AANBESTEDING. No. 1683. Zaterdag 2 Juli 1881. 21c Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND, ABONNKMENT Per drie m&anden binnen Ter Neuzen f 1,Door bet geheele Rijk 1,10, Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brieven'ouskouden. adv retention. Vau i tot 4 regeis f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender uiterlijk Dinsdag en Vrjjdag namlddng DRIE arena Hit bisd TerKhlJnt Bluilag- era Trijilagavonil bij J. K. D O N T te Ter Nenxea# Blj deze courant behoort een bljroegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SAS VAN GENT, zullen op Donderdag den 14 Juli 1881, voormiddags elf ure, op het raadhuis dezer gemeente in het openbaar AANBESTEDEN Het bestraten van het marktplein en de Weststraat met voorhanden zijnde keien, benevens het metse- len van riolen met bijlevering van materialen. De besteding geschiedt bij inschrijving en opbod. Bestek en voorwaarden liggen ter lezing op de Gemeente-Secretarie, terwijl de aanwijzing zal ge- schieden op den dag der besteding des voormiddags ten 10 ure, Sas van Gent, den 23 Juni 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, N. KERCKHAERT. De Secretaris, L. N. 8TUBB t. Politiek Overzioht, De beweging onder de volken van Europa, aan- vankelijk slechts in het oosten en het zuiden raerk- baar, heeft zich reeds uitgestrekt tot het westen en bet noorden, en de uiterste grenzen van ons werelddeel bereikt Vraagstukken van verschillenden aard houden die beweging gaande, en de pogingen der regeeringen en volken, am die in bevredigenden zin op te lossen, blijven steeds zonder gunstig gevolg. Vandaar dat langzamerhand het denkbeeld algemeener wordt, dat wij aan den vooravond staan van groote en ingrijpende gebeurtenissen, en de vrees voor ernstige verwikkelingen in de naaste toekomst de gemoederen iu voortdurende spanning houdt. Vandaar dan ook als onmiddelijk gevolg hiervan het overal waargenomen streven der volke ren, om door uitbreiding van het kiesrecht meer invloed te krijgen op den gang der gebeurtenissen, teneinde zich voor de toekomst meer zelfstandig- heid en verbetering van hunne stoifelijke belangen te verzekeren. In Noorwegen heeft de Kamer de wet tot hervor- ming van het kiesrecht aangenomen, maar deze moet nog aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen worden. Hierdoor wordt ieder burger, die 25 jaar oud is en 5 jaar in het land heeft gewoond, kiezer, mits hij niet in staat van afhankelijke dienstbaar- heid vau een derde verkeert. Behalve van ge- schilpunten over de rechten van den Koning en die van de volksvertegenwoordiging, had men in Noorwegen nog geen beweging van socialistischen aard onder de bevolking waargenomen. Thans is in Drammen onder arbeiders van openbare werken eene werkstaking uitgebroken. De werklieden be- stormden het raadhuis, om twee makkers, die ge- arresteerd waren, te bevrijden. Tusschen de tot herstel der orde gezonden militairen en de werk lieden heeft daarop eene bloedige botsing plaats gehad, waarbij een arbeider gedood en verscheidene gekwetst werden. Ook een officier en eenige sol- daten zijn gewond. Daarna was de rust hersteld. j In Denemarken heerscht voordurend strijd tus schen de regeering en de volksvertegenwoordiging. De begrooting is voor de vierde maal bij den volksraad (tweede kamer) ternggekomen, nadat zij telkenmale door de eerste kamer in den zin der regeering gewijzigd was geworden. Thans is er eene commissie uit de twee lichamen benoemd, om de zaak te beslissen. Tot nog toe is men echter nog tot geen oplossing gekomen en de volkspartij wijst elke toenadering af. De toestand wordt als zeer gespannen beschouwd. Dit laatste is ook in Ierland het geval, nu de wijzigingen, die langzamerhand in de landwet worden aangebracht, maken, dat er ten slotte van den vrij- zinnigen maatregel weinig zal overblrjven. Alle thans aangebrachte veranderingen zijn besliste over- winningen voor de landheeren, en men vraagt zich af, wat in het Hoogerhuis gebeuren zal, als het Lagerhuis reeds zoover gaat. In Duitscbland is de verkiezings-beweging in voile working. De jongste zoon van Bismarck heeft reeds op eene vereeniging in Berlijn eene rede gehouden, waarin hij heftig de libsralen aanviel, die volgens hem met kunnen strijd en hunne dwinglandij weg moesten. Bismarck zelf is vrij ernstig ongesteld, zoodat hij zelfs niet in staat is, zonder steun in de Kamer rond te stappen. Op bepaald bevel van den geneesheer onthoudt hij zich van alien arbeid. Rusland's Minister Ignatieff moet besloten hebben, voor te stellen, de begrooting van oorlog sterk te vermindsren. Veel w.iarde is daaraan niet te hechten, want niets verhindert hem, om over eenige weken weder een tegenovergesteld besluit te nemen. Het is zeer wel mogeltjk een loka&s voor de Russische fondsnemers, die niet zeer gerust zijn, nu de laatste binnenlandsche leening te St. Peters burg mislukt is. Van de gevraagde 50 millioen is slechts voor 19 millioen ingeschreven. Roos- kleurig kan het ook niet heeten, dat er behalve de milliarden aan staats- en spoorwegleeningen ruim een milliard aan ongedekt uapieren geld in omloop is. In Frankrijk is men niet zeer gerust over den toestand in Algiers en Tunis. De oproerigheid onder de Arabische stammen breidt zich uit. De oud-Minister Dufaure is overleden. Kenschetsend voor 's mans karakter is het feit, dat hij niet in het bezit was van eene enkele ridderorde, hoewel hij onder vijf verschillende hoofden van den staat en presidenten der republiek als Minister heeft gefungeerd. In Belgie beheersckt de hervorming van het kiesrecht de geheele staatkunde. In Antwerpen en Brussel zijn vergaderingen gehouden ten gunste der invoering van algemeen stemrecht, gegrond, op bekwaamheid. Door afgevaardigden zal in de Kamer op zoodanig ontwerp aangedrongen worden. Zwitserland heeft geprotesteerd tegen Frankrijks voornemen, om vestingwerken aan te leggen op het onzijdige gebied van Savoie. Deze provincie, iuder- tijd door Italie aan Frankrijk afgestaan, kan wel- licht spoedig het strijdperk worden, waarop beide natien den twist over Tunis zullen uitvechten. Ter Neuzen, 1 Juli. Het is hedeD voor een onzar geac'ntste inge- zetenen een dag, die door velen dankhaar zal her- dacht worden. Vijf en twintig jaar geleden toch werd de heer J. Dieleman Wz. benoemd als secretaris van het Algemeen Armbestuur, ieder die de vaak moeielijke en ondankbare betrekking, vooral in deze plaats, maar eenigszin3 kent, weet welke ouaangenaamhedeu die betrekking kan oplevereu, vooral zoo ze niet met strikte onpartijdigheid wordt vervuld. Het „Doe wel en zie niet om" was steeds het devies van den heer Dieleman en door daaraan getronw te blijven, heeft hij steeds alle hinderpalen overwonnen en aller ackting verworven. Mocht het hem nog lang gegeven zijn deze betrekking te vervullen. Heden herdenkt de heer J. Noest, directeur van het vereenigd post- en telegraafkantoor alhier, den dag waarop hij voor vijf en twintig jaar, bij den Rijkstelegraaf in dienst trad. Hoewel de geachte jubilaris hier slechts sedert eenige maanden als directeur werkzaam is, heeft hij zich, door zijne ininzame en humane handelwijze, veler ach- ting verworven. Men verneemt dat vanwege het Departement van marine circulairen zijn gezonden aan de hoofden der openbare scholen om de voorwaarden kenbaar te maken, waarop jongelieden tot den dienst bij de Kon. Nederl. Marine kunnen worden toegelaten. Moge dit al kunnen strekken om in het belang onzer oorlogsvloot tot dienstneming optewekken, het heeft er echter ook veel van of men onze openbare scholen tot werfbureaux voor ds marine wil gaan dben dienen, wat zeker niet zal mede- werken, om ze meer populair te maken. Hontenisse. Op initiatief van 4 personen had alhier 11. Maandag ten huize van de wed. Verbist t.e Kloosterzande eene vergadering plaats van belang- stellenden in het tot stand komen van de stoom- tramlijn WalsoordenHulst. Een vrij talrijk aantal ingezetenen woonde deze vergadering bij, waarin besloten werd eene commissie te benoemen, die zich in de eerste plaats wenden zou tot de con- cessionarissen van de spoorbootdienst Walsoorden— Vlake om als den grootst belanghebbenden het nog te kort komend kapitaal tot instand koming van de tramlijn geheel of gedeeltelijk te willea bijpassen en verder alle middslen aan te wenden om de f 300 jaarlijks bijeen te krijgen, gedurande het aangenomen tijdvak van 10 jaren. In eene vergadering der commissie, bestaande uit de heeren baron Collot d'Escury, A. F. Marlet, J. van Braband, P. J. van Remortel Nz. en M. Eijke, is eerstgenoemde gekozen tot voorzitter en de tweede tot secretaris. Den heer Boers is het plan medegedeeld, die er den ontwerpers geluk mede heeft' gewenscht, terwijl, naar men hoort, de concessionarissen der spoorbootdienst reeds van zich hebben laten kooren. In de bovengenoemde op Maandag gehouden vergadering is ook nog besloten een adres te zenden aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ter verkrijging van eene snellere post- verbinding met Holland, welke postgemeenschap - TER IMBUZENSr.HE COUII WT i *0

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1