No, 1669 Zaterdag 14 Mei 1881. 21e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ~T" BINN EN LAND, abonnement. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het feheele Rijk 1,10. Dcor geheel Beigie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, PoBtdirec- tenren en Brievenbuskoudera. ADVERTENTlfcN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel mear 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan dea Uitgever in te sender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmtridag DRIE area. Sit blsd Terschtjnt en Vrljdagavond bij Jl. R. ft» BBOSl te Ter Neuzen. Bij tieze conrant foetaoori een bijvoegsel. Politieli Overzicht. Weenen is in feesttooi wegens het huwelijk van den Kroonprins Rudolf en Prinses Stefanie van Beigie. De bruid is, door haar ouders vergezeld, op Oostenrijksch gebied gekomen. Prins Rudolf reisde hen tot Salzburg tegemoet en wachtte daar op het station hunne aankomst af. Met dien een- voud en natuurlijkheid, welke de vorsten uit het huis van Habsburg steeds heeft onderscheiden, tilde hij zijn bruidje eigeribandig uit den wagen en kuste haar dat het klonk. Salzburg was natuur- lijk in feesttooi en alom juichtte men het bruids- paar toe. Daar de etiquette verbood, dat Rudolf tegelijk met zijne bruid de reis naar Weenen af- legde, vertrok hij's avonds weder naar de hoofdstad, terwijl zij met hare ouders de reis vorvolgde. Bij de aankomst te Weenen werden de hooge hezoekers aan het station, dat in een tuin herschapcn was, ontvangen door Keizer Prans Jozef en den Kroon prins. De bevolking der hoofdstad toonde eene levendige belangstelling; de straten waren prachtig versierd en eene ontzaglijke volksmenigte was op de been, om de vorstelijke personen toe te juiehen. Te Schdnbrunn wachtte de Keizerin van Oostenrijk en de verdere familie de gasten op en bereidde hun natuurlijk ook daar eene aller aangenaamste ontvangst. Aan feestelijkheden in de steeds tot feestvieren bereidvaardige hoofdstad van Oostenrijk ontbreekt het natuurlijk niet. Weenen overtreft zicli zelf daarbij in glans en schoonheid. De huwelijks-voltrekking heeft jl. Dinsdag plaats gehad. Tal van buitenlandsche vorsten zijn bij de feesten tegenwoordig. Het scbijnt, dat de jeugdige Prinses niet dan na groote aarzeling en rijpe over- weging heeft knunen besluiten, de hooge positie te aanvaarden, die iiaar dit huwelijk schenkt. Voor ougeveer een half jaar toch word de reeds vast- gestelde huwelijks-voltrekking om gezondheidsrede- nen uitgesteld, en deed Prins Rudolf daarop eene reis in Egyple. Li de tegenwoordig veelbewogene tijdsomstandigheden is het dan ook geen geritige zaak, kroon en troon, lief en leed met een toe- komstig heerscher van een machtig rijk te gaan deelenvoornamelijk, als dat rijk bij de ontwikkeling der Europeesche gebeurlenissen van nabij betrokken kan worden. Het is zeer wel mogelijk, dat Prinses Stefanie een veel bewogen leven tegemoet gaat.. In Duitschland bracht de Rijksdag de behandeling van het ontwerp tot wijziging der rijksgrondwet ten einde. Hoewel de rijkskanselier zicli krachtig voor het tweejaarlijksch en tegeu het jaarlijksch bijeenkomen van den rijksdag had verklaard, is dit laatste evenwel aangenomen. Leed Bismarck dus bier de nederlaag, op een ander punt behaalde hij eene overwiuning. Het wetsontwerp toch op den aan- slag van dienstwoningen in de belasting, dat hij deze week ook zoo krachtig verdedigde, werd met £ene stem meerderheid aangenomen. In weerwil van Bismarck's herhaald optreden in den Rijksdag is zijn invloed toch merkelijk aan 't dalen, want ook het wetsontwerp tot mvoering eener belasting op vrijstelling van militairen dienst is verworpen. Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat, als Bismarck geen kans ziet, om zijne hervormings— en belastings- plunnen te doen aanuemen, wij nog van krasse maatregelen op parlementair gtbldd zullen hcoren. Het bleek uit zijne rede, in de jongste zitting ge- houden, dat hij niet erg ingenomen is met de tegenwoordige afgevaardigden van het volk. Uit Frankrijk iuiden de berichten omtrent Tunis gunstig voor de Fransche wapenen. De protesten van den Bey verineerderen ecbter met het verder voortdringen der Fransche troepen in het regentschap. In een nieuw protest, na het bezetten van Bizerta door de Franscben, roept hij de bescherming der mogendheden in, cn legt hij zijn lot in hare handen en in die van Turkije. In het Engelsch Hoogerhuis heeft de regeering de leden gerustgesteld omtrent Frankrijks be- doelingen ten opzichte van Tunis, met te verklaren, dat de Fransche Minister haar nog den vorigen dag had laten verzekeren, dat Frankrijk geen plan hoegenaamd heeft tot verovering van Tunis. Zij zou ecbter eon oog in het zeii houden. Voor Lord Beaconsfield zal op landskosten een ge- 1 denkteeken worden opgericht. Ook in Italie worden de gebeurtenissen in Tunis met ernstigen aandacht gevolgd. In de Kamer is de bezetting van Bizerta besproken en beriep de Minister zich op de verklaring van Frankrijk, die valsch zou zijn, als de bezetting een blijvend karakter had. Toch is het wantrouwen groot, want Italie heeft het, even als Engeland, noodig geoordeeld, eene vloot naar de kusten van Tunis te zenden. Uit Rusland ditmaal weder zeer slechte tijdingen. De vervolging der joden neeint toe. Thans is het ook in Kieuw tot eene uitbarsting gekomen. Mogelijk wordt het oproer maken en plunderen zoo aanstekelijk, dat men het nog elders voortzet, als er geen joden meer te plunderen zijn. Ter Neuzen, 13 Mei. In verband met de regeling van den zomerdienst, ingaande den 15 dezer, van den spoorweg Mechelen- Ter Neuzen en de Provinciale stoombootdienst op de Westerschelde, zal ook in de verzendingen van brieven enz. van het postkantoor alliier eenige wijzigingen worden gebracht. De lichtingen der bus van het postkantoor zal alsdan plaats hebben voor: I. Geheel Nederland behalve Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen en de onder sub V genoemde plaatsen, Beigie, Duitschland, Engeland, Frankrijk enz., des morgens ten 4 u. 45 m. II. Als voren, mede met uitzondering van de onder sub IV en V genoeinde plaatsen, des morgens ten 9 u. 15 m. III. Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, des Zondags, Dins- dags, Donderdags en Vrijdags des morgens ten 5 en 10 u.; des Maandags, Woensdags en Zater- dags des morgens ten 5 u. en 11 u. 30 m. IV. Driewegen (Naaikussen) en Zoute Spui, des avonds ten 1 u. 15 m. V. Hoek, Knol en Mauritsfort, des avonds ten 2 u. 15 m. VI. Geheel Nederland, behalve de onder sub IV en V genoemde plaatsen, Beigie, Duitschland, Frank rijk, Engeland enzdes avonds ten 5 u. Oudeiande (Zuid-Beveland), 12 Mei. Door het bestuur van de watering Baarland c. a. is heden alhier aanbesteed, het maken en onderhouden der dijkwerken aan de waterkeering van genoemde watering, waarvoor het minst is ingeschreven voor f 20,986, door den heer B. den Exter van den Brink, te Krabbendijke. In de zitting der Tweede Kamer werden gis- teren de beraadslagingen over de drankwet voort- gezet. Wegens de onaannemelijke verklaring door den Minister van het amendement van den heer Van der Kaay, heeft deze zijn amendement inge- trokken. Het amendement van de heeren Dijckmeester en Idserda is verworpen met 41 tegen 34 stemmen. Art. 1, hetwelk verbiedt den verkoop van sterken drank beneden de hoeveelheid van 2 liters zonder vergunning van B. en W. is aangenomen met 70 tege.n 6 stemmen. De beraadslaging over artikel 2 met de amen- dementen van de heeren De Jong, Bergsma en Roell is aangevangen. In de buitengewone vergadering der Provinci ale Staten van Zeeland, te houden op 24 Mei a. s. zullen de navolgende voorstellen van Ged. Staten worden behandeld. 1°. tot het verleenen van subsidie aan de ondar- nemers van de stoomtramwegen Breskens-Mal- deghem en Hulst-Walsoorden; 2°. tot conversie van een gedeelte der provinci ale schuld; en T 3°. tot vaststelling van een reglement op de tramwegen in Zeeland. Omtrent het eerste punt melden Ged. Staten, dat primitief de ondernemers Boers Lebaigue vroegen f 500 per kilometer gedurende 10 jaren. Dit zou voor de provincie een uitgaaf vorderen van f 207,500. Ged. Staten stellen nu voor aan de ondernemers gedurende tien jaren een jaarlijksche bijdrage te verleenen van f 5000 voor deu stoomtramweg Breskens-Mal- deghsin, en f 2500 voor den stoomtramweg Hulst-Wals oorden, onder voorwaarde: dat beide wegen uiterlijk 1 October 1881 in exploitatie komen en onafgebroken blijven; dat door de belaugbebbende gemeenten, colle- gien en personen worden vcrslrekt subsidien ge durende 10 jaren tot een gezamenlijk bedrag van vijf duizend gulden voor eerstgenoemde, en van twaalf honderd gulden voor laatstgenoemde lijn; dat op elken weg dagelijks ten minste drie ritten heen en weder tot vervoer van personen worden volbracht; dat niet hooger vraclit voor vervoer van per sonen en goederen mag worden gevorderd, dan zal zijn vermeld in door dat college goedgekeurde tarieven; dat de dienst voor het personen vervoer raoet worden uitgeoefend overeenkomstig de door Ged. Staten goedgekeurde dienstregeling dat de voorschreven jaarlijksche bijdrage voor elken weg het eerst vorderbaar zal zijn den acht- sten dag na den aanvang der exploitatie en daarna gedurende negen jaren telkens een jaar later; dat voor elken niet overeenkomstig de goedge keurde dienstregeling en voor elken minder dan drie per dag heen of weder volbrachten rit tot 5s*3*K«a TER NEIJZENSCHE OI ISWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1