No, 1G76, Woensdag 8 Juni i881. 21 e Jaargang. AI ge m oen Nieuws- en Advertentiebiad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBEST EDING STRAATV ERLICHTIN G. BINNENLAND, ABONNEMBNT. Per drie maandeu binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men afionneert zich bij alle Boekhandelaarg, Postdirec- tenren en Brievenbuskoudere. advertentiEn. Van 1 tot 4 regelz 0,40. Voor elke regel mesr 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. blad veraehtjnt Dlsudac- en Vrljdagavond bij Jt. E. 6. B H O N T te Ter Neniea BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Donderdag, den 16 Juni a. 8., des morgens te 11 uren, in het geineente- raadhuis aldaar, in het openbaar, bij eukele inschrijving A ANBE8TEDEN: De levering van Petroleum en het geen verder noodig ia voor de Straat- verlichting, gedurende 1881/82. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook den dag v6or e,n tot het oogenblik van de besteding eene verzegelde bus is geplaatst, tot het ontvangen der inschrijvingsbilletten Ter Neuzen, 31 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretans. FVslitteli Overzicht. Het wordt met den dag moeilijker, bij eene be- schouwing van den staatkundigen en maatschappelij- ken toestand van Europa aan het geloof vast te houden, dat zonder geweldige schokken de rust en zekerhaid zullen wederkeeren, die zoo gewenscht en noodig zijn, om handel en nijverheid te doen herleven en een einde te maken aan de in ons werelddeel alom heerschende onzekere en gedrukte toestanden. Oogenschijnlijk heerscht overal vrede en slaagt men zelfs er in, hier en daar een netelig vraagstuk op te lossen, of wel met geweld een algemeene uit- barsting te verscbuiven. En toch, waar men zijn blik ook wendt, van het oosten naar het westen en van het noorden naar het zuiden, overal bruischt en borrelt het, en pas heeft men een gat gestopt, of bet onderaardsche vuur van den vulkaan, waarop het oude Europa zich beweegt, breekt zich opnieuw baan lang3 een anderen weg; nicuwe vraagstukken en kwestien komen aan de orde, ingewikkelder en dreigender dan de vorige, en men kan vais nieuws aan beginnen, met te zoeken naar eene oplossing, die bet dreigende gevaar afwenden kan, zich vleiende met de hoop, dat, als dit weder achter den rug is, alle redenen tot bekommering geweken zullen zijn. In Rusland schijnen de Jodenvervolgingen en uihilistenbewegingen gestaakt. Toch mag men dezen toestand niet vertrouwen. Men kan elken dag verrast worden door nieuwe eu ernstige gebeurte- nissen uit dat groe'e rijk met gistende bestand- deelen. In Frankrijk is het parlementaire leven thans seer bewegelijk; het is te danken aan het voor- stel tot grondwetsherziening en opheffing van den Senaat, dat door den Kamer als ontijdig is ver- worpente danken ook is het aan de behandeling in den Senaat van het voorstel tot invoering van groote Senaat uit moet brengen, uit acht tegenstanders en een voorstander bestaat. Gambetta is daarover zeer ontstemd. Zijne organen doen uitval op uitval en dreigen den Senaat met eene geweldadige wijzi- ging der grondwet, met zijne afmaking. De strijd kiesdistricten. De verwerping door den is zeker, daar de commissie, die rapport heeft de grootst mogelijke verhoudingen aangenomen. Het orgaan van den president Grevy, dat voor de verwerping gestemd is, zegt met schampere aan- merkingen over de reis van Gambetta naar Cahors de Senaat kan voor zijn cordaat optreden aanleiding vinden in den triomftocht naar Cahors; eene reis, die haar leerrijken kant heeft en wier ruraoerige en velerlei voorvallen niet van dien aard zijn, om aanhang te winnen voor het wetsontwerp. In Engeland schijnt men besloten te hebben, om tot scherper maatregelen tegen lerland over te gaan, het gebeele eiland in staat. van beleg te verklaren en de landliga te ontbinden. Tot nog toe hebben de buitengewone dwangmaatregelen niets geholpen. Veldslagen tusschen het volk en de militaire macht blijven zooveel als dagelijksch brood. Op verschilleude plaatsen hebben bloedige botsingen plaats gehad, waarbij dooden en gekwetsten vielen. De Minister Forster wordt nog steeds te Dublin gehouden door de toenemende bedenkelijkheid van den toestand. Ook in Denemarken is een strijd tusschen de Kamer van afgevaardigden en de regeering gaande, die een ernstig karakter dreigt aan te nemen. Waarlijk, wat wij in den aanhef meenden te moeten voorop zetten, wordt wel door de gebeurte- nissen bevestigd. Ter Neuzen, 7 Juni. Maandag den 6 dezer bracht het muziekgezel schap van Exaerde het voorgenomen bezoek aan onze gemeenteafgehaald door ons muziekgezelschap Apollo, complimenteerde het onder eene hevige regenbui den burgemeester, den beer J. Sturm, voorzitter van Apollo, en den vice-consul van Belgie, den heer Fercken. Doordien de weersgesteldheid aanleiding gaf tot weifeling, werd besloten, het geannonceerde concert te beginnen in het lokaal der open rare school, dat daartoe met welwillendheid werd beschikbaar ge- steld; de eerste afdeeling van het program ma werd daar ten gehoore gebracht en een daverend applaus getuigde van het genoegen en de ingenoinenheid der daarbij tegenwoordigen. In de pauze werden een paar stukken uitge- voerd door Apollo, die aller bijval verwierven. Het weder klaarde wat op eu men besloot, te beproeven, de tweede afdeeling van het concert der societeit Exaerde op den muziektempel uit te voeren; naar de weersgesteldheid ging dit tamelijk; de muziek was voortrefiLlijk; aan betuigingen van spijt over het bijna mislukken van het genot, dat dit schoon ingerichtte, uitnemend geoefende ge- zelschap, bij gunstig weder zou hebben kunnen verschaffen, ontbrak het niet; evenmin aan blijken van erkentelijkheid voor het genot, dat bij het opgaklaarde weder nog werd gesmaakt. Apollo gaf nog een paar stukken ten beste en toonde daarbij, dat het over belangrijke krachten disponeerem mag, aanmerkelijke sclireden maakt op den weg van vooruitgang, aller belangstelliDg en ondersteuning waardig is en waardeering en aan- moediging verdient. Het bestuur van het gezelschap Apollo geleidde de societeit van Exaerde op het bepaalde uur naar het station, ontving daar hartelijke dankbe- tuiging voor de gocde ontvangst, verzekering van welgemeende sympathie en het uitzicht op een wederzieu. Ter Neuzens burgerij verdient alien lof, omdat zij, zoo door het uitsteken van de Yaderlandsche drie- kleur, als op andere wijzen getoond heeft, te be- grijpen, dat kunsten, wetenschappen en humani- teit geen grenzen kennen. De heer F. de Buck, stationchef alhier, is verplaatst in diezelfde betrekking te St. Nicolaas, hij wordt vervangen door den heer Yan der Mersche, thans stationchef te St. Nicolaas. Sedert 12 jaren heeft de heer de Buck hier zijne betrekking op eene humane en welwillende wijze vervuld, zoodat hem eene welverdiende achting en vriendschap, van alien die met hem in aanraking kwamen, werd toegedragen. Moge het hem in zijne nieuwe standplaats goed gaan. Met het plaatsen van due d'alven tot verbe- tering der bebakening in de Wester-Schelde is men bij Bath met stoommachines aan dit werk begun n en. Axel, 7 Juni. In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad is benoemd tot gemeente- vroedvrouw alhier mejuffrouw W. de Vos, thans vroedvrouw te Zaamslag. Zaamslag, 7 Juni. Zaterdag jl. heeft alhier door het bestuur van de calamiteuse polders Margaretha c. a. de aanbesteding plaats gehad van werken tot verdediging van den oever van den polder Margaretha, bestaande in het maken en zinken van 3 stuk ken, een oppervlakte uitmakende van 6280 M4. zinkstuk en twee rijslageu, De minste inschrijver hiervoor is de heer D. de Jong voor f 34413; de begrooting bedroeg f 35350. Hontenigse. In de vergadering van ingelanden van het waterschap Bengstdijk c. a., de vorige week alhier gehouden, werd door den Weled. heer Hombach van Hulst ter sprake gebracht de op- richting van een stoomgemaal tot ontlasting van het polderwater van het waterschap Stoppeldijk c. a., waartoe bovengeuoemd waterschap, wat de waterloozing betreft, behoort. De heer Hombach schetste den toestand, waarin de polders tengevolge der onvoldoende suatie ver- keerden, in goed geplaatste bewoordingen en deed hiertegenover uitkomen de gunstige positie der landerijen bij eene stoambemaling. ZEd. trad in bizonderheden en kwam met gestaafde berekeningen te berde, waaruit was op te maken, 'dat de kosten gering zijn te noemen bij het grdote voordeel, dat een droog leggen der gronden zou teweeg brengen. Nemsn alle polders in de daarstelling en het onderhoud deel, zoo zouden de uitgaven het bedrag van f 2 per hektare weinig te boven gaan, waarin is begrepen eene aflossing van het aanlegkapitaal van 4 jaarlijks, ZEd. bracht verslagen ter tafel van de uitwerking van eenige bostaande stoomgemalen en wees hierbij vooral op do gunstige omstandigheid bij de polders in Schouwen, waartenemen sedert aldaar derge- lijke inrichting bestond, en die aan eenige der aanwezigen reeds bekend is. Wanneer men nagaat, dat in het waterschap Stoppeldijk c. a. gedurende het tijdvak van half TERIMEUZENSGHE COMMIT. SMt i'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1