TdvertentiEn: AANBESTEDING. 1. Eene Hofstede 2. Een Hofsteedje Telegraphische berichten. OPENBARE VERKOOPIHGEN Eenig Huisraad 3. Een kavel liouwland Vlas te velde. Eenig H u i s r a a d Koolzaad te Velde Voortdurend te bekomen Wouwsch gerstebier pervaatje en Beiersch bier HANDELSBERICHTEN. I) on der dag, den 7 Juli 1881, AAN BESTEDEN: Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 80 April 1882, van de Aarde-, Krarn-, Kijs- en Steenglooiingwerken enz., aan de waterkeering van het bovenge- noemd waterschap. houwd door de bekwaamste kuustenaars van Ame- rika en Eotoja. 's Cravenhage, 28 Juni. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer is aangeuonien het voorstel tot het houden van eene enquete omtrent de exploitatie van spoorwegeu; eveneens zijn aan- genomen verschillende conclusion en kleinere wet- ten. De Kamer is op reees gescheiden. Door de Proviuciale Staten van Limburg is in hare zitting van heden gekozen tot lid der Eerste Kamer de heer Louis Ltegout met 25 tegen 17 stem men op den heer Michiels. Aanbesteding, Op Vrijdag 15 Juli 1881, des voormiddags ten 10 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Be- stuur ta Middelburg, van: Het verhoogen van den Oosthavendam te Breskens, behoorende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. (Raming f 18250.) Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in- schrijving, volgens 441 der Algeineene Voor- schriften, gewijzigct bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 17 Januari 1881, no. 6, afdeeling Wateistaat A. Zeetijdingen. Van 24 tot en met 27 Juni zijn in deze haven bin- nengekomen, bestemd voor Gent: 24 Juni. Eng. stoomb. Woudetock, kap. Fulton, van Middleabro met ruw ijzer en stukg. Eng. stoomb. Colletis, kap. Frensch, van Londen met stukg. 26 Juni. Eng. stoomb. Whimbrel, kap. Booth, van Liver pool met stukg. Nederlandsohe driem. schooner Mar- garetha, kap. Bruijn, van Koningsbergen met vlas en hout. 27 Juni. Eng. stoomb. Aberdeenshire, kap. Bartlett, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Stantons, kap. Watson, van Londen met stukg. Eng. stoomb. John Bladworth, kap. Drurey, van Goole met stukg. Vaa 24 tot en met 27 Juni zijn uit deze haven ver- trokken komende van Gent: 26 Juni. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, naar Leith met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Woodhaed, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Zaimis, kap. Wilkinson, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Victory, kap. Lumley, naar Londen met stukg, 27 Juni. Eng. schooner Exel, kap. Goutwaite, naar Londen met glas. Russische driem. schooner Versuch, kap. Salming, naar Petersburg met ehigorij. Eng. stoomb. Colletis, kap. Frensch, naar Londen met stukg. In deze haven is binnengekomen om aau den spoorweg alhier te lossen en te laden; 27 Juni. Eng. stoomb. Mona, kap. Furneaux, van Londen met stukg. Uit deze haven is vertrokken na aau den spoor weg te hebben gelost en geladen: 24 Juni. Eng. stoomb. Rose, kap. Keir, naar Middles- bro met ijzer. Van 24 tot en met 27 Juni werden langs de Ooat- sluizan alhier 21 binneuvaartuigen op- en 23 afgeschut. 306de Itaatslolerlj. Be Klaase. Trekking van 27 Juni. Prijzen van J 100 en ilaarboven. 1000 no. 2223 7064 12225 13489. 200 364 3052 18230. 100 3526 4208. Gent, nienwe winter f 5,70 a f 6,10, miudere /4,80 a 5,60 aomer dito f 5,90 a f 6,10 mindere f 4,70 a 5,80. Haver korte f 4,80 a f 5,30, lange f 3,00 a f 4,00. Paardenboor.en 7,40 a 8,20. finivenboonen f 7,75 a f 9,00 Brnineboouea 11,00 a f 12,50, miuderv f 7,50 a 10,80. Witteboonen, Walchenche 10,00 a 12,50, Zeeuwache 9,00 a J 10,50 mindere f 7,00 a 9,00. Erwten f 9,25 i f 9,75 mindere J 7,76 a f 8,50. Kansriezaad beate 8,75 1 f 9,25 mindere 7,5 f 8,50. Koolzaad fJ f Lijuzaad 4 Eie/en 3,70 a 8,80 per 100 atuka Aardappelen Zeeuwache 6,00 4 f 6,50. *i* Heden overleed tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en verdere familie mijn geliefde echtgenoot GILLES BUSQUET, in den ouderdom van ruim 36 jaren. Ter Neuzen, 23 Juni 1881. Wed. G. BUSQUET, geb. De Touchier. Het Bestuur van het waterschap LOVEN en WILLEMSKERKE, zal op des uamiddags te 5 uren, te Hoek, in de herberg van P. Bareman, in het openbaar De besteding geschiedt bij enkele inschrij- ving, volgens 1 der A. B., echter met deze wijziging dat de inschrijvings-biljetten vbor 2 uren, des namiddags van den dag der besteding, vrachtvrij moeten zijn bezorgd ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen. Het bestek zal, van af 29 dezer, ter inzage liggen ten kantore van den Ontvanger-Griffier en in de herberg van P. Bareman te Hoek. Information zijn te bekomen bij het Bestuur voornoemd. De aanwijs zal plaats hebben op den dag de besteding voorafgaande, des namiddags van 2 tot 4 uren. Ter Neuzen, 27 Juni 1881. Het Bestuur voornoemd, P. SC1IEELE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Gent. Tarwe, witte, 100 k, Id. roods, Roggc Gerat, Barer, Boekweit, p. beet. Duivenboonen, Psardenbooueu, Koolzaad, 100 k Lijnzaad, Kempz&ad Lijnkoekeu, Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken, Eieren per 26, Londen, 27 Juni. Tarwe 1 sch. Haver(6 at. a 1 ach. hocger. Rotterdam, 27 Juni. Bij beperkte aanvoerg waren heden slecht moeielijk^vorige prijzen te bedingen. j Zeeuwache en Vlaamsche Tarwe 9,80 a10,50, mindere7,70 8,90. Rogge. /[8,70 a 9,00, mindere 7,80 a 8,60. 3 Juni. 24 Juni. Ir. 27.00 a 28.00 fr. 26,50 a 27,50 23.50 23/0 21,00 21,50 20,00 22,00 20,00 22,00 17,00 17,00 20,00 20,00 17,50 17,50 33,00 32,00 32,00 34,00 82,50 34,00 25,00 24,00 26,00 27,00 26,25 27,00 19,00 20,00 18,10 20,00 13,00 13,00 1,70 1,80 2,00 2,10 Mr. J. G, van lleinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal in het openbaar presenteeren te verkoopen ]Op Donderdag den 30 Juni 1881, des voormiddags om 10 uur, ten verzoeke van de weduwe PIETER VAN MAELSAEKE, land- bouwster te Ossenisse. 5 kloeke Werkpaarden f..^ waaronder een tweejarig 2& Paard, 1 Jaarlitig en 1 Veulen. 12 stuks Rundvee waaronder 6 baat- gevende koeien. 9 Loopvarkens waar onder een dik van Biggen. 40 Hoenders en Hanen en 7 Eenden. 3 Menwagens waaronder een met ijzeren as, 1 Chais, 1 Vrachtkar, 1 Driewielkar, 3 Ploegen, 1 Oudergrondsploeg, 3 ijzeren en 7 houten Eggen, 3 Sleden, 1 Rolblok, 1 Sleep, 1 Windmolen, 1 Geesselsteen, 1 Stroomolen, 1 Stampbak, 2 Snijbakken met noes, 1 Water- bak met goot, 1 Hoenderren, 1 Snoeibeitel, 1 Vlasbraak, 2 Vlasreepen, 1 Kern, Melk- kuipen, 1 Baktrog, 1 Vleeschkist, 1 Vleesch- kuip, 1 Waschkuip, 5 Zeefden, 1 Zaaikleed, Paardennetten, Mestplanken, 1 Ladder, 1 Trek- zaag, Wannen, Reepen, Zeissen, Rieken en Vorkeu. Eene partij Dekkodden, gezaagd Hout en 2000 Takkebossen. en Iietgeei! verder zal worden aaugeboden. Mitsgaders 2 hektaren welgewassen Alles zicb bevindende op en nabij de door de verkoopster bewoonde hofstede in den Noord- hofpolder, gemeente Ossenisse. O Op Vrijdag den 1 Juli 1881, des voor- middags om 10 uqr, ten verzoeke van JO HANNES CAMMAERT, landbouwer te Hengstdijk. 4 Werkpaarden waar onder een met Veulen, en 1 jaarling Paard (Ruin). 5 jonge Melkkoeien, 2 &njarige Runders, 1 bekalfde Vaars, 1 eenjarige Stier, L Kalf, 1 vet Varken, 2 groote- en 1 klein Loopvarjtens, 50 Hoenders en Hanen en 13 jonge Kiekens. 3 Menwagens waaronder 1 met ijzeren as, 1 Vrachtkar, 4 houten en 2 ijzeren Eggen, 3 Ploegen, 1 Mulburd met Ketting, 1 Rolblok, 1 Sleep, 1 Waterbak, 1 Peeenbtk met Stamper, 1 Snijbak met mes, 1 Windmolen, 1 Geessel steen, 4 Zeefden, 1 Graanmaat, 2 Graan- scboppen, 1 Vleeschkist, 1 Vleeschkuip, 2 Waschkuipen, 1 Baktrog, 1 Zaadzeil, 2 Draag- kleeden met stokken en kussens, 1 Zaaikleed, eenige Zakken, 3 Gareelen, 1 Kruisl'jn, Paar dennetten, 2 Ladders, Rieken, Vorken, Spaden, Rijven, 1 Slijpsteen, 3 Teertonnen, Mest planken, Schelfbalken, Koddjju, Tuinstaken, drooge Takkebossen en eenig oqd IJzer. 1 Kern, 2 Melkkuipeu, 2 Emmers, Melk- teelen en 1 Boterbak met lepel. Eene partij Hammen en Spek. btstaande in: Kasten, Tafels, Stoelen, 1 Ledikant, 1 Wafelijzer, 1 ijzeren Ketel met ketting, 3 ijzeren Potten, 1 Rond- ijzer, 1 Brander, 2 Comforen, 1 Hangijzer en hetgeen verder zal worden aangeboden. Mitsgaders eene partij welgewassen Alles zich bevindende op en nabij de door den verkooper bewoonde hofstede in de gemeente Hengstdijk. Die daarloe gading hebben komen ten dage, uur en plaats voornoemd, aankooren de conditien en doen voordeel. ZEGT HET VOORT. 111 in uii rs rtcniui: te Stoppeldijk (Pauluspolder), nabij Magareth, met ongeveer 25 hektaren BOUW- en 7 hektaren WEILANp. te Stoppeldijk (Groot Cambronpolder), thans be- woond door A. Aarsen, met ongeveer 16 hektaren BOUW- en WEIL AND. te Clinge (Groot Kieldrechtpolder), groot 7 hek taren, thans in pacht bij P. I. de Bruijn. Voor de voorwaarden zich te vervoegen bij den Heer A. HOMBACH te Hulst. per fust en op flesschem bij Tor Neuzen (Oostsluis). E. STELLING8MA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 3