid-tlolland, is door den beer M. Boon, predikant bij die gemeente alhier, bedankt. Men meldt thans, dat,Jhr. J. L. de Jonge voornemens is in December a. s., tengevolge van zijn benoeming tot voorzitter van het waterschap Schouwen, voor het lidmaatschap der Tweede Kamer te bedanken. De Middelb. courant verzekert uit goede bron, dat de beer Jhr. J. L. de Jonge als lid van de Tweede Kamer zal bedanken, zoodra zijne partij gereed is met een candidaat. Hij zelf, ofschoon zijn be danken zeker is, heeft daarvoor geen tijd genoemd. Zaterdag herdacht de heer J. Vermeulen, leeraar aan de Riiks hoogere burgerschool te Mid- delburg, zijne 40jarige ambtsvervulling. Vele blijken van belangstelling vielen den jubilaris ten deel. De leerlingen der burgerschool boden hem o. a. een prachtig geschenk aan. A1 meer en meer begint het geloof aan kies- wetherziening veld te winnen. Sommigen meenen zelfs, dat het ministerie deze beiaugrijke zaak als punt nommer een op de agenda heeft De wensch naar wijzigingen in cnze kieswet is bij bet volk algemeen, mag men wel zeggen, hoe wel al de partijen niet dezelfde veranderingen vragen. Niemand kan er echter iels op tegen hebben, dat men bet gezond verstand der natie als toets- steen neme voor kiesbevoegdheid, om zoodoende tot een uitbreiding van het kissrecht te komen en allerlei knoeierijen te beperken. 't Is alleeu de vraag maar, hoe of wdar de grens te bepalen op iutellectueel gebied, waar kiesbevoegd heid zich Scheldt van niet-kiesbevoegdheid. Sommigen meenen den steen der wijzen gevonden te hebben. 't Is bekend, dat volgens de nieuwe wet op het lager onderwijs overal herhalingsonder- wijs moet worden gegeven, waarvan de kindertn en jongelingen na volbrnchten leertijd op de gewone school verder onderwijs kunnen genieten. Alle jonge lieden die nu met succes van dit onderwijs hebben geprofiteerdmoesten na een afgelegd examen een bewijs kunnen erlangen, waaruit blijkt dat zij hebben voldaan aan de eischen van het examen. Wie nu kiezer wil worden op 23jarigen leeftijd, vervoege zich met zijn bewijs bij bet bestuur zijnsr woonplaats, dat hem dan op de kiezerslijsteii invult. 't Spreekt van zelf dat ieder die de noodige ontwikkeliug heeft opgedaan, dat bew'js bij de examen-commissie moet kunnen bekomen, al heeft bij zijne kennis op eene andere plaats dan op de openbare school opgedaan. Ons dunkt de voor- standers van algemeen stemrecht zullen met deze wettelijke bepalingen ook vrede kunnen hebben. Alleen zij, die kiezers als domraekrachten willen gebruiken, kunnen er iets tegen hebben. Zoo redeneert men. Intusscben is 't goed dat een en ander eens in de bladen besproken wordt, voor dat de nieuwe zittingen onzer kamerleden weer aanvangen. De raeest gebruikelijke thermometers zijn, gelijk bekend is, van Celcius, Rdaumur en Fahren heit; maar niet den land gebruikt die van zijn eigen volk. In Frankrijk wordt de thermometer van den Zweed Celsius, in Duitscbland en Rusland die van den Franschman Rdaumur, in Engeland die van den Duitschen Fahrenheit gebruikt, terwijl in Zweden geen der drie eerstgenoemde, maar die van den Engelschman Leslie in zwang is. Men is te 's Hage druk in de weer met het maken van toetereidselen voor een scbitte- rende illuminatie in het Bosch, ter geiegenheid voor den jaardag van H. M. de koningin. Men zai zich dit jaar niet tot de traditioneele verlich- ting der groote vijvers bepalen, maar ook in de eerste hootdlaan van het bosch een kolossale dekoratie aanbrengen. Der koningin wacht een groote verassing van de zijde van haar koninklijken gemaal. In haar boudoir is nl. een groote spiegel aangebracht of liever dat wordt dezer dagen gedaan die ik bijna uniek zou durven noemen. De heer Delboy, spiegelfabriekant alhier, lsverde dit kunststuk, een glas van de hoogte eener hooge zaal en twee en een halve meter breed in een zeer rijke omlijsting. TER \Ki mSI IIK III RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1