No. 1682 Woensdag 29 Juni 1881. 21 e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. H E R 1J K MATEN EN GrEWICHTEN Bi.NNENLA.ND, ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40, Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, PoBtdireo- teuren en Brieven'ouskouders. iDVaETENTlSN. Van 1 tot 4 regeli f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DB1E urea. blad feriwJjijnt Dlnnlaj. en Vrljdagavonat bij Jt. K. DB0NT te Ter Neniea. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN maken bekend: dat de herijk der maten en gewichten in die gemeente zal plaats hebben in het oude .school- lokaai, op den 4en, 5en, 6en en 7en Juli aanstaande, van 8-12 ure des voormiddags en van 1-3 ure des namiddags; (de:i 4en des voormiddags echter uitsluiteud voor maten en gewichten in magazijnen ten verkoop voorhanden). Zij brengen verder ter kennis der ijkplichtigen 1°. dat allaen behoorlijk school) en droog ge- maakte maten en gewichten zulien worden onder- zocht, en belanghebbenden bij de terugontvangst hunner voorwerpen dienen toe te zien, of deze de wettige merken dragen, vermits alle latere reclames te dezen opzichte uiet dan nietig kuunen worden verklaard; 2°. dat geene maten voor droge waren, bestemd tot het metenvan granen, zaden, boonen, erwten en soortgelijke waren, mogen worden herijkt, dan vergezeld van den daarbij behoorenden strijker; 3°. dat lengtematen van een en een halven meter, voorzien van merkteekenen of aanwijzingeu van de oude maat, in geen geval tot den Herijk zulien worden toegelaten; 4°. dat de onderdeelen van het Gram (Milligram- gewichten). uithoofde der daartoo noodige fijne balansen, uitsluitend aan het IJkkantoor te Mid- del burg kunnen worden geverifieerd, (Ministerieele beschikking van 16 April 1872, no. 193); en 5°. dat bet overgangsmerk op weegwerktnigen en gasmeters, volgens de wet van 30 December 1880 (Stblno. 254), nog van kracht blijft tot 1 Januari 1882. Ter Neuzen, den 27 Juni 1881. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. VAN BO YEN, Burgemeester. J. DIELEMAN Secretaris. Tentoonstelling te Axel. Een schoone dag, eene algemeene deelneming en opgewekte stemming zijn zeker krachtige factoren om een laudbouwtentooustelling te doen gelukken. Axel kon daarvan op 23 dezer getuigen. De, juist bij de kom der gemeente, allerschoonst gelegcn en met schaduwrijk geboomte beplante weide van den landbouwer W. Dieleman, was dien dag het punt, waarheen de bezoekers zich begaven om te zien wat het land van Axel te aanschouwen geeft op het gebied van veeteelt. Zijn de land- bouwers daarin geslaagdp Naar het oordeel der keurmeesters volkomen. Op de tentoonstelling waren aangevoerd: 73 paarden, 43 stubs rundvee, 4 schapen, 5 varkens, 4 geiten, eenige eenden en kippen; ook waren er nog eenige werktuigen en gereedschappen op land- bouw betrekking hebbende tentoongesteld. Eene commissie, met den burgemeester Mr. F. Ooster aan het hoofd, had zich gevormd om volks- spelen te doen plaats hebbende muziekgezelschappen van Hulst en Ter Neuzen hidden zich bereid ver klaard de tentoonstelling met hunne tegenwoordig- heid op te luisterendeze beide gezelschappen hebben vooral veel bijgedragen om des middags op het tentoonstellingsterrein en des avouds op het markt- plein het publiek aangenaam te zijn, door het beurtelings spelen van verschillende stukken. Des namiddags ten 2 uur kwarn de commissie van de ringrij'lerij, bestaande uit de landbouwers: P. van Hoeven, J. Ramondt, A. de Putter en P. Boenne met een 13tal ruiters op flinke paarden gezeten en had het alom gevierde ringrijden plaats. Het terrein bood nu een schilderachtig aanzien langs den dijk in het midden der weide zaten onder het lommer der booraen honderden boerinnetjes uit het land van Hulst en Axel te profeteeren, wie wel en wie geen prijs zou behalen. P. Ramondt behaalde den eersten en P. van Dixboorn Lz. den tweeden prijs. Een landbouwtentoonstelling zonder maaltijd is bijna niet denkbaar; die goede gewocnte had ook daar ten half 5 uur plaats in de raadzasl op het gemeentehuis. Een 40 personen, die bijna al de gemeenten uit dit dis'rict vertegenwoordigden, namen aan deze gemeenschappelijke maaltijd deel. De beer A. Hombach, de verdienstelijke en geachte voorzitter van de afdeeling Hulst van de maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, nam ook hier het voorzitterscbap der tafel waar; na het dine zou er gelegenheid zijn tot spreken. Dat hiervan eeu ruim gebruik werd gemaakt is te begrijpen, vooral als men de vriendschappelijke en ongedwongen geest kent, die dergelijke maaltijden steeds siert. Niet minder dan 22 toosten werden uitgebracht. De voorzitter opende ze in eene flinke en wel- doordachte rede, waarin hij wees op den uitslag dezer tentoonstelling, die dc verwachting verre had overtroffen. Het nut van tentoonstellingen, vooral van vee, stelde spreker helder in het licht door aan te toonen, hoe landbouw en industrie twee machtige hulpbronnen zijn tot welvaart van een landde eerste wordt gedreven door j ie kracht der natuur, de laatste door de voort- brengselen dier kracht. Ook do naijver wordt opgewekt vooral om fokdieren te verbeteren. Het algemeen belang van den landbouwer was vooral een wakend oog te houlen op den stal, daar de ondervinding heeft. geleerd, dat menige landbouwer zich daardoor heeft gered, wanneer de oogst tegen sloeg; goad vee neemt dezelfds plaats in en kost evenveel aan voeder als slecht, maar brengt veel hoogere prijzen op. H'j wijdde zijn dronk op het geluk en de welvaart van den landbouw. Zijn tweede dronk was gewijd aan de gemeente Axel, welke feest vierde. In krachtige woorden bracht hij hulde en dank voor het welslagen der tentoon stelling aan de ingezetenan, de feestcommissie, leden van den raad en inzonderheid aan het hoofd der gemeente, den burgemeester Mr. F. Ooster. Nadat de burgemeester van Axel daarop had gerepliceerd en hulde bracht aan het bestuur van de afdeeling Hulst der maatschappij van landbouw en veeteelt, heriunerde hij hoe ook de muziek gezelschappen van Hulst en Ter Neuzen veel hebben bijgedragen tot het welslagen van het feest, hij dronk op den bloei der maatschappij en die der beide gezelschappen. In een bizonder aangenaam verslag, dat meer dan eens met een bravo werd onderbroken, deelde de ijvervolle secretaris der afdeeling, de heer L. van Waesberghe-Janssens, de vergadering den uit slag mede van de toegekende prijzen in de gehouden wedstrijd, zij was als volgt: Landbouwpaarden, onverschillig van welk ras. Hengsten min3tens 3 jaar oud. le prijs f 15, H. de Kerckhove Lippens, te Moerbeke. 2e prijs, f 10, J. Vael te St. Jansteen. 3s prijs f 5, H. de Kerckhove Lippens te Moerbeke. 4e prijs f 5, (uitgeloofd door den heer Hombach), J. van Haelst te Philippine. Merriepaarden minstens 3 jaar oud. le prijs f 15, J. F. Goethals te Ter Neuzen. 2e prijs f 10, P. van Nevel te Zuiddorpe. 3e prijs f 5, J. Vael te St. Jansteen. 4e prijs f 5, (uitgeloofd door den heer Hombach), F. Goethals te Westdorpe. Ruiapaarden, minstens 4 jaar oud. le prijs f 15, L. de Feijter te Axel. 2e prijs f 10, P. Moes te Ter Neuzen. Tweejarige Merriepaarden. le prijs f 15, F. Goethals te Westdorpe. 2e prijs f 10, M. van Arenthals Jz., te Hengstdijk. 3e prijs f 5, H. Wolfert te Zaamslag. Eenjarige paarden. le prijs f 15, F. Goethals te Westdorpe. 2e prijs f 10, C. Ysebaert te Axel. 3e prijs f 5, M. van Arenthals Jz., te Hengstdijk. Een span werkpaardeu. le prijs f 20, J. C. van Driessen te Koewacht 2e prijs f 10, P. van Hoeve te Axel. 3e prijs f 5, L. Bakker te Ter Neuzen. Rundvee, onverschillig van welk ras Spring- stieren. le prijs f 15, J, Ramond te Axel. 2e 'prijs 10, P. de Vleeschouwer te Axel. 3e prijs f 5, C. Ysebaert te Axel. Melkkoeisn, minstens 3 stuks van eenen eigenaar. le prijs f 15, P. B. Gilles te Koewacht. 2e prijs f 10, J. Begheijn te Sas van Gent. 3e prijs/" 5, Lev. de Feijter Jbz. te Axel. Vaarzen, tweetands, minstens 2 stuks. le prijs 15, L. de Feijter, te Axel. 2e prijs 10, J, Ritnond te Axel. 3e prijs f 5, J. Begheijn te Sas van Gent. Het zwaarste stuk vet vee door deneu landbouwer gevet, (eigen product), le prijs f 15, V. Cort- vriendt te Hoek. 2e prijs f 10, A. de Feijter Pz. te Ter Neuzen. Schapen, onverschillig van welk ras. Spring- rainrnen. le prijs f 5, W. de Koeijer te Zaamslag. Ooien, minstens 3 stuks. le prijs 10, W. de Koeijer te Zaamslag. Varkens, onverschillig van welk ras. Beeren. le prijs f 10, L. de Feijter te Axel. 2e prijs f 5, C. Balkenende te Axel. Zeugen. le prijs 10, C. Balkenende te Axel. 2e prijs f 5, P. van Hoeve te Axel. Geiten. le prijs f 3, J. Scheele te Axel, 2e prijs f 2, J. Begheijn te Sas van Gent. Pluimgedierte. Eenden, schoonste verzameling, minstens 3 stuks, waaronder 1 wocrd. le prijs f 3, G. Bruggeman te Koewacht. 2e prijs 1,50, Van Aerde te Axel. Kippen, minstens 6 stuk3, waaronder 1 haan. le prijs f 3, J. Cappon te Axel. 2e prijs f 1,50, J. Wolfert te Axel. De heeren P. Fruijtier van Hontenisse en P. Boel van Hulst spraken als leden der keuringscommissie TEit TOENSCHE COIjRAM DEE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1