Woensdag 1 Juni 1881, 2ie iaargang 4 STRAATY ERLICHTING. zegetocht. De ingezetenen stroomden naar de stati- j polder, I,. W. de Jonge. BINNEN LAND. *0. 1674 Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. a a- o a a a a a abonnement. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door het geheele Kijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaais, Postdirec- teuren en Brievenbuskouders. 2»5t blsd rm<ciiljnt Dliudftg- en Vpljdagazond ADVERTENTlflN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10 Grootere letters warden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namtddag DRIE area. K. 6. BHONT te Ter Neiuea. tTwar CTrnnUfi toebereidselen toch zijn gamadrt voor zijne feeste- ran het waterschap voor het beheer en onderhoud A AH HtiS 1 KiilllVU i;-ke ontyangst_ Zijn tocht daarheen geleek op een van de Nol tusschen den kouden- en den Loven- DTTDOLnfi'MTrB WtfTHDTTnRVRS vln °ns> welke hij voorbij kwam en verscheidenc stations i Met 1 Juni a. s. worden o. m. in deze wu wmm 11 n,m,l .ri den 10 linii waren met vlaggen getooid. De wensch van Gam- provincie nog de volgende hulpkantoren der poste- TER NEUZEN zullen op nonderda#, den 16 Juni de=SFfan°sche ditie voor het einde fijen yoor den dienst der Rijks-postspaarbank open- ft des morg.en® iir'biienk^inS vtt van Juli terug zou gekeerd zijn, schijnt niet ver- gJesteldOverslag, Philippine en Westdorpe. raadhuis aldaar, in het openbaar^by enkelennsohrijving wezeu]jjkt te °zullen Kworden. De Arabieren in de Je ®den van het Vlissingsch Mannen- koor is besloten deel te nemen aan het festival te St. Nicolaas, te houden op Zondag 26 Juni a. s. Het vertrek is bepaald des morgens te 8 uur uit Vlissingen met het stoomjacht Prinses Stephanie naar Ter Neuzen, om verder de reis per spoortrein te vervolgen. Des avonds te 10 uur zal een extra trein de zangers en verdere uitgenoodigden van St. Nicolaas vervoeren, om te circa 11 uur van hier te vertrekken. Kloosterzande, 29 Mei. Zoodra was hier niet bekend het besluit van Provincial Staten, waarbij A ANBESTBDEN: De levering van Petroleum en het geen verder noodig is voor de Straat- verlichtir.g, gedurende 1881/82. Enfida, waar de olijftuinen liggen, die de eerste aanleiding tot het verschil gaven, zijn in vollen opstand en verscheidene inlandsche Joden en ceuige Earopeanen zijn vermoord. Dientengevolge zullen de Eransche troepen onverwijld Tunis en de om- Dc betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage streken der hoofdstad bezetten. Inplaats dus van op de gemeente-secretarie, alwaar ook den dag aan terugkeeren te kunnen denken, worden er vdor en "tot het oogenblik van de besteding eene j thans nog onophoudelijk meuwe troepen naar gene verzegelde bus is geplaatst, tot het ontvangen der zijde der Middel andsche Zee gezonden, want ook inschriivingsbilletten. de opstand in Algene zelf e.seht verdere krachts- Ter Neuzen, 31 Mei 1881. fta Rjk,d»g «.de, Burgemeester en Wethouders womoemd, ehaa dat veel opschudding subs.die wordt ver eend aan de ondernemers voor J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. veroorzaagkte. peering ontzegde den leden den tramweg Hulst-Walsoorden of van schier J. DIELEMAN, Secretaris. het recht over zaken te spreken, waarmede de ^uizen wapperde de Nederlandsche dnekleur. Bondsraad zich bezig hield, waarop alle leden van Men hoopt nn maar dat aan de voorwaarden JRoltti«lx Ov«r*ioht. im Bon(j9raad de zaal verlieten. De Norddeutsche omtrent het in Mploitatie komen der liju gevolg In Rusland stevenen de Czaar en zijne regeenngs- apreekt bet bericht tegen, dat Duitschland de be- za' kunnen wordwi gegaveu mannen met voile zeilen naar het panslavisme: ,niddeling in de Tunesische zaken op zich zou Hontenlsse, 80 Mei. Gisteren avond ontstond dat is vereeniging van alle slavische volken onder j netneni Ook in Engeland in het Lagerhuis is op het dorp Groenendijk tusschen 11 ure en half 12 Ruslands schepter. Om geen ophef te maken, heeft jetg dergelijks verklaard. Alsmede dat Italie de brand in de schuur van de landbouwersenherbergiers, de Czaar het ontslag der vorige Ministers niet in vrjje band op Tripoli zou hebben nu Erankrijk erver Chr. de Wael. De bewoners wakker ge- £en besluit samengevat, maar volgden de besluiten 'Punis nam. In het Iloogerhuis werd verklaard, worden door het leven, dat een paard teweeg bracht, voor elken Minister afzondtrlijk met enkele dagen da^. Tarkije de overeenkomst omtrent het Grieksche hadden alleen tijd de paarden, eenige koeien en tusschenruimte. Het is eckter een feit, dat Abaza, grensgescliil geteekend had. De aanneming door de varkens te redden en dan nog wel niet zonder Melikoff en Miloutine te samen hun ontslag ge- Qriekenland is thans ook verzekerd en Komoun- dat een kunner vele brandwonden bekwam. Als vraagd en verkregen hebben, en wel in zeer koele dourog beeft het voornemen, de gesloten conventie in een oogenblik stond het gobouw in voile vlam; bewoordingen. Evenwel wordt thans eerst bet teekenen en de Kamer niet eer bijeen te roepen, aan blusschen viel niet te denken, en het is alleen ontslag van Miloutine, Minister van oorlog, be- voor dat de bezetting van Thessalie door Grieksche 1 aan den weinigen wind te danken, dat met eenige kend geraaakt. Zijn opvolger is Albedinski, tegen- t,roepen althans begonnen is. woordig gouverneur-generaal van Warschau, een ]\tu deae bwestie opgelost schijnt, zijn de poppen man van uitstekende vormen, ech'er ten eenenmale weer jn Bulgarije aan hetdansen. Als een bewijs ongeschikt voor de zware taak, die hij op zich weike gr0ote vrijheid de dubbele nationale ver- neemt. Als militair is hij zeer onbeduidend. Hij gaddrjng za! hebben, door den vorst bijeengeroepen, zal dus geheel onder den invloed staan van Ignatieff, °egen 37 kan dienen, dat Karaweloff, tot den panslavist in merg en been. Naar men meldt, voor veertieu dagen Minister van binnenlandsche heeft Miloutine het stadhouderschap van den Kauka- in hechtenis is genomen en dat te Rust- sus geweigerd, en zou de sluwe Ignatieff wenschen, ggbucb^ te Widdin, te Tirnova en te Sofia de dat deze belangrijke post aan zijn vijaud graaf Schouwaloff, den af breker van het Stefano-verdrag, toevertrouwd werd, opdat deze, wiens invloed hij steeds vreest, uit Petersburg verwijderd worde. Het Kaukasus-bestuur is overigens nu weder zeer uitgebreid geworden, daar eene ukase van den Russi- schen Czaar de inlijving verkondigt van het verleden jaar veroverde gebied der Tekke Turkmenen, en de militaire afdeeling aan gene zijde van de Kas- pische zee bij het Russische rijk, onder den naam van Transkaspiscb gebied, en dat wel ondanks de verzekeringen van het teger.deel aan Engeland ge- daan. Intusschen heerscht er eene algemeene ver- warring en moedeloosheid in Rusland. Hebben wij eene regeering of hebben wij er geen, zoo hoort men daar herhaaldelijk vragen. Gambetta is naar Cahors, zijne geboorteplaats, vertrokken, waar hij uitgenoodigd is, om eene land- bouw-tentoonstellingtepresideeren. Eene groote rede heeft men daar van hem te wachten, zijne komst te dier stede zal bet spreekwoord logenstraffen»een profeet is niet geeerd in zijn eigan land." Groote staat van beleg is afgekondigd. In Rumenie heeft de kroning van Koning Karel van Rumenie met veel plecht'ghaid plaats gehad. Bij die gelegenheid besloot de Kamer tot in3telling eener nieuwe ridderorde de kroon van Rumenie." De vroeger ingestalde ^Rumeensche ster" blijft echter speelgoed eerste soort. Uit Weenen wordt bcricht, dat de paniek onder de joden in Rumenie, tengevolge van het verbond der regeering op het passeeren der Rumeensche grenzen door voort- vluchtige Joden uit Rusland, even heftig wordt als de tegen-joodsche beweging. Er zijn in Rumenie reeds buitengemeen veel joden. Ook iu Oosten- rijk heeft men maatregelen moeten nemen tegen de vlucbtende scbare uit Rusland. Het is een „sauve qui peut," Ter Neuzen, 31 Mei. Z. M. beeft benoemd, tot lid van het bestuur moeite de nabij staande gebouwen zijn behouden. De schuur stond gelukkig verwijderd van de gebouwenrij, welke laatste bovendien met pannen was afgedekt. Benevens eenig materieel en stroo zijn de kippen, een rund en een kalf in de vlammen omgekomen, een rundje en een kalf erg gebrsnd, terwijl nog een met gebroken poot terecbt kwam. AUes was verzekerd, docli de dieren zeer laag. CliiifC, Met de bedijking der schorren voor een gedeelte van den Van Alsteinpolder, Voor de Louisapolder, en voor een gedeelte van den Pros- perpolder schijnt het thans ernst te worden. De opmetingen zijn thans afgeloopen en men zegtdat in het volgende voorjaar de bedijking zal geschieden. Iu de gister gehouden zitting der Tweede Kamer is bij het voortgezet debat over het ont- werp tot wijziging der artikelen 264-267 van de gemeentewet het amendement—Lenting, onbeperkte apenbaarheid der kohieren voor een ieder bepalende, aangenomen met 52 tagen 11 stemmen. Het ont- werp zelf is daarop aangenomen met 35 tegen 20 stemmen. De beer Van Kerkwijk heeft een voor- stel aangekondigd tot behandeling der Amsterdam- sche en Rotterdamsche waterwegen. Onder de 9trafbepalingen der aangenomen drankwet komt o. a. voor: Iemand, die aan een kind beneden de 16 jaren sterken drank toedient, is strafbaar. Evenzoo hij, die bij eene openbare verkooping den kooper om niet sterken drank toe- 03 cS ri 12,A L 2,30 TER NEUZENSGHE COGRANT Y it... niannro trnonfln naar irpllfl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1