So. *668. Woensdag 11 Mei 1881. 21e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentaeblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BI.NNENLAND. Ter Nensen, 10 Mei Kantongerecht te Hulst. TEH MEUZENSCHE COI IUVT A B O N N B M E N T. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- 'euren en Brievenuuskouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regcls f 0,40. Voor elke regel mesr f 0,10 Grooterc letters wo-rden naar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeudet aiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddag DRIE area. Silt liladl verwliljiit Slnadag- eu Vrijdagaroud bij K. G. B U O M T te Ter Neoiea. F*olitieli: )vt«rzicht. Het is thans eene uitgemaakte zaak, dat het Russische plan tot het houden van eene internationale conferentie tot regeling van het asylrecht mislukt is. De Russische gezant, die met eene bizondere zending ter bespreking dezer zaak naar Parijs was gekomen, heeft voor zijn terugkeer naar St. Petersburg met den Eranschen gezant Barthelthny Saint Flilaire een langdurig onderhoud gehad. Bij die gelegen- heid gaf deze den Russischen gezant te verst.aan, dat, zoo de Fransche regeering zic'n vereenigde met het congresplan, zij de bijeenkomst van het par- lement getn dag zou overleven. Ook bracht hij den gezant ondcr het oog, dat, zoo de Russische politic niet bij maclite was, samenzweringen tegen de vorstelijke familie te keer te gaan of te ont- dekken, het niet van vreemde staten te verwachten was, dat deze zich met die taak zouden belasten De veiligheid van den Czaar is eene zaak, die zijne poiitie aangaat. Ook zou een congres, als door Rusland voorgesteld, den schijn op zich laden, dat het de heilige Alliantie weer te voorschijn wilde roepen. Soortgelijke verklaring is door alle overige mogendheden gegeven, behalve door Duitschland, dat met zijn politie-staat natuurlijk geen bezwareu had. In Duitschland neemt Bismarck ijverig dcel aan de beraadslagingen in den Rijksdag. Bij de be- handeling van het wetsontwerp, regelende den hoofde- lijken omslag voor de ambtenaren, die groote dienst- voningen moeten betrekken, heeft hij nog eens den klaagtoon aangeheven over zijn aanslag in deze belasting, die, naar hij meent, uit politieke wraak- neming, op een daartegen zijnerzijds gemaakt be- zwaar, door de schatters der huurwaarde van 15000 op 21000 mark is verhoogd geworden. Hij heeft nu gedreigd, den zetel van het bestuur van Berlijn naar Cassd over te brengen. Hij ziet in elke bestrijding van zijne zienswijze persoonlijke tegenwerking. Van daar die dreigeinenten en per- soonlijkheden tegen de afgevaardigden, die echter zijne gevoeligheid met koelheid bejegenen. Thans heeft hij het voorstel, om den Rijksdag in October te laten bijeenkomen, weder fel bestreden en het hardvochtig genoemd, orndat dan de Ministers en ambtenaren in den zomer zouden moeten werken, en zich erg daarbij uitgelaten tegen de voorstellers, die hij als parlementsleden van beroep schetste, die wel de meestgeoefende sprekers, maar niet met de volksbelangen meest vertrouwde raadgevers zijn. Een beroep op het volk, in verband met de san- staande verkiezingeu, weid tot besluit als vuur- werk afgestoken. In Erankrijk blijft vooralsnog de algemeene aandacht op Tunis gericht, ofschoon de tijdingen van het oorlogstooneel spaarzaam blijven. Voort- durend worden er nog nieuwe troepen naar Afrika's uoordkust gezonden, zoowel uit Toulon, als uit Marseille; die, welke vertrokken, zijn, volgens een gerucht, voor eene landing in de hoofdstad zelve bestemd. De landing en bezetting van Bizerta heeft in Engeland en Italie en ook in Tunis de gemoederen erg in bewCging gebracht. Wij zijn benieuwd, welke uitwerking eene landing in Tunis zelf zal hebben. Hoewel het tegengesproken wordt, dat Frankrijk een profectoraat over Tunis zou wenscben, oordeelde toch de Fransche Ministerraad in zijne laatste zitting, dat afdoende waarborgen slechts door eene blijvende bezetting van een ge- deelte van Tunis en door een protectoraat bereikt kunnen worden. Turkije heeft van eene tusschen- komst ten beboeve van Tunis afgezien, De Albaneezen zijn volgens een Turksch bericbt totaal verslagen. De Turksche regeering heeft de grensregeling, waarmede ook Griekenland zich heeft vereenigd, onvoorwaardelijk aangenomen. De ge- zanten hebben der Orieksche regeering dit mede- gedeeld, die de verzekering van hare eigene bewil- liging herbaalde, tevens den wensch uitdrukkende, dat de commissie voor de grensregeling ouverwijld aan het werk ga tot het overdragen van bet grond- gebied. De Minister van oorlog zond bereids drie legerkorpsen naar de grens, ter bezetting van de afgestane gewesten, nadat zij door de Turken zullen zijn ontruimd. In Spanje is een regeeringsplan tot conversie van de Spaansche schuld op handen. Servie zal waarschijnlijk ook een Koninkrijk worden In Rumenie zullen gedurende drie dagen kroo- ningsfuesten gevierd worden. In Egypte is het bericht aangekomen, dat Koning Johannes van Abyssinie niet is overleden, zooals aanvankelijk was gemeld. Hij heeft een gezant naar den Khedive gezonden met de boodschap, dat, zoo de Khedive zich niet vinden liet tot den af- stand van een stuk land aan de Roode Zee en een definitief vredestractaat, de Koning der strijdbare Abyssiniers hem den oorlog zou verklaren. Door het hulppostkantoor te Axel is in de eerste helft der maand April een onbekende brief verzonden aan het adres van J. Dieleman te Middelburg. De heer J. J. Blankert, die in April jl. de acte als onderwijzer verkreeg, is als zoodanig be- noemd te Oostkerke, gemeente Wolfaartsdijk. Axel, 30 April. Door 88 stemgerechtigde mans- lidmaten der Herv. gemeente alhier is bepaald, dat voor de eerstvolgende tien jaren het werk van beroepen van predikanten, benoemen van ouderlingen en diakenen bij voortduring aan den kerkeraad is toevertrouwd. 34 stemmen hadden zich voor een kiescollegie verklaard. Zaamslag, 7 Mei. De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier is bij voortduring gemachtigd voor een tijdvak van tien jaren tot het beroepings— en benoemingswerk. Slechts 3 stemmen ver- klaarden zich voor een kiescollegie en 42 voor den bestaanden toestand. Bij Kon. besluit van 7 dezer is bepaald, dat de stembriefjes, ter verkiezing van leden voor de Tweede Kainer der Staten-Generaal in de hoofdkies- districten Middelburg, Goes, Zierikzee en Dockum, ,op 14 Juni a. s. in te leveren, zullen geopend worden op 16 Juni daaraanvolgende. De discussie over de drankwet is gisteren in de Tweede Kamer aangevangen. De heeren De Beaufort, Schaepman, Van der Feltz en Donner bestreden sterk bet ontwerp, alien verafscbuwden zij bet drankmisbruik zeer. Zij achtten het onmoge- lijk door wettelijke middelen het drankmisbruik te keeren, vonden dit een inbreuk op de vrijheid, betcogden dat er groote overdrijving heerscht in de bewering dat bet Nederlandsche volk een volk van dronkaards is, dat men rekening moet hou den met klimaat en volksgewoonten, dat toe- neming van het misbruik niet schrikkelijk kan beeten, dat het drankverbruik niet verrainderen zal door vormindering van tapperijen, inaar dat daardoor een voorrecbt zal worden geschonken aan enkele tappers, geheel naar willekeur van gemeen- tebesturen, terwijl de overigen zonder vergoeding onteigend zullen worden. De drang der wet en haar moeielijke toepassing wogen bij alien. De heeren Donner en De Beaufort waren echter nog niet zeker, of zij tegen zouden stemmen. Ook de heer Van Baar bestreed de wet als willekeurig en anti—democratisch. Bij de verkiezing van een raadslid te Sluis heeft niemand de volstrekte meerderhcid bekomen. Er moet alzoo eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren J. Sanders en J. Lansen Croin. De aiiti-revolutionnaire kiesvereeniging „Nederland en Oranje" te Middelburg heeft tot candidaat voor de Tweede Kamer haar keuze ge- vestigd op den heer C. J. Fabius, le luitenant der artillerie te Delit. In de zitting van den gemeenteraad van Vlissingen kwam een schrijven ter tafel van den Commissaris des Konings in Zeeland, met het voorstel namens den gemacbtigden directeur van 's Rijks museum te 's Gravenhage, om een acbttal der bekende zilveren voorwerpen die op de tentoon- stelling in Arti et Amicitia zijn geweest, in eigendom af te staan aan genoemd museum, tegen eene vergoeding van achttien duizend gulden, en de vijf overige voorwerpen (afkomstig van gilden) in bruikieen te geven. Daar niet alle leden tegen- woordig waren, werd besloten de bebandeling dezer zaak tot eene volgende bijeenkomst te verdagen. Aan den wedstrijd, bij het te houden festival te Goes op 10 Juni a. s., zullen vier gezelschappen deelnemen en welConstantia van Borgerhout, St. Cecilia van Hontenisse, Arti et Amicitiae van Oirschot en Eendracht van Stabroek, terwijl ook misschien Oranje van Wouw zal meedoen. De rechtbank te Zierikzee heeft N. K., gewezen geagreeerd klerk aan het post- en telegraaf- kantoor aldaar, wegens verduistering van hem toevertrouwde gelden, veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van zes maanden en eene geldboete van f 25. Ter vervulling van eene plaats van adjunct- ijker der maten, gewichten en weegwerktuigen, zal op nader te bepalen dag en plaats, in de maand Juni e. k. een vergelijkend examen worden af- genomen. Aan die betrekking is verbonden eene jaarwedde van f 1000. Zitting van 5 Mei. 1. M. L. huisvr. van A. E., te Hulst, ter zake van het njten van seheldwoordenveroordeeld in eene geldboete van 0,50, subsidiair gevangenisstraf vam 1 dag en in de kosten. 2. J. S., te Ossenisse, ter zake van het verwekkeu van nachtelijk burengerucht; bij verstek veroord. in eene geldb. van 7,50, subs, gevaag. van 8 dagen en in de kosten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1