Harmoaie St. Cecilia van Hontenisse, Mr. D. van Eck. Wo. 1675. Zaterdag 4 Juni 1881. 21e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND, ADVERTENTIEN. adyertentiEn. PEOGRAMMA Ter Neuzen, 3 Juni. I 7. TER NEUZEimHE CIII IIWT ABONNEMENT. fer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door hat a;eheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert ziok bij alle Boekhandel&ara, Poatdireo- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regal meer 0,10 Grootere letters worden naar plaataruimte 'oerekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te render aiterlijk Dinedag en Yrijdag namlddag DRIE area. blad TeNeitljiit DJsiwdag- en Yrijdagavoud bij A. K. D H O N T te Ter Nenzea. te verhoogen. Zeker moeten die dienen, om een expeditie naar Tripoli te bekostigen, want het ge- rucht houdt aan, dat Engeland aan Italie de vrije hand op Tripoli gaf, nu Frankrijk Tunis nam. Of Egypte nu tot loon voor die vrijgevigheid aan Engeland zal vervallen? Men kan niet zeggen, dat de staatkundige toestand in Euiopa er beter op wordt. deze conrant behoort een bljroegsel. F*olitieli Overzicht. In Oostenrijk heeft de Kamer het voorstel tot verkorting van den verplichten 8jarigen schooltijd met slechts 10 stem men meerderheid aangenomen. Heftige redevoeringen zijn er bij die gelegenheid gehouden. Een der sprekers, die buitengemeen werd toegejuicht, beschouwde den leerplicht als een verplichting, welke den ouders opgelegd is, zoowel in het belang der kinderen als in dat van den Staat. Verscheidene landdagen wenschen geen ver korting van den schooltijd op het platteland. Dat de regeering aan het onderwijs ging tornen, noemde men eene misdaad. A1 die verontwaardiging heeft uiets geholpen. Evenals in Duitschland wil de regeering eh de meerderheid terug, maar hoever? 'en worden de stoffelijke belangen op den voor- grond geplaatst. Of het volk dan alleen bij brood kan leven! Zoo verzeilt men steeds van de eene rots op de andere. En zoo ging het steeds in Rusland en zoo gaat. het er nog. Van daar schrijft men nu, dat de hevige aanvallen der buitenlandsche pers tegen graat Ignat.ieff, wel verre van dezen onaangenaam te zijn, hem zeer ten goede komen. De Russen toch zijn koppig en nemen elke in- menging van het buitenland in hunne aangelegen- heden zeer vijandig op, en de algemeene afkeuring der buitenlandsche bladen over Iguatieffs optreden heeft er nu juist toe bijgedragen, hi m in Rusland populair te maken. Men beweert nu, dat Vorst Alexander van Bulgarije de bestaande grondwet wil schorsen en buitengewone volmacht eischt, om naar eigeu inzichten het vorstendom te besturen en het land nieuwe instellingen te schenken. Volgens hem is terugkeer tot het persoonlijk gezag het eenige wer^en V00r den calarniteusen polder Hoofdplaat, middel, om Bulgarije te redden. De buitenlandsche hiervan is aannemer geworden de heer D. Tholens liberale bladen laten zich zeer ongustig over zijne te ijoek voor y 11299. voorstellen uit en vertrouwen, dat de bijeengeroepen ^j0g waren insohrijvingsbiljetten ingekomen van dubbele Kamer den vorst dergelijke macht niet in de heeren C. Bolier, te Bruinisse, voor 12598; handen zal geven, als geheel strijdig met heWduel, C j. Hooft, te Ter Neuzen, voor 12200; P. waarmede Europa het vorstendom heeft in het leven j van ftemortel, te Hontenisse, voor 12149; geroepen. De Vorst heeft inmiddels, met het oog D Boiierj te Riling V00r 11958; J. Bertou, op de verkiezingen, de rei^ door zijne staten aan- te giervliel, voor 11892; Monje, te Breskens, DER MUZIEKUITVOERING DOOR DE De zangvereeniging „Neuzens Mannenkoor," uil- genoodigd tot het bijwonen der festivals te Deurne, Aalst en St. Nicolaas, zal, naar men ons bericht, aan het muziekfeest van laatstgenoemde stad deel- neuuen, en wel op een der Zondagen, 26 Juni of 3 Juli. Aan alle deelnemende gezelschappen zal een medaille worden uitgereikt, terwijl 10 premien, ter gezamentlijke waarde van 1000 francs, onder hen zullen verloot worden. Axel, 1 Juni. In de alhier gehouden ver- gadering van de comraissie der tentoonstelling van paarden, rundvee enz. te houden op 23 dezer zijn benoemd tot keurmeesters1". voor paarden, de heeren P. Boel, te Hulst, P. Verhagen te Graauw en P. Fruijtier, te Hontenisse. 2°. voor het rundvee, schapen, varkens, geiten en konijnen, de heeren Ch. Dieleman, te Graauw, J. Vaal, te St. Jansteen en H. de Moor, te Boschkapelle. 3o. voor het pluimgedierte, de heeren H. Onghena, te Zuiddorpe, Govaert te Zuiddorpe en M. van Arenthals, te Hontenisse. Hoofdplaat, 1 Juni. Qisteren heeft alhier de aanbesteding plaats gebad van de gewoneonderhouds- 5. 6. OP DE MUZIEKTENT TE KLOOSTERZANDE, Zoudag den 5 Aunt 1881, des namiddags 5 ure. l'AthenienneMarche par Guilbebt. Une FSte champetre, Ouverture par Labort. Uit te voeren op den wedstrijd te Goea, Vrijdag 10 Juni e. k. Fantasie sur la Somnambule de Bellini parCouturier. Als voren op het Festival aldaar. Ursele Mazurka de Concert par G. Tack. 1 uur Pauze. Esperanee et courage, Marche par Guilbert. Une Fete champetre(zie no. 2 hiervoren). 1'Alliance, Fantasie par Guilbert. (Als voren op het Festival te Goes). Ourika, Sciiottisch parGuilbert. vaard, in geaelschapvandenRussischendiplomatieken agent. Zijn eerste Minister en raadsman is een Pruisisch generaal. In Engeland wordt in het Lagerhuis de behaude- ling van de Iersche landwet voortgezet, zonder veel te vorderen. Intusschen nemen de ongeregeldheden in Ierland grootere afmetingen aan en duren de inhechtenisnemingen voort. In Frankrijk heeft de Senaat zich tegen liet stelsel van groote kiesdistricten verklaard. Een conflict tusschen de Kamer en den Senaat kan dus niet uit'blijven. Gambettadie van het uitstapje naar het zuideu is teruggekeerd, moet dit reeds voorzien hebben, en daaraan is het toe te schrijven, dat de aaugekondigde groote rede- voering te Cahors achterwege bleef. De expeditie in Tunis kan uit een militair oogpunt als geeiudigd beschouwd worden. Heden werd ons een zoon geboren. D. J. OGGEL. G. OGGELBakker. Axel, 31 Mei 1881. ^en ^uni hehaagde het den Heer van hemel en aarde van onze zijde weg te nemen onze geliefde dochter en zuster JACOMINA, ia den ouderdom van ruiin 24 jaar, na een langdurig doch geduldig lijden van ruim 1 jaar. Hoek, 1 Juni 1881. Chr. BAKKER, Broeders en Zusters. voor f 11838; J. Kcle, te Kruiningen, voor f 11779; P. J. Visser, te Hansweert, voor f 11749; I. van Male, te Breskens, voor f 11748; A. van Popering, te Bruinisse, voor f 11678 en J. V, Quakkclaar, te Ylissingen, voor f 11430. Na uitvoerig algemeen debat in de Tweede Kamer is het ontwerp tot invoering van een post- pakketdienst aangenomen met 48 tegen 25 stemmen, ofschoon de heer Tak zich verzette tegen uitkeering aan spoorweg-maatschappijen, welke artikelen met 43 tegen 28 stemmen werden aangenomen. Eene wijziging slechts is aangebracht, waardoor het maximum gewicht voor gewone brieven op 1000 gram is bepaald. De gemeenteraad van Aarde.-iburg, ongezind om een toegezegd subsidie van f 1250 voor de tram te verhoogen, besloot aan 't bestuur van het In Italie is een nieuw Ministerie opgetredeu. gasthuis te vragen of dit er niet iets bij wilds doen Als eerste gevolg hiervan zijn de Ministers van en waarlijk, regenten besloten aan de Gedep. Staten flnancien en oorlog overeengekomeu, om de be- van Zeeland machtiging te vragen om gedurende grootiug van oorlog voor 1881 met 10 millioen 10 jaar f 300 'sjaars als subsidie toe te staan. De ondergeteekende geeft door dezen kennis, dat volgens overeenkomst met het Gemeentebestuur van Ter Neuzen, de Tholens- straat binnen korten tijd over de geheel e lengte en breedte zal worden begrint, voor zoover er gebouwd is met de noodige goten zal worden voor zien, en voor het publiek verkeer zal opengesteld worden. Ter Neuzen, 2 Juni 1881. A. VISSER. De ondergeteekende maakt bekend, dat hij het werk van Jac. de Feijter, hetwelk deze week is aanbesteed, en waarvoor hij de minste inschrijver is geweest, zal maken ten aanzion van alien, die hem dat werk mochten misgunnen. Ter Neuzen, M. KLAASSEN. 3 Juni 1881. Mr. Metselaar. Tot Lid van de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL wordt aanbevolen het aftredend Lid de heer Axel. EENIGE KIEZERS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1