No, 1671. Zaterdag 21 Mei 1881. 21e iaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABQNN1MEN1 Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40, Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbnstouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regele f 0,40. Voor elite regel meer f 0,10* Grootere letters wo-rden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag DRIE area. ssi triad Teraehljni Dtnadag- en Trljdacavoad bij I. K. BHORT te Ter Wcnaca. Bij deze conrant bchoort ecn bljveegsel. Politieli Overzioht. Wat er in Rusland voorvalt, zal ongetwijfeld nog geruimen tijd de algemeene belangstelling blijven trekken. Tot voor weinige dagen was de hoofde- loosheid der regeering aldaar nog volkomen; wist men niet wat te doen, waar te beginnen; kortom er heerschte eene volslagen radeloosheid. De her- vormingsplannen vermeerderden en verwisselden van dag tot dag; de regeeringsmachine werkte wel, maar zonder een bepaald plan en men scheen er ook niet naar te trachten, een plan vast te stellen. Thans is dit geheel anders geworden. Alexander III, die evenzeer voor zijn volk als voor geheel Europa een vreemdeliug was, beeft kleur bekend en zal een plan volgen, dat, hoewel scbijnbaar in strijd met de geheele historische ontwikkeling van Rusland eene uitkomst zal opleveren, die de ontknooping van het maatschappelijke vraagstuk zeker raoct bsspoe- digen, zij het dan ook niet zonder geweldadige schokken en gevaar voor hem zelf en zijn troon, en zonder stoornis van den Europeeschen vrede. In zoover toont Alexander dan ook, een man van karakter te zijn, dat hij niet gediend is met halve maatregelen, die eene uitbarstiug, hetzij vroeg of laat, toch niet zouden hebben kunnen verboeden, De oud-Russische partij, die voo: uitbreiding van het Slavenrijk in het westen en het zuiden gestemd is, en Konstantinopel tot tweede hoofdstad van bet Rijk wenscht, voert thans den boventoon. In Frankrijk juicheu bijna alle bladen over de onderwerpiiig van den Bey van Tunis en spreken de overtuiging uit, dat de Europeesche mogend- heden het gebeurde zullen toejuichen. Het waar- borg-tractaat, waarbij de Bey onder de voogdij van Prankrijk wordt geplaatst, en dat hem met het mes op de keel is afgedwongen, telt 10 artikelen. Daarin komt de bepaling voor, dat Frankrijk te Tunis zal vertegenwoordigd worden door een Minister- resident, om over de uitvocring der overeenkoiust een wakend oog te houden. Roustan, de tegen- woordige consul—generaal is voor dien post benoemd. Voorts geeft het verdrag Frankrijk het recht, om in Tunis drie stellingen bezet te bonden, die daartoe door de militaire overheid worden aangewezen als noodzakelijk, om de orde te handhaven en de veiligheid der greuzen en der kuststreken te ver- zekeren. Dat deze bepaling nog al rekbaar is, moet men afleilen uit het bericbt, dat generaal Breart met drie escadrons de hoofdstad '1 unis is binnengerukt. Mochten de hoven en regeeringen van Rusland, Duitschland en Oostenrijk het met Tunis gesloten verdrag ook gunstig opnemen, niet alzoo Engeland, Italie en Turkije. Volgens Daily Telegraph heeft Engeland reeds geprotesteerd tegen het vernieleu der batterijen op het eiland Pabarka, en tegen een mogelijk plan van Frankrijk, om eene zoo gewichtige haven als Bizerta in bezit te houden, en is in den jongsten ministerraad eene nota vastgesteld, die aan de groote mogendheden wordt gezonden. De overige Eugelsche bladen geven opeiilijk te ktunen, dat zij hoegenaamd geen waarde hechten aan de praatjes der Fransehe Ministers en dat, als men hunne verzekeringen in het licht der feiten beschouwt, z'.j niemand kunnen bedotten. In Italie is het ministerie Cairoli wegens de Tuuiszaak afgetreden en heerscht er eeneonbeschrijfe- lijke ontroering. Blijkens den toon der dagbladen heeft het sluiten van het tractaat algemeen een diepen indruk gemaakt. Ook Turkije heeft aan zijne vertegenwoordigers in het buitenland eene circulaire gezonden, waarin zij tegenover geheel Europa protesteert tegen het tractaat van Tunis, „onder bedreiging met militair geweld den Bey ontrukt." De Bey had volgens de firman van 1871 niet het recht, een staatkundig tractaat te sluiten, en Turkije beschouwt daarom zijne handelinge als niet rechtsgeldig en als eene diad van ongehoorzaamheid tegen den Suzcrein. Het vertragen der eindregeling van de Grieksche kwestie wordt ook aan het incident Tunis toe- geschreven. Ter Neuzen, 20 Mei Heden heeft alhier de aanbesteding plaats ge- had van het driejarig onderboud van de uitwaterings- werken, behoorende tot het kanaal van Ter Neuzen, onder beheer der genie te Dordrecht; de begrooting bedroeg f 1300. Hiervoor zijn inschrijvingsbiljetten ingekomen van A. Tnolens, per jaar voor 1199; D. van den Ouden, per jaar voor f 1190; A. Klaassen, per jaar voor f 1094; C. de Smidt, per jaar voor 999; C. Boot, per jaar voor 990; en R. Walraven, alien wonende te Ter Neuzen, per jaar voor f 969. Axel, 20 Mei. De gemeentcraad alhier heeft in zijne zitting van heden tot onderwijzer aan de openbare lagere school benoemd de heer M. Ver- straeten, thans onderwijzer aan de openbare lagere school te Kruiningen. (Issenisse, 17 Mei, Heden vierde onze paro- chie feest. De weleerw. heer C. Hessels was ge- durende vijf en twintig jaren priester. Van alle huizen wapperde de nationale driekleur en met blijdschap op het gelaat en in feestgewaad getooid, kwamen van alle zijdcn Parochianen en vrienden van den jubilaris naar den versierden tempel, om daar in vereeniging met den beminden herder het offer van dank aan God te brengen. Bij de plachtige mis werd de jubilaris geassisteerd door zijnen breeder den Zeereerw. heer J. Hessels, pastoor-deken te IJzendijke, zijnen neef den wel eerw. heer C. de Leeuw en de weleerw. heeren J. Schranven en P. Scboen, terwijl eene talrijke priesterscbaar in het priesterkoor aan de plechtigheid deelnam. Na het Evangelic beklom de beroemde kanselredenaar, de weleerw. heer J. Genet, pastoor te Zuiddorpe, den predikstoel, en wees in sisrlijke taal op de hooge roeping van den priester, en toonde aan hoe de jubilaris gedurende vijf en twintig jaren aan die verheven roeping had beantwoord en daarom ook waardig was de dubbele eerekroon te dragen. Na de mis werd de jubilaris in plechtigen optocht naar de pastorie geleid, en daar aangenaam verrast door tal van gescheuken, welke Zijneerw. werden aangeboden. De hartelijke woorden, waar- mede die aanbiedlng geschiedde, zoowel als de ge- schenken zelven getuigden dat de weleerw. jubila ris een vader der zijnen, alles voor alien is. Volgens het Dagblad is de ongesteldheid van den Koning z ier overdreven voorgesteld, Z. M. is door een zeer weinig beteekenende ongesteldheid aangetast geweest, maar weder hersteld, zoodat hij Dinsdagmorgen als naar gewoonte een wande- ling maakte. Bij de Rijks-postspaarbank is gedurende de maand April, de eerste maand van haar bestaan, ingebracht (in ronde cijfers) f 113,338, terugbetaald f 1467, in kas gebleven ten name der verschillende inleggers f 111,870. In 304 van de 351 post- en hulpkantoren, welke voor den dienst der spaarbank zijn aangewezen, heeft inbreng plaats gehad. Deze bedroeg in de provincien Noord—Brabant f 27,586, Gelderland 10661, Zuid-Holland 23,206, Noord-Holland 21944, Zeeland (van 47 kantoren) 6571, Utrecht 3030, Friesland 3099, Overijsel 4873, Groningen 1437, Drente 561, Limburg f 10,365. Zondagavond werden de postpaketten uit Rusland, Oostenrijk en bet Duitsche Rijk voor de eerste maal over de stoomvaartlijn Vlissingen Queensborough rechtstreeks verzonden. De trein uit Berlijn kwam, liiettegenstaande het de eerste I maal was, op de minuut te Vlissingen aan. Onder de staten, die drankwetten hebben, behoort ook Massachusetss. Daar de wet er nog niet in alle opzichten liaar doel trof, heeft men ze onlangs geamendeerd door een paar bepalingen die zeker door oorspronkelijkheid uitmunten. De wet beveelt thans aan alle tappers de luiken, blinden, jaloezien, gordijnen of wat meer dieuen kan om het voile gezicht op het inwendige hunner lokalen te beperken, van de ramen te verwijderen. Verder wordt het strafbaar gesteld, ruiten van mat of min doorscbijnend glas in de vensters te hebben. Ein- delijk is het. verboden flesschen, tonnen of andere voorwerpen zoo voor de rameu te plaatsen, dat het gezicht naar binnen belemmerd wordt. Op die wijze wil men de menschen afschrikken de tapperijen te bezoeken, daar zij dus voor de blikken van alle nieuwsgierigen tentoongasteld worden. Wellicht voelt zich een onzer kamerleder. genegen bepalingen Ivan dezen aard bij ainendement op onze drankwet voor te stellen. I Het Meinummer van het Maandblad tegen de kwakzalverij deelt mede dat op dit oogenblik aan bet Nederlandsch publiek dag aan dag 483 middeltjes tegen allerlei ziekten en kwalen worden gepresenteerd. Daaronder zijn 58 tegen borstkwalen, 41 -tegen kiespijn, 38 tegen maagkwalen, 28 tegen rbeumatiek. Of er ook goede verwachting bestaat dat men hier van alles ,/slikken" wil! I^nn<ltaonwtaericliteri. De handel in boomen en planten te Boskoop, is dit voorjaar buitengewoon levendig en nog worden aanzienlijke hoeveelheden Conifeeren verzonden. Ofscboon ook nu het buitenland het leeuwendeel neemt, is ook de afzet in het binnen land groot. De vruchtboomen zijn bijna alle, voor zoover ze leverbaar zijn, verkocht en van sommige soorten, zooals perzikboomen, was de prijs hoog. Gemengde Bericliteii. Te Souburg bad jl. Maandagavond een treurig ongeval plaats. Omstrecks 10 ure verliet M. v. d. TER NEUZENSCHE COERANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1