No. 1687. Zaterdag 7 Mei 1881. 21e Jaargang. AI g e m o e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. SCHUTTERIJ BINNEJS'LAND. A B 0 N N E M E N T. Door het Per drie maandea binneu Ter Neuzen f 1, geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieii bij alle Boekhandelaars, Postdirec- seuren en Brievenbuskouders. ADYEtSTENTliN. Van 1 tot 4 regeli f 0,40. Yoor elke regel mesr f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE urea. »U toiad yersehljnt Blnsdag- en Veljdagayond bl j A. K. B B O N T te Ter Semen. Bij deze conrant beboort een bijyoegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau TER NEUZEN herinneren de belanghebbenden dat zij zich ter inscbrijving yoor de schutterij moe- teu vervoeger. op de gemeente-secretarie, tusscben den 15 en 31 dezer, en dat zij, die in gebreke blijven dit te doeu, ambtsbalve ingeschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot geldboete verwe- zen moeten worden. Ter Neuzen, 5 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JF*oIiti«U Ovflrzinht. De Eransche operation tegen de Khomirs worden geregeld voortgezet, en de troepen stooten sleehts nu en dan op eenigen tegenstand. Men volgt den loop der zaken in Tunis met groote spanning en ziet reikhalzend naar elk nieuw bericht uit. Daar alle particuliere berichten worden geweerd en de brieven en telegrammen van het oorlogstooneel door de bevelhebbers worden nagezien, is het niet moge- lijk, na te gaan, wat er eigenlijk gebeurt. Algeu.een blijft echter de meening, dat het niet op de Khomirs, maar op Tunis zelf is gemunt. De wijze, waarop de expeditie te werk gaat, duidt aan, dat de Fran- schen zich naar Tunis richten, om daar Erankrijks protectoraat te yestigen. Reeds zijn zij de hoofd- stad tot op 120 mijlen genaderd, en hebben zij maatregelen genomen, om het land der Khomirs in te lijven en duurzaam te bezetten. Dientenge- ▼olge waren er te Tunis Italiaansche en Engelsche kanonneerbooten aangekomen en begon de meening, dat Europa in de kwestie zal worden gemengd, veld te winnen. De Bey van Tunis hecft zich tot nog van openbare vijandelijkbeden onthouden, al overstroomt bij de werold overigens ook met pro tests tegen de schending van zijn grondgebied. Volgens een baricht uit Konstantinopel, dat door den Minister Dilke in het Engelsche Lagerhuis bevestigd is, heeft de Sultan van Turkije een Irade uitgevaardigd, waarbij de voorwaarden ter regeling der Gricksche kwestie aangenomen worden. De officieele mededeeling aan de gezanten zou spoedig volgen. Bij die voorwaarden eischt Turkije waarborgen voor veiligbeid, eer, leven en eigen- dom der muzelmannen in de ingelijfde streken; overneming van een evenredig deed der Turksche schuld; vergoeding aan de Turksche regeering voor de staatseigendomraen in het afgestane gebisd; inachtneming der tegenwoordige wetten op de va- coufs; verbindtenis van Griekenlaud, om zich ge- durende 30 jaren van alle vijandelijkheid tegen Turkije te onthouden. Men meent te Konstanti nopel, dat de mogendheden te Athene deze eischen ernstig zullen ondersteunen en hoopt dientengevolge, eindelijk zonder verdere groote zwarigheden tot eene oplossing der kweslis te komen. In Engeland zal de eedsaflegging-kwestie met Bradlaugb door een redelijk en afdoend middel opgelost worden. Gladstone beeft bij bet Engelsche parlement een wetsontwerp iugediend, waarbij aan de afgevaardigden vrijheid wordt gelaten, om bij het aanvaarden van het mandaat den eed door eene belofte of verklaring te vervangen. Nog steeds komen berichten uit Ierland omtrent daar plaats gehad hebbende agrarische misdaden. De landwet door Gladstone schijnt niet aan de landheeren, maar ook niet aan de pachters te bevallen. Toch zegt Gladstone, dat de regeering vast besloten is, de aanneming door te zetten. Intusschen is de Iersche geheime raad plotseling bijeengeroepen met bet doel, om den staat van beleg te proclameeren. Dientengevolge verscheen de proclamatie, waarbij in Dublin de staat van beleg wordt verklaard en de stad onder de Iersche wapenwet wordt gesteld. Verscheidene gevangennemingen hebben plaats ge had. Volgens de laatste berichten duurl de agitatie te Dublin voort en is de regeeringloosheid op 't platte land grooter, dan zij ooit geweest is. De Homerule bladen keuren de proclamatie af, waarbij de habeas-corpus-acte geschorst wordt. Uit Rusland komen steeds berichten van onrust en opstand. Ook uit Oostenrijk kwamen vreemde geruchten. Als het zoo voort gaat, beleven wij nog vreemde dingen. Het smeult overal. Ter Neuzen, 6 Mei Met den 15 dezer begint de zomerdienst van den spoorweg Ter Neuzen—Mechelen en is gere geld als volgt: vertrek van Ter Neuzen 5,45 - 10 - 1,45 -6,15; aankomst te Mecheleu 7,55 12,10 4,15 - 8,30; vertrek van Mechelen 6,50 - 10,40 - 1,45 - 6,25; aankomst te Ter Neuzen 9,20 - 1,05 - 4,30 - 8,45. Gistereu beeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van: het eenjarig onderhoud van de werken, gebouwen enz. te Ter Neuzen en te Elle- woutsdijk", onder beheer der genie te Dordrecht; hiervoor zijn inschrijvingsbiljetten ingekomen van A. Tholens^ voor 2740; D. v. d. Ouden, voor 2400; C. de Smidt Cz., voor /2290; G. J. Balkenstein, voor 2289 en R. Walraven, alien wonende te Ter Neuzen, voor f 2222. De be- grooting bedroeg f 2750. koewacht, 3 Mei. Aan de laatstleden Zondag alhier plaats gehad hebbende groote gaaischieting, namen 68 schutters deed waaronder drie, welke den naam van IJsebaert voerden. Is het nu te wijten aan toeval of aan de voort reffelijkheid der schutters dat juist de 3 hooge vogels of hoogste prijzen werden bshaald door 1°. Auguste IJsebaert; 2°. Henri IJsebaert en 3°. Theophile IJ sebaert Bij" Kouinklijk besluit is R. T. Schmiedeman, ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Domburg, benoemd tot ontvanger der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen te Hontenisse. Op de lijst der 62 hoogst aangeslagenen in's rijks directe belastingen in de provincie Zeeland, komt het eerst voor de heer Mr. C. van der Lek de Clercq, te Zierikzee met een aanslag van 41.38,51 en het laatste de heer Jan van Vliet te Zierikzee met een aanslag van f 610,39^. Voorts komen, voor zooveel Zeeuwsch-Vlaanderen betrelt, de vol- gende personen voor, met het daarachter gevoegd bedrag van bun aanslag: D. E. P. Seijdlitz, te Hulst, 3131,01|; jhr. C. de Maere, te Axel, f 1934,89A. G. Y. Hombach, te Hulst, f 1221,46; A. J. Risseeuw, te Zuidzande, yi016,23£; J. F. Hcnnequin, te Sluis, f 960,06; J. Yogelvanger, te Hulst, f 918,64^; C. V. van Oostenwijk Stern, te Aardenburg, f 772,89^; J. Stevens, te Sas van Gent, f 692,54^; B. J. T. Thomaes, te Hoofdplaat, f 632,66. Yolgens het Zuiden heeft Mr. J. J. Pompe van Meerdervoort het anti-revolutionair program aanvaard, en tevens verklaard zich eventueel bij de kamerclub te zullen aansluiten. Op dien grond zal de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Goes dien heer candidaat stellen voor de Tweede Kamer. Onze lezers vinden hierachter eene advertentie van de IJs-Compagnie, gevestigd te Maassluis en te Amsterdam. Het ijs, door deze compagnie ge- leverd, biedt bij de zuivelbereiding zoovele voor- deelen, dat wij er de aandacht onzer landbouwers in het bizonder op vestigen. In het verslag toch, namens het Bestuur der Yereening tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier, opgemaakt en in de vergadering van 16 December 1880 voorgedragen door den heer J. L. T. Groneman, over de proef- naming op het gebied der Zuivelbereiding, welke proefneming werd uitgevoerd te Bcrkhout in den zomer van 1880, leest men over het zoetwater Noordscb lJs het volgende: wDe bereiding met IJs had plaats op de Deensche wijze en leverde op eenzelfde hoeveelheid melk ongeveer een vijfde meer boter, terwijl de hoeveel heid en het gewicht van de kaas er niet door verminderd werd. Voor dit oogenschijnlijk on- mogelijke feit, is geene andere verklaring te vinden als deze, dat die mindere hoeveelheid botcr vroeger met de wei verbonden bleef. ffDe IJsproeven werden genomen van 13 Augustus tot 15 September, met een tusschenpoos van 6 dagen. i ;/Het Noorsche IJs werd aangekocht van de IJs- compagnie te Maassluis en Amsterdam. ,/De heer A. de Vries, te Alkmaar, lid der Ver- ceniging, had de beleefdheid zijn bclangstelling te toonen, door den kosteloozen afstand vau 200 Kilo's uit zijn ijskelder. Dit werd verwerkt van 1113 October. Hierdoor ontstond de gelegenheid om de waardij en deugdelijkheid van het hier verzamelde ijs met die van Noorsch IJs te vergelijken, waarbij bet voordeel aan de zijde van het laatstgenoemde bleek te zijn." QEMENGDE BERICHTEN. Indien geen bizondere omstar.dighedon dit ver- hinderen, zal den 26 Juni a. s. de tramweg Vlissingen—Middelburg feestelijk en den 27 Juni a. s. voor het publick geopend worden. In de kerk op den heuvel te Tilburg is een der offer- bussen met een valschen sleutel geopend en do inhoud geledigd. De diefstal moet bij dag bebbeu plaats gehad. De daders zijn nog niet ontdekt. Te Charleroi is een werkman in hechtenis genomen, die sedert October 11. drie kinderen verloren had en verdacht wordt van hen alle drie te hebben vergeven. Te Nieuw-Beierland heeft zich een kind met de punt eener schaar zoodanig in het oog gekwetst, dat het er voor altijd blind aan zal zijn. De Amsterdamsche Droogdok-maatschappij TER \RLIZK\SCIIK COllRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1