BEKENDMAKING. binnenlamT-' No. 1681. Zaterdag 25 Juni 1881. 21e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 4 ABONNEMENT Fer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40 Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brierenbushouders. ADV18T1NTIE.N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer 0,lo. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend, Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender uiterlijk Dinedag en Vrijdag nanxiddag DRIE area. Bit blad rerMhljnt Bluesiaj. en Trljdagarond blj I. H. BflONT te Ter Kenxen. De BUIIG EMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, maken bekend 1<>. dat de gewone jaarlijksche PAAItDEX- ea VEEMARKT alhier, zal worden gehouden op Diusdttg den 5den Juli 1881, aanvangeude des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren; Yanwege de gemeente worden, te dier gelegen- heid uitgeloofd elf verschillende premien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die te dezer zake in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke alhier, reeds vroeger, eene premie is toegekend, en voor de paarden en het vee na 11 uren wordende aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden gedurende den tijd der paarden- en vee- markt toegelaten. 2°. dat de kermis of jaarmarkt in deze ge meente, zal plaats hebben op Dinsdag den 5den Juli 1881 tot en met Donderdug den 7den dier maand. Zaamslag, den 10 Juni 1881. L. YAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. WORT MAN, Secretaris. F*olitieli Overzicht. Aan de aanslagen in Rusland geen einde. In gewijde en ongewijde voorwerpen; in votiefkaarsen ter verheerlijking van het heilige der geestelijk- heid aangeboden; onder bruggen en wegen, welke de Czaar moet overgaan; in zijne kleederen of in die der leden van zijn gezin, overal en in alles ontdekt men dynamiet en proclamation, neemt men de helsche macht van de nihilisten waar, die het bestaande langzaam en zeker ondermijnt en eene uitbarsting voorbereidt, die ons aan den vooravond brengt van eene omwenteling, welke de selirikbeelden van de eerste Fransche omwente ling nog eens aan ons zal laten voorbijgaan, om zich wegens het sedert eeuwen gepleegde onrec'nt te wreken op het tegenwoordige geslacht Weder zijn twee ladingen dynamiet in het Katharina-kanaal onder de steenen brug gevonden. Het zijn tweei met 150 pond dynamiet gevulde, zorgvuldig be- werkte Caoutchouc-kussens, welke van geleidingen voorzien zijn. Naar het oordeel der deskundigen moeten beide helsche voorwerpen eerst voor korten tijd vervaardigd zijn; dien zelfden dag werd in eene der kerken eene inonsterkaars gebracht,, die op een bepaalden tijd en voor een bepaald doel opgebrand moest worden, welke later bleek met dynamiet te zijn gevuld. De bizonderheden en hot bepaalde doel dezer aanslagen zijn niet bekend, want duister zijn de wegen der nihilisten wel, maar toch zijn het weder nieuwe bewijzen van de ongekende en beproefde volharding, waarmede zij hun doel tegemoet streven. In i'rankrijk zijn de redevoeringen weder aan de orde. Drie presidenten hadden het woord. Gam- betta, de president der Earner, sprak op een maaltijd te Saint MaudO, waar hij met eeuige schrijnwerkers en kunstdraaiers mede aanzat, over en voor sichzelf met het oog op de aanstaande vorkiezingen, en wees er op, dat het volk gelukkig en vrij is en dat Erankrijk sedert tien jaren goed is vooruitgaau. De Minister-president Ferry hield bij gelegenheid van eene landbouw-tentoonstelling te Epinal eene rede. Ook bier beheerschten de verkieziugen het hoofdmoment van's Ministers rede. De president der republiek voerde het woord in be- scheiden kring. Van verschillende kanten aange- zocht, om gedurende de parlementaire vacantie deze en gene provincie tc bezoeken, heeft hij die uitnoodiging van de hand gewezen en verklaard, dat hij, met het oog op de aanstaande verkiezingen, niet op reis wil gaan, daar het den sehijn zou hebben, alsof er achter die reis bedoelingen verscholen waren, om op de verkiezingen te werken. In Marseille hebben, bij gelegenheid der terug- komst van de troepen uit Tunis, bloedige botsingen plaats gehad tusschen Italiaansche en Fransche burgers, waarbij veel dooden en gekwetsten zijn gevallen. Dit is het voorspel, van wat de legers der beide landen te eeniger tijd zullen doen, want de Tuniszaak blijft, ond.mks haar gunstigen afloop, eene bron voor nieuwe Europeesche verwikkelingen. In Algiers wordt nog voortdurend gevochten en gemoord. De Spaansche consul te Oran zendt huiveringwekkende bizonderheden over het vermoor- i den van tal van Spaansche families door de op- standelingen. In Engeland is in 't Lagerhuis art 1 der Ier- sche landwet aangenomen. Men ducht nog altijd, dat bij de stemming over de geheele wet, deze zal verworpen worden. Gladstone deelde mede, dat de regeering het haar plicht heeft geacht, tegenover de opruiingen in Amerikaaii3che bladen tot gewel- dadigheden in Ierland, de Amerikaansche hierop opmerkzaam te maken. Ter Neuzen, 24 Juni Gisteren heeft te Axel, onder begunstiging van prachtig zomerweder, de tentoonstelling van paarden, rundvee enz., door de afdeeling Hulsl der maat- schappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zecland, plaats gehad. Was dq quantiteit van het aangevoerde niet zoo groot, als velen hadden verwacht en gewenscht, de qualiteit daarentegen was, vooral van paarden en rundvee, buitengewoon goed vertegenwoordigd. Aan belaugstelling in het tentoongestelde heeft het niet ontbroken, vooral des namiddags kwamen honderden per as of met den spoortrein van Hulst en Ter Neuzen. Gebrek aan plaatsruimte, ontstaan door de vele ingekomene advertentien, na het afdrukken van het bijblad, noopt ons de mededeelingen van den uitslag, van de toegekende prijzen, enz. enz. tot een volgend numrner te laten liggen. De lijst der punten van behandeling ter zomer- vergadering van de Staten der provincie Zeeland be- vat 18 nummers, waaronder voorkomenKoninklijk besluit, houdende goedkeuring van het besluit der Staten tot vrijverklaring van het calamiteuse water- schap Waarde; Koninklijk besluit, houdende ver- daging der beslissing op het besluit der Staten tot vaststelling van een regleinent op de wegen en vostpaden; mededeeling van een schrijven van den Minister van waterstaat, dat met ingang van 1 Jan. 1882 ophoudt te gelden de Kon. toestemming tot het gebruik maken door de provincie van de diensten van den Hoofdingenieur en van delngenieurs van den Rijks-wa'erstaatbenoeming van een lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der provinciale wet; voorstel tot wijziging van het reglement van politie voor de polders; voorstel tot vereeniging van de Oranjepolder benoorden IJzendijke en den Diereh- tijdpolder tot een waterschap. Bij het hevige onweder, dat jl. Dinsdagavohd ook over deze streken heeft gewoed, is te Selzaete eene vrouw door den bliksem gedood; ook Zater dag te voren is te Clinge een man, up een klaverveld werkzaam, door het onweder doodelijk getroffen. Beide onweders gingen met hevigen slagregen, hier en daar van liagel vergezeld, ge- paard, waardoor op onderscheidene plaatsen de veldvruchten nog al merkelijk geleden hebben. Axel, 18 Juni. In de vergadering van het departement Axel der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, werd door den penningmeester van de door het departement opgerichte spaarbank, over het diens'jaar 1880/81 verslag uitgebracht. Uit dat verslag blijkt, dat het ingebracht kapitaal be- draagt de som van f 8791,93 en de bezitting der bank f 9836,08. Alzoo een reserve fonds of overwinst van f 1044,15. Hontenisse, 23 Juni. Met genoegen verneemt men, dat de betrekking van brievengaarder aan het hulpkantoor der brievenpost te Kuitaart, den 8 April 11. door Let overlijden van den waardigen en stipten M. J. van Ende opangevallen, met 1 Juli eerstkomende zal opgedragen zijn aan diens nage- laten weduwe M. Th. van Yooren. Honteuisse. Tot onderwijzer in de school aan de Noordstraat (hoofd de beer P. Schouten) is be- noemd do heer L. de Yries van Zaamslag. In deze gemeente zijn op de ongeveer 5000 zialen niet minder dan 95 tapperijen en slijterijen Westdorpc, 21 Juni. Naar aanleiding van het bekende voorstel van der. heer L. van Waesberghe- Jaussens betrekkelijk de Oosterlijke waterleiding te Ter Neuzen, zijn benoemd tot gecommitteerden voor den polder Oud Papeschor de heeren L". de Cock geneesheer te Selzaete, Conrd. van Waes grond- eigenaar te Zuiddorpe, B. A. van Acker dijkgraaf te Westdorpe. De opvarenden van het vaartuig, dat den 17 dezer door het vaartuig Prinses Elisabeth in den grond werd geloopen, zijn alien te Sheerness levend teruggevonden. Uit' verschillende omstan- digheden ontstaat een sterk vermoeden, dat geen hunner bij de aanvaring aan boord was. Volgens partikulier telegrafisch bericht is de Willem B.irendsz, kommandant Broekhuijzen, van Amsterdam met bestemming naar de Noordpool- streken, den 20 dezer te Vardoe (Noorwegen) aan- gekomen; alles wel aan boord. Voor eeuige dagen is medegedeeld dat aan kleinere gemeenten de gelegenheid is geopend om op weinig kostbare wijze in het telegraafnet te worden opgenomen, thans bericht men, dat, krachtens een Koninklijk besluit, ook partikulieren en maat- schappijen hunne kantoren in onmiddelijke verbinding A 1 TER NEUZENSCHE CO! RANT ,M- WWi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1