No. IC70, YVoensdag 18 Mei 1881. 21 e Jaargaii^ Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND, ABONNEMENT, Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Kijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Poatdiree- tenren en Brievenbuahoudera. ADVIRTENTllN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender uiterlijk Dinadag en Yrijdag nmniddag DRIE urea. Dli blad remhijot Blnedaf- en Yrijdagavond bij K. BHONT te Ter Nenzen. «H.» deze coarant behoort een btjroegael. F^olitielt Overzicht. Het ziet er in Rusland met de vooruitzichten op vrijzinnige hervormingen in het binnenlandsche be- stuur en op eene vredelievende buitenlandsche staat- kunde treurig uit. Voor het eerst sedert weken heefr. Keizer Alexander zijn toevluchtsoord Gatchina, waar Iiu, omringl door een driedubbel kordon troepen vertoeft, verlaten en zieh te Petersburg ver- toond, tot het houden van eene parade, die jaarlijks op den 2 Mei, Russischen stijl, op het Marsveld plaate heeft. Bestond er nog twijlel over de ricbting, die zijne regeering zou inslaan, of men aan den volkswil zou gehoorzamen en tot meer vrijzinnige beginselen overgaan, of dat de reactie de b.ivenhand zou bebouden, aan dien twijfel is na afloop der parade, die ook door de Keizerin werd bijgewoond, een eind gemaakt door eene proclamatie, uitgegeven en geteekend door Keizer Alexander III, Na eene inleiding, waarin gesproken wordt over wijlen zijn Vader, verklaart hij, dat God hem den heiligen plicht oplegde, van het bewind als alleenbeerscher te aanvaarden, en gaat aldus voort: ,/Te midden onzer groote droefenis beveelt de stem Gods ons, de kracht van het bewind te handhaven, met ver- trouwen op de hulp der voorzienigheid en met een vast geloof in de macht en het goed recht van het autocratisch gezag, hetwelk wij geroepen zijn, tot heil van ons volk te hoeden en te handhaven tegen alle aanslagen." Verder maant de Keizer alle trouwe onderdanen aan, hem trouw te dienen, om den geest van oproer en de muiterij, die Rusland teisteren en met schande bedekken, uit te roeien; om het geloof, de zedelijkheid en eene krachtige opvoeding der kinderen op goede grondsligen te vestigen, het onrecht te verdelgen, en orde en ge- rechtigheid te herstellen bij het doen werken der instellingen, welke zijn zalige en vereerde vader aan Rusland schonk. Hiermede toch worden alle geruchten over de weld-a aan Rusland te verleenen constitutie te niet gedaan, en verdwijnt de laatsle hoop en het geloof, dat wij spoadig belangrijke hervormingen tegemoet kunnen zien, die leiden zoU- den tot eene ingrijpende verandering in deu regee- ringsvorm en tot ernstige maatregelen, om de sociale positie der minder bevoorrechte klassen te verbeteren. In Frankrijk zijn de Kamers weder bijeen. De werkzaamheden, die aan de orde komen, zijn van groot gewicht. Over het voorstel omtrent wijziging der kiesdistrieten en het wetsontwerp, waarbij be- paald wordt, dat jongelieden, die voor den geeste- lijken stand of het onderwijs worden opgeleid, ook gedurende een jaar in het leger zullen moeten dienen, zal voornamslijk strijd gevoerd worden. Op het laatste is een amendememt ingediend, om ten aanzien van bedoelde jongelieden volstrekt geen andere bepalingen te maken, dan die voor iedereen geldig zijn. De Frauscb.e bluden komen er thans reeds openlijk voor uit, dat Tunis door de troepen bezel zal moeten worden, of, zoo de hoofdstad misschien al versclioond kan blijven, althans Bardo, de een uur verder gelegen rssidentie van den Bey, en dat deze dwang voldoende zal zijn, om Frankrijks eischen te doen inwilligen. Reeds is het Fransche leger in den omtrek der stad Tunis aangekomea. Er heerschte groote ontsteltenis, doch de Bey en zijne Ministers besloten, het paleis niet te verlaten, daar zij anders vreesden voor oproer. Volgens een telegram nit Parijs is in de Kamer eene ministerie- eele verklaring voorgelezen, waarin nog eens herhaald wordt, dat Frankrijk voor zijne veiligkeid van den Bey van Tunis slechts duurzame waarborgen vraagt en noch aan zijn grandgebied, noch aan zijn troon de hand wil slaan. Van een ,/protectoraal" is daarin geen sprake, doch als het woord al verineden is, wat Frankrijk wil, komt in den grond der zaak toch op hetzelfde neder. Een nader bericht meldt, dat onmiddelijk na de aankomst der Eransehen voor Tunis de onderhandelingen zijn begonneu, met het gevolg, dat de Bey het waarborgtractaat, door generaal Br&ird aangeboden, onderteekend heeft. Men beschouwt hiermede de expeditie naar Tunis afgeloopen. j Turkije heeft afgezien van het zenden van een buitengewoon gezantschap en van troepen naar Tunis. Twee Turksche regeeringsbooten zijn echter naar Tunis vertrokker. en met troepen naar Tripoli. Het jougste Turksche protest in zake Tunis bij de j mogeniheden dringt aan op bemiddeling, om het geschil bij te leggen. De regeering handhaaft i daarin uitvoerig en krachtig hare souvereine rechten op Tunis. Uit Athene wordt gemcld, dat de Grieksche 'oezetting van de afgestane gewesten zal aanvangen vdor einde Mei. Ter Neuzen, 17 Mei Naar wij vernemen, is Z. M. de Koning sedert een paar dagen ongesteld. Z. Mis lijdende aan eene aandoening der nieren. De lijfarts Dr. Vinkhuijsen is uit den Haag naar het Loo ontboden. Hoek, 16 Mei. De geneesbeer W. Goossen heeft ontslag genomen als gemeentegeneesheer alhier, I wegens zijne benoeming tot geneeskundige aan boord I van een der op Indie varende mailstoomschepen van de stoomvaartmaatschappij „Nederland." De waarneming der opengevallen betrekking is op- gedragen aan den heer Dr. C. Steketee te Ter Neuzen. ZatiHislitg, 16 Mei. Zaterdag jl. is door het bestuur der waterkeering van dcalamiteuse polders Margaretlia c. a. alhier aanbesteedhet hers'el, de vernieuwing en het onderhond tot 30 April 1882, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van de bovengenoemde polders. De begrooting hiervoor bedroeg f 11860; het laagst werd ingeschreven door D. l'holens, te Hoek, voor 10797. Nog waren inschrijvingsbiljetten ingeleverd door J. B rtou, te Biervliet, voor f 12400J. Verkuijl Qnakkelaar, te Vlissingen, voor f 12066; A. van der Beek, te Zaamslag, voor f 11570; C. Boot, te Ter Neuzen, voor f 11500; H. Klaassen, te Zaamslag, voor f 11200 en A. Tholens, te Ter Neuzen, voor f 10998. Hontenisse, 13 Mei. Heden werd alhier ten raadhuizo door Burgemeester en Wethouders aan besteed: de jaarlijksche onderhouds- en varnieuwings- werken aan onze haven te Walsoorden. De ingekomen 3 biljetten bebelsden de volgende inschrijvingen: W. Ringhout, te Walsoorden,/"699; J. Bertou, te Biervliet, 796; P. J. van Remortel, te Kloosterzande, f 797. Ilontenisse, 15 Mei. Heden voormiddag ont- stond in deze gemeente aan den notendijk brand, waardoor in korten tijd de arbeiderswoningen van de wed. J. van Eck en van J. de Poorter in de asch waren gelegd. De bewoners der eerste woning waren niet te hnis, zoodat daarin bijna alles ver- brandde, terwijl iD de tweede nagenoeg alles is gered. De oorzaak is onbekendalleen de eerste woning was verzekerd. Zuiddorpe, 17 Mei. Door den raad dezer ge meente is tot onderwijzer aan de openbare lagere school benoemd Christiaan Verhaak, thans nog onderwijzer te Vlijraen (Noord-Braband). De discussie over het gewijzigde art. 2 der drankwet is in de zitting der tweede kamer gisteren voortgezet. De heeren De Jong en Bergsma hielden hun ainendementen vol. De hcer Van Gennep stelde een amendement voor om in bizondere ge- vallen aan de plaatselijke besturen de bevoegdheid te geven tot oprichting van koffiehuizen en derge- i lijke inrichtingen, die eene afleiding kunnen geveu aan het misbruik van sterken drank. Het amendement De Jong (onbeperkt vergun- i ningsrecht) is varworpen met 48 tegen 24 stemmen, het amendement Bergsma is verworpen met 56 tegen 16 stemmen. Dat van den heer Van Gennep is aangenomen met 88 tegen 34 stemmen, en artikel 2 eveneens aangenomen met 60 tegen 11 stemmen. Het door den Minister van justitie gewijzigd art. 28 (2e alin.) der drankwet luidt aldus: „Zoolang zij niet van bestemming zijn veranderd, kan voor de lokaliteiten, waarin op 1 Mei 1881, zonder strijd met wet of verordenir.g, sterke drank werd verkocht, deze vergunning, tenzij in de ge- vallen, bedoeld bij art. 3 nos. 8, 5-8, 10 en 11, niet geweigerd worden: a aan hem, die op vermeld tijdstip daarin het bedrijf uitoefende, zoolang hij leeft; b aan anderen gedurende de eerste 20 jaren na vocrmeld tijdstip. Na 1 Mei 1884 wordt echter de vergunning ge weigerd aan hem, die voor zichzelf of een zijner huis- genooten verkeert in het geval van art. 3, no. 9." Hoofdingelanden van het Z'euwsche water- schap Sehouwen hebben een voordracht opgemaakt, bestaande uit de heeren: 1. Jhr. J. L. de Jonge, lid van de Tweede Kamer; 2. Hoogeboom, burge meester te Renesse en 8. Mr. Isebree Moens, kantonrechter te Zierikzee, waaruit de Koning een voorzitter zal hebben te benoemen. Volgens het Vaderland zou de heer De Jonge, bij eventueele benoeming voor zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer bedanken. Te Zierikzee wordt eene ambachtschool op- gerieht, waarbij de volgende beginselen zijn aange nomen: Ieder jongmensch in de provincie Z^eland kan kosteloos onderwijs ontvangen aan deze am bachtschool, als hij den oudardom van 12 jaar be- reikt heeft, mits hij de theoretische lessen aan de burgaravondschool blijft volgen. Men deelt ons mede, dat de stoombootdienst op Noord-Amerika van de Koninklijke Nederland- sche stoomboot-maatschappij steeds de beste resul- taten oplevert. Een der direktaurs, de heer M. W, Prins Jr., zal per Castor op 1 Juni a. s. zelf de reis mede maken. TER NEUZENSCHE C0URA1MT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1